تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:189
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ مقدمه
۱ هدف
فصل اول: توصيف مسئله و بررسي
۳ ۱‐۱ کليات
۳ ۱‐۲ اقتصاد معادن روباز
۴ ۱‐۳ شيب هاي پيت به عنوان المانهاي ساختماني در معدنکاري
۶ ۱‐۴ مکانيک شيب هاي سنگي
۷ ۱‐۴‐۱ شرايط تنش در شيب هاي سنگي
۸ ۱‐۴‐۲ آب زيرزميني و تنش هاي مؤثر
۹ ۱‐۴‐۳ ساختار توده سنگ
۱۱ ۱‐۴‐۴ مقاومت توده سنگ درزه دار
۱۲ ۱‐۴‐۵ شيوه هاي شکست و مکانيزم شکست
۱۶ ۱‐۵ شکست دايره اي
۱۷ ۱‐۶ روشهاي طراحي
۱۷ ۱‐۶‐۱ روش هاي تجربي
۲۰ ۱‐۶‐۲ آناليز حدي و روش هاي تعادل حدي
۲۰ ۱‐۶‐۲‐۱ آناليز حدي
۲۱ ۱‐۶‐۲‐۲ آناليز تعادل حدي
۲۱ ۱‐۶‐۲‐۳ آناليز تعادل حدي براي شکست
برشي صفحه اي و گوه اي
۲۲ ۱‐۶‐۲‐۴ آناليز تعادل حدي شکست
برشي دايره اي( چرخشي)
۲۶ ۱‐۶‐۲‐۵ روش هاي سه بعدي
۲۶ ۱‐۶‐۲‐۶ شکست تدريجي
۲۶ ۱‐۶‐۲‐۷جستجو براي سطح شکست بحراني
۲۷ ۱‐۶‐۲‐۸ چارت طراحي
۳۰ ۱‐۷ مدلسازي عددي
۳۲ ۱‐۷‐۱ روشهاي اجزاء محدود و تفاضل محدود
۳۳ ۱‐۷‐۲ روش تحليل ضمني يا غير صريح
۳۳ ۱‐۷‐۳ روش تحليل عددي صريح
۳۵ ۱‐۷‐۴ برنامه هاي رايانهاي بر پايه حل صريح
۳۶ ۱‐۷‐۴ ‐۱ مدل سازي محيطهاي پيوسته با FLAC
۳۶ ۱‐۷‐۴‐۲ تحليل لاگرانژي
۳۷ ۱‐۷‐۴‐۳ خصوصيات برنامه FLAC
۳۸ ۱‐۸ روش احتمالاتي براي تفسير شکست فصل دوم: معدن مس ميدوک
۴۲ ۲‐۱ جغرافيايي معدن مس ميدوک
۴۲ ۲‐۲ سابقه تاريخي
۴۲ ۲‐۳ زمين شناسي
۴۴ ۲‐۳‐۱ زمين شناسي ذخيره
۴۵ ۲‐۳‐۲ ژنز و مراحل تشکيل کانسار مس ميدوک
۴۷ ۲‐۳‐۳ مناطق مختلف کانه سازي کانسار:
۴۹ ۲‐۳‐۴ عيار حد و ميزان ذخيره مس به تفکيک زونها
۵۰ ۲‐۳‐۵ معدن ميدوک و کاني سازي براي ساير عناصر
۵۱ ۲‐۴ ژئوتکنيک
۵۱ ۲‐۴‐۱ تکتونيک
۵۴ ۲‐۴‐۲ وضعيت مکانيک سنگ کانسار
۵۵ ۲‐۴‐۳ آبهاي زيرزميني
۵۸ فصل سوم: تعيين خواص توده سنگ
۵۸ ۳‐۱‐۱ معيار شکست هوک ‐ براون
۶۰ ۳‐۱‐۲ معيار هوک ‐ براون به روز شده
۶۰ ۳‐۱‐۳ معيار شکست هوک و براون اصلاح شده
۶۱ ۳‐۱‐۴ معيار شکست هوک و براون تعميم يافته
۶۴ ۳‐۱‐۵ کاربرد و استفاده از معيار شکست هوک و براون
۶۵ ۳‐۲ مقادير براي mi در معيار شکست هوک و براون
۶۶ ۳‐۳ تخمين برآورد مدول تغيير شکل
۶۸ ۳‐۴ نتايج آزمايش هاي انجام شده بر روي نمونه هاي سنگي
۶۸ ۳‐۴‐۱ انديس بار نقطه اي
۶۸ ۳‐۴‐۲ فشار تک محوري
۶۸ ۳‐۴‐۴ تعيين خواش فيزيکي سنگ بکر
۶۹ ۳‐۴‐۵ مشخصات درزه ها
۷۰ ۳‐۵ تحليل نتايج و برداشتهاي صحرايي و آزمايشگاهي و
پارامترهاي مورد نياز جهت طراحي
۷۰ ۳‐۵‐۱ طبقه بندي ژئومکانيکي سنگها(CSIR) به پيشنهاد بينياويسکي
۷۳ ۳‐۵‐۲ مقدار به دست آمده RMR براي معدن مس ميدک
۷۴ ۳‐۵‐۳ بکارگيري پارامتر GSI براي به دست آوردن پارامترهاي مقاومتي توده سنگ
۷۷ ۳‐۶ روش تجربي پايداري در معدن مس ميدوک
۷۹ ۳‐۷ آناليز تعادل حدي شکست قاشقي معدن مس ميدوک
۹۶ ۳‐۸ بررسي تأثير پارامترهاي موثر بر پايداري شيب هاي سنگي به روش تعادل حدي در معدن مس ميدوک
۱۰۰ ۳‐۹ بررسي استريوگرافيکي معدن ميدوک و مطالعه تأثير جهت ديواره معدن بر ناپايداري
۱۰۵ ۳‐۱۰ تحليل پايداري شيب معدن مس ميدوک به روش مدلسازي عددي( نرم افزار FLAC)
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات
۱۱۱ ۴‐ ۱نتيجه گيري
۱۱۱ ۴‐۲ پيشنهادات
۱۱۲ ۴‐۲‐۱ پيشنهادات براي تحقيقات آتي
۱۱۳ پيوست ها
منابع و مآخذ
۱۳۱ فهرست منابع فارسي
فهرست منابع غيرفارسي ۱۳۲

فهرست نام ها ۱۳۵

چکيده انگليسي

چکيده
طراحي زواياي معادن در معدنکاري معادن ي که عمق آنها مستمرﹰا افزايش م ي يابد از اهميـت بسـيارويژه اي برخوردار و خيلي مهم شده است.تغييرات کوچک در زوا يـاي نهـايي شـيب پيـت اثـراتبزرگي بر اقتصاد نهايي عمليات معدنکاري دارد . معدن روباز مس ميـ دوک در جنـوب شـرق ايـ ران مورد ويژه اي است که زواياي شيب آن طوري طراحي شده است که معـدنکاري تـا عمـق حـدود۴۰۰ متر ي ا دامه پ يدا مي کند . در اين پا يان نامه پايداري شـيب در معـدنکاري روبـاز بررسـي شـدهاست. بررسي و تفسير امکان شکست، مکانيک رفتاري سـنگهاي سـازنده شـ يب پيـ ت و اسـتراتژ ي معدنکاري برا ي غلبه بر شکست هاي ش يب را پوشش مي دهد. در اين پايان نامـه ضـمن بررسـي‐ هاي فني ‐ عملي پايداري شيب و شرايط احتمالي وقـوع ريـزش يـا شکسـت، پي شـنهاداتي بـراي تحقيقات آتي در اين ناحيه ارائه شده است.
فاکتورهاي اصلي حاکم بر پايداري شيب عبارتند از: (۱) وضعيت تنش در شيب ها يـا شـيروانيهاي پيت (۲) ساختار زم ين شناس ي (۳) هندسه پيت (۴) مقاومت توده سنگ در برابر تنش هاي موجـوددر سنگ که سبب شکست آن در هندسه و وضع موجود مي شوند. شکست هـا ي بررسـي شـده ازقبيل برش صفحه اي و گوه اي، معمول ي هستند . بنابراين با افزايش مق يـاس، شکسـت هـاي کنتـرلشده توسط ساختارها مانند ريزش گوه اي و صفحه اي کمتر اتفاق مي افتد و بيشتر شکسـت هـاي ترکيبي از قبيل پلکاني شروع به گسترش مي کنند. از بررس ي ها چنين تفسـير مـي شـود کـه بـراي شيبهاي در مقياس کل معادن، به صورت عمومي دو نوع شکست در پيت نهايي ملاحظه مي گـردد. اين دو نوع شکست غالب عبارتند از: (۱) شکست برش ي چرخشي(دايره اي) (۲) شکست واژگوني روشهاي طراحي براي شيبهاي سنگ ي به چهار طبقه اصلي تقسيم مي شود : (۱) روش تعادل حـدي (۲) مدلسازي عددي (۳) روشهاي تجربي (۴) روش ها ي احتمالات ي در ايـن پايـان نامـه روشـهايتعادل حدي، تجربي و مقايسه اي و مدلسازي عددي براي تفسير شرايط بروز شکست مورد تحليلو بررسي قرار گرفته است.

مقدمه:
معدنکاري روباز يک روش نسبتا کم هزينه و در اغلب موارد و با طراحي مطلوب و رعايت نکـاتفني و اقتصادي ، با صرفه اقتصادي است که امکان مکانيزاسيون بالا و توليد حجمي زيـاد را فـراهممي سازد. اين روش، استخراج ذخايري با عيار خيلي پايين را که به روش زيرزميني غير اقتصـادي است، ممکن مي سازد.
عمق معدنکاري در روش روباز در دهه هاي اخير مرتبﹰا افزايش يافته است و معادن روباز بـا عمـقاستخراج بيش از ۵۰۰ متر نيز يافت مي شود.روش زيرزميني هنوز هـم روشـي هزينـه بـر اسـت واحتما ﹰلا درآينده روش روباز جايگزين اين روش در بيشتر معادن خواهد شد.
يک عارضه بزرگ ازدياد عمق معدن، افزايش خطر پايداري است. شکست در شـيب نهـايي پيـتمي تواند به صورت بالقوه باشد. حفظ زواياي شيب پيت براي کـاهش روبـاره بـرداري( اسـتخراجباطله) بسيار مهم است که مي تواند اثر مستقيمي بر اقتصادي بودن فعاليت معدنکاري داشـته باشـد.
طراحي حد نهايي پيت فقط تابع توزيع عيار کانه و هزينه هاي توليد نيست، بلکه تابع مقاومت کلتوده سنگ و پايداري نيز هست. پتانسيل شکست براي طرح اوليه و طراحي پيت نهايي پيـت بايـدمورد ارزيابي قرار گيرد.
سطح پله، رمپ داخلي و زاويه شيب کلي براي سنجش پايداري هر کدام از پله هـا بايـد در نظـرگرفته شود . تک پله ها و نواحي رمپ داخلي پيت براي مدتي مي توانند پايـدار باشـند در حاليکـه ممکن است در شيب نهايي پيت، پتانسيل ناپايداري داشته باشند.

نتايج
بيشتر مکانيزمهاي شکست عمومي شيب هاي سنگي شناسايي شده اند. همچنـين راهنمـايي هـاييبراي طراحي شيب هاي سنگي ارائه شده اسـت کـه مـي توانـد در طراحـي اوليـه زوايـاي شـيب،هنگاميکه اطلاعات اضافي در دسترس نيست استفاده شود. ارزيابي معادل مقاومت توده سنگ (چسبندگي و زاويه اصطکاک)، با استفاده از معيار شکست هـوکو براون ارائه شده است و دستورالعمل براي برآورد مقاومت توده سنگ بر اساس طبقه بنـدي تـودهسنگ (RMR) و داده هاي تست آزمايشگاهي براساس معيار هوک و براون ارائه شده است. از روش طراحي تجربي، مقدارRMR برا ي توده سنگ معدن ميـدوک برابـر بـا ۵۶ بدسـت آمـد. شيب و ارتفاع معدن در مقياس پله کاري و شيب نهايي در مقايسه با ديگر معادن جهـان در شـرايطمناسب و پايدار قرار دارد. از بررسي تعادل حدي، ضريب ايمني مناسبي براي شيب نهـايي معـدنبدست آمد.
با افزايش شيب پله هاي کاري تا ۴ درجه( از ۶۴درجه به ۶۸ درجه ) و افزاايش ارتفـاع بـه ميـزان ۸/۱ متر( از ۱۵ متر به ۸/۱۶ متر) اخلالي در پايداري شيب بوجود نخواهد آمد.
از بررسي استريوگرافيکي به اين نتيجه رسـيديم کـه شکسـت صـفحه اي و گـوه اي احتمـا ﹰلا روي نمي دهد ولي شکست واژگـوني در بخشـهايي از معـدن( ديـواره شـمالي و غربـي) باحتمـال رخ مي دهد.
از بررسي روش مدلسازي عددي نتايج زير حاصل شد:
‐ در مقياس شيب پله کاري، حداکثر جابجايي به ميزان ۵۵ ميلي متر و تقريبا عمودي خواهد بود.
‐ در مقياس شيب نهايي، حداکثر ميزان جابجايي برابر ۱۵۷ ميلي متر و تقريبا مايل خواهد بود.
ميزان جابجايي ها در حد قابل قبولي هستند و نشان دهنده پايداري شيب در هر دو مقياس هستند.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت