تحلیل رفتار مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:149
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل رفتار مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چكيده 1

مقدمه 2
3 فصل اول : كليات

فصل دوم : پيشينه موضوع 5
1-2- آشنايي با سازگاري الكترومغناطيسي 6
1-1-2- جنبه هاي سازگاري الكترومغناطيسي 7
2-1-2- تفكيك پايه اي مسئله سازگاري الكترومغناطيسي 7
3-1-2- انتقال انرژي الكترومغناطيسي 8
4-1-2- چرا امروزه به سازگاري الكترومغناطيسي توجه بيشتري مبذول مي گردد؟  8
5-1-2- خط مشي هايي براي حذف يا كاهش تداخل الكترومغناطيسي 9
1-5-1-2- حذف منبع توليد كننده انتشار 9
2-5-1-2- بي اثر كردن مسير تزويج 10
3-5-1-2-كاستن از حساسيت گيرنده 10
6-1-2- علت مطالعه مسائل مرتبط با سازگاري الكترومغناطيسي چيست؟ 11
2-2- تاريخچه جنبه نخست سازگاري الكترومغناطيسي 11
2-1-2- سازگاري الكترومغناطيسي وسائل الكترومكانيكي 12
1-2-1-2- موتورهاي القايي 12
3-2- تاريخچه دومين جنبه سازگاري الكترومغناطيسي 13
فصل سوم : مدلسازي رياضي 18
1-3- بررسي سازگاري الكترومغناطيسي يك موتور القايي از ديدگاه ايجاد تداخل 19
1-1-1-3- رويكرد سه بعدي 21
2-1-1-3- رويكرد دو بعدي 25
1-3- بررسي سازگاري الكترومغناطيسي يك موتور القايي از ديدگاه قابليت ادامـه به كار 26
1-2-3-محاسبه پارامترهاي ماشين با استفاده از روش اجزاي محدود 27
2-2-3- مدار معادل Г و خصوصيات آن 32
1-2-2-3- نمادگذاري بردار فضايي براي تحليل ماشين هاي القايي 33
2-2-2-3- تبديل مدار معادل T به Г 34
3-2-2-3- مزاياي مدار معادل Г 35
3-2-3-ملاحظات تورب ميله هاي رتور در موتورهاي القايي 36
1-3-2-3- رويكرد كلاسيك 37
2-3-2-3- رويكرد گسسته سازي 39
1-2-3-2-3- روش چند مقطعي 39
2-2-3-2-3-خطاي گسسته سازي 42
3-3-2-3- رويكرد سه بعدي 45
4-3-2- اثر تورب بر تلفات موتور القايي 45
1-4-2-3- اثر تورب بر توزيع شار 46
2-1-4-2-3- ملاحظات مدلسازي 49
3-4-2-3- اثر تورب بر تلفات در شرايط تغذيه غيرسينوسي 50
5-2-3- مدلهاي مبتني بر مدار معادل اصلاحي موتور القايي براي تغذيه غيرسينوسي  51
1-5-2-3- مدلهاي حالت دائمي 51
2-5-2-3- مدلهاي ديناميك 56
6-2-3- مدل پيشنهادي موتور القايي براي تغذيه غيرسينوسي 63
1-6-2-3- لزوم ارائه 63
2-6-2-3- توسعه مدل 64
1-2-6-2-3- تخمين پارامترها 66
1-2-6-2-3-(الف)- محاسبات كلاسيك 66
1-2-6-2-3-(ب-) شبيه سازي بي باري 67
1-2-6-2-3-(ج-) شبيه سازي آزمايش رتور قفل شده 69
1-2-6-2-3-(د-) ملاحظات تغذيه هارمونيكي 71
2-2-6-2-3- مدل ديناميك و مدل حالت دائمي 73
2-2-6-2-3-(الف) مدل حالت دائمي 73
2-2-6-2-3-(ب) مدل دوفاز ديناميك 74
فصل چهارم : شبيه سازي 78
1-4- شبيه سازيهاي ديدگاه نخست سازگاري الكترومغناطيسي 79
2-4- شبيه سازيهاي دومين ديدگاه سازگاري الكترومغناطيسي 85
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 90
92 پيوست ها
93 پيوست( الف)- معرفي ماشين حساب ميدان در نرم افزار Maxwell ويرايش 11
پيوست (ب-) برنامه هاي جانبي نوشته شده 59
97 پيوست (ج-)مشخصات موتور انتخاب شده در شبيه سازي مدل پيشنهادي
98 منابع و ماخذ

چكيده انگليسي 100

چكيده:
به يك سيستم الكتريكي كه قادر است سازگار با ديگر سيستمهاي الكتريكي انجام وظيفه كند و تداخلي در كار آنها ايجاد نكند و يا مستعد چنين وضعيتي نباشد »سازگار الكترومغناطيسي« با محيط اطلاق مي شود. سازگاري الكترومغناطيسي يك موتور القايي از دو ديدگاه مطرح است. يكي اثر اختلال زاي ميدان مغناطيسي ناشي از آن در محيط پيرامون و ديگري سوء عملكرد آن كه در اثر وجود منابع اختلالات الكترومغناطيسي ناشي از تجهيزات الكتريكي همچون »هارمونيك ها« ايجاد مي شود. با استعمال روز افزون ادوات و تجهيزات الكتريكي و نيز مصرف تصاعدي انرژي الكتريكي اين منابع الكترومغناطيسي مزاحم نيز افزايش يافته است. در اين پايان نامه سازگاري الكترومغناطيسي موتور القايي، از دو ديدگاه ياد شده با استفاده از تحليل اجزاي محدود مورد بررسي قرار مي گيرد. در حوزه ديدگاه اول، ميدانهاي مغناطيسي پيرامون يك موتور القايي با مدلسازي سه بعدي موتور، محاسبه مي گردد و با نوع دوبعدي آن مورد مقايسه قرار مي گيرد. در حوزه ديدگاه دوم، يك مدل مناسب جهت تحليل موتور القايي تغذيه شونده از ولتاژ غيرسينوسي معرفي مي گردد. مزيت مدل فوق الذكر سادگي و دقت آن است. در انتها پاسخ مدل پيشنهاد شده در حالات مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقدمه:
سازگاري الكترومغناطيسي يك موتور القايي از دو ديدگاه مطرح است. يكي اثر اختلال زاي ميدان مغناطيسي ناشي از آن در محيط پيرامون و ديگري سوء عملكرد آن كه در اثر وجود منابع اختلالات الكترومغناطيسي ناشي از تجهيزات الكتريكي همچون »هارمونيك ها« ايجاد مي شود.
در عمل وجود تجهيزات و عناصر با مشخصه غيرخطي و بخصوص ادوات الكترونيك قدرت در بخشهاي مختلف توليد، انتقال و مصرف موجب پيدايش اعوجاجات هارمونيكي در شكل موجهاي سينوسي جريان و ولتاژ در شبكه قدرت مي شود و اين اعوجاجات متاسفانه اثر نامطلوبي روي موتورهاي الكتريكي كه در صنايع بطور وسيعي مورد استفاده است، دارد.
نياز به دقت بيشتر و بيشتر در طراحي و تحليل ماشينهاي الكتريكي، استفاده از مدلهاي عددي جهت تعيين ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي را ترويج داده است. به دليل ساختار هندسي پيچيده ماشين و مشخصه هاي غيرخطي مواد بكار رفته در آن در بسياري از موارد تنها روش حل عددي امكانپذير است.

نتيجه گيري و پيشنهادات
در فصول گذشته سازگاري الكترومغناطيسي موتور القايي از دو جنبه ايجاد تداخل در ديگر سيستمها و قابليت ادامه به كار بطور مطلوب در يك محيط الكترومغناطيسي معين مورد بررسي قرار گرفت.
در ديدگاه اول، مدلسازي مبتني بر روش اجزاي محدود دوبعدي بدليل عدم وجود قابليت اعمال ملاحظات ناشي از بعد سوم، با عدم دقت همراه است. اين در صورتي است كه مدلسازي مبتني بر روش اجزاي محدود سه بعدي، اين محدوديت را ندارد و نتايج حاصل از آن به واقعيت نزديك تر است.
در ديدگاه دوم سازگاري الكترومغناطيسي، موتورهاي القايي در شرايط آلودگي منبع تغذيه كننده آنها به هارمونيكها، دچار سوء عملكرد مي گردند و ناگزير مي بايستي تحت شرايط غيرنامي كار كنند. مدار معادل استاندارد موتورهاي القايي در شرايط آلودگي منبع تغذيه كننده موتور به هارمونيكها، توانايي ارائه تخمين مناسبي از عملكرد موتور را ندارد. مدل ارائه شده مي تواند با دقت مناسبي در شرايط تغذيه ذكر شده رفتار موتور را پيش بيني كند.
جهت ادامه پژوهش فوق پيشنهادات زير ارائه مي گردد:
• افزودن ملاحظات مدلسازي جريانهاي ميان-ميله اي به مدل پيشنهادي
• بررسي اثر تورب شيارهاي استاتور (علاوه بر رتور يا در شرايط عدم وجود تورب رتور) در مسائل سازگاري الكترومغناطيسي موتور القايي از هر دو ديدگاه آن
• بررسي ارتباط ميزان تورب ميله هاي رتور و جريانهاي ميان-ميله اي و ارتباط ايندو با تلفات در موتور القايي
• بررسي سازگاري الكترومغناطيسي موتور القايي در شرايط تغذيه نامتعادل از هردو ديدگاه

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت