تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی کرمان – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:72
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل و تنظیم رله های حفاظتی واحدهای سیکل ترکیبی کرمان – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده 1

فصل اول 2
1–مقدمه 3
1- 1-ساختار يك رله ديجيتال 5
2-1-1- پديده ألايزنيگ 6
3- 1 مبدل آنالوگ به ديجيتال 7
4-1 -ميكروپرسسو و مدارات جانبي 8
5- 1- الگوريتم ها 9
1- 2-فصل دوم: آشنائي با رله 216 REGص 13
1-3- تبين وظايف رله هاي اصلي حفاظتي ژنراتور و بيان مباني تنظيم اين رله ها 19
2- 3- رله ديفرانسيل ژنراتور 20
3-3- اتصال حلقه و احتمال رخداد آن در ژنراتور 21
4- 3- تفاوتهاي بين حفاظت ديفرانسيل آنالوگ و ديجيتال 24
5-3- مشخصات رله ديفرانسيل ترانسفورماتور 26
6- 3- تنظيم رله حفاظت مينيمم امپدانس 31
7-3- روش محاسبه امپدانس بوسيله حل معادله ديفرانسيل 31
8-3- بررسي عملكرد رله ارت فالت 95 % در اتصال تك فاز به زمين در شبكه 34

9-3- روش آشكار سازي ارتي بر پايه ولتاژ هارمونيك سوم 35
1-9-3- روش تزريق ولتاژ زير هارموني 36
10- 3- حفاظت ارت فالت روتور 36
11- 3-حفاظت لغزش قطب 37
12- 3-حفاظت قطع تحريك 43
13-3حفاظت مؤلفه منفي جريان N.P.Sص 48
14-3- رله برگشت توان 49
15- 3-حفاظت فوق تحريك 51 فصل: چهارم: تنظيم رله هاي حفاظتي 216 53
1- 4- تنظيم حفاظت مينيمم امپدانس 54
2-4- نتيجه گيري و پيشنهاد 55

مراجع 58
چكيده انگليسي 59

چكيده:
در اين سميناربه تحليل رله حفاظتي 216REG موجود در نيروگاه كرمان پرداخته شده است. ابتدا به اصول حفاظت وسخت افزار اين رله مي پردازيم كه شامل مباني رله هاي ديجيتال، ساختار آنها، كارتهاي سخت افزاري اين رله، ترانسيسترها و CTهاي نمونه بردار آنها، فرمانها و مبدل آنالوگ به ديجيتال آن است. در ادامه شيوه تنظيم كردن اين رله توضيح داده خواهد شد كه شامل فانكشنهاي حفاظت ديفراسيل ژنراتور، اتصال حلقه و احتمال رخداد آن، حفاظت برگشت توان و حفاظت اتصال به زمي ن ژنراتور و ترانس و غيره مي باشد. همچنين در پايان پيشنهادات و عيوب اين سيستم ارائه شده است.

مقدمه:
تكامل رله هاي حفاظتي ژنراتور از رله هاي مكانيكي جدا از هم به رله هاي استاتيك با المانهاي نيمه هادي و سپس به رله هاي ديجيتال با پردازشگرهاي چند كاره بوده است . گر چه اغلب حفاظتهاي موجود متشكل از رله هاي الكترومكانيكي و يا استاتيكي هستند اما در هنگام تعويض اين رله ها جهت دست يابي به قابليت اطمينان بهتر سيستم و دريافت اطلاعات كاملتر از رله ها ،انتخاب رله هاي ديجيتال اجتناب ناپذير است. مهندسي حفاظت بيش از ده سال است كه از اين رله ها استفاده مي كند و در اين مدت به سهولت كاربرد اين رله ها و مزاياي بي شمار استفاده از تكنولوژي ديجيتال دست يافته است. دو روش جهت استفاده از سيستم هاي حفاظتي ديجيتال ژنراتوري براي كارشناسان حفاظت وجود دارد. در روش اول تمامي سيستم حفاظتي الكترومكانيكي و يا استاتيكي با مجموعه اي ازيك سيستم حفاظت چند كاره تعويض مي گردد و در دومين روش سيستم حفاظت جديد به مجموعه سيستم حفاظتي قبلي اضافه مي گردد. در بيشتر مواقع پيشنهاد كارشناسان براي تعويض يك سيستم حفاظتي روش دوم است كه تركيبي از رله هاي حفاظتي چند كاره با سيستم حفاظتي قديم است . در اين حالت رله هاي ديجيتال حفاظت اصلي واحد را بعهده م ي گيرند و حفاظت پشتيبان بوسيله رله هاي الكترومكانيكي انجام مي شود. سيستم هاي حفاظتي ديجيتال علاوه بر انجام كارهاي روتين حفاظت اندازه گيري كميتهاي مختلف ولتاژ، جريان، فركانس، توان اكتيو و راكتيو را در پريودهاي زماني مشخص انجام مي دهند . همچنين منحنيهاي تغييرات كميتهاي فوق نسبت به زمان و امكان انتقال اطلاعات به فواصل دور از مزاياي حفاظت ديجيتال است.
در حفاظت ديجيتال امكان تحليل وقايع و ترتيب عملكرد رله هاي مختلف جهت دستيابي به نقاط ضعف سيستم حفاظتي و يا تحليل خطاي موجود در شبكه بسيار كاملتر از رله هاي نسل پيش است. امكان تغيير تنظيمات رله از راه دور، همچنين تغيير ساختار شماتيك حفاظت تغيير اينترلاكها و واحدهاي فعال كننده رله بدون تغيير در ساختار سخت افزاري بخش حفاظت وجود دارد. پيشرفت تجاري حفاظت ديجيتال مربوط به دهه هشتاد و همزمان با كاهش چشمگير قيمت پردازشگرهاي چند منظوره بوده است. كاهش در فضاي پانلها و همچنين كاهش در مقدار ولت آمپر مصرفي دستگاههاي حفاظت كه منجر به كاهش بردن ترانسهاي ولتاژ و جريان مي گردد از پيامدهاي استفاده از رله هاي ديجيتال است. فاكتورهاي مهمي كه در انتخاب ميزان افزونگي و ساختار حفاظت و احد موثر است قدرت توليدي ژنراتور، دستورالعملهاي سازنده و تجارب بهره بردار واحد مي باشد كه مجموعه موارد فوق طراح حفاظت را در انتخاب ساختار سيستم حفاظت ياري مي نمايد. سمينار زير كه با عنوان تحليل و تنظيم رله هاي حفاظتي واحدهاي سيكل تركيبي كرمان ارائه گرديده به موضوع حفاظت ديجيتال ژنراتور پرداخته و رله نمونه است كه در اين واحدها مورد رله REG 216 ساخت شركت ABB مورد بحث استفاده قرار گرفته است.
-فصل اول: مباني حفاظت ديجيتال
فصل دوم: سخت افزار رله REG 216C
فصل سوم: تبين وظايف رله هاي مختلف حفاظتي ژنراتور و بيان مباني تنظيم اين رله ها
فصل چهارم: تنظيم رله هاي حفاظتي 216
_ مراجع
با توجه به گستردگي موضوعات در مورد رله ه اي ديجيتالي مانند رله ديفرانسيل وساير رله هاي جرياني و ولتاژي بنا به پيشنهاد استاد محترم راهنما در موضوع حفاظت ژنراتور، تاكيد بر رله هاي حفاظتي امپدانسي ژنراتور خاصه رله هاي قطع تحريك و حفاظت لغزش قطب بوده است. و بنابراين مقالات ارائه شده در قسمت مراجع بشتر در زمينه همين موضوعات ميباشد.

نتيجه گيري و پيشنهاد:
در اين فصل با توجه به محاسبات انجام شده براي تعيين تنظيمات رله ه اي حفاظتي مقايسه اي بين ، TY و بر اساس مشخصات ژنراتورهاي تابپ216 REG10546 بعمل آمده و در موارد ABB تنظيمات فوق و تنظيمات پيشنهادي كارشناسان موجود افتراق بين آنها دلايلي مبني بر صحت پيشنهادات ارائه گرديده است ارائه گرديده ABB جزوه راهنماي تنظيمات رله هاي حفاظتي كه توسط كا رشناسان از مدارك نيروگاه كرمانمي باشد.
براي رله مينيمم امپدانس بر مبناي عملكرد در هفتاد در صد پيشنهاد درصد امپدانس ترانسفورماتور بوده است بنابراين  Zset = %7 Xt = 0/7 × 0/13 = %91 p.u در توضيحات جزوه را هنماي تنظيم گفته شده است كه اين ميزان امپدانس، حداقلسيم پيچ اوليه ترانسفورماتور و قسمتي از سيم پيچ استاتور را در مقابل خطاي بين فازها محافظت مي كند.
تنظيم پيشنهادي يا يكدهم پريونيت خارج از رنج قابل تنظيم رله است و بنابراينمقدار امپدانس عملكرد مزبور اشكال دارد . اما در جزوه پيشنهادي حفاظت و درجزوه اصلاحيه بعدي بدون توجه به اين اشكال مجددا تنظيم اوليه ارائه گرديدهاست. در اينسمينار به منظور ايجا د تطابق بين تنظيم پيشنهاد شده و رنج قابل تنظيم رله در محاسبه امپدانس از روش تنظيم رله مينيمم امپدانس بر مبناي امپدانس گذاري ژنراتور استفاده گرديده است.
تنظيم رله مينيمم امپدانس ژنراتور بر مبناي حداقل نمودن تنشهاي مكانيكي و حرارتي سيم پيچها در هنگام اتصال كوتاه مي باشد كه توسط سازنده ژنراتور ارائه مي گردد و افزايش سطح دايره امپدانسي احتمال عملكرد رله را افزايش مي دهد.
در جزوه اوليه حفاظت از مقادير مرجع ولتاژ و جريان استفاده نگرديده است كه در جزوه اصلاحيه اشكال مزبور بر طرف گرديده و از مقادير مرجع ولتاژ و جري ان استفاده شده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت