تحلیل مقایسه ای رفتارهای غیر کلامی در دو فیلم آژانس شیشه ای و مارمولک (با تأکید بر بازیگر نقش اول و دوم)

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:ارتباطات اجتماعي
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:294
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل مقایسه ای رفتارهای غیر کلامی در دو فیلم آژانس شیشه ای و مارمولک (با تأکید بر بازیگر نقش اول و دوم)

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

مقدمه

مطالعات ارتباطي، يکي از شاخه هاي جوان علوم اجتماعي معاصر جهان به شمار مي رود که در ايران نيز بسيار جوان است. اين مطالعات پس از جنگ جهاني دوم رو به رشد گذاشته و هنوز شالوده هاي نظري و ابزار هاي روش شناسي خود را نيافته است. در حدود نيم قرن اخير، مطالعات ارتباطي، در زمينه هاي گوناگون از مباني نظري و شيوه هاي روش شناسي رشته هاي علمي ديگر کمک گرفته است. (معتمد نژاد، 1380 :19)

ارتباط نقش بسيار مهمي در زندگي انسان ها دارد وسبب مي شود که انسان درباره ي نياز ها  و شرايط محيط زندگي خودش، اطلاعات لازم را بدست آورد.

ارتباط از طريق پيام هاي خود، مجراهاي نفوذ بر محيط را نيز آماده مي کند و متقابلاً از طريق بازخورد پيام ها، اطلاعات مربوط به عکس العمل محيط و نياز هاي متغير را به سيستم مي رساند. (محسنيان راد،1380 : 28)

يكي از مهمترين انواع ارتباط، ارتباط غير كلامي است، چرا كه تحقيق نشان داده است که حدود 80 درصد از اطلاعات ما از طريق چشم، 10 درصد از طريق گوش و باقي اطلاعات از طريق ساير حواس ما کسب مي شوند. به اين مفهوم که در هنگام ارائه مطالب کتبي اگر مطالب شفاهي شما به مطالب مکتوب ارتباطي نداشته باشد، ميزان اطلاعات شفاهي که جذب مي شود ممکن است تا ده درصد کاهش پيدا کند. ( لوئيس، 1384:222)

ارتباطات غيرکلامي در ارتباطات انساني بويژه در هنگام آشنايي هاي اوليه نقش مهمي ايفامي کند. اولين برخورد ما با افراد ديگر مهم است، يعني ما قبل از اين که ارتباط چشمي داشته باشيم، به بدن افراد نگاه مي کنيم. استثناء هايي ممکن است وجود داشته باشد، اما اغلب اين گونه است. اين بدين معناست که اولين چيزهايي که ما معمولاً مي بينيم، لباس هايي که ديگران مي پوشند و … موجب قضاوت هاي خاصي از ديگران مي شود. (وينرايت، گوردن،1386 :132)

امروزه هنگامي که از مديران ارشد سازمان هاي موفق سوال مي شود که در شرايط مساوي، چه کسي شانس بيشتري براي استخدام دارد ؟ پاسخ همه يکسان است: «فردي که داراي مهارت هاي قوي تر ارتباطي باشد».

فهرست مطالب

چكيده        ی

فصل اول : كليات تحقيق

مقدمه        2

1- 1  بيان مسئله       8

1- 2  اهداف تحقيق 10

1- 3  اهميت موضوع              10

1- 4  سوالات تحقيق                15

1- 5  فرضيه هاي تحقيق         16

1- 6  تعريف عملياتی متغيرهاي مستقل و وابسته فرضيه هاي تحقيق      16

فصل دوم : ادبيات تحقيق

مقدمه        19

2- 1  بخش اول : ارتباطات غيركلامي    20

2-1- 1  تعريف مفهوم ارتباط غيركلامي                 20

2-1- 2  زبان بدن و ارتباط غيركلامي    21

2-1- 3  كانال هاي عمده ارتباطات غيركلامي         22

2-1- 4  انواع ارتباطات غيركلامي         22

2-1- 5  كاركردهاي ارتباطات غيركلامي                23

2-1- 6  انواع ارتباطات غيركلامي         27

2-1- 7  اصول ارتباط غيركلامي            34

2- 2 بخش دوم : گفتار بي صدا                36

2-2-1 الفباي بي صدا              36

2-2- 2  انواع رفتارهاي غيركلامي         36

2-2- 3  نكات موثر بر نمايش هاي قدرت و گفتار بي صدا      41

2-2- 4  عوامل موثر در ارسال و درك علائم غيركلامي        42

2-2- 5  خاستگاه هاي نشانه هاي غيركلامي            44

2-2- 6  تفاوت هاي فرهنگي در پيام رساني بدن      49

2-2- 7  تعريف و مفهوم ارتباط از نظر مولانا        51

2-2- 8  ارتباط غيركلامي در مثنوي معنوي            57

2- 3  بخش سوم : نمايش و سينما             66

2-3- 1 نمايش درام  66

2-3- 2  فيلم هاي سينمايي        76

2-3- 3  سبك هاي فيلم              85

2- 4  بخش چهارم : نشانه شناسي            89

2- 5  بخش پنجم : بدن             99

2-5- 1 ژست ها و ساير حركات بدني     99

2-5- 2  بعضي از حركات اساسي و منشاء آن ها    105

2-5- 3  عوامل موثر در تعبير و تفسير كردن         106

2-5- 4  استفاده از زبان اندام  107

2- 6  بخش ششم : فاصله         120

2-6- 1  تعريف فاصله             120

2-6- 2  قلمروي پاتوق             122

2-6- 3  انواع فاصله                123

2- 7 بخش هفتم : محدوده حريم                127

2-7- 1 بهره گيري عملي از اندازه حريم ها            127

2-7- 2 آيين تعيين حدود و حريم (فضايابي)             128

2-7- 3 تاثير عوامل فرهني بر شعاع حريم ها         128

2-7- 4 حريم شهري در قياس با حريم روستايي      129

2- 8 بخش هشتم : قلمرو و مالكيت           130

2- 9 بخش نهم : ديدگاههاي هال در مورد فضا شناسي            131

2- 10 بخش دهم : حركات سر                 135

2- 11 بخش يازدهم : چشم ها  139

2-11- 1 ارتباط چشمي يا نگاه                 139

2-11- 2 انواع نگاه                 145

2-11- 3 عواطف مرتبط با چشم ها         147

2-11- 4 جهت قطع كردن نگاه                148

2-11- 5 طرز برقراري ارتباط چشمي موثر           149

2- 12 بخش دوازدهم : چهره  151

2- 12- 1 مفهوم خنده ها           156

2- 12- 2 جهش ابرو                158

2- 13 بخش سيزدهم : تن صدا                 160

2- 14 بخش چهاردهم : لمس كردن          162

2- 15 بخش پانزدهم : حركات دست و بازو            174

2- 16 بخش شانزدهم : پا         187

2- 17 بخش هفدهم : چهارچوب نظري    190

2- 17- 1 نظام هاي رمز غيركلامي بورگن             190

2- 17- 2 الگوي سه بعدي موريس          191

2-17- 3 نظريه بردويس در مورد حركت شناسي  192

2-17- 4 نظريه اكمن و فريسن در مورد حركت شناسي          193

2- 18 پيشينه تحقيق                 194

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3- 1 روش و تكنيك تحقيق       199

3-1- 2 تحليل محتوا و تحليل اسنادي       205

3-1- 3 واحد ضبط و واحد متن               207

3-1- 4 قواعد شمارش              208

3-1- 5 مقوله بندي (تعريف، مراحل، خصوصيات)                209

3-1- 6 انواع تحليل محتوا        210

3-1- 7 مراحل تحليل محتوا     228

3-1- 8 مشاهده آزاد                 232

3-1- 9 پرسشنامه معكوس       233

3-1- 10 نحوه پژوهش در زمينه پيام رساني غيركلامي          236

3-1- 11 تاريخچه كاربرد تحليل محتوا در فيلم هاي سينمايي  242

3-1- 12 مفهوم تحليل محتوا و كاربرد آن در سينما                 242

3-1- 13 نظرات تحليل محتوا در سينما  244

3-1- 14 فرآيند علمي روش تحليل محتوا براي فيلم هاي سينمايي            246

3-1- 15 نقاط قوت و ضعف كاربرد تحليل محتوا در سينما     247

3-2-  ابزار گردآوري اطلاعات               249

3- 3  جامعه و حجم نمونه        249

3- 4  نحوه پردازش و تجزيه و تحليل داده ها          249

3- 5  محدوديت هاي تحقيق      250

3- 6  تعريف نظري و عملياتي داده ها     251

3- 7  نحوه كدگذاري                254

3- 8  واحد تحقيق     257

3- 9  واحد ثبت        258

3- 10 تعيين اعتبار  258

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1 بخش اول : آمار توصيفي                 260

4-1-1 فيلم آژانس شيشه اي     260

4-1-2 فيلم مارمولك                 280

4-2 بخش دوم : آمار استنباطي                302

4-2-1 فيلم آژانس شيشه اي     302

4-2-2 فيلم مارمولك                 306

4-3 بخش سوم : مقايسه دو فيلم                310

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه        323

5-1نتيجه گيري       324

5-1-1 فرضيه هاي پژوهش     324

5-2 پيشنهادات         327

ضمائم       328

منابع و مآخذ             333

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت