تحلیل و بررسی تأثیر میزان تولید بر سوددهی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:211
قالب بندی:word , pdf

نحوه خرید

تحلیل و بررسی تأثیر میزان تولید بر سوددهی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده…………………………۱
۱- مقدمه…………………..۲
۲- تولیدات و مصارف آلومینا ……………………………۵
۲-۱- آلومینادر ایران ……………………………………..۵
۲-۲- آلومینا در جهان …………………………………..۷
۳- تولید آلومینااز نفلین سینیت ……………………….۱۱
۳-۱- خلاصه ای از فرآیند تولید آلومینا از نفلین سینیت……..۱۳
۳-۲- محصولات جانبی………………………………….۱۷
۴- اقتصاد تولید آلومینا ……………………………………..۲۱
۴-۱- روش های ارزیابی اقتصادی پروژه…………۲۱
۴-۲- هزینه ……………۲۳
۴-۳- سود ………………۲۳
۴-۴- سرمایه ………….۲۴
۴-۵- بهره ………………۲۴
۴-۶- استهلاک ………۲۵
۴-۷- سرمایه گذاری ……………………………………….۲۷
۴-۸- هزینه های پیش بینی نشده ………………….۲۷
۴-۹- سرمایه در گردش…………………………………۲۷
۴-۱۰- هزینه جاری سالانه……………………………۲۸
۴-۱۱- جریان نقدینگی …………………………………۲۸
۵- تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب……………۲۹
۵-۱- کلیات……………۳۲
۵-۲- مبانی و مفروضات ………………………………..۳۳
۵-۳- روش پیش بینی قیمت های فروش و هزینه ها ……………………۳۵
۵-۴- مصارف و تولیدات کارخانه…………………..۳۶
۵-۵- برآورد هزینه های سرمایهگذاری…………..۳۸
۵-۶- هزینه جاری سالانه………………………………۵۶
۵-٧- استهلاک ………۶٩
۵-٨- برآورد فروش سالانه……………………………..٧٢
۵-٩- گردش وجوه نقدی ………………………………٧٢
۵-١٠- شاخص های مالی……………………………….٧۵
۶- تحلیل اقتصادی ظرفیت های مختلف تولید….۷۸
۶-۱- آنالیز حساسیت…………………………………….۷۸
۶-۲- آنالیز تولیدات……………………………………….۹۵
۷- نتیجه گیری…………..۱۰۵

چکیده
آلومینیوم از نظر کیفیت و ارزش کاربردی ترین فلز بعد از آهن است و تقریبﹰا در تمامی بخش هـای صـنعت دارای اهمیت میباشد. ماده اولیه برای تولید آلومینیوم، پودر آلومینا میباشد که بـا استحـصال و فـرآورییکی از مواد معدنی بوکسیت، نفلین سینیت یا آلونیت تهیه مـی شـود. نفلـین سـینیت حـدود ٢٠ درصـدآلومینا دارد و میتواند منبع مناسبی برای تولید آلومینا باشد. نظر به وجـود ذخـایر عظـیم سـنگ نفلـینسینیت در شمال غرب کشور و با توجه به نزدیک بودن منابع مذکور و سنگ آهک و همچنین نزدیکی بـهراه آهن جلفا – تبریز، منطقه سراب برای ایجاد کارخانه تولید آلومینا از نفلین سینیت انتخاب شده است.
با توجه به نیاز روزافزون کشور، جدید بودن این فرآیند و همچنین ضرورت تولیـد ایـن محـصول، تحلیـلاقتصادی و بررسی تأثیر میزان ظرفیتهای مختلـف بـر پارامترهـای اقتـصادی آن دارای اهمیـت ویـژهای میباشد. در این پژوهش، بررسی اقتصادی تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب بههمراه محصولات جـانبی آن در ظرفیت هـای ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ هزارتنـی صـورت گرفـت و پارامترهـای اقتـصادی هـر یـک محاسبه و بر این اساس ردهبندی شد. پس از آن، تحلیل حساسیت نـرخ بازگـشت داخلـی، ارزش خـالصفعلی و دوره بازگشت سرمایه نسبت به قیمت فروش، هزینه های سرمایه گذاری و جـاری بررسـی گردیـد و میزان حساسیت عوامل مختلف، امتیازدهی شد. با توجه به عواملی همچون، ردهبندی بر اساس پارامترهای اقتصادی هر ظرفیت و ردهبندی عوامل حساس در ظرفیتهای مختلف، ردهبندی اصلی میزان تأثیر تولیـدبر سوددهی به شرح زیر صورت گرفت :
۱- ۳۰۰ هزارتن (یک خط تولید)
۲- ۵۰۰ هزارتن (دو خط تولید، ۳۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار)
۳- ۴۰۰ هزارتن (دو خط تولید ۲۰۰ هزارتن)
۴- ۲۰۰ هزار تن (یک خط تولید) لغات کلیدی : آلومینا، نفلین سینیت، کربنات سدیم، کربنات پتاسیم، سولفات پتاسیم، سراب، سوددهی

۱ ‐ کلیات
امروزه جهان بدون آلومینیوم برای کسانی که با صنایع اتومبیل سازی، هواپیما سازی، کشتی سازی، ساختمان سازی، صنایع گوناگون نظامی، قطعات الکتریکی، لوازم خانگی و هزاران مورد دیگر صنعتی سروکار دارند، تصوری غیر ممکن و ناشدنی است و به همین دلیل کشورها سرمایه گذاری های کلانی برای دستیابی به این فلز استراتژیک کرده اند. ارزش آلومینیوم برای مدتی در هنگام پیدایش از طـلابیشتر بود، اما بعد از ابداع یـک روش آسـان بـرای اسـتخراج آن در سـال ١٨٨٩، قیمـت آن رو بـهکاهش گذاشت و سقوط کرد. آلومینیوم از نظر کیفیت و ارزش کاربردی ترین فلز بعد از آهن است و تقریبﹰا در تمامی بخش های صنعت دارای اهمیت می باشد. آلومینیوم خالص، نرم و ضعیف اسـت امـا می تواند آلیاژهایی را با مقادیر کمی از مس، منیزیوم، منگنز، سیلیکون و دیگـر عناصـر بوجـود آورد که این آلیاژها وی ژگیهای مفید گونـاگونی دارنـد و اجـزای مهـم هواپیماهـا و راکـت هـا را تـشکیلمی دهند. آلومینیوم در صنعت برای تولید میلیون ها محـصول مختلـف بـه کـار مـی رود و در جهـان اقتصاد، عنصر بسیار مهمی است. اجزای سازه هایی که از آلومین یـوم سـاخته مـی شـوند ، در صـنعت هوانوردی و سایر مراحل حمل و نقل بسیار مهم هستند. همچنین در سازه هایی کـه در آن هـا وزن، پایداری و مقاومت لازم هستند، وجود این عنصر اهمیت زیادی دارد. برای کاهش وزن وسایل نقلیه، دو روش ساختن وسیله نقلیه کوچک تر و استفاده از مواد سبک تر برای جبران اضافه وزن در اولویت قرار دارد. کوچک نمودن خودرو، نازک کردن بدنه، تو خـالی کـردن پروفیـل هـای تـشکیل دهنـده و استفاده از آلومینیوم از راه های کاهش وزن خودروها می باشد. استفاده از آلومینیوم سبب ۵٠ درصـد سبکتر شدن خودرو میشود. در صد سال گذشته تولید آلومینیوم در جهان بیش از چند تن نبـوده است و این در حالی است که امروزه تولید این فلز به بیش از ۵٠ میلیون تن در سال رسـیده اسـت.
هماکنون تجارت جهانی آلومینیوم نزدیک به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار در سال است که تقریبﹰا یـکسوم تجارت جهانی نفت است و سیر صعودی این ارقام همچنان ادامه دارد.

مقایسه مصرف آلومینیوم در کشورهای مختلف، میزان توسعه یافتگی کشورها در این صنعت را به خوبی نشان می دهد. به عنوان مثال در سال ٢٠٠٧ مصرف سرانه آلومینیوم در ژاپن ٢١ کیلوگرم و در کره ١١ کیلوگرم است. در حالی که این دو کشور به هیچ وجه تولید کننده آلومینیوم نیستند اما بزرگ ترین مصرف کننده آن درشرق آسیا می باشند[١].
آلومینیوم، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی دارای علامت Al و عـدد اتمـی ١٣ مـی باشـد .
آلومینیوم که عنصری نقرهای و انعطاف پذیر است، عمدتﹰا به صـورت سـنگ معـدن بوکـسیت یافـت میشود و از نظر مقاومتی که در برابر اکـسیداسیون دارد، همچنـین وزن و قـدرت آن، قابـل توجـه است. آلومینیوم یک فلز واکنش گر است و نمیتواند از سنگ معدن آن، بوکـسیت (Al2O) از طریـق کاهش با کربن جدا شود ولی میتوان آن را از طریق الکترولیز جداسازی نمود. ا یـن فلـز در محلـول اکسیده شده، سپس به صورت فلز خالص جدا میشود، لذا بدین منظور ، سنگ معدن باید درون یـک مایع قرار بگیرد. اما بوکسیت دارای نقطه ذوب بالایی است (٢٠٠٠ درجه سانتی گراد) که تأمین این مقدار انرژی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در ایران، مـشکل کمبـود آلومینیـوم از طریـق بازگشایی خطوط اعتباری در کشورهای همسایه و واردات مرتفع میگردد.
ماده اولیه برای تولید آلومینیوم، پودر آلومینا است که به دلیل میل ترکیبی شدید با اکسیژن، به صورت آزاد در طبیعت یافت نمی شود. این ماده مهم به صورت سنگ بوکسیت وجود دارد که پس از استخراج در معدن، از هر ۴ کیلوگرم آن ٢ کیلوگرم پودر آلومینا به دست می آید که از هر ٢ کیلوگرم پودر آلومینا نیز با روش الکترولیز ١ کیلوگرم فلز آلومینیوم تولید می شود. آلومینا به تنهایی با استحصال و فرآوری یکی از مواد معدنی، بوکسیت، نفلین سینیت یا آلونیت تهیه می شود.
نفلین س ینیت که شامل آلوم ینوسیلیکات سدیم و پتاسیم م ی باشد، دارای حدود ٢٠ درصـد آلومینـابوده و بنابراین می تواند منبع مناسبی برای تولید آلومینا باشـد. ایـ ن کـان ی کـه در منـاطق مختلـفکشور از جمله آذربایجان شرق ی یافت م ی شود در صـنایع ش یـ شه، سـرامیک و سـیمان کـاربرد دارد.
ایران نخستین کشور خاورمیانه می باشد که تولید آلومینا از نفلین سینیت را آغاز کرده است.
در کشورهای صنعت ی غر ب، آلومینا از بوکسیت تولید می شود که ایـن امـر در انحـصار شـرکت هـای بزرگ م ی باشد. از آن جا که استفاده از نفلین در تولید آلومینا احتیاج به سرمایه گذاری مجدد در اینزمینه و متوقف نمودن سرمایهگذاری های قبلـی تولیـد آلومینـا از بوکـسیت دارد، تولیـد کننـدگانمذکور سعی در حفظ و ادامه روش سنتی و کنونی تولید آلومینا از بوکسیت را دارند.
تولید آلومینا از نفلین که قبلا از سوی کارشناسان داخلی چندان جدی گرفتـه نمـی شـد و ایـرادات بسیاری از جمله غیر اقتصادی بودن به آن وارد شده بود بـه دلیـل عـدم آلـودگی محـیط زیـست و تأمین خوراک برای چهار صنعت جانبی، ابهامـات بـه وجـود آ مـده را برطـرف نمـوده و راه را بـرای اجرای این تکنولوژی هموار کرد.
نظر به نیاز روزافزون کشور به محصول آلومینا برای استفاده در صنعت آلومینیوم کـشور و اقـداماتاولیه برای تولید این محصول از سنگ نفلین سینیت و نو بودن ایـن بحـث، همچنـین بـا توجـه بـهاینکه بعضی از کارشناسان معتقدند، طرح تولید آ لومینیم از نفلین سینیت در ایران، غیـر اقتـصادیمیباشد، تحلیل اقتصادی آن در تولیدات مختلف و تـأثیر میـزان تولیـد بـر پارامترهـای اقتـصادی، موضوع این پایان نامه می باشد.
ابتدا در فصل دوم اطلاعاتی در مورد تولید آلومینا در ایران و جهـان و بـازار مـصرف آن آورده شـدهاست. سپس تولید آلومینا از نفلین سینیت و محصولات جانبی آن در فصل سوم تـشریح مـی گـردد.
در ادامه در فصل چهارم، به توضیحی در مورد مسائل اقتصادی ، اصول اساسـی اقتـصاد مهندسـی وپارامترهای اقتصادی پرداخته خواهد شد. د ر فصل پنجم ، پارامترهای اقتصادی ظرفیتهای مختلـفتولید بر اساس تولید ۲۰۰ هزا ر تن برآورد و محاسـبه گردیـده اسـت. در نهایـت ، تحلیـل اقتـصادیظرفیتهای مختلف تولید همراه با آنالیز حساسیت و همچنین آنالیز و تحلیل تولیـدات مختلـف درفصل ششم انجام شده و در پایان در فصل هفتم، نتایج بهدست آمده از ایـن پژوهش جمـعبنـدی وارائه شده است.

‐ نتیجه گیری
بررسی اقتصادی تولید آلومینا از نفلین سینیت به همراه محصولات جانبی آن در تولیدهای مختلف ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار و ۵۰۰ هزارتن صورت پذیرفت و پارامترهای اقتصادی هر آیتم محاسبه گردید. با بررسی و مقایسه پارامترهای نرخ بازگشت داخلی، ارزش خالص فعلی و دوره بازگشت سرمایه، صرف نظر از توانایی سرمایه گذاری (توان مالی تأمین منابع) تولیدات زیر به ترتیب سودآورتر با دوره برگشت سرمایه کمتر می باشند.
۱- ۳۰۰ هزارتن (یک خط تولید).
۲- ۵۰۰ هزارتن (دو خط تولید، ۳۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار).
۳- ۴۰۰ هزارتن (دو خط تولید ۲۰۰ هزارتن).
۴- ۲۰۰ هزار تن (یک خط تولید).
آنالیز حساسیت نیز نسبت به قیمت فروش، هزینههای سرمایهگذاری و جاری و تأثیر این گزینـههـابر روی نرخ بازگشت داخلی و ارزش خالص فعلی بررسی گردید. آنالیز حـساسیت بـر مبنـای تغییـر ۲۰ درصدی متغیرها نسبت به نرخ بازده داخلی صورت پذیرفته است . همانطور که بررسی گردیـد،نرخ بازده داخلی بیشترین حساسیت را به ترتیب نسبت به تغییرات :
۱- قیمت فروش
۲- هزینه های سرمایه گذاری
۳- هزینه های جاری
از خود نشان داده است. آیتم های هزینه های سرمایه گذاری و جاری در مقایسه با قیمت فروش کم حساسیت تر می باشد. با توجه به شیب خطوط در نمودار ذکرشده، نرخ بازده داخلی نسبت به تغییرات قیمت فروش از حساسیت بالایی برخوردار است. حساسیت بالای قیمت فروش در مقایسه با سایر عوامل حساس (هزینه های سرمایه گذاری و جاری) به نوبه خود ضرورت بررسی ها و اعمال دقت نظر بیشتری را نسبت به آینده بازار و پیش بینی های صحیح قیمت جهانی این گزینه را در دوره های زمانی مختلف بهره برداری دوچندان می سازد.
در آنالیز حساسیت تمامی تولیدات، قیمت فروش به عنوان حساس ترین عامل پروژه بدست آمد که نسبت به دو عامل دیگر تغییر و تأثیر بیشتری را بر پارامترهای اقتصادی دارد. برای بررسی این عوامل حساس سهگانه، آنالیز نرخ بازگشت داخلی نسبت به عوامل حساس در میزان تولیدهای یادشده صورت پذیرفت. که این برآوردها نیز گزینه مثبت دیگری برای رده بندی اولیه ظرفیت های مختلف می باشد. با بررسی پارامترهای اقتصادی گزینه های برتر به ترتیب زیر می باشند :
۱- ۳۰۰ هزارتن (یک خط تولید)
۲- ۵۰۰ هزارتن (دو خط تولید، ۳۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار)
۳- ۴۰۰ هزارتن (دو خط تولید ۲۰۰ هزارتن)
۴- ۲۰۰ هزار تن (یک خط تولید)

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط