تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:189
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ مقدمه
۱ هدف
فصل اول: توصیف مسئله و بررسی
۳ ۱‐۱ کلیات
۳ ۱‐۲ اقتصاد معادن روباز
۴ ۱‐۳ شیب های پیت به عنوان المانهای ساختمانی در معدنکاری
۶ ۱‐۴ مکانیک شیب های سنگی
۷ ۱‐۴‐۱ شرایط تنش در شیب های سنگی
۸ ۱‐۴‐۲ آب زیرزمینی و تنش های مؤثر
۹ ۱‐۴‐۳ ساختار توده سنگ
۱۱ ۱‐۴‐۴ مقاومت توده سنگ درزه دار
۱۲ ۱‐۴‐۵ شیوه های شکست و مکانیزم شکست
۱۶ ۱‐۵ شکست دایره ای
۱۷ ۱‐۶ روشهای طراحی
۱۷ ۱‐۶‐۱ روش های تجربی
۲۰ ۱‐۶‐۲ آنالیز حدی و روش های تعادل حدی
۲۰ ۱‐۶‐۲‐۱ آنالیز حدی
۲۱ ۱‐۶‐۲‐۲ آنالیز تعادل حدی
۲۱ ۱‐۶‐۲‐۳ آنالیز تعادل حدی برای شکست
برشی صفحه ای و گوه ای
۲۲ ۱‐۶‐۲‐۴ آنالیز تعادل حدی شکست
برشی دایره ای( چرخشی)
۲۶ ۱‐۶‐۲‐۵ روش های سه بعدی
۲۶ ۱‐۶‐۲‐۶ شکست تدریجی
۲۶ ۱‐۶‐۲‐۷جستجو برای سطح شکست بحرانی
۲۷ ۱‐۶‐۲‐۸ چارت طراحی
۳۰ ۱‐۷ مدلسازی عددی
۳۲ ۱‐۷‐۱ روشهای اجزاء محدود و تفاضل محدود
۳۳ ۱‐۷‐۲ روش تحلیل ضمنی یا غیر صریح
۳۳ ۱‐۷‐۳ روش تحلیل عددی صریح
۳۵ ۱‐۷‐۴ برنامه های رایانهای بر پایه حل صریح
۳۶ ۱‐۷‐۴ ‐۱ مدل سازی محیطهای پیوسته با FLAC
۳۶ ۱‐۷‐۴‐۲ تحلیل لاگرانژی
۳۷ ۱‐۷‐۴‐۳ خصوصیات برنامه FLAC
۳۸ ۱‐۸ روش احتمالاتی برای تفسیر شکست فصل دوم: معدن مس میدوک
۴۲ ۲‐۱ جغرافیایی معدن مس میدوک
۴۲ ۲‐۲ سابقه تاریخی
۴۲ ۲‐۳ زمین شناسی
۴۴ ۲‐۳‐۱ زمین شناسی ذخیره
۴۵ ۲‐۳‐۲ ژنز و مراحل تشکیل کانسار مس میدوک
۴۷ ۲‐۳‐۳ مناطق مختلف کانه سازی کانسار:
۴۹ ۲‐۳‐۴ عیار حد و میزان ذخیره مس به تفکیک زونها
۵۰ ۲‐۳‐۵ معدن میدوک و کانی سازی برای سایر عناصر
۵۱ ۲‐۴ ژئوتکنیک
۵۱ ۲‐۴‐۱ تکتونیک
۵۴ ۲‐۴‐۲ وضعیت مکانیک سنگ کانسار
۵۵ ۲‐۴‐۳ آبهای زیرزمینی
۵۸ فصل سوم: تعیین خواص توده سنگ
۵۸ ۳‐۱‐۱ معیار شکست هوک ‐ براون
۶۰ ۳‐۱‐۲ معیار هوک ‐ براون به روز شده
۶۰ ۳‐۱‐۳ معیار شکست هوک و براون اصلاح شده
۶۱ ۳‐۱‐۴ معیار شکست هوک و براون تعمیم یافته
۶۴ ۳‐۱‐۵ کاربرد و استفاده از معیار شکست هوک و براون
۶۵ ۳‐۲ مقادیر برای mi در معیار شکست هوک و براون
۶۶ ۳‐۳ تخمین برآورد مدول تغییر شکل
۶۸ ۳‐۴ نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های سنگی
۶۸ ۳‐۴‐۱ اندیس بار نقطه ای
۶۸ ۳‐۴‐۲ فشار تک محوری
۶۸ ۳‐۴‐۴ تعیین خواش فیزیکی سنگ بکر
۶۹ ۳‐۴‐۵ مشخصات درزه ها
۷۰ ۳‐۵ تحلیل نتایج و برداشتهای صحرایی و آزمایشگاهی و
پارامترهای مورد نیاز جهت طراحی
۷۰ ۳‐۵‐۱ طبقه بندی ژئومکانیکی سنگها(CSIR) به پیشنهاد بینیاویسکی
۷۳ ۳‐۵‐۲ مقدار به دست آمده RMR برای معدن مس میدک
۷۴ ۳‐۵‐۳ بکارگیری پارامتر GSI برای به دست آوردن پارامترهای مقاومتی توده سنگ
۷۷ ۳‐۶ روش تجربی پایداری در معدن مس میدوک
۷۹ ۳‐۷ آنالیز تعادل حدی شکست قاشقی معدن مس میدوک
۹۶ ۳‐۸ بررسی تأثیر پارامترهای موثر بر پایداری شیب های سنگی به روش تعادل حدی در معدن مس میدوک
۱۰۰ ۳‐۹ بررسی استریوگرافیکی معدن میدوک و مطالعه تأثیر جهت دیواره معدن بر ناپایداری
۱۰۵ ۳‐۱۰ تحلیل پایداری شیب معدن مس میدوک به روش مدلسازی عددی( نرم افزار FLAC)
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۱۱ ۴‐ ۱نتیجه گیری
۱۱۱ ۴‐۲ پیشنهادات
۱۱۲ ۴‐۲‐۱ پیشنهادات برای تحقیقات آتی
۱۱۳ پیوست ها
منابع و مآخذ
۱۳۱ فهرست منابع فارسی
فهرست منابع غیرفارسی ۱۳۲

فهرست نام ها ۱۳۵

چکیده انگلیسی

چکیده
طراحی زوایای معادن در معدنکاری معادن ی که عمق آنها مستمرﹰا افزایش م ی یابد از اهمیـت بسـیارویژه ای برخوردار و خیلی مهم شده است.تغییرات کوچک در زوا یـای نهـایی شـیب پیـت اثـراتبزرگی بر اقتصاد نهایی عملیات معدنکاری دارد . معدن روباز مس میـ دوک در جنـوب شـرق ایـ ران مورد ویژه ای است که زوایای شیب آن طوری طراحی شده است که معـدنکاری تـا عمـق حـدود۴۰۰ متر ی ا دامه پ یدا می کند . در این پا یان نامه پایداری شـیب در معـدنکاری روبـاز بررسـی شـدهاست. بررسی و تفسیر امکان شکست، مکانیک رفتاری سـنگهای سـازنده شـ یب پیـ ت و اسـتراتژ ی معدنکاری برا ی غلبه بر شکست های ش یب را پوشش می دهد. در این پایان نامـه ضـمن بررسـی‐ های فنی ‐ عملی پایداری شیب و شرایط احتمالی وقـوع ریـزش یـا شکسـت، پی شـنهاداتی بـرای تحقیقات آتی در این ناحیه ارائه شده است.
فاکتورهای اصلی حاکم بر پایداری شیب عبارتند از: (۱) وضعیت تنش در شیب ها یـا شـیروانیهای پیت (۲) ساختار زم ین شناس ی (۳) هندسه پیت (۴) مقاومت توده سنگ در برابر تنش های موجـوددر سنگ که سبب شکست آن در هندسه و وضع موجود می شوند. شکست هـا ی بررسـی شـده ازقبیل برش صفحه ای و گوه ای، معمول ی هستند . بنابراین با افزایش مق یـاس، شکسـت هـای کنتـرلشده توسط ساختارها مانند ریزش گوه ای و صفحه ای کمتر اتفاق می افتد و بیشتر شکسـت هـای ترکیبی از قبیل پلکانی شروع به گسترش می کنند. از بررس ی ها چنین تفسـیر مـی شـود کـه بـرای شیبهای در مقیاس کل معادن، به صورت عمومی دو نوع شکست در پیت نهایی ملاحظه می گـردد. این دو نوع شکست غالب عبارتند از: (۱) شکست برش ی چرخشی(دایره ای) (۲) شکست واژگونی روشهای طراحی برای شیبهای سنگ ی به چهار طبقه اصلی تقسیم می شود : (۱) روش تعادل حـدی (۲) مدلسازی عددی (۳) روشهای تجربی (۴) روش ها ی احتمالات ی در ایـن پایـان نامـه روشـهایتعادل حدی، تجربی و مقایسه ای و مدلسازی عددی برای تفسیر شرایط بروز شکست مورد تحلیلو بررسی قرار گرفته است.

مقدمه:
معدنکاری روباز یک روش نسبتا کم هزینه و در اغلب موارد و با طراحی مطلوب و رعایت نکـاتفنی و اقتصادی ، با صرفه اقتصادی است که امکان مکانیزاسیون بالا و تولید حجمی زیـاد را فـراهممی سازد. این روش، استخراج ذخایری با عیار خیلی پایین را که به روش زیرزمینی غیر اقتصـادی است، ممکن می سازد.
عمق معدنکاری در روش روباز در دهه های اخیر مرتبﹰا افزایش یافته است و معادن روباز بـا عمـقاستخراج بیش از ۵۰۰ متر نیز یافت می شود.روش زیرزمینی هنوز هـم روشـی هزینـه بـر اسـت واحتما ﹰلا درآینده روش روباز جایگزین این روش در بیشتر معادن خواهد شد.
یک عارضه بزرگ ازدیاد عمق معدن، افزایش خطر پایداری است. شکست در شـیب نهـایی پیـتمی تواند به صورت بالقوه باشد. حفظ زوایای شیب پیت برای کـاهش روبـاره بـرداری( اسـتخراجباطله) بسیار مهم است که می تواند اثر مستقیمی بر اقتصادی بودن فعالیت معدنکاری داشـته باشـد.
طراحی حد نهایی پیت فقط تابع توزیع عیار کانه و هزینه های تولید نیست، بلکه تابع مقاومت کلتوده سنگ و پایداری نیز هست. پتانسیل شکست برای طرح اولیه و طراحی پیت نهایی پیـت بایـدمورد ارزیابی قرار گیرد.
سطح پله، رمپ داخلی و زاویه شیب کلی برای سنجش پایداری هر کدام از پله هـا بایـد در نظـرگرفته شود . تک پله ها و نواحی رمپ داخلی پیت برای مدتی می توانند پایـدار باشـند در حالیکـه ممکن است در شیب نهایی پیت، پتانسیل ناپایداری داشته باشند.

نتایج
بیشتر مکانیزمهای شکست عمومی شیب های سنگی شناسایی شده اند. همچنـین راهنمـایی هـاییبرای طراحی شیب های سنگی ارائه شده اسـت کـه مـی توانـد در طراحـی اولیـه زوایـای شـیب،هنگامیکه اطلاعات اضافی در دسترس نیست استفاده شود. ارزیابی معادل مقاومت توده سنگ (چسبندگی و زاویه اصطکاک)، با استفاده از معیار شکست هـوکو براون ارائه شده است و دستورالعمل برای برآورد مقاومت توده سنگ بر اساس طبقه بنـدی تـودهسنگ (RMR) و داده های تست آزمایشگاهی براساس معیار هوک و براون ارائه شده است. از روش طراحی تجربی، مقدارRMR برا ی توده سنگ معدن میـدوک برابـر بـا ۵۶ بدسـت آمـد. شیب و ارتفاع معدن در مقیاس پله کاری و شیب نهایی در مقایسه با دیگر معادن جهـان در شـرایطمناسب و پایدار قرار دارد. از بررسی تعادل حدی، ضریب ایمنی مناسبی برای شیب نهـایی معـدنبدست آمد.
با افزایش شیب پله های کاری تا ۴ درجه( از ۶۴درجه به ۶۸ درجه ) و افزاایش ارتفـاع بـه میـزان ۸/۱ متر( از ۱۵ متر به ۸/۱۶ متر) اخلالی در پایداری شیب بوجود نخواهد آمد.
از بررسی استریوگرافیکی به این نتیجه رسـیدیم کـه شکسـت صـفحه ای و گـوه ای احتمـا ﹰلا روی نمی دهد ولی شکست واژگـونی در بخشـهایی از معـدن( دیـواره شـمالی و غربـی) باحتمـال رخ می دهد.
از بررسی روش مدلسازی عددی نتایج زیر حاصل شد:
‐ در مقیاس شیب پله کاری، حداکثر جابجایی به میزان ۵۵ میلی متر و تقریبا عمودی خواهد بود.
‐ در مقیاس شیب نهایی، حداکثر میزان جابجایی برابر ۱۵۷ میلی متر و تقریبا مایل خواهد بود.
میزان جابجایی ها در حد قابل قبولی هستند و نشان دهنده پایداری شیب در هر دو مقیاس هستند.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت