تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل ۶۳۱ گلندرود با استفاده از نرم افزار udec – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:146
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

تحلیل پایداری و طراحی نگهداری تونل ۶۳۱ گلندرود با استفاده از نرم افزار udec – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

مقدمه
هدف از این تحقیق، تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل ۶۳۱معدن زغالسنگ گلندرود میباشد. تونل فوقالذکر در لایههای سیلتستون و زغالسنگ حفر شده است که از ویژگیهای این تودهسنگ میتـوان به مقاومت پایین، وجود ناپیوستگیهای فراوان و درجه هوازدگی بالا اشاره نمود همچنین نتـایج برداشـتهای صحرایی، وجود دو دسته درزه در سنگهای کمربالا و کمرپایین لایههای زغالی منطقه را تأیید مینماید. با توجه به ویژگیهای فوقالذکر و ریزشهای موضعی مکـرر در منطقـه، اتخـاذ روش مناسـب جهـت تحلیـل پایداری و طراحی سیستم نگهداری چندان دشوار نبود. با توجه به اصول روش اجزاء مجزاء و انطباق خوب آن با شرایط موجود منطقه، استفاده از این روش عددی و نرمافزار UDECبعنوان اصلیترین روش جهـت تحلیل پایداری تونل انتخاب گردید که جهت تأیید نتایج از روشهای طبقهبندی مهندسی سنگ RMRو Q نیز استفاده شده است.
از آنجا که بالا بردن بهرهوری عملیات معدنی و گسترش معدنکاری، منوط به اصلاح و بهینـهسـازی سیـستم نگهداری و حفریات معدنی )بعنوان یکی از پارامترهای فنی و اقتصادی ( میباشـد و بـا توجـه بـه وضـعیت منطقه که در بالا ذکر شد و پاسخگویی به آن، پایان نامهای تحت عنوان تحلیل پایداری و طراحـی نگهـداری انتخاب شده است.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد وضعیت منطقه گلندرود، اهمیت تحقیق و هـدف از انجـام آن بیـان میشود.
در فصل دوم به طبقهبندی تودههای سنگی و طراحی حفریات زیرزمینی پرداخته میشود.
در فصل سوم روشهای عددی نوعاً روش اجزاء مجزاء، و نرمافزار UDECبه طور جامع و کامـل توضـیح داده میشود.
در فصل چهارم به بررسی نتایج تستهای آزمایشگاهی انجام شده و کلاً تعیین پارامترهای ژئومکانیکی منطقـه میپردازیم. از جمله آزمایشهای انجام شده، میتوان به آزمایش مقاومت فشاری تـک محـوره و سـه محـوره اشاره نمود.
در فصل پنجم، ابتدا با استفاده از روشهای Qو ،RMRتونل مذکور تحلیل میشود و پـس از تعیـین امتیـاز عددی توده سنگهای منطقه در هر دو سیستم، سیستم نگهداری برای تونل منطقه پیشنهاد شده است. در ادامه بخش، تونل منطقه توسط نرمافزار UDECمدلسازی شده و پس از مشخص شدن وضعیت پایـداری تونـل مورد نظر، سیستم نگهداری مناسب برای تونل فوقالذکر پیشنهاد شده است.
در فصل آخر )ششم( نیز جمعبندی نتایج بدستآمده، بحث و بررسی و پیشنهادات ارائه شده است

بحت و بررسی در خصوص نتایج
همانطور که قبلاً هم اشاره شد، تحلیل پایداری حفاریهای کوچک مقطع بویژه تونلهای معـادن زغالسنگ در کشور تاکنون بطور جدی آغاز نشده است و نگارنده امیدوار است این تحقیـق، آغازی بر ورود روشهای نوین تحلیل و طراحی، به مقوله طراحی معادن کشور باشد. طبیعتاً هر شروعی فاقد نقصان و کاستی نخواهد بود. در این تحقیق از روشهای تجربـی و عـددی بـرای تحلیل پایداری تونل معدن زغالسنگ گلندرود استفاده شده است. همچنین برای تعیین بعضی از پارامترهای ، UDECآزمایشات بر جا مورد نیاز میباشد که بـه دلیل عدم انجام این آزمایشات در منطقه- در مقیاس وسیع کل معادن زغالسنگ ایـران- ایـن پارامترها از طریق روابط بعضاً تجربی تعیین شده است که با توجه به حساسیت ویژه نرمافـزار به پارامترهای ورودی، این امر خالی از اشکال نمیباشد. بدلیل عدم وجود سیستم اندازهگیری مناسب در منطقه جهت سـنجش میـزان جابجـاییهـا در اطراف تونل، نتایج حاصل از مدلها، تنها به صورت کیفـی بـا واقعیـت منطبـق گردیـد کـه در صورت وجود سیستم فوق، با اطمینان بیشتری میتوان از نتایج حاصله دفاع نمود. طول میل مهارهای پیشنهادی توسط سی RMRبراسـاس تونلهـای باشـکل نعـل اسـبی و عرض ۱۰متر، پیشنهاد شده است که با توجه به پهنای ۳/۲متری تونلهای منطقه گلندرود، بـه نظر میرسد که نتایج پیشنهادی روش Qمنطقیتر و قابل قبولتر باشد. در انتهـای بحـث نیـز برخی از مشکلات و موانع موجود در این تحقیق بـصورت خلاصـه ارائـه شـده اسـت. ایـن
مشکلات و موانع عبارتند از:
– عدم تعیین تنشهای افقی و قائم به صورت برجا در منطقه
– عدم وجود سیستم سنجش میزان همگرایی در منطقه
– بدلیل عدم تعیین دقیق وضعیت جابجایی ناشی از تـأثیر گـسل در منطقـه، از بررسـی تـأثیر گسلها بر پایداری تونلها صرفنظر شده است.وضعیت منطقه گلندرود ۱۲۸
– عدم انجام آزمایشات آزمایشگاهی در زمان حفر گمانـههـای اکتـشافی بـر روی مغـزههـای حاصل از گمانه ها
– عدم برداشت ناپیوستگیها در سطوح و در زمان حفر تراشههای اکتشافی
– کمبود وقت

-۵-۶پیشنهادات و راهکارها
با توجه به بررسی های انجام شده و نتایج حاصل ازتحلیلها، موارد زیر پیشنهاد میگردد.
-۱پیشنهاد میشود، با استفاده از یکی از روشهای اندازهگیری برجا، خواص تـوده سـنگهای منطقه، و نیز ضریب Kدر منطقه مشخص گردد.
-۲با توجه به وضعیت خاص معادن زغالسنگ در ایران و قرار گرفتن قریب به اتفاق آنها در مناطق جنگلی، پیشنهاد میشود، در موارد مشابه، در زمـان حفـر تراشـههـا وگـود برداریهـای اکتشافی ناپیوستگیهای منطقه برداشت و تحلیل گردد.
-۳بدلیل مشکلات خاص نمونهگیری در داخل تونلها و تحت تنش بودن نمونـههـا، تـأثیر آتشباری درمیزان مقاومت نمونهها و هزینه بالای نمونهگیـری، پیـشنهاد مـیگـردد. در مـوارد مشابه، در زمان حفر گمانههای اکتشافی سری کامل آزمایشات آزمایشگاهی بر روی مغزههـای حاصل از این گمانهها انجام گیرد.
-۴نصب سیستم همگرایی سنج و ثبت میزان دقیق همگرایی نقاط مبنا، بعنوان یـک راهکـار کنترلی برای ثبت جابجاییها در نقاط مختلف تونلهای منطقه، پیشنهاد میگردد.
-۵انجام آزمایشات برجا، نظیر برش مستقیم، برای تعیین خواص درزههـای منطقـه پیـشنهاد میگردد.
-۶با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و انطباق خـوب ایـن نتـایج بـا واقعیـت، پیـشنهاد میگردد نرمافزار UDECبعنوان یک نرمافزار کارآمد برای تحلیل پایداری معادن زغالسـنگ، کاربرد بیشتری در صنعت معدنکاری پیدا نماید.وضعیت منطقه گلندرود ۱۲۹
-۷برای تعیین رفتار دقیقتر تودهسنگهای تونلهای منطقه پیشنهاد میگردد تا این تحقیق بـا در نظر گرفتن فواصل ۳۰متری بین مقاطع برای هر تونـل، بـا در نظـر گـرفتن تـأثیر گـسلها بصورت گستردهتری ادامه مییابد.
-۸با توجه به وضعیت تودهسنگهای منطقه از نظر هـوازدگی، پیـشنهاد مـیشـود تـا سیـستم بتنپاشی بعنوان یک سیستم مؤثر و کارآمد، تحت هر شرایطی در منطقه بکار برده شود.
-۹ازآنجائیکه پایداری سنگ در مجاورت و جدار حفره زیرزمینـی و رفتـار سـنگ دوزهـای استفاده شده برای نگهداری این سنگ، ارتباط به ناپیوستگیهای موجود و به شکستگی ایجـاد شده در سنگبگر در طول آتشکاری دارد لذا پیشنهاد میشود که نحوه انجام آتشکاری و میزان خرجگذاری نهایت دقت و طراحی انجام شود و حتیالامکان از آتشکاری کنترل شده اسـتفاده شود.
-۱۰آنکورهایی از پوسته منسبط شونده ساخته شدهاند، در سـنگهـای سـخت، خـوب کـار میکنند اما در سنگهای شدیداً درزهدار و همچنین در سنگهای نرم، از کارایی چنـدان مـؤثر برخوردار نمیباشند، چون تغییر شکل و گسیختگی سنگ، در تماس اتصال نامنظم گوههـا بـه همدیگر صورت میگیرد. در اینگونه سنگها، استفاده از آنکورهای مجهز به بـستههـای رزیـن) ۱بـا توجیـه هزینـه آن( پیشنهاد میگردد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت