تخمین تاخیر گردش به راست در تقاطعات چراغ دار – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:295
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تخمین تاخیر گردش به راست در تقاطعات چراغ دار – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده
محاسبه زمان تاخیر و شناخت آن در تقاطع های چـراغ دار کـه خـود یکـی از مهمتـرینارکان سیستم حمل و نقل شهری محسوب می گردد،از آن جا که بر میـزان اتـلاف وقـت افـراد، هزینه مصرف سوخت ،آلودگی هوا و در کل بر هزینه استفاده از شبکه موثر می باشد ،از جایگاهخاصی بر خوردار است .مدل های ارائه شده در این زمینه ،تاخیر در تقاطع را بصورت کلی و نـهبه تفکیک حرکتهای موجود ،ارائه می کند . در این مقاله با استفاده از اطلاعات جمع آوری شدهاز چند تقاطع چراغ دار در سطح شهر کرج و با دیـدی میکروسـکوپیک در زمینـه تـاخیر انـواعحرکت ها در تقاطع ،دو تابع زمان تاخیر برای گردش به راست،پیشنهاد گردیده اسـت.کـه تـابعدوم ، نه تنها تابعی از زمانبندی چر اغ و حجم ترافیک مربوط به ورودی مورد نظـر اسـت ،بلکـهبه حرکت های هم فاز متداخل با حرکت مورد نظر نیز وابسته است.
کلید واژه ها:تابع تاخیر گردش به راست – تقاطع با چراغ راهنمائی– حجم تداخلی

مقدمه
زمان تأخیر در یک تقاطع به عوامل متعددی از جمله چگـونگی رفتـار راننـدگان و شـرایطخاص منطقه ای، مشخصات فیزیکـی تقـاطع و خیابانهـای ورودی بـه آن، فازبنـدی چـراغ درتقاطع، حجم و ترکیب ترافیک در خیابانهای ورودی به تقاطع بستگی دارد.
همانطور که می دانیم، در مسأله تاخیر ، مادامی که تابع زمان سفر ـ حجم هـر کمـان، تنهـاتابعی از حجم ترافیک در خود آن کمان باشد و تابع تأخیر هـر ورودی بـه یـک تقـاطع ، تنهـاتابعی از حجم تر افیک همان ورودی به تقاطع باشد، می توان نشان داد که مسأله قابـل تبـدیلبه یک مسأله بهینه سازی محدب است ،که روشهای مناسبی برای حل آن وجود دارد [۱]. ولی اگر توابع زمان سفر ـ حجم کما نها ،به حجم ترافیک سایر کمانها و توابع تأخیر در تقاطعهـا بـهحجم ترافیک سایر ورودی ها وابسته باشند، در این صورت مسئله مـدل سـازی تـاخیر قابـلتبدیل به یک مسئله بهینه سازی محدب نیست وحل آن مشکل می شـود. از ایـن رو درغالـب مدل های ارائه شده ،فرض بر آن است که تابع عملکرد در کمان، تنها به حجم ترافیک در خودآن کمان و تابع تأخیر در ورودی تقاطع تنها به حجم ترافیک آن ورودی وابسته است. هر چنـدفرض عدم وابستگی زمان تأخیر، در حرکت های بدون تداخل در تقاطعهای چراغ دار به حجـمترافیک دیگر حرکت های تقاطع ، فرض قابل قبولی است. ولی در مورد حرکت هـای تـداخلدار، این فرض از قوت کمی برخوردار اسـت. بـه عبـارت دیگـر در تـابع زمـان تـأخیر، بـرای حرکت های تداخل دار در یک تقاطع با چراغ راهنمائی، باید حجـم جریـان ترافیـک حرکـتتداخلی نیز در نظر گرفته شود.
به منظور پاسخگویی به نیاز فوق در این مطالعه سـعی بـر یـافتن توابـع زمـان تـأخیری در تقاطع های چراغ دار می باشد، که در درجه اول بـه حجـم جریـان ترافیـک در همـان خیابـانورودی وابسته باشند و در درجه دوم، به حجم جریان ترافیک سایر حرکت های خیابـان هـایورودی به آن وابسته باشد . در قسمت دوم، هدف یافتن توابعی است که بر آورد واقعی تری ازمیزان تأخیر حرکت در خیابان ورودی به دست دهند.
این مطالعه یکی از نخستین گامهایی است که در بحث عملکـرد تقـاطع هـای همـسطح درشرایط ایران و به طور خاص در حرکت گردش به راست برداشته شده و یقینـاً بـرای رسـیدنبه هدف نهایی مطالعات جامع و گسترده تری مورد نیاز است .

نتیجه گیری و پیشنهادات
به منظور ساخت مدل تابع تاخیر گردش به راست برای تقاطع های با چـراغ راهنمـائی ، از چنـدتقاطع در سطح شهر کرج آمارگری به عمل آمد. در انتخاب تقاطعات سعی بـر آن بـود کـه اولاً ایـنتقاطعها از نظر تعداد خیابانهای ورودی به آنها متفاوت باشند ،ثانیاحرکت گردش به راست در آنهـا بدون جزیره انجام شود. و ثالثاً از نوع تقاطعهایی باشند کـه دارای حجـم ترافیـک زیـر اشـباع بـوده ،همچنین در سطح شهر پراکنده باشند.در نهایت پس از انتخاب تقاطعـات بـه شـرحی کـه در فـصلچهارم این مطالعه آمده است،سه دسته اطلاعـات از هـر کـدام از آن هـا برداشـت گردید،دسـته اولاطلاعات مربوط به زمان بندی و مشخصات فیزیکی تقاطعات،دسته دوم اطلاعات مربـوط بـه حجـمهای عبوری در رویکرد های مورد نظر ،دسته سوم اطلاعـات مربـوط بـه زمـان سـفر.بـا اسـتفاده ازاطلاعات گردآوری شده ،دو مدل مختلف ارائه شد.مدل اول مقدار تاخیر گـردش بـه راسـت از هـرورودی را تابعی از حجم همان ورودی در نظر میگیرد،در صورتیکه .مدل گروه دوم ،زمان تـاخیر رابرای هر ورودی تقاطع ،ناشی از سه عامل در نظر می گیرد،عامل اول حجم ترافیـک خیابـان ورودیاست ،عامل دوم مربوط به ورود وسیله نقلیه به تقاطع و عبور از میان حجـم ترافیـک حرکـت هـایبرخوردکننده است .عامل سوم ،مربوط به خروج وسیله نقلیه از تقاطع و حجم ترافیکی اسـت کـه درخروجی تقاطع به حرکت گردش به راست اضافه می شود.در نهایت این اطلاعات توسط نرم افـزار SPSS با توجه به مدل های ۱ و ۲ پرداخت گردید.اما اگر بخواهیم این مدل ها را بایکـدیگر مـوردارزیابی قرار دهیم به این نتایج خواهیم رسید:
۱- مزیت مدل اول نسبت به مدل دوم نیاز این مدل به اطلاعات کمتر مـی باشـد ،ولـی از طرفـیمدل دوم از ساختار بهتری بر خوردار بوده و با در نظر گیری حجم ترافیک تـداخلی ،مقـدار واقعـیتری را برای زمان تاخیر محاسبه می کند
۲- متوسط درصد تغیر بین مقادیر مشاهده شده و مـدل ۱ ،۴/۱۹ و ایـن عـدد بـرای مـدل۲ ، ۸/۸ درصد می باشد،همچنین مدل ۲ مقدار ۲ R بهتری را نسبت به مدل۱ دارا است.با توجه به نتایج ایـنمطالعه موارد زیر پیشنهاد می گردد:
۱-مطالعه رفتار مدل های ارائه شده در این مطالعه در تقاطعاتی که به لحاظ زمان بندی دارای شرایطتقریبا یکسانی هستند.
۲-بررسی تقاطعاتی که به لحاظ فاز بندی دارای حجم تـداخلی دیگـری ماننـد گـردش بـه چـپ ازرویکرد مقابل و…و تکمیل رابطه حجم تداخلی ارائه شده در این مطالعه.
۳-در این مطالعه حجم گردش به راست از ورودی هر تقاطع به صورت تفکیک شده در زمان سبز وقرمزبرداشت شده اند ،لذا می توان در مطالعات آتی در زمینه حجم گردش به راست در زمـان قرمـزمعادلاتی را ارائه کرد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط