تخمین کانال درسیستم های MIMO وتاثیرآن برظرفیت وکیفیت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:214
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تخمین کانال درسیستم های MIMO وتاثیرآن برظرفیت وکیفیت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

فصل 1-كانال هاي بي سيم وتاثيرفيدينگ برآنها……………………………………………………………………..4
1- 1-فيدينگ وتقسيم بندي آن………………………………………………………………………………………….. 5
1-1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………..5
1-1-2-مشاهده پهن شدگي زماني سيگنال در حوزه فركانس………………………………………………….10
1-1-3-مشاهده كاهش عملكرد ناشي از عوامل گستردگي زماني در حوزه فركانس………………………..11
1- 2-پارامترهاي كانال چند مسيري…………………………………………………………………………………….13
1-2-1- پهناي باندهمدوسي……………………………………………………………………………………….14
1-2-2- گستردگي دوپلر………………………………………………………………………………………….15
1-2-3- زمان همدوسي……………………………………………………………………………………………15
1-3- انواع فيدينگ………………………………………………………………………………………………………..16
1-3-1 فيدينگ تخت (غير انتخاب فركانسي)…………………………………………………………………..16
1-3-2 كانال فيدينگ انتخاب فركانسي………………………………………………………………………..17
1-3-3 فيدينگ تند (انتخاب زماني)……………………………………………………………………………17
1-3- 4-فيدينگ كند (غير انتخاب زماني)………………………………………………………………………18
1-4- AFD و LCR……………………………..ا……………………………………. 18
1-5- توابع توزيع احتمال بيان كننده مدل كانال…………………………………………………………………..19
1-5-1-تابع توزيع ريلي…………………………………………………………………………………………..19
1-5-2-تابع توزيع احتمال رايس………………………………………………………………………………..21
1-5-3- تابع توزيع ناكاگامي-M……………..ا………………………………………………………………..22
1-5-4-تابع توزيع لگاريتم نرمال………………………………………………………………………………..23
1-5-5-تابع توزيع سوزوكي…………………………………………………………………………………….24
1- 6-انتخاب تابع توزيع………………………………………………………………………………………………….25

أ
فصل 2- سيستم هاي چندورودي- چندخروجي(MIMO)……………………….ا……………………….26
2- 1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..26
2- 2-انواع سيستم هاي مخابراتي…………………………………………………………………………………….27
2-2- 1-تك ورودي- تك خروجي(SISO )………………..ا………………………………………………27
2-2-2- تك ورودي- چند خروجي(SIMO )……………….ا……………………………………………..28
2-2-3- چندورودي- تك خروجي( MISO)……………….ا………………………………………………29
2-2-4-چند ورودي- چند خروجي(MIMO)……………….ا………………………………………………29
2- 3-MIMO در مقايسه با سيستم هاي ديگر…………………………………………………………………….30
2-3-1-احتمال خطا……………………………………………………………………………………………….31
2-3-2-قابليت اعتماد در سيستم هاي MIMO……………..ا………………………………………………34
2-3- 3-ظرفيت در سيستم هاي MIMO………………..ا…………………………………………………..38
2-4- نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………..39
فصل 3- تخمين كانال…………………………………………………………………………………………………………………40
3-1- كانال مخابراتي…………………………………………………………………………………………………………..41
3-2- تخمين كانال……………………………………………………………………………………………………………..41
3-3- چرا تخمين كانال؟………………………………………………………………………………………………………43
3-4- انواع تخمين كانال………………………………………………………………………………………………………43
3-4-1- تخمين كانال به روش ارسال جملات آموزشي………………………………………………………….44
3-4-2- تخمين به روش كور……………………………………………………………………………………….47
3-4-2-1- روش هاي تخمين كور…………………………………………………………………………………48
3-4-2-1-1- روش هاي زير فضا……………………………………………………………………..49
3-4-2-1-1-1- روش هاي زيرفضاي غيرآماري…………………………………………50
3-4-2-1-1-2- روش هاي زيرفضاي آماري مرتبه دوم…………………………………51
3-4-2-1-1-2-1- شناسايي كانال براساس طيف دوره اي………………………………51
3-4-2-1-1-2-2- شناسايي كانال براساس تبديل فيلترينگ…………………………….52
3-4-2-1-1-2-3- شناسايي كانال از طريق پيشگويي خطي…………………………….53
3-4-2-1-2- روش هاي مبتني بر ML…………………………………………ا………………….55
DML -1-2-1-2-4-3ص 58

SML -2-2-1-2-4-3 ص57
3-4-3- تخمين به روش نيمه كور………………………………………………………………………………….58
3-4-3-1- تخمين نيمه كور كانال باآشكارسازي ML…………………..ا………………………58
3-5- نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………….61
4- شبيه سازي نرم افزاري روش هاي مبتني بررشته تعليمي ونتايج آن…………………………….62
4-1- شبيه سازي كانال………………………………………………………………………………………………………63
4-2- الگوريتم اجراي تخمين كامل……………………………………………………………………………………..64
4-2-1- فرمولاسيون الگوريتم تخمين كانال……………………………………………………………………..67
4-2-2- تاثير افزايش تعدادسطوح مدولاسيون…………………………………………………………………..70
4-2-3- تاثير نوع جمله آموزشي………………………………………………………………………………….71
4-2-4- تاثير تعداد آنتن ها………………………………………………………………………………………..72
4-3- به كارگيري كدينگ…………………………………………………………………………………………………..72
4-3-1- كدينگ الموتي………………………………………………………………………………………………73
4-4- الگوريتم هاي ديگر تخمين…………………………………………………………………………………………..75
4-4-1- الگوريتمLS …………………….ا………………………………………………………………………….75
4-4-1-1-فرمولاسيون وارزيابي كارايي روش باشبيه سازي…………………………………………75
4-4-1-2- عملكرد LS همراه با كدينگ……………………………………………………………77
4-4-1-3- تاثير افزايش تعداد آنتن هادر عملكرد LS …………….ا……………………………….77
4-4-2-الگوريتم LMMSE………………………….ا……………………………………………………………78
4-4-2-1- فرمولاسيون و عملكرد………………………………………………………………….78
4-4-2-2- عملكرد LMMSE همراه با كدينگ الموتي…………………………………………79
4-4-2- 3-تاثيرافزايش تعداد آنتن هادرعملكرد LMMSE ……………….ا……………………80
4-4-3- تخمين زننده ML………………………………………..ا………………………………………………..81
4-4-3-1- فرمولاسيون و عملكرد…………………………………………………………………81
4-4-3-2- عملكرد ML همراه با كدينگ الموتي………………………………………………..82
4-4-3-3- تاثيرافزايش تعداد آنتن ها درعملكرد ML…………………….ا………………………82
ج
4-4-4- تخمين زننده MAP…………………………ا……………………………………………………………83
4-4-4-1- فرمولاسيون و عملكرد………………………………………………………………….83
4-4-4-2- عملكرد MAP همراه با كدينگ الموتي………………………………………………84
4-4-4-3- تاثير افزايش تعداد آنتن هادرعملكرد MAP…………….ا…………………………….85
4-5- مقايسه عملكرد معيار هاي مختلف تخمين …………………………………………………………………..86
4-5-1- مقايسه معيار هاي مختلف در يك سيستم 2×2MIMO و بدون كدينگ…………………….86
4-5-2- مقايسه معيار هاي مختلف در يك سيستم 2×2MIMO همراه با كدينگ الموتي…………….88
4-5-3- تاثير افزايش تعداد آنتن ها درعملكرد پنج نوع تخمين…………………………………………….89
4-6- ارزيابي پيچيدگي محاسباتي پنج الگوريتم تخمين………………………………………………………….90
4-7- رابطه احتمال خطا و MSE كانال………………………………………………………………………………91
4-8- عملكرد معيار هاي تخمين در يك كانال گوسي……………………………………………………………93
4-9- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………94
5- شبيه سازي تخمين كانال براساس يك روش نيمه كور…………………………………………………….95
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..96
5-2- تخمين نيمه كور SBCE-ML ……………..ا…………………………………………………………………96
5-3- ارزيابي عملكرد SBCE بااستفاده ازساير الگوريتم ها…………………………………………………..100
5-3-1- ارزيابي عملكرد SBCE با به كارگيري الگوريتم LS ………….ا……………………………100
5-3-1-1- ارزيابي عملكرد LS همراه با كدينگ……………………………………………….101
5-3-1- 2-تاثير افزايش تعداد آنتن هادر عملكرد LS …………..ا………………………………102
5-3-2- ارزيابي عملكردSBCE بابه كارگيري الگوريتم LMMSE …………ا……………………….103
5-3-2-1- ارزيابي عملكرد LMMSE همراه با كدينگ……………………………………..104
5-3-2- 2-تاثير افزايش تعداد آنتن هادر عملكرد LMMSE …….ا…………………………..104
5-3-3- ارزيابي عملكردSBCE باالگوريتم ML …………………..ا…………………………………..105
5-3-3-1- ارزيابي عملكرد ML همراه با كدينگ……………………………………………….106
5-3-3-2- تاثير افزايش تعداد آنتن هادر عملكرد ML ……………ا……………………………106
5-3-4- عملكردSBCE باالگوريتمMAP …………………ا……………………………………………107
5-3-4-1- ارزيابي عملكرد MAP همراه با كدينگ……………………………………………108
د
5-3-4-2-تاثير افزايش تعداد آنتن هادر عملكردMAP ……………ا…………………………..108
5-4- مقايسه عملكردالگوريتم هاي مختلف تخمين……………………………………………………………….109
5-4-1- مقايسه الگوريتم هاي مختلف درروشSBCE در يك سيستم 2×2MIMO ( بدون كدينگ)……………………………………………………………………109

5-4-2- مقايسه معيار هاي مختلف در يك سيستم 2×2MIMO همراه با كدينگ الموتي…………111
5-4-3- تاثير افزايش تعداد آنتن ها درعملكرد پنج نوع تخمين………………………………………….112
5-6- ارزيابي پيچيدگي محاسباتي پنج الگوريتم تخمين………………………………………………………..113
5-7- نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………..114

فصل 6- مقايسه عملكرد روش مبتني بررشته تعليمي وروشSBCE-ML…………….ا……………116

6-1- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور و مبتني بر ارسال جملات آموزشي با معيارBER وSER…………………………………………………….ا……117
6-1-1-مقايسه روش ها با به كارگيري الگوريتم LS ……………………………………….ا………….117
6-1-1-1-الگوريتم LS بدون كدينگ………………………………………………………….117
6-1-1-2-الگوريتم LS باكدينگ الموتي………………………………………………………119
6-1-1-3-مقايسه عملكرددوروش بابه كارگيري الگوريتم LS و افزايش تعداد آنتن ها ……….120
6-1-2-مقايسه روش ها با به كار گيري الگوريتم LMMSE …………..ا……………………………..121
6-1-2-1-الگوريتم LMMSE بدون كدينگ……………………………………………….121
6-1-2-2-الگوريتم LMMSE باكدينگ الموتي……………………………………………..122
6-1-2-3-مقايسه عملكرددوروش با به كار گيري
ا الگوريتم LMMSE وافزايش تعداد آنتن ها………………………………………………….123
6-1-3-مقايسه روش ها به به كارگيري درالگوريتم ML ………………………ا………………………..124
6-1-3-1-الگوريتم ML بدون كدينگ……………………………………………………124
6-1-3-2-الگوريتم ML باكدينگ الموتي…………………………………………………….125
6-1-3-3-مقايسه عملكرددوروش با به كار گيري الگوريتمML وافزايش تعداد آنتن ها……………………………………………………………126
6-1-4-مقايسه روش ها به به كارگيري الگوريتم MAP ………………….ا…………………………….127
6-1-4-1-الگوريتم MAP بدون كدينگ……………………………………………………….127
6-1-4-2-الگوريتم MAP باكدينگ الموتي……………………………………………………128
6-1-4-3-مقايسه عملكرددوروش با به كار گيري الگوريتمMAP وافزايش تعداد آنتن ها…………………………………………………………..130
6-2- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور
و مبتني بر ارسال جملات آموزشي با معيارپيچيدگي وزمان محاسباتي……………………………………..131

6-2-1- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور و مبتني بر ارسال جملات آموزشي براساس عملكرد……………………………………………………………………131

6-2-1-1- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور و مبتني بر ارسال جملات آموزشي بدون كدينگ……………………………………………………………..131

6-2-1-2- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور و مبتني بر ارسال جملات آموزشي با كدينگ الموتي………………………………………………………….134

6-2-1-3- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور و مبتني بر ارسال جملات آموزشي باافزايش تعداد آنتن ها……………………………………………………..137

6-2-2- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور و مبتني بر ارسال جملات آموزشي براساس پيچيدگي (زمان محاسباتي) ……………………………………………..140

6-2-3- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور و مبتني بر ارسال جملات آموزشي با معياردرصد بيت هاي اضافي………………………………………………………141

6-2-3-1- درصد بيت هاي اضافي درروش مبتني بر ارسال جملات آموزشي………………………141
6-2-3-2- درصد بيت هاي اضافي درروش نيمه كور……………………………………………….142
6-2-4-مقايسه نهايي با به كارگيري الگوريتم LS………………………..ا………………………………….143
6-2-4-1- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور و مبتني بر ارسال جملات آموزشي با به كارگيري الگوريتم LSو بدون كدينگ………………………………………………..143

6-2-4-2- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور ومبتني بر ارسال جملات آموزشي با به كارگيري الگوريتم LSو كدينگ الموتي………………………………………………145

6-2-4-3- مقايسه عملكرددوروش تخمين نيمه كور ومبتني بر ارسال جملات آموزشي باافزايش تعداد آنتن ها……………………………….147

فصل 7- نتيجه گيري نهايي وپيشنهادها……………………………………………149
7-1- نتيجه گيري……………………………………………….150
7-2- پيشنهادها…………………………………………153

چكيده
از دير باز، سيستم هايي كه از يك آنتن براي ارسال اطلاعات و يك آنتن براي دريافت اطلاعات استفاده مي كنند در شبكه هاي مخابراتي و نيز در بخش هاي راديويي، تلويزيوني و فناوري هاي بيسيم شخصي كاربرد فراواني دارند ولي وجود تقاضا براي دستيابي به ظرفيت هاي بالاتر، منجر به معرفي سيستم هاي چند ورودي- چند خروجي شده است. استفاده از اين سيستم ها علاوه برافزايش ظرفيت، كاهش تأثيرات مخرب ناشي از پديده چند مسيري و تداخل با كاربران ديگر، ونيز دستيابي به نرخ اطلاعاتي بالاتر رابه دنبال خواهدداشت. هر كانال بيسيم و از جمله كانالهاي MIMO تحت تأثير انواع مختلف اعوجاج فاز و فركانس است و اين اثرات در شرايط مختلف و براي كانال هاي مختلف متفاوت است.
به منظور شناخت تأثير كانال فيزيكي بر رشته ورودي، ازتخمين كانال استفاده مي شود. به هر ميزان خطاي تخمين كمتر باشد، سيگنال بهتري نيز حاصل مي شود. تاكنون روش هاي بسيار زيادي براي تخمين معرفي شده است. به طور كلي روش هاي تخـــمين به ســــه دسته: روش هاي مبتـــني بر ارســــال جــــــملات آموزشي، روش هاي كور و روش هاي نيمه كورتقسيم بندي مي شوند. هر كدام از روش ها مزايا و معايب خاص خود را دارند.
دسته اول كه به وفور در شبكههاي مخابراتي استفاده ميشود پيچيدگي كمتري دارد كه البته به بهاي از دست دادن مقداري از پهناي باند خواهدبود. با بالاتر رفتن توان محاسباتي كامپيوترها و افزايش قدرت پردازش، در ســــال هاي اخير، تـــمركز ويژه اي بر روش هاي كور و نيمه كور شده است.
در اين تحقيق سعي شده است كه يك بررسي كلي روي انواع روشهاي تخمين صورت گيرد و با شبيهسازي كه روي بعضي روش ها صورت گرفته است، عملكرد هر دسته ارزيابي شود. درابتدا روش مبتني بر رشته تعليمي موردبررسي قرار گرفته وعملكرد آن با الگوريتم هاي موردنظرارزيابي مي شود. سپس تخمين كامل معرفي مي گردد. تخمين كامل، به عنوان مبناي ارزيابي ها قرار گرفته است. عملكرد هرروش با شبيه سازي الگوريتم هاي مختلفي همچون:LS،LMMSE ،ML وMAP، ارزيابي شده است. علاوه بر اين، تاثير كدينگ الموتي و تغيــــير تعدادآنتن هاي ارسال ودريافت درهر الگوريتم، درسيگنال به نويزهاي مختلف ديده شده است.
درمرحله بعد، يك روش نيمه كور، درشرايطي شبيه روش مبتني بر رشته تعليمي موردبررسي قرار گرفته است. درنهايت، نتايج دوروش مقايـــسه شده است. اين مقايــــــسه بر اساس معيارهاي عــــملكردي(SER ،BER)، پيچيدگي محاسباتي و درصدبيت هاي اضافي، است.

مقدمه
مسئله تخمين كانال در سيستمهاي مخابراتي بيسيم، همواره مورد توجه محققان بوده است و از اينـرو تحقيقـات گسترده اي جهت دستيابي به تخمين بهينه صورت گرفته است. مهم تـرين كـاربرد تخمـين در آشكارسازهاسـت كـه باتوجه به تخمين كانال، سمبل دريافتي آشكار ميشود. در اين ميان مسئله تخمين كانـال در سيـستمهـاي MIMO ، به دليل وجود چند آنتن فرستنده و گيرنـده از پيچيـدگي بيـشتري برخـودار اسـت و طبيعتـاً تخمـين كانـال MIMO داراي پيچيدگي محاسباتي بيشتري نسبت به SISO است.
در اين تحقيق سعي شده است كه مروري كلي بر روش هاي مختلف تخمين شده و شـبيهسـازيهـاي مـرتبط بـا آنها انجام شود. ضمنا از الگوريتمهـاي مختلـف جهـت بررسـي عملكـرد هـر روش اسـتفاده شـده و در نمودارهـايي عملكرد روش هاي مختلف با هم مقايسه شدهاند.
ساختار كلي اين پايان نامه به شرح زير است:
در فصل اول، به مرور كلي مفاهيمي همچون فيدينگ پرداخته ميشود كه باعـث كـاهش عملكـرد يـك كانـالمخـابراتي بـي سـيم مـي شـود. در ايـن فـصل انـواع فيـدينگ (فيـدينگ در مقيـاس بـزرگ و كوچـك، تنـد، كنـد، انتخاب فركانسي و غير انتخاب فركانسي) مورد بررسي قرار گرفتهاند. همچنين به بعضي از توابع احتمال بيـان كننـده مدل كانال اشاره شده است.
در فصل دوم، به بررسي سيستمهاي چند ورودي- چند خروجي (MIMO) ، پرداختـه مـيشـود . مزايـاي ايـن نوع سيستمها در مقايسه با سيستمهاي ديگر از نظر احتمال خطا و قابليت اطمينـان و … از مـوارد مـورد بحـث در ايـن قسمت است.
در فصل سوم، به بررسي مفهوم تخمين كانال پرداخته ميشود. جايگاه و فلسفه وجـودي تخمـين و كاربردهـاي آن، از موارداشاره شده در اين فصل است. در اين فصل همچنين به بررسي انواع روش هـاي تخمـين كانـال، مزايـا و معايب كلي هر دسته پرداخته مي شود.
در فصل چهارم كه شروع بررسي نتايج شبيه سازي ها است، پيش فرض هاي شبيه سازي و نيز نحـوة شـبيه سـازي الگوريتمهاي مورد نظر تخمين در محـيط نـرمافـزار MATLAB ، آورده شـده اسـت. در ايـن فـصل نتـايج اولـين شبيهسازي هاي پايان نامه، يعني تخمين براساس ارسال جمـلات آموزشـي آمـده اسـت و عملكـرد ايـن نـوع تخمـين براساس الگـوريتم هـايي همچـون LS،LMMSE ،ML و MAP، بررسـي شـدهاسـت . همچنـين تـأثير تغييرتعـداد سمبلها در مدولاسيون QAM، تأثير كدينگ (در اين پايان نامه كدينگ الموتي)، تأثير تغييـر جمـلات آموزشـي ونيز تأثير افزايش تعداد آنتن هاي ارسال و دريافت براساس الگوريتم هاي ذكر شده بامعيارهاي BERو SER مـورد توجه قرار گرفته است.در پايان اين فصل عملكرد روش هاي مختلف در نمودارهاي كلي ، براسـاس BER وSER، مقايسه شده اند.
در فصل پنجم با انتخاب يك روش شبه كور، اين نوع تخمين شـبيه سـازي شـده اسـت. هماننـد فـصل چهـارم، بررسي عملكرد اين نوع تخمين با الگوريتمهاي ذكر شده وبا افزايش تعداد آنـتنهـاي ارسـال و دريافـت ونيزاعمـال كدينگ الموتي موردبررسي قرارگرفته است.
فصل ششم، اختصاص به مقايسه نتـايج حاصـل از دو فـصل 4 و 5 دارد.سـه معيارمقايـسه عبارتنـد از: ( BERو SER)، پيچيدگي محاسباتي و اضافات.
فصل هفتم، نتيجه گيري نهايي و ارائه پيشنهادها را شامل مي شود.

نتيجه گيري
سيســـتم هاي MIMO درنسل آينده سيــــستم هاي مخابرات بي سيـــم، جايگاه اســـاسي دارند. تخـمينكانال نيزدرهرسيستم مخابراتي و از جمله MIMO، براي دستيابي به عملكردصحيح، نقشي اصلي بازي مي كند.
دراين پايان نامه، سعي شده است كه جهت بررسي نقش تخمين كانال درســيستم هاي MIMO ونيزانواع روش ها والگوريتم هاي تخــــمين، منابع ومراجع موجود موردبررسي و نتايج تحقيقات روز ارائه شود. بدين منظورمراحل ذيل طي گرديد:
ابتدا، پديده فيدينگ كه باعث كاهش عملكردكانال مي شود مطالعه گرديد.انواع فيدينگ وپارامترهاي كانال، ازمواردبحث شده درمبحث فيدينگ هستند. سپس به سيستم هاي چندورودي- چندخروجي اشاره شد و مزاياي آن ازقبيل افزايش ظرفيت وكاهش احتمال خطا را برشمرديم. درمرحله بعدي، به انواع روش هاي تخميــن اشاره شد.
روش هاي تخمين دردسته هاي مبتنــــي برارسال جملات آموزشي،كور ونيمه كورقرار مي گيرند.
در شروع شبيه ســـــازي ها، روش مبتنــــي بر ارسال جملات آموزشـــي را با الگوريتم هاي LMMSE،ML،LS وMAP، شبــــيه سازي كرده وآنها رابا تخــــمين كامل كانال مقايـــسه كرديم. اين عمليات، با تغييرتعداد آنتن هاي ارسال ودريافت ونيز استفاده ازكدينگ الموتي تكرارشد.درنهايت مقايسه اي با معيارهاي نرخ خطاي بيت وسمبل، پيچيدگي محاسباتي ودرصداضافات،انجام گرفت. نتايج به دست آمده به صورت كلي به شرح ذيل مي باشد (نكته قابل توجه اينست كه دربعضي الگوريتم ها، رفتار تخمين كانال درسيگنال به نويزهاي متفاوت اندكي تغيير مي كند):
1- درساده ترين روش (بدون كدينگ) دريك سيستم 2×2MIMO ، الگوريتمLS، درروش مبتني بر جمله تعليمي موردنظر و شرايط شبيه سازي اين پايان نامه، بهترين عملكرد رادارد.
2- استفاده ازكدينگ الموتي به ميزان قابل ملاحظه اي درارتقاء عملكرد الگوريتم هاي LMMSE ،LS و MAP ، ايفاي نقش مي كند ولي بهبودعملكرد درML، به ميزان الگوريتم هاي ذكرشده نيست.
3- افزايش تعدادآنتن ها روي چهارالگوريتم ذكرشده تقريبا به يك ميزان، تاثيرمثبت دارد.
4-كمترين پيچيدگي محاسباتي و زمان اجرا مربوط به الگوريتم LS است.
5- با به دست آوردن MSE كانال بعدازمحاسبه تخمين، مي توان مقدارBER را توسط رابطه بين MSEوBER، پيش بيني كرد. استفاده از اين روش درمحاسبه BER ، موجب كاهش زمان اجراي الگوريتم محاسبه تخمين و BER، به ميزان%80 مي شود. درحالي كه ميزان خطادر محاسبه BER به اين روش،كمتراز%5 است.
6 – عملكرد كليه الگوريتم ها در روش مبتني برجمله تعليمي، دريك كانال نوعي بافيدينگ گوسي، شبيه نتايج كانال با فيدينگ ريلي است.
درگام بعدي به شبيه سازي روشي ازنوع تخمين نيمه كوركانال يعني SBCE-ML، پرداختيم. اين روش نيمه كور، ازيك ساختارحلقه اي بهره مي برد كه اين ساختار دربعضي الگوريتم ها سبب بهبود عملكردنمي شود.
اين مطلب بابررسي نتايج شبيه سازي به دست آمد. بعضي نتايج عبارتنداز:
1- درساده ترين حالت، الگوريتمLS، درروش SBCE-ML وشرايط شبيه سازي اين پايان نامه، دريك سيستم دو آنتني ساده وبدون استفاده ازكدينگ، دربين همه الگوريتم ها، داراي بهترين عملكرداست. دراين حالت، به تخمين كامل، نزديك ترشده ايم. سه الگوريتمLMMSE،ML و MAP عملكردي نزديك به هم دارند.
2- استفاده ازكدينگ الموتي بيشترين تاثير را روي الگوريتم LS وسپس MAP دارد.الگوريتم هاي MLوLMMSE بهبودچنداني نمي يابند..
3- افزايش تعدادآنتن ها روي الگوريتم LS اثرمناسبي دارد وروي الگوريتم هاي ديگراثرقابل توجهي ندارد.
4-كمترين پيچيدگي درروش SBCE-ML، همانند روش مبتني بر ارسال جملات آموزشي، مربوط به الگوريتم LS است.
در جمع بندي نهايي مي توان به سه نتيجه زير كه حاصل از مقايسه دوروش مبتني بر جمله تعليمي و نيمه كور است، اشاره نمود:
1- بهترين عملكرد(كمترين BER) بعدازتخمين كامل، مربوط به روش تخمين نيمه كورSBCE-ML با به كارگيري الگوريتم LS واستفاده ازكدينگ الموتي است.
2-كمترين پيچيدگي محاسباتي مربوط به روش تخمين مبتني بر جمله تعليمي، باالگوريتم LS است.
3-كمترين مقدار بيت هاي اضافي استفاده شده جهت تخمين(جملات آموزشي)، مربوط به روش تخمين نيمهكور در يك سيستم 2×2MIMO است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت