تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل 631 گلندرود با استفاده از نرم افزار udec – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:146
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل 631 گلندرود با استفاده از نرم افزار udec – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

مقدمه
هدف از این تحقیق، تحلیل پایداري و طراحی سیستم نگهداري تونل 631معدن زغالسنگ گلندرود میباشد. تونل فوقالذکر در لایههاي سیلتستون و زغالسنگ حفر شده است که از ویژگیهاي این تودهسنگ میتـوان به مقاومت پایین، وجود ناپیوستگیهاي فراوان و درجه هوازدگی بالا اشاره نمود همچنین نتـایج برداشـتهاي صحرایی، وجود دو دسته درزه در سنگهاي کمربالا و کمرپایین لایههاي زغالی منطقه را تأیید مینماید. با توجه به ویژگیهاي فوقالذکر و ریزشهاي موضعی مکـرر در منطقـه، اتخـاذ روش مناسـب جهـت تحلیـل پایداري و طراحی سیستم نگهداري چندان دشوار نبود. با توجه به اصول روش اجزاء مجزاء و انطباق خوب آن با شرایط موجود منطقه، استفاده از این روش عددي و نرمافزار UDECبعنوان اصلیترین روش جهـت تحلیل پایداري تونل انتخاب گردید که جهت تأیید نتایج از روشهاي طبقهبندي مهندسی سنگ RMRو Q نیز استفاده شده است.
از آنجا که بالا بردن بهرهوري عملیات معدنی و گسترش معدنکاري، منوط به اصلاح و بهینـهسـازي سیـستم نگهداري و حفریات معدنی )بعنوان یکی از پارامترهاي فنی و اقتصادي ( میباشـد و بـا توجـه بـه وضـعیت منطقه که در بالا ذکر شد و پاسخگویی به آن، پایان نامهاي تحت عنوان تحلیل پایداري و طراحـی نگهـداري انتخاب شده است.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد وضعیت منطقه گلندرود، اهمیت تحقیق و هـدف از انجـام آن بیـان میشود.
در فصل دوم به طبقهبندي تودههاي سنگی و طراحی حفریات زیرزمینی پرداخته میشود.
در فصل سوم روشهاي عددي نوعاً روش اجزاء مجزاء، و نرمافزار UDECبه طور جامع و کامـل توضـیح داده میشود.
در فصل چهارم به بررسی نتایج تستهاي آزمایشگاهی انجام شده و کلاً تعیین پارامترهاي ژئومکانیکی منطقـه میپردازیم. از جمله آزمایشهاي انجام شده، میتوان به آزمایش مقاومت فشاري تـک محـوره و سـه محـوره اشاره نمود.
در فصل پنجم، ابتدا با استفاده از روشهاي Qو ،RMRتونل مذکور تحلیل میشود و پـس از تعیـین امتیـاز عددي توده سنگهاي منطقه در هر دو سیستم، سیستم نگهداري براي تونل منطقه پیشنهاد شده است. در ادامه بخش، تونل منطقه توسط نرمافزار UDECمدلسازي شده و پس از مشخص شدن وضعیت پایـداري تونـل مورد نظر، سیستم نگهداري مناسب براي تونل فوقالذکر پیشنهاد شده است.
در فصل آخر )ششم( نیز جمعبندي نتایج بدستآمده، بحث و بررسی و پیشنهادات ارائه شده است

بحت و بررسی در خصوص نتایج
همانطور که قبلاً هم اشاره شد، تحلیل پایداري حفاریهاي کوچک مقطع بویژه تونلهاي معـادن زغالسنگ در کشور تاکنون بطور جدي آغاز نشده است و نگارندة امیدوار است این تحقیـق، آغازي بر ورود روشهاي نوین تحلیل و طراحی، به مقوله طراحی معادن کشور باشد. طبیعتاً هر شروعی فاقد نقصان و کاستی نخواهد بود. در این تحقیق از روشهاي تجربـی و عـددي بـراي تحلیل پایداري تونل معدن زغالسنگ گلندرود استفاده شده است. همچنین براي تعیین بعضی از پارامترهاي ، UDECآزمایشات بر جا مورد نیاز میباشد که بـه دلیل عدم انجام این آزمایشات در منطقه- در مقیاس وسیع کل معادن زغالسنگ ایـران- ایـن پارامترها از طریق روابط بعضاً تجربی تعیین شده است که با توجه به حساسیت ویژه نرمافـزار به پارامترهاي ورودي، این امر خالی از اشکال نمیباشد. بدلیل عدم وجود سیستم اندازهگیري مناسب در منطقه جهت سـنجش میـزان جابجـاییهـا در اطراف تونل، نتایج حاصل از مدلها، تنها به صورت کیفـی بـا واقعیـت منطبـق گردیـد کـه در صورت وجود سیستم فوق، با اطمینان بیشتري میتوان از نتایج حاصله دفاع نمود. طول میل مهارهاي پیشنهادي توسط سی RMRبراسـاس تونلهـاي باشـکل نعـل اسـبی و عرض 10متر، پیشنهاد شده است که با توجه به پهناي 3/2متري تونلهاي منطقه گلندرود، بـه نظر میرسد که نتایج پیشنهادي روش Qمنطقیتر و قابل قبولتر باشد. در انتهـاي بحـث نیـز برخی از مشکلات و موانع موجود در این تحقیق بـصورت خلاصـه ارائـه شـده اسـت. ایـن
مشکلات و موانع عبارتند از:
– عدم تعیین تنشهاي افقی و قائم به صورت برجا در منطقه
– عدم وجود سیستم سنجش میزان همگرایی در منطقه
– بدلیل عدم تعیین دقیق وضعیت جابجایی ناشی از تـأثیر گـسل در منطقـه، از بررسـی تـأثیر گسلها بر پایداري تونلها صرفنظر شده است.وضعیت منطقه گلندرود 128
– عدم انجام آزمایشات آزمایشگاهی در زمان حفر گمانـههـاي اکتـشافی بـر روي مغـزههـاي حاصل از گمانه ها
– عدم برداشت ناپیوستگیها در سطوح و در زمان حفر تراشههاي اکتشافی
– کمبود وقت

-5-6پیشنهادات و راهکارها
با توجه به بررسی هاي انجام شده و نتایج حاصل ازتحلیلها، موارد زیر پیشنهاد میگردد.
-1پیشنهاد میشود، با استفاده از یکی از روشهاي اندازهگیري برجا، خواص تـوده سـنگهاي منطقه، و نیز ضریب Kدر منطقه مشخص گردد.
-2با توجه به وضعیت خاص معادن زغالسنگ در ایران و قرار گرفتن قریب به اتفاق آنها در مناطق جنگلی، پیشنهاد میشود، در موارد مشابه، در زمـان حفـر تراشـههـا وگـود برداریهـاي اکتشافی ناپیوستگیهاي منطقه برداشت و تحلیل گردد.
-3بدلیل مشکلات خاص نمونهگیري در داخل تونلها و تحت تنش بودن نمونـههـا، تـأثیر آتشباري درمیزان مقاومت نمونهها و هزینه بالاي نمونهگیـري، پیـشنهاد مـیگـردد. در مـوارد مشابه، در زمان حفر گمانههاي اکتشافی سري کامل آزمایشات آزمایشگاهی بر روي مغزههـاي حاصل از این گمانهها انجام گیرد.
-4نصب سیستم همگرایی سنج و ثبت میزان دقیق همگرایی نقاط مبنا، بعنوان یـک راهکـار کنترلی براي ثبت جابجاییها در نقاط مختلف تونلهاي منطقه، پیشنهاد میگردد.
-5انجام آزمایشات برجا، نظیر برش مستقیم، براي تعیین خواص درزههـاي منطقـه پیـشنهاد میگردد.
-6با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و انطباق خـوب ایـن نتـایج بـا واقعیـت، پیـشنهاد میگردد نرمافزار UDECبعنوان یک نرمافزار کارآمد براي تحلیل پایداري معادن زغالسـنگ، کاربرد بیشتري در صنعت معدنکاري پیدا نماید.وضعیت منطقه گلندرود 129
-7براي تعیین رفتار دقیقتر تودهسنگهاي تونلهاي منطقه پیشنهاد میگردد تا این تحقیق بـا در نظر گرفتن فواصل 30متري بین مقاطع براي هر تونـل، بـا در نظـر گـرفتن تـأثیر گـسلها بصورت گستردهتري ادامه مییابد.
-8با توجه به وضعیت تودهسنگهاي منطقه از نظر هـوازدگی، پیـشنهاد مـیشـود تـا سیـستم بتنپاشی بعنوان یک سیستم مؤثر و کارآمد، تحت هر شرایطی در منطقه بکار برده شود.
-9ازآنجائیکه پایداري سنگ در مجاورت و جدار حفرة زیرزمینـی و رفتـار سـنگ دوزهـاي استفاده شده براي نگهداري این سنگ، ارتباط به ناپیوستگیهاي موجود و به شکستگی ایجـاد شده در سنگبگر در طول آتشکاري دارد لذا پیشنهاد میشود که نحوة انجام آتشکاري و میزان خرجگذاري نهایت دقت و طراحی انجام شود و حتیالامکان از آتشکاري کنترل شده اسـتفاده شود.
-10آنکورهایی از پوسته منسبط شونده ساخته شدهاند، در سـنگهـاي سـخت، خـوب کـار میکنند اما در سنگهاي شدیداً درزهدار و همچنین در سنگهاي نرم، از کارایی چنـدان مـؤثر برخوردار نمیباشند، چون تغییر شکل و گسیختگی سنگ، در تماس اتصال نامنظم گوههـا بـه همدیگر صورت میگیرد. در اینگونه سنگها، استفاده از آنکورهاي مجهز به بـستههـاي رزیـن) 1بـا توجیـه هزینـه آن( پیشنهاد میگردد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت