تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:124
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده س
مقدمه ع
1 فصل اول: كليـات
1-1) هدف 2
1-2) بيان موضوع و مسئله 2
1-2- 1) روش هاي كاهش تلفات 3
1-3) )پيشينه تحقيق 3
1- 4) مشخصههاي مهم مشتركين برق 4
1-4- 1) پيك بار، متوسط پيك بار و ضريب پيك بار 5
1-4- 2) ولتاژ مشتركين برق 6
1-4- 3 ) منحني تغييرات بار 6
1-4- 4) ضريب بار 7
1-4- 5) ضريب تلفات 8
1-4- 6) درجه حرارت هادي 8
1-5- عوامل مؤثر در تلفات انرژي 9
1-5- 1) نوع هاديها 13
1-5- 2) چگالي جريان عبوري ازهاديها 14
1-5- 3 ) وضعيت توزيع بار درطول خط ودرجه نامتعادلي بار 14
1-5- 4 ) ضريب قدرت مشتركين برق 14
1-5- 5) تفاوت در پروفيل ولتاژ در طول خطوط 15
1-5- 6) تفاوت در نوع و ظرفيت ترانسفورماتورها 15
1-5- 7) عمر شبكه هاي برقرساني 16
1-5- 8) شرايط جوي 16
1-5- 9) تعداد مشتركين و تفاوت درفرهنگ مصرف وشرايط اقتصادي 16
10 -5-1) مدل مصرف 17
1-6- نتيجهگيري 19
فصل دوم: روشهاي محاسبه واندازه گيري تلفات 21
2-1) مقدمه 22
2-2) محاسبه تلفات انرژي با استفاده از قرائت كنتورها 22
2-2- 1) نرماليزه كردن نتايج حاصل از قرائت 23
2-3) استفاده روشهاي آماري براي محاسبه تلفات انرژي 23
2-3- 1) محاسبه تلفات انرژي در شبكه هاي فشار ضعيف با استفاده از واريانس بار 26
2-3- 1-1) تعيين انتگرال توان دوم بار 26
2-3- 2) محاسبه تلفات انرژي 28
2-3- 2-1) تلفات خطوط 28
2-3- 2-2) تلفات در ترانسفورماتورها 29
2-4) استفاده از تقريب در محاسبه تلفات با بكارگيري ضريب تلفات 30
2-5) محاسبه تلفات شبكه توزيع بوسيله محاسبات درصد بار 31
2-5- 1) درصد بار 32
2-5- 2) تلفات در خطوط MVص 34
2-5- 3) تلفات در خطوط توزيع فشارضعيف 34
2-6) تخمين تلفات در شبكه هاي فاقد اطلاعات كامل و اوليه مختص كشورهاي در حال توسعه (top-down/bottom- 35 (up method
35 top-down,Bottom-up ارائه روش (1-6-2
36 Top down (1-1-6-2
37 Bottom up (2-1-6-2
2-6-2) تلفيقTop-down وBottom–up يا رهيافت هيبريد 37
2-7 ) محاسبه و ارزيابي تلفات با بكارگيري سيستم هاي مانيتورينگ اتوماسيون 40
2-8) استفاده از تخمين بار پستهاي توزيع در محاسبه تلفات شبكه توزيع 40
2-8- 1)تخمين بار پستهاي توزيع 40
2-9) محاسبه تلفات انرژي به روش مجموع انرژي در شبكه هاي توزيع شعاعي 42
2-9- 1) ارائه روش 43
فصل سوم: بررسي عوامل موثر درتلفات ترانسفورماتورها 48
3-1) مقدمه 49
3-2) تلفات بارداري و محدوده آن 49
3-2- 1) تلفات توان وانرژي درحالت بارداري 50
3-3) تلفات ب يباري و محدوده آن 51
3-3- 1) محاسبه تلفات توان و انرژي درحالت ب يباري 52
3-4) انتخاب ظرفيت بهينه ترانسفورماتور با توجه به ضريب تلفات شبكه و تلفات بي باري و بارداري 53
3-5) تاثير ضريب بار بر راندمان ترانسفورماتورها 55
6-3) بررسي تأثيرات عدم تعادل بار ترانسفورماتور بر روي تلفات آن 55
6-3-1) محاسبه تلفات توان در سيم پيچهاي ترانسفورماتور در حالت بار نامتعادل و متعادل و مقايسه بين آنها 55
3-7 ) برسي عوامل ديگر تلفات ترانسفورماتورها 56
3-7- 1) انواعمصرفو تاثير منحني تغييرات بار بر تلفات ترانسفورماتورها 57
3-7- 1-1) حالت اول 58
3-7- 1-2) حالت دوم 59
3-7- 1-3 )حالت سوم 60
3-7- 1-4 )حالت چهارم 61
3-7- 2) تأثيرات آلودگي ،رطوبت و حرارت بر روي تلفات ب يباري و بارداري 62
3-7- 2-1) آزمايش ترانسفورماتور در حالت روغن كثيف و بدون خشك كردن ترانسفورماتور 62
3-7- 2-2 )تأثيرات رطوبت عايق بر روي تلفات ترانسفورماتور (دماي .15) 62
3-7- 2-3) تأثيرات حرارت بر روي تلفات ترانسفورماتور 62
3-7- 3) مقايسه تلفات در دو حالت ترانسفورماتور تعمير نشده با دماي بالا و ترانسفورماتور كاملاً تعمير شده با دماي پائين 63
3-8) مقايسه تلفات توان وانرژي 63
3-8- 1) بررسي عوامل موثر بر تلفات توان ترانسفورماتور 64
3-8- 2) بررسي عوامل موثر بر تلفات انرژي ترانسفورماتور 65
3-9) روشهاي تخمين تلفات بارداري 69
3-9- 1) بر آورد ضريب تلفات براساس مدل EPRI 70
3-9- 2) برآورد ضريب تلفات براساس مدل IEEE- 1 70
3-9- 3 ) بر آورد ضريب تلفات براساس مدل نمايي 70
3-9- 4) بر آورد ضريب بار تلفات براساس مدل IEEE-2 71
3-10) محاسبه ارزش تلفات انرژي ترانسفورماتورها 73
3-11) رابطه ارزش تلفات و نوع مصرف 75
3-12) مقايسه ارزش تلفات در ترانسفورماتورهاي مختلف 76
3-13) بهينه سازي در انتخاب ظرفيت ترانسفورماتور 81
٣-14) جمع بندي 84
فصل چهارم: نتايج شبيه سازي 86
4-1) مقدمه 87
4-2) نتايج شبيه سازي 87
4-3) بررسي ميزان كاهش تلفات انرژي در فيدر خواجه عطا بواسطه متعادل سازي بار 89
4-4) بررسي ميزان كاهش تلفات انرژي فيدرهاي مورد مطالعه بواسطه خازن گذاري 90
4-5) بررسي تلفات فيدرهاي مورد مطالعه در حالت نامتعادل پس از خازن گذاري 90
4-6) بررسي تلفات فيدرهاي مورد مطالعه در حال متعادل پس از خازن گذاري 92
4-7) پيشنهاى روش تجربي (Heuristic) براي محاسبه تلفات در منطقه پايلوت 94
4-8) مجموعه را هحلها و راهكارهاي كاهش تلفات به تفكيك 96
4-9) نتيجه گيري و پيشنهادات 98
منابع و ماخذ 100
100 فهرست منابع فارسي
101 فهرست منابع لاتين

چكيده
در دنياي امروز ارزش انرژي وخصوصا مشكل توليد انرژي براي بشر رو به افزايش ميباشد بطوريكه در ايران، سال 1388، سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده است. تلفات انرژي الكتريكي كه موجب از دست رفتن اين دستمايه ارزشمند است توجه بسياري از صاحبنظران و محققان را به خود جلب كرده است. در اين پروژه عوامل مختلف تلفات در شبكههاي توزيع كه بيشترين سهم از تلفات انرژي الكتريكي را دارند مورد توجه وبررسي قرار گرفته است و يك شبكه نمونه از شبكه توزيع استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است.
تلفات شبكه هاي توزيع به دو بخش 400 ولت و 02 كيلوولت تقسيم گرديده است. در شبكه فشار متوسط اكثر تلفات مربوط به ترانسفورماتورها مي باشد بطوريكه كه حدود 85% تلفات، بخش فشار متوسط را بخود اختصاص ميدهد بنابراين در اين پروژه تاثير عوامل مختلف بر افزايش وكاهش تلفات ترانسفورماتورها و نيز بهينهسازي ظرفيت و قيمت آنها، همچنين در مورد عوامل موثر بر تغييرات تلفات بارداري وبي باري ترانسفورماتورها بطور كامل توضيح داده شده است.
اثر نامتعادلي بار و خازنگذاري در اين تلفات بررسي شده وپيشنهاداتي براي هر بخش ارائه شده است.
براي كاهش بيشتر تلفات بايد طول فيدر را كاهش داد يا بعبارت ديگر شعاع تغذيه را كاهش داد البته لازم به ذكر است كه فقط طول فيزيكي فيدر در اين امر مهم نيست بلكه تعداد مشتركين و يا به عبارت ديگر چگالي بار روي فيدر مهم ميباشد كه بطور مشروح بدان پرداخته شده است.
و در نهايت به يك رابطه ابداعي و جديد براي محاسبه درصد تلفات شبكه در قسمت نتيجه گيري اشاره شده كه حاصل تجربيات و مقايسات انجام گرفته بر اساس شبيهسازي ها ميباشد كه با در صد خطاي ناچيزي درصد تلفات شبكه را ميتوان با استفاده از آن به طور سريع تخمين زد.

مقدمه
شبكه قدرت شامل سه بخش توليد، انتقال و توزيع نيرو است. انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود .به دليل هزينههاي اقتصادي، اينكه موضوع تلفات به عنوان بحثي ب هروز در جامعه مهندسي برق مطرح مي باشد.
بنابراين ضرورت پرداخت به بحث تلفات در جامعه مهندسي برق يك ضرورت انكارناپذير و آشكار به شمار مي رود با توجه به معتبر ترين آمار در دسترس از ميزان تلفات 23.3% كل سطوح سيستم برق اعم از توليد، انتقال و توزيع، توزيع 55 درصد از اين مقدار يعني 12.9% از تلفات را به خود اختصاص مي دهد و اين در حالي است كه در ايران طبق گزارشات وزارت نيرو سهم بخش توزيع از كل تلفات 73% مي باشد، واين واقعيت اهميت بررسي و ارائه راهكارهاي كاهش تلفات در سيستمهاي قدرت بلاخص بخش توزيع را آشكار ميسازد.
تلفات در يك تقسيمبندي به دو دسته تلفات فني و غيرفني قابل تقسيم ميباشد. تلفات فني مربوط به ساختار شبكه بوده و در هر صورت وجود دارد، تنها ميتوان با يك سري اقدامات بهرهبرداري مقدار آن را كاهش داد مانند تلفات اهمي، تلفات بارداري و بيباري ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع، تلفات كرونا و تلفات مربوط به فرسودگي و خوردگي شبكه، ولي تلفات غيرفني آن دسته از تلفات ميباشد كه مربوط به مسائل فرهنگي و غيرفني مي باشد، مانند سرقت برق و دستكاري كنتور كه ميتوان با اقدامات صحيح از اين تلفات جلوگيري كرد. در ادامه ابتدا به بررسي انواع روشهاي اندازه گيري تلفات و روشهاي كاهش تلفات پرداخته ميشود. سپس تلفات در اجزاء شبكه توزيع بلاخص ترانسقورماتورها و در نهايت تلفات شبكه توزيع نمونه استان هرمزگان مورد بررسي قرار ميگيرد.

نتيجه گيري و پيشنهادات
درصد تلفات انرژي الكتريكي و توان در دو فيدر مشابه برابر نميباشد چون حـدنرمال تلفـات حتـي بـرايشبكه هاي كاملا مشابه به پارامترهاي متعددي وابسته است. از طرفي هدف قراردادن درصد تلفات بهينه يـااستاندارد براي تلفات شبكه هاي تــوزيع نمي تواند شيوه درستي باشد، چون بخش عمـده اي از تلفـات هـرشبكه به تجهيزات نصب شده و بخشي نيز به مديريت بهره بـرداري وابسـته اسـت وممكـن اسـت مـثلا درشبكه اي كه قسمت اعظم تلفات، تلفات فني است اجراي طرح هاي كاهش تلفـات اصـلا صـرفه اقتصـادينداشته باشد. استفاده از روش اتوماسيون ومانيتورينگ براي محاسبه تلفات روش بسيار مناسـبي اسـت كـهشركتهاي توزيع بايد نسبت به بستر سازي اجراي اين طرحها، اقدامات لازم را انجـام دهنـد. در اسـتفاده ازروشهاي تخمين تلفات با استفاده از ضريب تلفات بايد به ماهيت بار توجه داشت بطور مثال استفاده از يك مدل مشابه براي محاسبه ضريب تلفات در دو باري كه يكي بار مسكوني و ديگري جزء بارهاي چند شيفت مي باشد باعث بروز خطالي بسيار قابل توجهي مي گردد.
استفاده از روش شبيهسازي علاوه بر اين كه داراي مزيتهايي چون محاسبه تلفات سيم نول، قابليت تفكيـكتلفات جهت برنامهريزي طرحهاي كاهش تلفات ميباشد اين قابليت را دارد كه قبـل از اجـراي طـرحهـايكاهش تلفات، نسبت به مقدار تاثيرگذاري هر يك اطلاع حصل نمود. همانطور كه نتايج شبيهسازي در ايـنبخش نشان داد طرح خازنگذاري با وجود هزينه اجراي بيشتر نسبت بـه طـرح متعـادل سـازي بـار، دارايتاثيرگذاري كمتري در مقدار تلفات مي باشد.
پيشنهاد مي شود براي فيدرهاي همجوار فيدر خواجه عطا كه فقط اطلاعات محدودي از شبكه مانند قـدمتشبكه، طول شبكه، تعداد مشتركين تغذيه شونده، و مقدار متوسط مصـرف هـر مشـترك مشـخص اسـت ازروش تجربي ارائه شده در قسمت استفاده گردد كه بادرصد خطاي كمي مقـدار تلفـات را ميتـوان محاسـبهنمود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت