تحلیل رفتار مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:149
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل رفتار مغناطیسی ماشین القایی تحت ولتاژ هارمونیکی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده ۱

مقدمه ۲
۳ فصل اول : کلیات

فصل دوم : پیشینه موضوع ۵
۱-۲- آشنایی با سازگاری الکترومغناطیسی ۶
۱-۱-۲- جنبه های سازگاری الکترومغناطیسی ۷
۲-۱-۲- تفکیک پایه ای مسئله سازگاری الکترومغناطیسی ۷
۳-۱-۲- انتقال انرژی الکترومغناطیسی ۸
۴-۱-۲- چرا امروزه به سازگاری الکترومغناطیسی توجه بیشتری مبذول می گردد؟  ۸
۵-۱-۲- خط مشی هایی برای حذف یا کاهش تداخل الکترومغناطیسی ۹
۱-۵-۱-۲- حذف منبع تولید کننده انتشار ۹
۲-۵-۱-۲- بی اثر کردن مسیر تزویج ۱۰
۳-۵-۱-۲-کاستن از حساسیت گیرنده ۱۰
۶-۱-۲- علت مطالعه مسائل مرتبط با سازگاری الکترومغناطیسی چیست؟ ۱۱
۲-۲- تاریخچه جنبه نخست سازگاری الکترومغناطیسی ۱۱
۲-۱-۲- سازگاری الکترومغناطیسی وسائل الکترومکانیکی ۱۲
۱-۲-۱-۲- موتورهای القایی ۱۲
۳-۲- تاریخچه دومین جنبه سازگاری الکترومغناطیسی ۱۳
فصل سوم : مدلسازی ریاضی ۱۸
۱-۳- بررسی سازگاری الکترومغناطیسی یک موتور القایی از دیدگاه ایجاد تداخل ۱۹
۱-۱-۱-۳- رویکرد سه بعدی ۲۱
۲-۱-۱-۳- رویکرد دو بعدی ۲۵
۱-۳- بررسی سازگاری الکترومغناطیسی یک موتور القایی از دیدگاه قابلیت ادامـه به کار ۲۶
۱-۲-۳-محاسبه پارامترهای ماشین با استفاده از روش اجزای محدود ۲۷
۲-۲-۳- مدار معادل Г و خصوصیات آن ۳۲
۱-۲-۲-۳- نمادگذاری بردار فضایی برای تحلیل ماشین های القایی ۳۳
۲-۲-۲-۳- تبدیل مدار معادل T به Г ۳۴
۳-۲-۲-۳- مزایای مدار معادل Г ۳۵
۳-۲-۳-ملاحظات تورب میله های رتور در موتورهای القایی ۳۶
۱-۳-۲-۳- رویکرد کلاسیک ۳۷
۲-۳-۲-۳- رویکرد گسسته سازی ۳۹
۱-۲-۳-۲-۳- روش چند مقطعی ۳۹
۲-۲-۳-۲-۳-خطای گسسته سازی ۴۲
۳-۳-۲-۳- رویکرد سه بعدی ۴۵
۴-۳-۲- اثر تورب بر تلفات موتور القایی ۴۵
۱-۴-۲-۳- اثر تورب بر توزیع شار ۴۶
۲-۱-۴-۲-۳- ملاحظات مدلسازی ۴۹
۳-۴-۲-۳- اثر تورب بر تلفات در شرایط تغذیه غیرسینوسی ۵۰
۵-۲-۳- مدلهای مبتنی بر مدار معادل اصلاحی موتور القایی برای تغذیه غیرسینوسی  ۵۱
۱-۵-۲-۳- مدلهای حالت دائمی ۵۱
۲-۵-۲-۳- مدلهای دینامیک ۵۶
۶-۲-۳- مدل پیشنهادی موتور القایی برای تغذیه غیرسینوسی ۶۳
۱-۶-۲-۳- لزوم ارائه ۶۳
۲-۶-۲-۳- توسعه مدل ۶۴
۱-۲-۶-۲-۳- تخمین پارامترها ۶۶
۱-۲-۶-۲-۳-(الف)- محاسبات کلاسیک ۶۶
۱-۲-۶-۲-۳-(ب-) شبیه سازی بی باری ۶۷
۱-۲-۶-۲-۳-(ج-) شبیه سازی آزمایش رتور قفل شده ۶۹
۱-۲-۶-۲-۳-(د-) ملاحظات تغذیه هارمونیکی ۷۱
۲-۲-۶-۲-۳- مدل دینامیک و مدل حالت دائمی ۷۳
۲-۲-۶-۲-۳-(الف) مدل حالت دائمی ۷۳
۲-۲-۶-۲-۳-(ب) مدل دوفاز دینامیک ۷۴
فصل چهارم : شبیه سازی ۷۸
۱-۴- شبیه سازیهای دیدگاه نخست سازگاری الکترومغناطیسی ۷۹
۲-۴- شبیه سازیهای دومین دیدگاه سازگاری الکترومغناطیسی ۸۵
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۰
۹۲ پیوست ها
۹۳ پیوست( الف)- معرفی ماشین حساب میدان در نرم افزار Maxwell ویرایش ۱۱
پیوست (ب-) برنامه های جانبی نوشته شده ۵۹
۹۷ پیوست (ج-)مشخصات موتور انتخاب شده در شبیه سازی مدل پیشنهادی
۹۸ منابع و ماخذ

چکیده انگلیسی ۱۰۰

چکیده:
به یک سیستم الکتریکی که قادر است سازگار با دیگر سیستمهای الکتریکی انجام وظیفه کند و تداخلی در کار آنها ایجاد نکند و یا مستعد چنین وضعیتی نباشد »سازگار الکترومغناطیسی« با محیط اطلاق می شود. سازگاری الکترومغناطیسی یک موتور القایی از دو دیدگاه مطرح است. یکی اثر اختلال زای میدان مغناطیسی ناشی از آن در محیط پیرامون و دیگری سوء عملکرد آن که در اثر وجود منابع اختلالات الکترومغناطیسی ناشی از تجهیزات الکتریکی همچون »هارمونیک ها« ایجاد می شود. با استعمال روز افزون ادوات و تجهیزات الکتریکی و نیز مصرف تصاعدی انرژی الکتریکی این منابع الکترومغناطیسی مزاحم نیز افزایش یافته است. در این پایان نامه سازگاری الکترومغناطیسی موتور القایی، از دو دیدگاه یاد شده با استفاده از تحلیل اجزای محدود مورد بررسی قرار می گیرد. در حوزه دیدگاه اول، میدانهای مغناطیسی پیرامون یک موتور القایی با مدلسازی سه بعدی موتور، محاسبه می گردد و با نوع دوبعدی آن مورد مقایسه قرار می گیرد. در حوزه دیدگاه دوم، یک مدل مناسب جهت تحلیل موتور القایی تغذیه شونده از ولتاژ غیرسینوسی معرفی می گردد. مزیت مدل فوق الذکر سادگی و دقت آن است. در انتها پاسخ مدل پیشنهاد شده در حالات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه:
سازگاری الکترومغناطیسی یک موتور القایی از دو دیدگاه مطرح است. یکی اثر اختلال زای میدان مغناطیسی ناشی از آن در محیط پیرامون و دیگری سوء عملکرد آن که در اثر وجود منابع اختلالات الکترومغناطیسی ناشی از تجهیزات الکتریکی همچون »هارمونیک ها« ایجاد می شود.
در عمل وجود تجهیزات و عناصر با مشخصه غیرخطی و بخصوص ادوات الکترونیک قدرت در بخشهای مختلف تولید، انتقال و مصرف موجب پیدایش اعوجاجات هارمونیکی در شکل موجهای سینوسی جریان و ولتاژ در شبکه قدرت می شود و این اعوجاجات متاسفانه اثر نامطلوبی روی موتورهای الکتریکی که در صنایع بطور وسیعی مورد استفاده است، دارد.
نیاز به دقت بیشتر و بیشتر در طراحی و تحلیل ماشینهای الکتریکی، استفاده از مدلهای عددی جهت تعیین میدانهای الکتریکی و مغناطیسی را ترویج داده است. به دلیل ساختار هندسی پیچیده ماشین و مشخصه های غیرخطی مواد بکار رفته در آن در بسیاری از موارد تنها روش حل عددی امکانپذیر است.

نتیجه گیری و پیشنهادات
در فصول گذشته سازگاری الکترومغناطیسی موتور القایی از دو جنبه ایجاد تداخل در دیگر سیستمها و قابلیت ادامه به کار بطور مطلوب در یک محیط الکترومغناطیسی معین مورد بررسی قرار گرفت.
در دیدگاه اول، مدلسازی مبتنی بر روش اجزای محدود دوبعدی بدلیل عدم وجود قابلیت اعمال ملاحظات ناشی از بعد سوم، با عدم دقت همراه است. این در صورتی است که مدلسازی مبتنی بر روش اجزای محدود سه بعدی، این محدودیت را ندارد و نتایج حاصل از آن به واقعیت نزدیک تر است.
در دیدگاه دوم سازگاری الکترومغناطیسی، موتورهای القایی در شرایط آلودگی منبع تغذیه کننده آنها به هارمونیکها، دچار سوء عملکرد می گردند و ناگزیر می بایستی تحت شرایط غیرنامی کار کنند. مدار معادل استاندارد موتورهای القایی در شرایط آلودگی منبع تغذیه کننده موتور به هارمونیکها، توانایی ارائه تخمین مناسبی از عملکرد موتور را ندارد. مدل ارائه شده می تواند با دقت مناسبی در شرایط تغذیه ذکر شده رفتار موتور را پیش بینی کند.
جهت ادامه پژوهش فوق پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
• افزودن ملاحظات مدلسازی جریانهای میان-میله ای به مدل پیشنهادی
• بررسی اثر تورب شیارهای استاتور (علاوه بر رتور یا در شرایط عدم وجود تورب رتور) در مسائل سازگاری الکترومغناطیسی موتور القایی از هر دو دیدگاه آن
• بررسی ارتباط میزان تورب میله های رتور و جریانهای میان-میله ای و ارتباط ایندو با تلفات در موتور القایی
• بررسی سازگاری الکترومغناطیسی موتور القایی در شرایط تغذیه نامتعادل از هردو دیدگاه

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط