تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:167/td>
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تعیین تجربی پارامترھای موثر بر عملکرد خشک کن پاششی در تولید پروبیوتیک ھا – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

عنوان صفحه
چکیده…………………..۱
مقدمه………………………..۲
فصل ۱روشهای خشک کردن و دسته بندی انواع خشککنها ۳
.۱-۱مقدمه ……………………..۴
.۲-۱روشهای خشک کردن…………………..۴
.۱-۲-۱خشک کردن از طریق جابه جایی……………………۴
.۲-۲-۱خشک کردن هدایتی…………………………….۵
.۳-۲-۱خشککن تشعشعی…………………………۶
.۴-۲-۱خشک کردن دی الکتریک ………………..۷
.۵-۲-۱خشک کردن از طریق انجماد ……………………..۸
.۶-۲-۱خشک کردن از طریق حلال)خشککن تبخیری(…………………….۹
.۷-۲-۱خشک کردن با بخار داغ ………………………….۹
.۸-۲-۱خشک کردن با بخار داغ …………………..۱۰
.۹-۲-۱خشک کردن از طریق جانشین سازی …………………..۱۰
.۱۰-۲-۱خشک کردن از طریق فشار تراوایی…………………………..۱۱
.۱۱-۲-۱خشک کردن در یک بستر سیالی …………………………..۱۲
.۳-۱انواع خشککن ها………………………………..۱۳
فصل ۲خشککن پاششی ۲۰
.۱-۲مقدمه ………………………………۲۱
.۲-۲خشک کردن از طریق پاشش………………………….۲۳
.۳-۲جریان هوا و خوراک در خشککن پاششی………………..۲۴
.۴-۲مراحل خشک کردن در خشککن پاششی………………………….۲۶
.۱-۴-۲پاشش خوراک …………………………..۲۶
.۲-۴-۲تماس هوای گرم با خوراک پاشیده شده…………………………۲۹
.۳-۴-۲تبخیر رطوبت از سطح قطرات در اثر تماس با هوای گرم…………………………..۳۵
.۴-۴-۲جمع آوری محصول……………………..۳۶
.۵-۲مزایای خشککن پاششی………………………………….۳۶
.۶-۲معایب خشککن پاششی ……………………………۳۷
.۷-۲کاربردهای خشککن پاششی ……………….۳۸
.۸-۲خشک کردن پاششی مواد بیوشیمیایی- دارویی……………………..۳۸
.۲-۸-۲سیستم خشککن پاششی ضد عفونی شده………………………..۴۴
.۳-۸-۲سیستم خشککن پاششی مدار بسته……………………………….۴۶
.۹-۲پیش فرآوری قبل از خشک کردن پاششی……………………………….۴۸
.۱۰-۲مواد دارویی ………………………………………۴۹
.۱-۱۰-۲آنزیمها………………………………………………۴۹
.۲-۱۰-۲آنتی بیوتیک ها…………………………۵۱
.۳-۱۰-۲سرم، واکسنها، پلاسما…………………..۵۲
.۴-۱۰-۲ویتامینها………………………………..۵۳
.۱۱-۲محصولات بیوشیمیایی ………………………………۵۴
.۱-۱۱-۲میکرو ارگانیزم ها………………………۵۴
مخمر۲-۱۱-۲………………………………………. . ۵۵
.۳-۱۱-۲میسلیوم …………………………۵۹
فصل ۳پروبیوتیکها ۶۳
.۱-۳مقدمه …………………………………..۶۴
.۲-۳تعریف……………….۶۵
.۳-۳اثرات درمانی و نقش تغذیهایی پروبیوتیکها…………………. ۶۶
.۱-۳-۳اکولوژی سیستم گوارش انسان……………………… ۶۶
.۴-۳مکانیزم های فعالیت پروبیوتیکها………………………۶۹
.۱-۴-۳تولید موادضد میکروبی) پیشگیری کننده(…………………………۶۹
.۲-۴-۳رقابت بر سر اشغال گیرنده های سلول میزبان………………..۶۹
.۳-۴-۳رقابت با پاتوژنها بر سر مواد غذایی موجود ……………………………..۷۰
.۴-۴-۳کاهش چسبندگی و اثر سموم………………………۷۰
.۵-۴-۳تحریک سیستم ایمنی)افزایش پاسخ ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی
میزبان…………………………………….۷۰
.۶-۴-۳رقابت در مقابل میکروارگانیسمهای پاتوژن………………………………۷۱
.۷-۴-۳توانایی تغییر در گیرنده های ویژه ارگانیسمهای بیماریزا در سطح سلول
میزبان ………………………………۷۱
.۸-۴-۳کمک به جذب مواد غذایی…………………………..۷۲
.۹-۴-۳درمان عدم تحمل لاکتوز…………………………..۷۲
.۱۰-۴-۳ساخت انواع ویتامینها ………………………۷۲
.۱۱-۴-۳کاهش کلسترول خون ………………………………۷۲
.۱۲-۴-۳افزایش حرکات دودی………………………….۷۳
۷۳……………………………………………………………………….. Osteoporosis. جلوگیری ازص۱۳-۴-۳
.۵-۳میکروارگانیسمهای پروبیوتیکی……………………۷۴
.۶-۳معیارهای انتخاب باکتریهای پروبیوتیک ……………………………..۷۴
.۱-۶-۳جنبه های ایمنی غذایی ………………………………۷۴
.۲-۶-۳جنبه های عملکردی………………………………..۷۵
.۳-۶-۳جنبه های تکنولوژیکی ………………………………..۷۵
.۷-۳باکتریهای پروبیوتیکی مطرح…………………………..۷۶
.۸-۳مهمترین جنس های پروبیوتیکی………………………۷۶
.۱-۸-۳جنس لاکتوباسیلوس …………………………………….۷۶
.۲-۸-۳جنس بیفیدوباکتریوم:…………………………….۷۸
.۳-۸-۳اکولوژی بیفیدوباکتریوم………………………………..۸۰
.۴-۸-۳بهینۀ شرایط رشد بیفیدوباکتریوم………………..۸۱
.۹-۳سطح تعریف شده، جهت ایفای نقش های درمانی…………..۸۲
فصل ۴طراحی آزمایشها ۸۳
.۱-۴مقدمه ………………………………………….۸۴
.۲-۴انواع روش های آزمایش ………………………………………۸۴
.۱-۲-۴روش کلاسیک انجام واکنش ها ) یک فاکتور در یک زمان( …………………………….۸۵
.۲-۲-۴طراحی آماری آزمایش……………………………………..۸۵
.۳-۴اهداف طراحی آماری آزمایش………………………………۸۶
.۴-۴مراحل استفاده از طراحی آزمایش…………………………………………۸۷
.۱-۴-۴طراحی آزمایش……………………………….۸۷
.۲-۴-۴انجام آزمایشها…………………………………۸۷
.۳-۴-۴تحلیل نتایج …………………………………..۸۸
.۴-۴-۴اعتبار بخشی به آزمایشها………………….۸۸
.۵-۴انواع روش های طراحی آزمایش………………………..۸۹
.۶-۴طراحی فاکتوریلی ……………………………….۸۹
.۱-۶-۴طراحی فاکتوریلی کامل ……………………..۹۰
.۲-۶-۴طراحی فاکتوریلی کسری……………………..۹۱
.۷-۴انواع تحلیلهای آماری………………………………….۹۶
.۸-۴آنالیز ییتس…………………………..۹۷
.۹-۴رگرسیون خطی………………………۹۸
.۱۰-۴انواع نرم افزارهای موجود برای محاسبات آماری ……………………………..۹۸
.۱۱-۴مقایسه روش کلاسیک و روش طراحی آزمایش ………………………………………….۹۹
.۱-۱۱-۴مزایای طراحی آزمایش در مقایسه با روش کلاسیک……………………………………..۹۹
.۲-۱۱-۴معایب روش کلاسیک…………………………………………………..۱۰۰
فصل۵خشک کردن پاششی بیفیدوباکتریوم بیفیدیوم ۱۰۲
Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ط
.۱-۵مقدمه ………………………………………..۱۰۳
.۲-۵پیش زمینه………………………………………..۱۰۴
.۳-۵آزمایشات مقدماتی …………………………………….۱۰۵
.۴-۵طراحی آزمایشات…………………………………….۱۰۶
.۵-۵تهیه سوسپانسیون میکروبی………………………..۱۰۷
.۶-۵خشک کردن پاششی:…………………………….۱۰۸
( a.2-6-5مسیر هوای خشککن در خشککن پاششی ۱۱۱……………………Buchi B191
( b.3-6-5مسیر محلول خوراک و هوای فشرده در خشککن پاششی ۱۱۲Buchi B191
.۷-۵تعیین میزان رطوبت موجود در پودر خشک شده توسط خشک کن پاششی…………۱۱۲
.۸-۵شمارش پروبیوتیکها بعد از خشک کردن پاششی…………………………۱۱۳
.۹-۵نتایج آزمایشات……………………………………….۱۱۵
۱۲۸……………………………………………(Optimization). بهینه سازی۱۰-۵
فصل ۶نتیجهگیری و پیشنهادات ۱۳۰
.۱-۶نتیجه گیری نهایی……………………………….۱۳۱
.۲-۶پیشنهادات…………………………………………..۱۳۲
پیوست ۱۳۴

چکیده
خشک کردن پاششی به عنوان گزینه ای مناسب برای خشک کردن پروبیوتیک ها و تبدیل آنها بهمحصول پودری شکل جامد پیشنهاد شده است. هر چند دماهای بالا باعث کاهش رطوبت محصـول ودر نتیجه پایداری و ماندگاری بیشتر آن خواهند شد، اما از طرفی این امر به کاهش درصد زنده ماندنباکتری ها نیز منجر میشود.هـدف از ایـن تحقیـق، تعیـین شـرایط بهینـه ای بـرای خشـک کـردن پاششـی سوسپانسـیونBifidobacterium bifidumاست. به این منظور سوسپانسیونهایی حـاوی پـودر آب پنیـر، سـوکروز،
عصاره ذرت و مالتودکسترین تهیه و پس از استرلیزاسیون، B.bifidum PTCC 1644بـه آن تلقـیحشده و به مدت ۴۸ساعت در انکوباتور ۳۷درجه سانتیگراد و در شرایط بی هوازی قرار گرفت؛ سـپستوسط خشککـن پاششـی مـدل) ،Buchi B-191(Buchi, Flawil, Switzerlandو تحـت شـرایط ازپیش تعیین شده برای هر آزمایش خشک شد.روشپاسـخسـطحی یـا ) Response Surface Methodology(RSMبـرای طراحـی و تحلیـلآزمایشات، مدلسازی فرآیند و بهینه سازی مورداستفاده قرار گرفـت. فاکتورهـای اصـلی دمـای هـوایورودی، فشار هوا و مقدار مالتودکسترین مورد استفاده در سوسپانسیون در نظر گرفته شدند و درصـدزنده ماندن B.bifidumو رطوبت پودر حاصلهبهعنوانپاسخهای موردنظر بـه منظـور بهینـه سـازیانتخاب شدند.
از نقطه نظر آماری، در شرایط بهینه برای رسیدن به حداکثر درصد زنـده مانـدن و حـداقل مقـداررطوبت در پودر محصول، مقادیر فاکتورهای اصلی به صورت زیر گزارش شدند:
دمای هوای ورودی = ۱۰۳/۱۵°C؛ فشار هوا = ۴/۰۰bar؛ مقدار مالتودکسترین = .۱۵/۰۰grبراساس مدل های پیش بینی شده برای پاسخها، دمای هوای ورودی موثرترین فـاکتور بـر هـر دوپاسخ میباشد. همچنین میتوان گفت رطوبت پودر محصول پس از دما بیشتر به مقدار مالتودکسترینبستگی دارد تا به فشار، اما در مورد درصد زنده ماندن فشار عامل موثرتری نسبت بـه مالتودکسـترینمیباشد.
کلمات کلیدی: خشک کـردن پاششـی، ، Bifidobacterium bifidumبهینـه سـازی، روش پاسـخ سطحی

مقدمه
پروبیوتیکها، باکتریهای زنده ای هستند که به عنوان مکملهای غذایی-دارویی به کار میروند وبا تنظیم تعادل میکروبی روده، اثرات مفیدی بر سلامت میزبان خود میگذارند؛ به همین دلیل تولید ومصرف آنها در طی دو دهه اخیر افزایش زیادی یافته است.گونه پروبیوتیکی مورد بررسی در این تحقیق B.bifidum PTCC 1644مـیباشـد. معمـولا تولیـدغذاهای پروبیوتیکی محتوی B.bifidumدر سطح ۱۰۶–۱۰۷ CFUبه ازای هر گرم یا هـر میلـی لیتـرتوصیه میشود. اخیرا تکنولوژی خشک کردن پاششی به منظور تولید پودر پروبیوتیک پیشنهاد شـدهاست. این روش به علت مزایای زیادی که نسبت به روش خشک کردن انجمـادی دارد، مـیتوانـد بـهعنوان جایگزین مناسبی برای آن به کار رود. از طرفی بکارگیری دماهای مورد نیاز برای تولید پـودریبا محتوای رطوبت حدود %۴که پایداری و ماندگاری آنرا تضمین میکند، منجر به کاهش درصد زندهماندن پروبیوتیک میشود. به نظر میرسد حساسیت ذاتی این گونه نسبت به اسـترس هـای ناشـی ازخشک کردن پاششی امری غیر قابل اجتناب باشد، اما لازم است تا با تعیین مناسب ترین شرایط، اینتاثیرات نامطلوب را به حداقل رساند. متاسفانه اطلاعات در زمینه بهینه سازی شـرایط خشـک کـردنپاششی گونه B.bifidumبسیار ناچیز است. در این تحقیق سعی شده است تا باوجود محدودیت هایپیش رو، بهینه سازی سه فاکتور از مهم تـرین فاکتورهـای مـوثر بـر خشـک کـردن پاششـی گونـه،B.bifidumبا هدف تولید پودری با کیفیت بالا، حداکثر سولهای پروبیوتیک زنـده و حـداقل رطوبـتانجام شود. همچنین میزان تاثیر هر یک از این سه پارامترها بر درصد زنده ماندن B.bifidumدر پـیخشک کردن پاششی و رطوبت پودر محصول مورد ارزیابی قرار میگیرد

نتیجه گیری

مدلسازی و بهینه سازی فرآیند خشک کردن B.bifidum با استفاده از خشک کن پاششـی، مـوردبررسی قرار گرفت.   به منظور تحلیل آماری و بهینه سازی فرآیند از نرم افزار Design Expert (DX) و از روشRSM-CCD استفاده شد. در این بررسی دمای هوای ورودی، فشار هوا و مقـدار مالتودکسـترین (بـه عنـوانمحافظ دمایی)، فاکتورهای اصلی و درصد زنده مانـدنB.bifidum  پـس از خشـک کـردن پاششـی ورطوبت پودر حاصله، پاسخهای مورد نظر بودند. سـایر پارامترهـا در همـه آزمایشـات ثابـت و شـرایطیکسان در نظر گرفته شد. دو مدل به صورت چندجمله ای درجه دوم، برای بیان درصـد زنـده مانـدنB.bifidum و رطوبت پودر حاصله توسعه یافت. از نظر آماری، دما به عنوان موثرترین پـارامتر بـر رویهر دو پاسخ شناسایی شد. در مورد درصد زنده ماندن تاثیر فاکتورهای مورد بررسی به این ترتیب بود: ابتدا دما، سپس فشار و پس از آن مقـدار مالتودکسـترین؛ و در مـورد رطوبـت، ابتـدا دمـا بعـد از آن مالتودکسترین و سپس فشار.  بهینه سازی فرآیند نیز مطابق با شرایط جدول (۵-۵) و (۵-۶) انجام شد. در شرایط بهینه، هـدفبیشینه کردن درصد زنده ماندن و کمینه کردن رطوبت در نظر گرفته شد و بر این اساس حداکثر زنده ماندن ۷۷/۳۲% و حداقل رطوبت ۹۹/۲% طی شرایط زیر حاصل شد:  • دمای هوای ورودی = C°۱۵/۱۰۳  • فشار هوا =bar 00/4• مقدار مالتودکسترین =  gr00/15 نتایج تست اطمینان سنجی با ۹۵% محدوده اطمینان، نشان می دهد که مقادیر تخمین زده شده و مقادیر واقعی با هم مطابقت خوبی دارند و مدل پیش بینی شده توانایی تحلیل سیستم را دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط