تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بار های دینامیکی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران(سازه های هیدرولیکی)
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:188
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بار های دینامیکی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

در این تحقیق تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای دینامیکی مورد استفاده قرار گرفته است . این بررسی در هفت فصل ارائه شده است . در فصل اول کلیاتی در ارتباط با تاریخچه و انواع سکوهای دریایی بیان شده است . فصل دوم بر مفاهیم مربوط به تحلیل و طراحی سازه های دریایی من جمله قابلیت اعتماد معیارهای پذیرش و بررسی این موضوع از دید آیین نامه اشاره دارد . در فصل سوم بارهای وارد برسکو های دریایی به طور اجمالی بیان شده که در فصل چهارم به طور کلی تر و با جزئیات بیشتر بحث شده است . در فصل پنجم که تحلیل خستگی در سکوها نام دارد مبحث خستگی در سکو و گره های موجود ارائه شده است . در فصل ششم قابلیت اعتماد خستگی سازه های دریایی بتنی و فولادی و اتصالا ت موجود به طو مفصل و کلی تری بیان شده است و در نهایت در فصل هفتم به خلاصه و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی می پردازد .

فهرست مطالب

فصل اول:تاریخچه وانواع سکوهای دریایی

۱-۱سکوهای اولیه ۲

۱-۲اجزاء تشکیل دهنده سکوهای دریائی ۳

۱-۳انواع سکوهای دریائی براساس کاربری ۴

۱-۳-۱سکوهای حفاری ۴

۱-۳-۲سکوهای تولید ۴

۱-۳-۳سکوهای تولید وحفاری خوکفا ۴

۱-۳-۴سکوهای اقامتی ۴

۲-۳-۴ اRiser,Manifold-سکوهای ۴

۲-۳-۵سکوهای پل ومشعل ۴

۱-۴انواع سکوهای دریایی براساس سازه زیرین ۵

۱-۴-۱سکوهای ثابت ۵

۱-۴-۱-۱سکوهای ثابت نوع شابلونی ۵

۱-۴-۱-۲سکوی برجی ۶

۱-۴-۱-۳سکوی برجی مهارشده ۶

۱-۴-۱-۴سکوهای وزنی ۷

۱-۴-۱-۵سکوی پایه کششی ۸

۱-۴-۲سکوهای شناور ومتحرک ۹

۱-۴-۲-۱سکوی حفاری خود بالابر)جک آب( ۹

۱-۴-۲-۲سکوی غوطه ورشونده ۹

۱-۴-۲-۳سکوهای نیمه غوطه ور ۱۰

۱-۴-۲-۴سکوهای کشتی سان ۱۱

فصل دوم:مفاهیم مربوط به تحلیل وطراحی سازه های دریایی

۲-۱تئوری قابلیت اعتماد سازه ها ۱۳

۲-۱-۱تئوری قابلیت اعتماد ۱۳

۲-۲تئوری قابلیت اعتماد درصنعت فراساحل ۱۵

۲-۳روش آنالیز قابلیت اعتماد فراساحلی ۱۹

۲-۴معیارهای پذیرش ۲۲

۲-۴-۱کنترل آئین نامه ای ۲۲

۲-۴-۲روش تنش های مجاز ۲۳

۲-۴-۳روش حالات حدی ۲۴

فصل سوم:بارهای وارد برسکوهای دریائی

۳-۱بارهای مرده یادائمی ۲۶

۳-۲بارهای زنده یاعملیاتی ۲۶

۳-۳بارهای محیطی ۲۶

۳-۳-۱نیروی باد ۲۶

۳-۳-۲نیروی موج ۲۷

۳-۳-۳نیروی جریان ۲۸

۳-۴بارهای ساخت ونصب ۲۹

۳-۵بارهای تصادفی ۲۹

فصل چهارم:سکوهای دریائی وبارهای دینامیکی

۴-۱ضربه ۳۰

۴-۱-۱مروری بر مطالعات گذشته ۳۱

۴-۱-۲طبقه بندی میزان آسیب دیدگی گزارش شده ۳۲

۴-۱-۳احتمال وخطر برخورد کشتی به یک سازه فراساحلی ۳۳

۴-۱-۴مقدمه ای برمساله برخورد کشتی بامهاربندی ۳۳

۴-۱-۵تصادم باکشتی ۳۳

۴-۱-۶برخورد کشتی باسکو ازدیدگاه آیین نامه ها ۳۴

۴-۱-۷هندسه برخورد ونحوه رخ دادن آن ۳۵

۴-۱-۸محمتل ترین انواع برخورد درناحیه آب شستگی ۳۶

۴-۱-۹مکانیسم تصادف ۳۷

۴-۱-۱۰خصوصیات بارهای تصادف ۳۹

۴-۱-۱۱مکانیسم ضربه کشتی دراثر تصادف باسازه انعطاف پذیرسکو ۴۴

۴-۱-۱۲انرژی ضربه ۴۶

۴-۱-۱۳تقسیم بندی تصادف ها ۴۸

۴-۱-۱۴معادله حرکت تصادف ۴۸

۴-۱-۱۵روش ح معادلات ۴۹

۴-۱-۱۶کارهای انجام شده قبلی برروی عضو استوانه ای ۴۹

۴-۱-۱۷بررسی آسیب دیدگی موضعی اعضا ۵۱

۴-۱-۱۷-۱مطالعات آزمایشگاهی ۵۲

۴-۱-۱۷-۲کارهای تحلیلی ۵۷

۴-۱-۱۷-۳روش عددی ۶۰

۴-۱-۱۷-۴رفتار دینامیکی اعضا آسیب دیده ۶۲

۴-۱-۱۸تغییرشکل دندانه شدگی)قرشدگی( موضعی ۶۵

۴-۱-۱۹اثرشرایط مرزی ۶۹

۴-۱-۲۰مودهای تغییرشکل ۷۰

۴-۲موج وجریان ۷۳

۴-۲-۱تشابه سازی نیروهای موج وجریان برروی سازه های فراساحل ۷۳

۴-۲-۱-۱فرمول تئوری خطیAiryا ۷۴

۴-۲-۱-۲فرمول پنجمین تئوری پیشنهادی استوکس ۷۶

۴-۲-۱-۳تعیین نیروهای موج ۷۸

۴-۲-۱-۴نیروهای موج استوانه ای جهت داراختیاری ۷۹

۴-۲-۱-۵سرعت جریان ۸۰

۴-۲-۱-۶بررسی برنامه کامپیوتری ۸۱

۴-۲-۲مقایسه بارگذاری موج برروی سازه های فراساحلی لاغر به روش تئوری واندازه گیری ۸۲

۴-۳زلزله ۸۴

۴-۳-۱آنالیز دینامیکی غیرخطی سازه های فراساحلی جاکت تحت اثر زلزله باکاربرد المان های نواری ۸۴

۴-۳-۲فشار هیدرودینامیکی زلزله برروی سازه های فراساحلی متقارن ۸۶

۴-۳-۳مهندسی زلزله سازه های فراساحل ۸۷

۴-۳-۳-۱خطارات لرزه ای وکدهای طراحی ۸۸

۴-۳-۳-۲آنالیز لرزه ای تاسیسات ساحل ۸۹

۴-۳-۳-۳پاسخ خاک محلی ۹۰

۴-۴نیروهای تصادفی ۹۱

۴-۴-۱پاسخ پایه کششی سکوها به نیروهای موج تصادفی ۹۱

۴-۴-۱-۱نیروهای موج تصادفی ۹۶

۴-۴-۱-۲نیروهای سیال برروی پایه ۹۸

۴-۴-۱-۳نیروهای سیال برروی بدنه ۹۸

۴-۴-۱-۴پاسخ عددی ۹۹

۴-۴-۱-۵ پاسخ ها ۱۰۰

۴-۴-۲پاسخ لرزه ای سازه های فراساحلی دردریاها به صورت تصادفی ۱۰۸

۴-۴-۲-۱معادلات جابجائی ۱۱۱

۴-۴-۲-۲پاسخ دینامیکی برای موج های تصادفی دریا وزلزله ۱۱۴

فصل پنجم:تحلیل خستگی درسکوها

۵-۱تحلیل خستگی گره ۱۲۳

۵-۱-۱محاسبه محدوده تنش اسمی ۱۲۴

۵-۱-۲محاسبه محدوده تنش ناحیه ملتهب ۱۲۵

۵-۱-۳منحنی های تنش-تکرارS-Nا ۱۲۵

۵-۲تحلیل خستگی ۱۲۷

۵-۲-۱مدل خستگی ۱۲۷

۵-۲-۲تحلیل تعینی ۱۲۹

۵-۲-۳تحلیل طیفی ۱۲۹

۵-۲-۴خستگی ناشی ازباد ۱۳۰

فصل ششم:قابلیت اعتماد خستگی

۶-۱آنالیز قابلیت اعتماد خستگی سازه های فراساحلی فولادی ۱۳۳

۶-۲بررسی قابلیت اعتماد خستگی اتصالات لوله ای سازه های فراساحلی موجود ۱۳۴

۶-۲-۱شکست های مکانیکی خطی الاستیک براساس آنالیز قابلیت اعتماد خستگی ۱۳۶

۶-۲-۲بالابردن قابلیت اعتماد باتحقیقات ۱۳۸

۶-۲-۳بالابردن قابلیت اعتماد بوسیله بررسی های چندمنظوره ۱۴۰

۶-۲-۴قابلیت اعتماد اتصالات درمرحله طراحی ۱۴۰

۶-۲-۵بالابردن قابلیت اعتماد ودرنظر گرفتن نتایج بررسی ها ۱۴۲

۶-۳روش طراحی فاکتورهای بارگذاری ومقاومت خستگی سازه های دریائی ۱۴۶

۶-۳-۱آنالیزهای خستگی وروش های طراحی ۱۴۷

۶-۳-۱-۱روش مکانیک های شکست ۱۴۸

۶-۳-۱-۲روش مشخصهS-Nا ۱۴۸

۶-۳-۳قابلیت اعتماد براساس روش های طراحی ۱۴۹

۶-۴ارزیابی طراحی خستگی سازه های فراساحل بتنی ۱۵۱

۶-۴-۱محاسبه توابع انتقالی وتوزیع بلند مدت پاسخ ۱۵۲

۶-۴-۲ترکیبات طراحی خستگی ۱۵۴

۶-۴-۳نیازهای طراحی خستگی ۱۵۴

۶-۴-۴بررسی خستگی دربتن ۱۵۵

۶-۴-۵بررسی خسگی درمیلگردهای فولادی ۱۵۷

۶-۴-۶بررسی خستگی دربرش ۱۵۸

۶-۴-۷مقاومت خستگی درخمش ۱۵۹

فصل هفتم:جمع بندی ونتیجه گیری

۷-۱نتیجه گیری ۱۶۳

۷-۲پیشنهادهائی برای تحقیقات آتی ۱۶۵

منابع وماخذ ۱۶۷

فهرست منابع فارسی ۱۶۷

فهرست منابع لاتین ۱۶۷

سایت های اطلاع رسانی ۱۷۰

چکیده انگلیسی ۱۷۱

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط