تحلیل مقایسه ای رفتارهای غیر کلامی در دو فیلم آژانس شیشه ای و مارمولک (با تأکید بر بازیگر نقش اول و دوم)

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:ارتباطات اجتماعی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:294
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل مقایسه ای رفتارهای غیر کلامی در دو فیلم آژانس شیشه ای و مارمولک (با تأکید بر بازیگر نقش اول و دوم)

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

مقدمه

مطالعات ارتباطی، یکی از شاخه های جوان علوم اجتماعی معاصر جهان به شمار می رود که در ایران نیز بسیار جوان است. این مطالعات پس از جنگ جهانی دوم رو به رشد گذاشته و هنوز شالوده های نظری و ابزار های روش شناسی خود را نیافته است. در حدود نیم قرن اخیر، مطالعات ارتباطی، در زمینه های گوناگون از مبانی نظری و شیوه های روش شناسی رشته های علمی دیگر کمک گرفته است. (معتمد نژاد، ۱۳۸۰ :۱۹)

ارتباط نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها دارد وسبب می شود که انسان درباره ی نیاز ها  و شرایط محیط زندگی خودش، اطلاعات لازم را بدست آورد.

ارتباط از طریق پیام های خود، مجراهای نفوذ بر محیط را نیز آماده می کند و متقابلاً از طریق بازخورد پیام ها، اطلاعات مربوط به عکس العمل محیط و نیاز های متغیر را به سیستم می رساند. (محسنیان راد،۱۳۸۰ : ۲۸)

یکی از مهمترین انواع ارتباط، ارتباط غیر کلامی است، چرا که تحقیق نشان داده است که حدود ۸۰ درصد از اطلاعات ما از طریق چشم، ۱۰ درصد از طریق گوش و باقی اطلاعات از طریق سایر حواس ما کسب می شوند. به این مفهوم که در هنگام ارائه مطالب کتبی اگر مطالب شفاهی شما به مطالب مکتوب ارتباطی نداشته باشد، میزان اطلاعات شفاهی که جذب می شود ممکن است تا ده درصد کاهش پیدا کند. ( لوئیس، ۱۳۸۴:۲۲۲)

ارتباطات غیرکلامی در ارتباطات انسانی بویژه در هنگام آشنایی های اولیه نقش مهمی ایفامی کند. اولین برخورد ما با افراد دیگر مهم است، یعنی ما قبل از این که ارتباط چشمی داشته باشیم، به بدن افراد نگاه می کنیم. استثناء هایی ممکن است وجود داشته باشد، اما اغلب این گونه است. این بدین معناست که اولین چیزهایی که ما معمولاً می بینیم، لباس هایی که دیگران می پوشند و … موجب قضاوت های خاصی از دیگران می شود. (وینرایت، گوردن،۱۳۸۶ :۱۳۲)

امروزه هنگامی که از مدیران ارشد سازمان های موفق سوال می شود که در شرایط مساوی، چه کسی شانس بیشتری برای استخدام دارد ؟ پاسخ همه یکسان است: «فردی که دارای مهارت های قوی تر ارتباطی باشد».

فهرست مطالب

چکیده        ی

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه        ۲

۱- ۱  بیان مسئله       ۸

۱- ۲  اهداف تحقیق ۱۰

۱- ۳  اهمیت موضوع              ۱۰

۱- ۴  سوالات تحقیق                ۱۵

۱- ۵  فرضیه های تحقیق         ۱۶

۱- ۶  تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته فرضیه های تحقیق      ۱۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه        ۱۹

۲- ۱  بخش اول : ارتباطات غیرکلامی    ۲۰

۲-۱- ۱  تعریف مفهوم ارتباط غیرکلامی                 ۲۰

۲-۱- ۲  زبان بدن و ارتباط غیرکلامی    ۲۱

۲-۱- ۳  کانال های عمده ارتباطات غیرکلامی         ۲۲

۲-۱- ۴  انواع ارتباطات غیرکلامی         ۲۲

۲-۱- ۵  کارکردهای ارتباطات غیرکلامی                ۲۳

۲-۱- ۶  انواع ارتباطات غیرکلامی         ۲۷

۲-۱- ۷  اصول ارتباط غیرکلامی            ۳۴

۲- ۲ بخش دوم : گفتار بی صدا                ۳۶

۲-۲-۱ الفبای بی صدا              ۳۶

۲-۲- ۲  انواع رفتارهای غیرکلامی         ۳۶

۲-۲- ۳  نکات موثر بر نمایش های قدرت و گفتار بی صدا      ۴۱

۲-۲- ۴  عوامل موثر در ارسال و درک علائم غیرکلامی        ۴۲

۲-۲- ۵  خاستگاه های نشانه های غیرکلامی            ۴۴

۲-۲- ۶  تفاوت های فرهنگی در پیام رسانی بدن      ۴۹

۲-۲- ۷  تعریف و مفهوم ارتباط از نظر مولانا        ۵۱

۲-۲- ۸  ارتباط غیرکلامی در مثنوی معنوی            ۵۷

۲- ۳  بخش سوم : نمایش و سینما             ۶۶

۲-۳- ۱ نمایش درام  ۶۶

۲-۳- ۲  فیلم های سینمایی        ۷۶

۲-۳- ۳  سبک های فیلم              ۸۵

۲- ۴  بخش چهارم : نشانه شناسی            ۸۹

۲- ۵  بخش پنجم : بدن             ۹۹

۲-۵- ۱ ژست ها و سایر حرکات بدنی     ۹۹

۲-۵- ۲  بعضی از حرکات اساسی و منشاء آن ها    ۱۰۵

۲-۵- ۳  عوامل موثر در تعبیر و تفسیر کردن         ۱۰۶

۲-۵- ۴  استفاده از زبان اندام  ۱۰۷

۲- ۶  بخش ششم : فاصله         ۱۲۰

۲-۶- ۱  تعریف فاصله             ۱۲۰

۲-۶- ۲  قلمروی پاتوق             ۱۲۲

۲-۶- ۳  انواع فاصله                ۱۲۳

۲- ۷ بخش هفتم : محدوده حریم                ۱۲۷

۲-۷- ۱ بهره گیری عملی از اندازه حریم ها            ۱۲۷

۲-۷- ۲ آیین تعیین حدود و حریم (فضایابی)             ۱۲۸

۲-۷- ۳ تاثیر عوامل فرهنی بر شعاع حریم ها         ۱۲۸

۲-۷- ۴ حریم شهری در قیاس با حریم روستایی      ۱۲۹

۲- ۸ بخش هشتم : قلمرو و مالکیت           ۱۳۰

۲- ۹ بخش نهم : دیدگاههای هال در مورد فضا شناسی            ۱۳۱

۲- ۱۰ بخش دهم : حرکات سر                 ۱۳۵

۲- ۱۱ بخش یازدهم : چشم ها  ۱۳۹

۲-۱۱- ۱ ارتباط چشمی یا نگاه                 ۱۳۹

۲-۱۱- ۲ انواع نگاه                 ۱۴۵

۲-۱۱- ۳ عواطف مرتبط با چشم ها         ۱۴۷

۲-۱۱- ۴ جهت قطع کردن نگاه                ۱۴۸

۲-۱۱- ۵ طرز برقراری ارتباط چشمی موثر           ۱۴۹

۲- ۱۲ بخش دوازدهم : چهره  ۱۵۱

۲- ۱۲- ۱ مفهوم خنده ها           ۱۵۶

۲- ۱۲- ۲ جهش ابرو                ۱۵۸

۲- ۱۳ بخش سیزدهم : تن صدا                 ۱۶۰

۲- ۱۴ بخش چهاردهم : لمس کردن          ۱۶۲

۲- ۱۵ بخش پانزدهم : حرکات دست و بازو            ۱۷۴

۲- ۱۶ بخش شانزدهم : پا         ۱۸۷

۲- ۱۷ بخش هفدهم : چهارچوب نظری    ۱۹۰

۲- ۱۷- ۱ نظام های رمز غیرکلامی بورگن             ۱۹۰

۲- ۱۷- ۲ الگوی سه بعدی موریس          ۱۹۱

۲-۱۷- ۳ نظریه بردویس در مورد حرکت شناسی  ۱۹۲

۲-۱۷- ۴ نظریه اکمن و فریسن در مورد حرکت شناسی          ۱۹۳

۲- ۱۸ پیشینه تحقیق                 ۱۹۴

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳- ۱ روش و تکنیک تحقیق       ۱۹۹

۳-۱- ۲ تحلیل محتوا و تحلیل اسنادی       ۲۰۵

۳-۱- ۳ واحد ضبط و واحد متن               ۲۰۷

۳-۱- ۴ قواعد شمارش              ۲۰۸

۳-۱- ۵ مقوله بندی (تعریف، مراحل، خصوصیات)                ۲۰۹

۳-۱- ۶ انواع تحلیل محتوا        ۲۱۰

۳-۱- ۷ مراحل تحلیل محتوا     ۲۲۸

۳-۱- ۸ مشاهده آزاد                 ۲۳۲

۳-۱- ۹ پرسشنامه معکوس       ۲۳۳

۳-۱- ۱۰ نحوه پژوهش در زمینه پیام رسانی غیرکلامی          ۲۳۶

۳-۱- ۱۱ تاریخچه کاربرد تحلیل محتوا در فیلم های سینمایی  ۲۴۲

۳-۱- ۱۲ مفهوم تحلیل محتوا و کاربرد آن در سینما                 ۲۴۲

۳-۱- ۱۳ نظرات تحلیل محتوا در سینما  ۲۴۴

۳-۱- ۱۴ فرآیند علمی روش تحلیل محتوا برای فیلم های سینمایی            ۲۴۶

۳-۱- ۱۵ نقاط قوت و ضعف کاربرد تحلیل محتوا در سینما     ۲۴۷

۳-۲-  ابزار گردآوری اطلاعات               ۲۴۹

۳- ۳  جامعه و حجم نمونه        ۲۴۹

۳- ۴  نحوه پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها          ۲۴۹

۳- ۵  محدودیت های تحقیق      ۲۵۰

۳- ۶  تعریف نظری و عملیاتی داده ها     ۲۵۱

۳- ۷  نحوه کدگذاری                ۲۵۴

۳- ۸  واحد تحقیق     ۲۵۷

۳- ۹  واحد ثبت        ۲۵۸

۳- ۱۰ تعیین اعتبار  ۲۵۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ بخش اول : آمار توصیفی                 ۲۶۰

۴-۱-۱ فیلم آژانس شیشه ای     ۲۶۰

۴-۱-۲ فیلم مارمولک                 ۲۸۰

۴-۲ بخش دوم : آمار استنباطی                ۳۰۲

۴-۲-۱ فیلم آژانس شیشه ای     ۳۰۲

۴-۲-۲ فیلم مارمولک                 ۳۰۶

۴-۳ بخش سوم : مقایسه دو فیلم                ۳۱۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه        ۳۲۳

۵-۱نتیجه گیری       ۳۲۴

۵-۱-۱ فرضیه های پژوهش     ۳۲۴

۵-۲ پیشنهادات         ۳۲۷

ضمائم       ۳۲۸

منابع و مآخذ             ۳۳۳

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط