تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی کرمان – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:72
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی کرمان – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول ۲
۱–مقدمه ۳
۱- ۱-ساختار یک رله دیجیتال ۵
۲-۱-۱- پدیده ألایزنیگ ۶
۳- ۱ مبدل آنالوگ به دیجیتال ۷
۴-۱ -میکروپرسسو و مدارات جانبی ۸
۵- ۱- الگوریتم ها ۹
۱- ۲-فصل دوم: آشنائی با رله ۲۱۶ REGص ۱۳
۱-۳- تبین وظایف رله های اصلی حفاظتی ژنراتور و بیان مبانی تنظیم این رله ها ۱۹
۲- ۳- رله دیفرانسیل ژنراتور ۲۰
۳-۳- اتصال حلقه و احتمال رخداد آن در ژنراتور ۲۱
۴- ۳- تفاوتهای بین حفاظت دیفرانسیل آنالوگ و دیجیتال ۲۴
۵-۳- مشخصات رله دیفرانسیل ترانسفورماتور ۲۶
۶- ۳- تنظیم رله حفاظت مینیمم امپدانس ۳۱
۷-۳- روش محاسبه امپدانس بوسیله حل معادله دیفرانسیل ۳۱
۸-۳- بررسی عملکرد رله ارت فالت ۹۵ % در اتصال تک فاز به زمین در شبکه ۳۴

۹-۳- روش آشکار سازی ارتی بر پایه ولتاژ هارمونیک سوم ۳۵
۱-۹-۳- روش تزریق ولتاژ زیر هارمونی ۳۶
۱۰- ۳- حفاظت ارت فالت روتور ۳۶
۱۱- ۳-حفاظت لغزش قطب ۳۷
۱۲- ۳-حفاظت قطع تحریک ۴۳
۱۳-۳حفاظت مؤلفه منفی جریان N.P.Sص ۴۸
۱۴-۳- رله برگشت توان ۴۹
۱۵- ۳-حفاظت فوق تحریک ۵۱ فصل: چهارم: تنظیم رله های حفاظتی ۲۱۶ ۵۳
۱- ۴- تنظیم حفاظت مینیمم امپدانس ۵۴
۲-۴- نتیجه گیری و پیشنهاد ۵۵

مراجع ۵۸
چکیده انگلیسی ۵۹

چکیده:
در این سمیناربه تحلیل رله حفاظتی ۲۱۶REG موجود در نیروگاه کرمان پرداخته شده است. ابتدا به اصول حفاظت وسخت افزار این رله می پردازیم که شامل مبانی رله های دیجیتال، ساختار آنها، کارتهای سخت افزاری این رله، ترانسیسترها و CTهای نمونه بردار آنها، فرمانها و مبدل آنالوگ به دیجیتال آن است. در ادامه شیوه تنظیم کردن این رله توضیح داده خواهد شد که شامل فانکشنهای حفاظت دیفراسیل ژنراتور، اتصال حلقه و احتمال رخداد آن، حفاظت برگشت توان و حفاظت اتصال به زمی ن ژنراتور و ترانس و غیره می باشد. همچنین در پایان پیشنهادات و عیوب این سیستم ارائه شده است.

مقدمه:
تکامل رله های حفاظتی ژنراتور از رله های مکانیکی جدا از هم به رله های استاتیک با المانهای نیمه هادی و سپس به رله های دیجیتال با پردازشگرهای چند کاره بوده است . گر چه اغلب حفاظتهای موجود متشکل از رله های الکترومکانیکی و یا استاتیکی هستند اما در هنگام تعویض این رله ها جهت دست یابی به قابلیت اطمینان بهتر سیستم و دریافت اطلاعات کاملتر از رله ها ،انتخاب رله های دیجیتال اجتناب ناپذیر است. مهندسی حفاظت بیش از ده سال است که از این رله ها استفاده می کند و در این مدت به سهولت کاربرد این رله ها و مزایای بی شمار استفاده از تکنولوژی دیجیتال دست یافته است. دو روش جهت استفاده از سیستم های حفاظتی دیجیتال ژنراتوری برای کارشناسان حفاظت وجود دارد. در روش اول تمامی سیستم حفاظتی الکترومکانیکی و یا استاتیکی با مجموعه ای ازیک سیستم حفاظت چند کاره تعویض می گردد و در دومین روش سیستم حفاظت جدید به مجموعه سیستم حفاظتی قبلی اضافه می گردد. در بیشتر مواقع پیشنهاد کارشناسان برای تعویض یک سیستم حفاظتی روش دوم است که ترکیبی از رله های حفاظتی چند کاره با سیستم حفاظتی قدیم است . در این حالت رله های دیجیتال حفاظت اصلی واحد را بعهده م ی گیرند و حفاظت پشتیبان بوسیله رله های الکترومکانیکی انجام می شود. سیستم های حفاظتی دیجیتال علاوه بر انجام کارهای روتین حفاظت اندازه گیری کمیتهای مختلف ولتاژ، جریان، فرکانس، توان اکتیو و راکتیو را در پریودهای زمانی مشخص انجام می دهند . همچنین منحنیهای تغییرات کمیتهای فوق نسبت به زمان و امکان انتقال اطلاعات به فواصل دور از مزایای حفاظت دیجیتال است.
در حفاظت دیجیتال امکان تحلیل وقایع و ترتیب عملکرد رله های مختلف جهت دستیابی به نقاط ضعف سیستم حفاظتی و یا تحلیل خطای موجود در شبکه بسیار کاملتر از رله های نسل پیش است. امکان تغییر تنظیمات رله از راه دور، همچنین تغییر ساختار شماتیک حفاظت تغییر اینترلاکها و واحدهای فعال کننده رله بدون تغییر در ساختار سخت افزاری بخش حفاظت وجود دارد. پیشرفت تجاری حفاظت دیجیتال مربوط به دهه هشتاد و همزمان با کاهش چشمگیر قیمت پردازشگرهای چند منظوره بوده است. کاهش در فضای پانلها و همچنین کاهش در مقدار ولت آمپر مصرفی دستگاههای حفاظت که منجر به کاهش بردن ترانسهای ولتاژ و جریان می گردد از پیامدهای استفاده از رله های دیجیتال است. فاکتورهای مهمی که در انتخاب میزان افزونگی و ساختار حفاظت و احد موثر است قدرت تولیدی ژنراتور، دستورالعملهای سازنده و تجارب بهره بردار واحد می باشد که مجموعه موارد فوق طراح حفاظت را در انتخاب ساختار سیستم حفاظت یاری می نماید. سمینار زیر که با عنوان تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی کرمان ارائه گردیده به موضوع حفاظت دیجیتال ژنراتور پرداخته و رله نمونه است که در این واحدها مورد رله REG 216 ساخت شرکت ABB مورد بحث استفاده قرار گرفته است.
-فصل اول: مبانی حفاظت دیجیتال
فصل دوم: سخت افزار رله REG 216C
فصل سوم: تبین وظایف رله های مختلف حفاظتی ژنراتور و بیان مبانی تنظیم این رله ها
فصل چهارم: تنظیم رله های حفاظتی ۲۱۶
_ مراجع
با توجه به گستردگی موضوعات در مورد رله ه ای دیجیتالی مانند رله دیفرانسیل وسایر رله های جریانی و ولتاژی بنا به پیشنهاد استاد محترم راهنما در موضوع حفاظت ژنراتور، تاکید بر رله های حفاظتی امپدانسی ژنراتور خاصه رله های قطع تحریک و حفاظت لغزش قطب بوده است. و بنابراین مقالات ارائه شده در قسمت مراجع بشتر در زمینه همین موضوعات میباشد.

نتیجه گیری و پیشنهاد:
در این فصل با توجه به محاسبات انجام شده برای تعیین تنظیمات رله ه ای حفاظتی مقایسه ای بین ، TY و بر اساس مشخصات ژنراتورهای تابپ۲۱۶ REG10546 بعمل آمده و در موارد ABB تنظیمات فوق و تنظیمات پیشنهادی کارشناسان موجود افتراق بین آنها دلایلی مبنی بر صحت پیشنهادات ارائه گردیده است ارائه گردیده ABB جزوه راهنمای تنظیمات رله های حفاظتی که توسط کا رشناسان از مدارک نیروگاه کرمانمی باشد.
برای رله مینیمم امپدانس بر مبنای عملکرد در هفتاد در صد پیشنهاد درصد امپدانس ترانسفورماتور بوده است بنابراین  Zset = %7 Xt = 0/7 × ۰/۱۳ = %۹۱ p.u در توضیحات جزوه را هنمای تنظیم گفته شده است که این میزان امپدانس، حداقلسیم پیچ اولیه ترانسفورماتور و قسمتی از سیم پیچ استاتور را در مقابل خطای بین فازها محافظت می کند.
تنظیم پیشنهادی یا یکدهم پریونیت خارج از رنج قابل تنظیم رله است و بنابراینمقدار امپدانس عملکرد مزبور اشکال دارد . اما در جزوه پیشنهادی حفاظت و درجزوه اصلاحیه بعدی بدون توجه به این اشکال مجددا تنظیم اولیه ارائه گردیدهاست. در اینسمینار به منظور ایجا د تطابق بین تنظیم پیشنهاد شده و رنج قابل تنظیم رله در محاسبه امپدانس از روش تنظیم رله مینیمم امپدانس بر مبنای امپدانس گذاری ژنراتور استفاده گردیده است.
تنظیم رله مینیمم امپدانس ژنراتور بر مبنای حداقل نمودن تنشهای مکانیکی و حرارتی سیم پیچها در هنگام اتصال کوتاه می باشد که توسط سازنده ژنراتور ارائه می گردد و افزایش سطح دایره امپدانسی احتمال عملکرد رله را افزایش می دهد.
در جزوه اولیه حفاظت از مقادیر مرجع ولتاژ و جریان استفاده نگردیده است که در جزوه اصلاحیه اشکال مزبور بر طرف گردیده و از مقادیر مرجع ولتاژ و جری ان استفاده شده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط