تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:124
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تعیین مولفه های تلفات در شبکه های توزیع – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده س
مقدمه ع
۱ فصل اول: کلیـات
۱-۱) هدف ۲
۱-۲) بیان موضوع و مسئله ۲
۱-۲- ۱) روش های کاهش تلفات ۳
۱-۳) )پیشینه تحقیق ۳
۱- ۴) مشخصههای مهم مشترکین برق ۴
۱-۴- ۱) پیک بار، متوسط پیک بار و ضریب پیک بار ۵
۱-۴- ۲) ولتاژ مشترکین برق ۶
۱-۴- ۳ ) منحنی تغییرات بار ۶
۱-۴- ۴) ضریب بار ۷
۱-۴- ۵) ضریب تلفات ۸
۱-۴- ۶) درجه حرارت هادی ۸
۱-۵- عوامل مؤثر در تلفات انرژی ۹
۱-۵- ۱) نوع هادیها ۱۳
۱-۵- ۲) چگالی جریان عبوری ازهادیها ۱۴
۱-۵- ۳ ) وضعیت توزیع بار درطول خط ودرجه نامتعادلی بار ۱۴
۱-۵- ۴ ) ضریب قدرت مشترکین برق ۱۴
۱-۵- ۵) تفاوت در پروفیل ولتاژ در طول خطوط ۱۵
۱-۵- ۶) تفاوت در نوع و ظرفیت ترانسفورماتورها ۱۵
۱-۵- ۷) عمر شبکه های برقرسانی ۱۶
۱-۵- ۸) شرایط جوی ۱۶
۱-۵- ۹) تعداد مشترکین و تفاوت درفرهنگ مصرف وشرایط اقتصادی ۱۶
۱۰ -۵-۱) مدل مصرف ۱۷
۱-۶- نتیجهگیری ۱۹
فصل دوم: روشهای محاسبه واندازه گیری تلفات ۲۱
۲-۱) مقدمه ۲۲
۲-۲) محاسبه تلفات انرژی با استفاده از قرائت کنتورها ۲۲
۲-۲- ۱) نرمالیزه کردن نتایج حاصل از قرائت ۲۳
۲-۳) استفاده روشهای آماری برای محاسبه تلفات انرژی ۲۳
۲-۳- ۱) محاسبه تلفات انرژی در شبکه های فشار ضعیف با استفاده از واریانس بار ۲۶
۲-۳- ۱-۱) تعیین انتگرال توان دوم بار ۲۶
۲-۳- ۲) محاسبه تلفات انرژی ۲۸
۲-۳- ۲-۱) تلفات خطوط ۲۸
۲-۳- ۲-۲) تلفات در ترانسفورماتورها ۲۹
۲-۴) استفاده از تقریب در محاسبه تلفات با بکارگیری ضریب تلفات ۳۰
۲-۵) محاسبه تلفات شبکه توزیع بوسیله محاسبات درصد بار ۳۱
۲-۵- ۱) درصد بار ۳۲
۲-۵- ۲) تلفات در خطوط MVص ۳۴
۲-۵- ۳) تلفات در خطوط توزیع فشارضعیف ۳۴
۲-۶) تخمین تلفات در شبکه های فاقد اطلاعات کامل و اولیه مختص کشورهای در حال توسعه (top-down/bottom- 35 (up method
۳۵ top-down,Bottom-up ارائه روش (۱-۶-۲
۳۶ Top down (1-1-6-2
۳۷ Bottom up (2-1-6-2
۲-۶-۲) تلفیقTop-down وBottom–up یا رهیافت هیبرید ۳۷
۲-۷ ) محاسبه و ارزیابی تلفات با بکارگیری سیستم های مانیتورینگ اتوماسیون ۴۰
۲-۸) استفاده از تخمین بار پستهای توزیع در محاسبه تلفات شبکه توزیع ۴۰
۲-۸- ۱)تخمین بار پستهای توزیع ۴۰
۲-۹) محاسبه تلفات انرژی به روش مجموع انرژی در شبکه های توزیع شعاعی ۴۲
۲-۹- ۱) ارائه روش ۴۳
فصل سوم: بررسی عوامل موثر درتلفات ترانسفورماتورها ۴۸
۳-۱) مقدمه ۴۹
۳-۲) تلفات بارداری و محدوده آن ۴۹
۳-۲- ۱) تلفات توان وانرژی درحالت بارداری ۵۰
۳-۳) تلفات ب یباری و محدوده آن ۵۱
۳-۳- ۱) محاسبه تلفات توان و انرژی درحالت ب یباری ۵۲
۳-۴) انتخاب ظرفیت بهینه ترانسفورماتور با توجه به ضریب تلفات شبکه و تلفات بی باری و بارداری ۵۳
۳-۵) تاثیر ضریب بار بر راندمان ترانسفورماتورها ۵۵
۶-۳) بررسی تأثیرات عدم تعادل بار ترانسفورماتور بر روی تلفات آن ۵۵
۶-۳-۱) محاسبه تلفات توان در سیم پیچهای ترانسفورماتور در حالت بار نامتعادل و متعادل و مقایسه بین آنها ۵۵
۳-۷ ) برسی عوامل دیگر تلفات ترانسفورماتورها ۵۶
۳-۷- ۱) انواعمصرفو تاثیر منحنی تغییرات بار بر تلفات ترانسفورماتورها ۵۷
۳-۷- ۱-۱) حالت اول ۵۸
۳-۷- ۱-۲) حالت دوم ۵۹
۳-۷- ۱-۳ )حالت سوم ۶۰
۳-۷- ۱-۴ )حالت چهارم ۶۱
۳-۷- ۲) تأثیرات آلودگی ،رطوبت و حرارت بر روی تلفات ب یباری و بارداری ۶۲
۳-۷- ۲-۱) آزمایش ترانسفورماتور در حالت روغن کثیف و بدون خشک کردن ترانسفورماتور ۶۲
۳-۷- ۲-۲ )تأثیرات رطوبت عایق بر روی تلفات ترانسفورماتور (دمای .۱۵) ۶۲
۳-۷- ۲-۳) تأثیرات حرارت بر روی تلفات ترانسفورماتور ۶۲
۳-۷- ۳) مقایسه تلفات در دو حالت ترانسفورماتور تعمیر نشده با دمای بالا و ترانسفورماتور کاملاً تعمیر شده با دمای پائین ۶۳
۳-۸) مقایسه تلفات توان وانرژی ۶۳
۳-۸- ۱) بررسی عوامل موثر بر تلفات توان ترانسفورماتور ۶۴
۳-۸- ۲) بررسی عوامل موثر بر تلفات انرژی ترانسفورماتور ۶۵
۳-۹) روشهای تخمین تلفات بارداری ۶۹
۳-۹- ۱) بر آورد ضریب تلفات براساس مدل EPRI 70
۳-۹- ۲) برآورد ضریب تلفات براساس مدل IEEE- 1 70
۳-۹- ۳ ) بر آورد ضریب تلفات براساس مدل نمایی ۷۰
۳-۹- ۴) بر آورد ضریب بار تلفات براساس مدل IEEE-2 71
۳-۱۰) محاسبه ارزش تلفات انرژی ترانسفورماتورها ۷۳
۳-۱۱) رابطه ارزش تلفات و نوع مصرف ۷۵
۳-۱۲) مقایسه ارزش تلفات در ترانسفورماتورهای مختلف ۷۶
۳-۱۳) بهینه سازی در انتخاب ظرفیت ترانسفورماتور ۸۱
٣-۱۴) جمع بندی ۸۴
فصل چهارم: نتایج شبیه سازی ۸۶
۴-۱) مقدمه ۸۷
۴-۲) نتایج شبیه سازی ۸۷
۴-۳) بررسی میزان کاهش تلفات انرژی در فیدر خواجه عطا بواسطه متعادل سازی بار ۸۹
۴-۴) بررسی میزان کاهش تلفات انرژی فیدرهای مورد مطالعه بواسطه خازن گذاری ۹۰
۴-۵) بررسی تلفات فیدرهای مورد مطالعه در حالت نامتعادل پس از خازن گذاری ۹۰
۴-۶) بررسی تلفات فیدرهای مورد مطالعه در حال متعادل پس از خازن گذاری ۹۲
۴-۷) پیشنهاى روش تجربی (Heuristic) برای محاسبه تلفات در منطقه پایلوت ۹۴
۴-۸) مجموعه را هحلها و راهکارهای کاهش تلفات به تفکیک ۹۶
۴-۹) نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۸
منابع و ماخذ ۱۰۰
۱۰۰ فهرست منابع فارسی
۱۰۱ فهرست منابع لاتین

چکیده
در دنیای امروز ارزش انرژی وخصوصا مشکل تولید انرژی برای بشر رو به افزایش میباشد بطوریکه در ایران، سال ۱۳۸۸، سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است. تلفات انرژی الکتریکی که موجب از دست رفتن این دستمایه ارزشمند است توجه بسیاری از صاحبنظران و محققان را به خود جلب کرده است. در این پروژه عوامل مختلف تلفات در شبکههای توزیع که بیشترین سهم از تلفات انرژی الکتریکی را دارند مورد توجه وبررسی قرار گرفته است و یک شبکه نمونه از شبکه توزیع استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است.
تلفات شبکه های توزیع به دو بخش ۴۰۰ ولت و ۰۲ کیلوولت تقسیم گردیده است. در شبکه فشار متوسط اکثر تلفات مربوط به ترانسفورماتورها می باشد بطوریکه که حدود ۸۵% تلفات، بخش فشار متوسط را بخود اختصاص میدهد بنابراین در این پروژه تاثیر عوامل مختلف بر افزایش وکاهش تلفات ترانسفورماتورها و نیز بهینهسازی ظرفیت و قیمت آنها، همچنین در مورد عوامل موثر بر تغییرات تلفات بارداری وبی باری ترانسفورماتورها بطور کامل توضیح داده شده است.
اثر نامتعادلی بار و خازنگذاری در این تلفات بررسی شده وپیشنهاداتی برای هر بخش ارائه شده است.
برای کاهش بیشتر تلفات باید طول فیدر را کاهش داد یا بعبارت دیگر شعاع تغذیه را کاهش داد البته لازم به ذکر است که فقط طول فیزیکی فیدر در این امر مهم نیست بلکه تعداد مشترکین و یا به عبارت دیگر چگالی بار روی فیدر مهم میباشد که بطور مشروح بدان پرداخته شده است.
و در نهایت به یک رابطه ابداعی و جدید برای محاسبه درصد تلفات شبکه در قسمت نتیجه گیری اشاره شده که حاصل تجربیات و مقایسات انجام گرفته بر اساس شبیهسازی ها میباشد که با در صد خطای ناچیزی درصد تلفات شبکه را میتوان با استفاده از آن به طور سریع تخمین زد.

مقدمه
شبکه قدرت شامل سه بخش تولید، انتقال و توزیع نیرو است. انرژی الکتریکی پس از تولید در نیروگاهها و عبور از شبکه های انتقال و توزیع به مصرف کنندگان می رسد در این مسیر مقداری از انرژی بدلایل مختلف تلف می شود .به دلیل هزینههای اقتصادی، اینکه موضوع تلفات به عنوان بحثی ب هروز در جامعه مهندسی برق مطرح می باشد.
بنابراین ضرورت پرداخت به بحث تلفات در جامعه مهندسی برق یک ضرورت انکارناپذیر و آشکار به شمار می رود با توجه به معتبر ترین آمار در دسترس از میزان تلفات ۲۳٫۳% کل سطوح سیستم برق اعم از تولید، انتقال و توزیع، توزیع ۵۵ درصد از این مقدار یعنی ۱۲٫۹% از تلفات را به خود اختصاص می دهد و این در حالی است که در ایران طبق گزارشات وزارت نیرو سهم بخش توزیع از کل تلفات ۷۳% می باشد، واین واقعیت اهمیت بررسی و ارائه راهکارهای کاهش تلفات در سیستمهای قدرت بلاخص بخش توزیع را آشکار میسازد.
تلفات در یک تقسیمبندی به دو دسته تلفات فنی و غیرفنی قابل تقسیم میباشد. تلفات فنی مربوط به ساختار شبکه بوده و در هر صورت وجود دارد، تنها میتوان با یک سری اقدامات بهرهبرداری مقدار آن را کاهش داد مانند تلفات اهمی، تلفات بارداری و بیباری ترانسفورماتورهای شبکه توزیع، تلفات کرونا و تلفات مربوط به فرسودگی و خوردگی شبکه، ولی تلفات غیرفنی آن دسته از تلفات میباشد که مربوط به مسائل فرهنگی و غیرفنی می باشد، مانند سرقت برق و دستکاری کنتور که میتوان با اقدامات صحیح از این تلفات جلوگیری کرد. در ادامه ابتدا به بررسی انواع روشهای اندازه گیری تلفات و روشهای کاهش تلفات پرداخته میشود. سپس تلفات در اجزاء شبکه توزیع بلاخص ترانسقورماتورها و در نهایت تلفات شبکه توزیع نمونه استان هرمزگان مورد بررسی قرار میگیرد.

نتیجه گیری و پیشنهادات
درصد تلفات انرژی الکتریکی و توان در دو فیدر مشابه برابر نمیباشد چون حـدنرمال تلفـات حتـی بـرایشبکه های کاملا مشابه به پارامترهای متعددی وابسته است. از طرفی هدف قراردادن درصد تلفات بهینه یـااستاندارد برای تلفات شبکه های تــوزیع نمی تواند شیوه درستی باشد، چون بخش عمـده ای از تلفـات هـرشبکه به تجهیزات نصب شده و بخشی نیز به مدیریت بهره بـرداری وابسـته اسـت وممکـن اسـت مـثلا درشبکه ای که قسمت اعظم تلفات، تلفات فنی است اجرای طرح های کاهش تلفـات اصـلا صـرفه اقتصـادینداشته باشد. استفاده از روش اتوماسیون ومانیتورینگ برای محاسبه تلفات روش بسیار مناسـبی اسـت کـهشرکتهای توزیع باید نسبت به بستر سازی اجرای این طرحها، اقدامات لازم را انجـام دهنـد. در اسـتفاده ازروشهای تخمین تلفات با استفاده از ضریب تلفات باید به ماهیت بار توجه داشت بطور مثال استفاده از یک مدل مشابه برای محاسبه ضریب تلفات در دو باری که یکی بار مسکونی و دیگری جزء بارهای چند شیفت می باشد باعث بروز خطالی بسیار قابل توجهی می گردد.
استفاده از روش شبیهسازی علاوه بر این که دارای مزیتهایی چون محاسبه تلفات سیم نول، قابلیت تفکیـکتلفات جهت برنامهریزی طرحهای کاهش تلفات میباشد این قابلیت را دارد که قبـل از اجـرای طـرحهـایکاهش تلفات، نسبت به مقدار تاثیرگذاری هر یک اطلاع حصل نمود. همانطور که نتایج شبیهسازی در ایـنبخش نشان داد طرح خازنگذاری با وجود هزینه اجرای بیشتر نسبت بـه طـرح متعـادل سـازی بـار، دارایتاثیرگذاری کمتری در مقدار تلفات می باشد.
پیشنهاد می شود برای فیدرهای همجوار فیدر خواجه عطا که فقط اطلاعات محدودی از شبکه مانند قـدمتشبکه، طول شبکه، تعداد مشترکین تغذیه شونده، و مقدار متوسط مصـرف هـر مشـترک مشـخص اسـت ازروش تجربی ارائه شده در قسمت استفاده گردد که بادرصد خطای کمی مقـدار تلفـات را میتـوان محاسـبهنمود.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط