تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:137
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تصویربرداری ابرطیفی در سنجش از دور – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده …… ١

مقدمه …………… ٢
فصل اول : گذشته و آینده سنجش از دور ……….. ٣

١-١) تاریخ سنجش از دور …………… ۴
١-٢) تاریخ پیشرفت ماھواره ای مشاھده زمین ………… ۶
١-٣) محموله ھای پرتاب جدید …….. ٨

فصل دوم : اصول سنجش از دور …………….. ١٣

٢ ) مقدمه : سنجش از دور و کاربرد ھای آن ………… ١۴
٢-١ ) تعاریف …………….. ١۴
٢-٢ ) نواحی طیف الکترومغناطیسی مرئی و مادون قرمز بر حسب نانومتر ……… ١٧
٢-٣ ) حساس گر ھای غیر فعال در مقابل فعال ………… ١٧
٢-۴ ) سکو ھای سنجش از دور ………… ١٨
٢-۵ ) چگونگی جمع آوری تصاویر در پردازش از دور …… ١٨
٢-۶ ) دقت طیفی – مکانی – رادیومتری …………. ٢١

فصل سوم : انواع سنجنده ھای ابر طیفی ………. ٢۴
۳ ) مقدمه ………. ٢۵
۳-۱) آغاز سنجنده ھای ابر طیفی ………. ٢۵
۳-۲) ) طبقه بندی سنجنده ھا ……….. ٢۵
۳-۲-۱ ) بر اساس تعداد کانال ………. ٢۵
۳-۲-۲ ) بر اساس دقت مکانی ………. ٢۶
۳-۲-۳ ) بر اساس نوع سنجنده …….. ٢۶
۳- ٢-۴ ) بر اساس قابلیت استفاده ……………….. ٢۶
٣-٣ ) معرفی سنجنده ھای ابر طیفی ………… ٢٧
٣-۴ ) معرفی خصوصیات سنجنده ھای ابر طیفی …… ٣٢

فصل چھارم : سنجنده ھای چند طیفی ………………… ۶٣

۴ ) مقدمه ……….. ٣٧
۴-١) انواع سنجنده ھای چند طیفی ……. ٣٧
۴-٢ ) طبقه بندی سنجنده ھای چند طیفی بر اساس دقت مکانی ……….. ۴٣

فصل پنجم : کاربرد ھای ابر طیفی ………… ۴٧
۴۸ ۵ ) مقدمه : کاربرد ھای سنسور ھای ابر طیفی بر حسب اھمیت و در صد
۴۹ ۵-١ ) کاربرد ھای جنگل بانی
۵-٢ ) کاربرد ھای محیطی …………. ۵۶
۵-٣ ) کاربرد ھای کشاورزی ……….. ٢۶

فصل ششم : مقایسه سنجنده ھای ابر طیفی و چند طیفی ………….. ۶٧

فصل ھفتم : مقایسه برخی سنجنده ھای ابرطیفی با چند طیفی و سار و رادار در تعداد کانال و محدوده طیفی …….. ٧٢
فصل ھشتم : نتیجهگیری ……………. ۴٧
پیوست ١ :واژگان فارسی به انگلیسی ……. ٧۶

پیوست ٢ : واژگان انگلیسی به فارسی……….. ٧٩

فھرست منابع …………………….. ٨٢

سایت ھای اطلاع رسانی …………… ٨۶

چکیده انگلیسی ……… ٨٧

چکیده
به علت تواناییهای فراوان ابرطیفسنجی و قدرت تفکیک و طبقهبندی بالای آن، این فناوری به صورت گسترده در سنجش از دور مورد استفاده قرار گرفته است. در این سمینار، سعی گردیده است چشم اندازی از پیشرفت های سنجندههای ابر طیفی از ابتدا تا کنون ترسیم شود. همچنین تمرکز اصلی و توجه خاص بر ارائه ویژگیهای متمایز این نوع از سنجندهها بر سایر سنجندههای سنجش از دور میباشد. پس از بیان تاریخ سنجش از دور از تاریخ ۱۸۵۸ الی۲۰۱۰، در فصل دوم به مفاهیم سنجش از دور میپردازیم. سپس در فصل سوم، ۷۳ نوع سنجنده ابر طیفی، باندها، محدوده طیفی، میدان دید، دقت (رزولوشن) طیفی و زمان عملیشدن آنها از سال ۱۹۸۲ الی ۲۰۱۱ بررسی میشود و سپس به بررسی دقیق تر ۲۸ نوع سنجنده ابر طیفی، طبقهبندیهای گوناگون سنجندههای ابرطیفی میپردازیم. در فصل چهارم، بررسی دقیق ۱۴ نوع سنجنده چند طیفی و بیان سنجندههای چندطیفی با دقت (رزولوشن) مکانی بالا و کاربردهای سنجندههای چندطیفی مهم، تاریخ پرتاب و انواع سنجندهها وحسگرهای (سنسورهای) چندطیفی از سال ۱۹۷۲ الی ۲۰۰۷ مدنظر قرار گرفته است. در فصل بعد کاربردهای سنجندههای ابرطیفی مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت مقایسه سنجندههای ابرطیفی با چندطیفی و چندین سنجنده ابرطیفی با سنجنده چندطیفی و رادار و سار در محدوده طیفی و تعداد کانال مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: سنجش از دور، ابر طیف سنجی، طیف سنجی، دقت مکانی، دقت طیفی

مقدمه
پیشرفت مهم در عرصه تکنولوژی، به وجود آمدن وسایل تطبیقپذیر و قدرتمندی است که توانایی نمونهبرداری پیوسته فواصل بزرگ طیف را دارد که تصویربرداری ابرطیفی نامیده میشود. تصویربرداری ابر طیفی امکان توصیف ویژگیهای خاص از مواد و اشیاء در هوا، زمین و آب بر مبنای بازتابشهای منحصر بفرد (بازتابش هر ماده در مکانی خاص از طیف الکترومغناطیسی است) فراهم میکند. سنجش از دور ابرطیفی آمیخته با اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر طیف بدستآمده از صحنه یا شیء از فواصل زیاد، متوسط و کوتاه به وسیله سنجنده فضابرد یا هوابرد مستقر در فضاپیما یا هواپیما میباشد. ایدهی سنجش از دور ابرطیفی به سال۱۹۸۰بر میگردد. زمانی که آقای دکتر Alexander F. H.
Goetz و همکارانشان در آزمایشگاه رانش جت با طراحی وسایلی جدید مانند AVIRIS، شروع به انقلابی در سنجش از دور نمودند. از آن زمان حدود سه ده میگذرد و اکنون شاهد پیشرفتهای سریع و گسترده در این نوع از سنجندهها هستیم. .
در سنجندههای نسل آتی ماهوارهای، سنجندههای ابر طیفی نقشی برجسته خواهند داشت. آنها قادرند بسیار بهتر و دقیقتر از سنجنده های چند طیفی کلاسهای مختلف مواد را تشخیص دهند. از طرف دیگر، به علت حرکت سریع فضاپیما و هواپیما، زمان کافی برای طیف سنج به منظور صرف وقت روی ناحیهای کوچک از سطح زمین یا هدف هوایی وجود ندارد. سنجندههای ابرطیفی با فواصل نمونهبرداری بسیارکوچک خود و رزولوشن مکانی بالا امکان داشتن تصاویری دقیق از نواحی کوچک را فراهم نمودهاند. همچنین این تکنولوژی قابلیت ترکیب با تکنولوژیهای دیگر چون  سار و چند طیفی را دارد و بر قابلیتهای آن افزوده است. .  مجموع این عوامل دلیل علاقه اصلی این جانب به مطالعه تکنولوژی ابر طیفی بوده است.

نتیجه گیری
سنجنده های ابر طیفی به علت نمونه برداری فواصل بزرگ طیف به صورت پیوسته، بسیار بهتر و دقیق تر از سنجنده های چند طیفی کلاس های مختلف مواد و ویژگی های منحصر بفرد آن ها، مانند پیک های انعکاس یا جذب را تشخیص می دهند. همچنین این نوع از سنجنده ها، به علت فواصل نمونه برداری بسیار کوچک و دقت مکانی بالا، تصاویری دقیق از نواحی کوچک، که در تصویر برداری چند طیفی به علت سرعت فضاپیما و هواپیما میسر نبوده است، فراهم آورده اند. مجموع مزایا و قابلیت های فوق، سبب پیشرفت سریع و استفاده روزافزون از این سنجنده ها و نقش برجسته آن ها در سنجنده های نسل آتی ماهواره ای گردیده است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط