تحلیل و بررسی تأثیر میزان تولید بر سوددهی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:211
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

تحلیل و بررسی تأثیر میزان تولید بر سوددهی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده…………………………۱
۱- مقدمه…………………..۲
۲- توليدات و مصارف آلومينا ……………………………۵
۲-۱- آلومينادر ايران ……………………………………..۵
۲-۲- آلومينا در جهان …………………………………..۷
۳- توليد آلومينااز نفلين سينيت ……………………….۱۱
۳-۱- خلاصه اي از فرآيند توليد آلومينا از نفلين سينيت……..۱۳
۳-۲- محصولات جانبي………………………………….۱۷
۴- اقتصاد توليد آلومينا ……………………………………..۲۱
۴-۱- روش هاي ارزيابي اقتصادي پروژه…………۲۱
۴-۲- هزينه ……………۲۳
۴-۳- سود ………………۲۳
۴-۴- سرمايه ………….۲۴
۴-۵- بهره ………………۲۴
۴-۶- استهلاك ………۲۵
۴-۷- سرمايه گذاري ……………………………………….۲۷
۴-۸- هزينه هاي پيش بيني نشده ………………….۲۷
۴-۹- سرمايه در گردش…………………………………۲۷
۴-۱۰- هزينه جاري سالانه……………………………۲۸
۴-۱۱- جريان نقدينگي …………………………………۲۸
۵- توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب……………۲۹
۵-۱- كليات……………۳۲
۵-۲- مباني و مفروضات ………………………………..۳۳
۵-۳- روش پيش بيني قيمت هاي فروش و هزينه ها ……………………۳۵
۵-۴- مصارف و توليدات كارخانه…………………..۳۶
۵-۵- برآورد هزينه هاي سرمايهگذاري…………..۳۸
۵-۶- هزينه جاري سالانه………………………………۵۶
٥-٧- استهلاك ………٦٩
٥-٨- برآورد فروش سالانه……………………………..٧٢
٥-٩- گردش وجوه نقدي ………………………………٧٢
٥-١٠- شاخص هاي مالي……………………………….٧٥
۶- تحليل اقتصادي ظرفيت هاي مختلف توليد….۷۸
۶-۱- آناليز حساسيت…………………………………….۷۸
۶-۲- آناليز توليدات……………………………………….۹۵
۷- نتيجه گيري…………..۱۰۵

چكيده
آلومينيوم از نظر كيفيت و ارزش کاربردي ترين فلز بعد از آهن است و تقريبﹰا در تمامي بخش هـاي صـنعت داراي اهميت ميباشد. ماده اوليه براي توليد آلومينيوم، پودر آلومينا ميباشد كه بـا استحـصال و فـرآورييكي از مواد معدني بوكسيت، نفلين سينيت يا آلونيت تهيه مـي شـود. نفلـين سـينيت حـدود ٢٠ درصـدآلومينا دارد و ميتواند منبع مناسبي براي توليد آلومينا باشد. نظر به وجـود ذخـاير عظـيم سـنگ نفلـينسينيت در شمال غرب كشور و با توجه به نزديك بودن منابع مذكور و سنگ آهك و همچنين نزديكي بـهراه آهن جلفا – تبريز، منطقه سراب براي ايجاد كارخانه توليد آلومينا از نفلين سينيت انتخاب شده است.
با توجه به نياز روزافزون كشور، جديد بودن اين فرآيند و همچنين ضرورت توليـد ايـن محـصول، تحليـلاقتصادي و بررسي تأثير ميزان ظرفيتهاي مختلـف بـر پارامترهـاي اقتـصادي آن داراي اهميـت ويـژهاي ميباشد. در اين پژوهش، بررسي اقتصادي توليد آلومينا از نفلين سينيت سراب بههمراه محصولات جـانبي آن در ظرفيت هـاي ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ هزارتنـي صـورت گرفـت و پارامترهـاي اقتـصادي هـر يـك محاسبه و بر اين اساس ردهبندي شد. پس از آن، تحليل حساسيت نـرخ بازگـشت داخلـي، ارزش خـالصفعلي و دوره بازگشت سرمايه نسبت به قيمت فروش، هزينه هاي سرمايه گذاري و جـاري بررسـي گرديـد و ميزان حساسيت عوامل مختلف، امتيازدهي شد. با توجه به عواملي همچون، ردهبندي بر اساس پارامترهاي اقتصادي هر ظرفيت و ردهبندي عوامل حساس در ظرفيتهاي مختلف، ردهبندي اصلي ميزان تأثير توليـدبر سوددهي به شرح زير صورت گرفت :
۱- ۳۰۰ هزارتن (يك خط توليد)
۲- ۵۰۰ هزارتن (دو خط توليد، ۳۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار)
۳- ۴۰۰ هزارتن (دو خط توليد ۲۰۰ هزارتن)
۴- ۲۰۰ هزار تن (يك خط توليد) لغات كليدي : آلومينا، نفلين سينيت، كربنات سديم، كربنات پتاسيم، سولفات پتاسيم، سراب، سوددهي

۱ ‐ كليات
امروزه جهان بدون آلومينيوم براي كساني كه با صنايع اتومبيل سازي، هواپيما سازي، كشتي سازي، ساختمان سازي، صنايع گوناگون نظامي، قطعات الكتريكي، لوازم خانگي و هزاران مورد ديگر صنعتي سروكار دارند، تصوري غير ممكن و ناشدني است و به همين دليل كشورها سرمايه گذاري هاي كلاني براي دستيابي به اين فلز استراتژيك كرده اند. ارزش آلومينيوم براي مدتي در هنگام پيدايش از طـلابيشتر بود، اما بعد از ابداع يـك روش آسـان بـراي اسـتخراج آن در سـال ١٨٨٩، قيمـت آن رو بـهكاهش گذاشت و سقوط كرد. آلومينيوم از نظر كيفيت و ارزش کاربردي ترين فلز بعد از آهن است و تقريبﹰا در تمامي بخش هاي صنعت داراي اهميت مي باشد. آلومينيوم خالص، نرم و ضعيف اسـت امـا مي تواند آلياژهايي را با مقادير کمي از مس، منيزيوم، منگنز، سيليکون و ديگـر عناصـر بوجـود آورد که اين آلياژها وي ژگيهاي مفيد گونـاگوني دارنـد و اجـزاي مهـم هواپيماهـا و راکـت هـا را تـشكيلمي دهند. آلومينيوم در صنعت براي توليد ميليون ها محـصول مختلـف بـه کـار مـي رود و در جهـان اقتصاد، عنصر بسيار مهمي است. اجزاي سازه هايي که از آلومين يـوم سـاخته مـي شـوند ، در صـنعت هوانوردي و ساير مراحل حمل و نقل بسيار مهم هستند. همچنين در سازه هايي کـه در آن هـا وزن، پايداري و مقاومت لازم هستند، وجود اين عنصر اهميت زيادي دارد. براي كاهش وزن وسايل نقليه، دو روش ساختن وسيله نقليه كوچك تر و استفاده از مواد سبك تر براي جبران اضافه وزن در اولويت قرار دارد. كوچك نمودن خودرو، نازك كردن بدنه، تو خـالي كـردن پروفيـل هـاي تـشكيل دهنـده و استفاده از آلومينيوم از راه هاي كاهش وزن خودروها مي باشد. استفاده از آلومينيوم سبب ٥٠ درصـد سبكتر شدن خودرو ميشود. در صد سال گذشته توليد آلومينيوم در جهان بيش از چند تن نبـوده است و اين در حالي است كه امروزه توليد اين فلز به بيش از ٥٠ ميليون تن در سال رسـيده اسـت.
هماكنون تجارت جهاني آلومينيوم نزديك به ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليارد دلار در سال است كه تقريبﹰا يـكسوم تجارت جهاني نفت است و سير صعودي اين ارقام همچنان ادامه دارد.

مقايسه مصرف آلومينيوم در کشورهاي مختلف، ميزان توسعه يافتگي کشورها در اين صنعت را به خوبي نشان مي دهد. به عنوان مثال در سال ٢٠٠٧ مصرف سرانه آلومينيوم در ژاپن ٢١ کيلوگرم و در کره ١١ کيلوگرم است. در حالي كه اين دو کشور به هيچ وجه توليد کننده آلومينيوم نيستند اما بزرگ ترين مصرف کننده آن درشرق آسيا مي باشند[١].
آلومينيوم، عنصر شيميايي است که در جدول تناوبي داراي علامت Al و عـدد اتمـي ١٣ مـي باشـد .
آلومينيوم که عنصري نقرهاي و انعطاف پذير است، عمدتﹰا به صـورت سـنگ معـدن بوکـسيت يافـت ميشود و از نظر مقاومتي که در برابر اکـسيداسيون دارد، همچنـين وزن و قـدرت آن، قابـل توجـه است. آلومينيوم يک فلز واکنش گر است و نميتواند از سنگ معدن آن، بوکـسيت (Al2O) از طريـق کاهش با کربن جدا شود ولي ميتوان آن را از طريق الكتروليز جداسازي نمود. ا يـن فلـز در محلـول اکسيده شده، سپس به صورت فلز خالص جدا ميشود، لذا بدين منظور ، سنگ معدن بايد درون يـک مايع قرار بگيرد. اما بوکسيت داراي نقطه ذوب بالايي است (٢٠٠٠ درجه سانتي گراد) که تأمين اين مقدار انرژي از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست. در ايران، مـشكل كمبـود آلومينيـوم از طريـق بازگشايي خطوط اعتباري در کشورهاي همسايه و واردات مرتفع ميگردد.
ماده اوليه براي توليد آلومينيوم، پودر آلومينا است كه به دليل ميل تركيبي شديد با اكسيژن، به صورت آزاد در طبيعت يافت نمي شود. اين ماده مهم به صورت سنگ بوكسيت وجود دارد كه پس از استخراج در معدن، از هر ٤ كيلوگرم آن ٢ كيلوگرم پودر آلومينا به دست مي آيد كه از هر ٢ كيلوگرم پودر آلومينا نيز با روش الكتروليز ١ كيلوگرم فلز آلومينيوم توليد مي شود. آلومينا به تنهايي با استحصال و فرآوري يكي از مواد معدني، بوكسيت، نفلين سينيت يا آلونيت تهيه مي شود.
نفلين س ينيت كه شامل آلوم ينوسيليکات سديم و پتاسيم م ي باشد، داراي حدود ٢٠ درصـد آلومينـابوده و بنابراين مي تواند منبع مناسبي براي توليد آلومينا باشـد. ايـ ن کـان ي كـه در منـاطق مختلـفکشور از جمله آذربايجان شرق ي يافت م ي شود در صـنايع ش يـ شه، سـراميک و سـيمان کـاربرد دارد.
ايران نخستين كشور خاورميانه مي باشد كه توليد آلومينا از نفلين سينيت را آغاز كرده است.
در كشورهاي صنعت ي غر ب، آلومينا از بوکسيت توليد مي شود كه ايـن امـر در انحـصار شـركت هـاي بزرگ م ي باشد. از آن جا که استفاده از نفلين در توليد آلومينا احتياج به سرمايه گذاري مجدد در اينزمينه و متوقف نمودن سرمايهگذاري هاي قبلـي توليـد آلومينـا از بوکـسيت دارد، توليـد كننـدگانمذكور سعي در حفظ و ادامه روش سنتي و کنوني توليد آلومينا از بوکسيت را دارند.
توليد آلومينا از نفلين كه قبلا از سوي كارشناسان داخلي چندان جدي گرفتـه نمـي شـد و ايـرادات بسياري از جمله غير اقتصادي بودن به آن وارد شده بود بـه دليـل عـدم آلـودگي محـيط زيـست و تأمين خوراك براي چهار صنعت جانبي، ابهامـات بـه وجـود آ مـده را برطـرف نمـوده و راه را بـراي اجراي اين تكنولوژي هموار كرد.
نظر به نياز روزافزون كشور به محصول آلومينا براي استفاده در صنعت آلومينيوم كـشور و اقـداماتاوليه براي توليد اين محصول از سنگ نفلين سينيت و نو بودن ايـن بحـث، همچنـين بـا توجـه بـهاينكه بعضي از كارشناسان معتقدند، طرح توليد آ لومينيم از نفلين سينيت در ايران، غيـر اقتـصاديميباشد، تحليل اقتصادي آن در توليدات مختلف و تـأثير ميـزان توليـد بـر پارامترهـاي اقتـصادي، موضوع اين پايان نامه مي باشد.
ابتدا در فصل دوم اطلاعاتي در مورد توليد آلومينا در ايران و جهـان و بـازار مـصرف آن آورده شـدهاست. سپس توليد آلومينا از نفلين سينيت و محصولات جانبي آن در فصل سوم تـشريح مـي گـردد.
در ادامه در فصل چهارم، به توضيحي در مورد مسائل اقتصادي ، اصول اساسـي اقتـصاد مهندسـي وپارامترهاي اقتصادي پرداخته خواهد شد. د ر فصل پنجم ، پارامترهاي اقتصادي ظرفيتهاي مختلـفتوليد بر اساس توليد ۲۰۰ هزا ر تن برآورد و محاسـبه گرديـده اسـت. در نهايـت ، تحليـل اقتـصاديظرفيتهاي مختلف توليد همراه با آناليز حساسيت و همچنين آناليز و تحليل توليـدات مختلـف درفصل ششم انجام شده و در پايان در فصل هفتم، نتايج بهدست آمده از ايـن پژوهش جمـعبنـدي وارائه شده است.

‐ نتيجه گيري
بررسي اقتصادي توليد آلومينا از نفلين سينيت به همراه محصولات جانبي آن در توليدهاي مختلف ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار و ۵۰۰ هزارتن صورت پذيرفت و پارامترهاي اقتصادي هر آيتم محاسبه گرديد. با بررسي و مقايسه پارامترهاي نرخ بازگشت داخلي، ارزش خالص فعلي و دوره بازگشت سرمايه، صرف نظر از توانايي سرمايه گذاري (توان مالي تأمين منابع) توليدات زير به ترتيب سودآورتر با دوره برگشت سرمايه كمتر مي باشند.
۱- ۳۰۰ هزارتن (يك خط توليد).
۲- ۵۰۰ هزارتن (دو خط توليد، ۳۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار).
۳- ۴۰۰ هزارتن (دو خط توليد ۲۰۰ هزارتن).
۴- ۲۰۰ هزار تن (يك خط توليد).
آناليز حساسيت نيز نسبت به قيمت فروش، هزينههاي سرمايهگذاري و جاري و تأثير اين گزينـههـابر روي نرخ بازگشت داخلي و ارزش خالص فعلي بررسي گرديد. آناليز حـساسيت بـر مبنـاي تغييـر ۲۰ درصدي متغيرها نسبت به نرخ بازده داخلي صورت پذيرفته است . همانطور كه بررسي گرديـد،نرخ بازده داخلي بيشترين حساسيت را به ترتيب نسبت به تغييرات :
۱- قيمت فروش
۲- هزينه هاي سرمايه گذاري
۳- هزينه هاي جاري
از خود نشان داده است. آيتم هاي هزينه هاي سرمايه گذاري و جاري در مقايسه با قيمت فروش كم حساسيت تر مي باشد. با توجه به شيب خطوط در نمودار ذكرشده، نرخ بازده داخلي نسبت به تغييرات قيمت فروش از حساسيت بالايي برخوردار است. حساسيت بالاي قيمت فروش در مقايسه با ساير عوامل حساس (هزينه هاي سرمايه گذاري و جاري) به نوبه خود ضرورت بررسي ها و اعمال دقت نظر بيشتري را نسبت به آينده بازار و پيش بيني هاي صحيح قيمت جهاني اين گزينه را در دوره هاي زماني مختلف بهره برداري دوچندان مي سازد.
در آناليز حساسيت تمامي توليدات، قيمت فروش به عنوان حساس ترين عامل پروژه بدست آمد كه نسبت به دو عامل ديگر تغيير و تأثير بيشتري را بر پارامترهاي اقتصادي دارد. براي بررسي اين عوامل حساس سهگانه، آناليز نرخ بازگشت داخلي نسبت به عوامل حساس در ميزان توليدهاي يادشده صورت پذيرفت. كه اين برآوردها نيز گزينه مثبت ديگري براي رده بندي اوليه ظرفيت هاي مختلف مي باشد. با بررسي پارامترهاي اقتصادي گزينه هاي برتر به ترتيب زير مي باشند :
۱- ۳۰۰ هزارتن (يك خط توليد)
۲- ۵۰۰ هزارتن (دو خط توليد، ۳۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار)
۳- ۴۰۰ هزارتن (دو خط توليد ۲۰۰ هزارتن)
۴- ۲۰۰ هزار تن (يك خط توليد)

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت