تعیین محل بهینه DG با در نظر گیری شاخصهای قابلیت اطمینان به روش PSO – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:151
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تعیین محل بهینه DG با در نظر گیری شاخصهای قابلیت اطمینان به روش PSO – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول : مقدمه
۴  ۱- ۱) تعریف و اهمیت مسئله
۶  ۱- ۲) پیکربندی پایان نامه
۹ فصل دوم : مفاهیم اساسی قابلیت اعتماد
۱۰  ۲- ۱) مقدمه
۱۰  ۲- ۲) مباحث پایه ای قابلیت اعتماد
۱۰  ۲- ۲-۱) تعاریف قابلیت اعتماد
۱۱  ۲ -۲- ۲) مفاهیم کلی
۱۴  ۲- ۲-۳) مدهای خطا
۱۶  ۲- ۲-۴) قابلیت اعتماد سیستم قابل تعمیر
۱۹  ۲- ۳) مروری بر روشهای ارزیابی قابلیت اعتماد
۲۴  ۲- ۴) خلاصه
۲۵ فصل سوم : ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم های توزیع
۲۶ ۳- ۱) مقدمه
۲۶ ۳- ۲) ساختار شبکه های توزیع
۲۸ ۳- ۳)رده های سلسله مراتبی قابلیت اعتماد و معرفی شاخص ها
۳۱ ۳- ۴) فلش ولتاژ
۳۳ ۳- ۴-۱) دامنه فلش ولتاژ
۳۴ ۳- ۴-۲) طول دوره زمانی فلش ولتاژ

۳- ۵) نکاتی در رابطه با ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم های توزیع ۳۹
۳- ۶) روشهای ارزیابی قابلیت اعتماد سیستمهای توزیع ۴۰
۳-۷) محاسبه تابع هدف ۴۳
۳- ۸) محاسبه تابع سود ۴۵
۳- ۹) انتخاب تعداد بهینه منابع تولید پراکنده ۴۶
۳- ۱۰) خلاصه ۵۰
فصل چهارم : مدلسازی اثر تولیدات پراکنده بر روی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع ۵۱

۴- ۱)۱ مقدمه ۵۲
۴- ۲)۲ دلایل رویکرد به تولیدات پراکنده ۵۴
۴- ۲-۱) مزایای تولید پراکنده برای مصرف کنندگان ۵۴
۴ -۲- ۲) مزایای تولید پراکنده برای شرکت های برق ۵۵
۴-۲-۲ )مزایای ملی منابع تولید پراکنده ۵۵
۴-۳) جزیره شدن ۵۵
۴-۴) مشخصه عملکردی تکنولوژیهای تولید پراکنده ۵۷
۴-۵) مدلسازی تولیدات پراکنده ۵۷
فصل پنجم : الگوریتم پیشنهادی ۵۹
۵-۱) مقدمه ۶۰
۵-۲) روش بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) 61
۵-۲-۱) تعاریف و مقدمات ۶۲
۵-۲-۲) انواع توپولوژی و اصل همسایگی ۶۳
۵-۳) انواع الگوریتمهایPSO 64
۵-۴) پارامترهایPSO 68
۵-۵) مقایسه PSO با الگوریتمهای تکاملی ۷۳
۵-۶) نتیجه گیری ۷۴
فصل ششم : شبیه سازی ۷۶
۶-۱) مقدمه ۷۷
۶-۲) مشخصات شبکه مورد آزمایش ۷۷
۶-۳) سناریو های مورد مطالعه ۸۱
۶-۴) خلاصه سناریو ها و نتایج ۸۷
۶-۵) جمع بندی ۸۸
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۹
۷-۱) نتیجه گیری ۹۰
۷-۲) پیشنهادات ۹۲
پیوستها ۹۴

پیوست الف) پخش بار در شبکههای توزیع ۹۵

پیوست ب) تصمیم گیری چند معیاره ۹۹

منابع و ماخذ ۱۰۷

فهرست منابع فارسی ۱۰۷

فهرست منابع لاتین ۱۰۸
چکیده انگلیسی ۱۱۲

چکیده:
با توجه به روند رو به رشد استفاده از تجهیزات الکترونیکی حساس به افتادگی ولتاژ در مصارف صنعتی، مسکونی و تجاری، ارائه روشی به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش خاموشیهای ناخواسته (ناشی از افتادگی ولتاژ) از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
از سوی دیگر مسایلی همچون تجدیدساختار، مسایل زیستمحیطی، مشکلات و محدودیتها در احداث خطوط انتقال جدید، سبب ورود روز افزون سیستمهای تولید پراکنده شده است.
واحدهای تولید پراکنده با توجه به مشخصات، تکنولوژی و مکان اتصال به شبکه، میتوانند تأثیرات مثبتی از جمله بهبود قابلیت اطمینان را روی شبکههای توزیع بوجود آورند. لذا با افزایش استفاده از تولیدات پراکنده و همچنین مسائل فنی و مالی این تکنولوژیها، مسائل جدیدی از جمله تعیین ظرفیت و مکان اتصال این تجهیزات به شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پایان نامه روشی برای جایابی منابع تولید پراکنده ارائه شده است. روش ارائه شده، مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات با هدف بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان، پروفیل ولتاژ، تلفات و کمینه کردن هزینههای سرمایه گذاری شبکه میباشد.
اما از آنجا که در جایابی و تعیین ظرفیت منابع DG با چندین معیار (شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه و سود سیستم) روبرو هستیم، بهترین انتخاب از لحاظ تعداد، ظرفیت و مکان نصب منابع با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره (AHP ) مشخص میگردد.
واژهه ای کلی دی: تولی د پراکن ده، قابلی ت اطمین ان، ت صمیمگی ری چن د معی اره، الگ وریتم PSO

مقدمه:
این تحقیق به بهینه سازی شاخصهای قابلیت اعتماد سیستمهای توزیع انرژی الکتریک ی- از دیـدگاهکیفیت توان – با حضور منابع تولید پراکنده اختصاص دارد. امـروزه در کنـار تجهیـز سیـستم هـا، قابلیـتاعتماد آنها به طور جدی مطرح بوده و جزء لاینفک عملکرد آنهاسـت. در ارزیـابی قابلیـت اعتمـاد میـزانتوانایی سیستم در ارائه عملکرد صحیح محوله محک زده میشود، بنـا براین مـی توانـد بـه مجرائـی جهـتبهبود آن سیستم تبدیل گردد. این بحث در سیستم های قدرت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت. بـاتوجه به وسعت سیستم قدرت و نحوه ارتباط بخشهای تولید، انتقال و توزیع با یکدیگر، ردههـای سلـسلهمراتبیHLII ،HLI وHLIII مطرح گردیده و سیستمهای توزیـع در ردهHLIII مـورد بررسـی دقیـققرار می گیرند. شبکه توزیع گستردهترین بخش سیستم قدرت است که نقـاط مـصرف را بـه منـابع انـرژیالکتریکی ارتباط داده و از نظر جغرافیایی مساحت بسیار زیادی را تحت پوشش قرار میدهد. بنـابراین هـربهینه سازی به ظاهر کم اهمیتی چون در ابعاد وسیع اعمال می گردد، مـی توانـد صـرفه جـویی زیـادی درهزینهها را به دنبال داشته باشد.

نتیجه گیری
یکی از پدیدههای قابل توجهی که در سالهای اخیر در صنعت برق رخ داده است ، ظهور منابع تولید پراکنده در شبکههای قدرت است، ازجمله مزایای این سیستمها میتوان به افزایش قابلیت اطمینان ،کاهش تلفات شبکه ، تبدیل شبکه توزیع پسیو به اکتیو، بهبود پروفیل ولتاژ و … اشاره کرد .
شبکه توزیع گستردهترین بخش سیستم قدرت است که نقاط مصرف را به منابع انرژی الکتریکی ارتباط داده و از نظر جغرافیایی مساحت بسیار زیادی را تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین هر بهینه سازی به ظاهر کم اهمیتی چون در ابعاد وسیع اعمال میگردد، میتواند صرفه جویی زیادی در هزینهها را به دنبال داشته باشد.
در این پایان نامه روشی برای جایابی منابع تولید پراکنده به منظور بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان، کاهش خاموشیهای ناخواسته (ناشی از افتادگی ولتاژ)، کاهش تلفات و کمینه کردن هزینههای سرمایه گذاری شبکه ارائه شده است.
در فصل دوم به بیان مفاهیم پایهای و اساسی قابلیت اعتماد در شبکه توزیع پرداخته شده است، در فصل سوم روشهای تحیلی ارزیابی قابلیت اطمینان مطرح گردیده است .مبنای اصلی این پایان نامه که همان تاثیر منابع تولید پراکنده بر روی شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه توزیع میباشد، در فصل چهارم بحث شده است.
در فصل پنجم به معرفی الگوریتم پیشنهادی به منظور جایابی منابع تولید پراکنده جهت بهینه کردن شاخصهای قابلیت اطمینان پرداخته شده است و در نهایت برای انتخاب تعداد و ظرفیت مناسب منابع تولید پراکنده از روش تصمیمگیری چند معیاره استفاده گردید، چرا که تنها توجه به جنبههای اقتصادی موضوع برای انتخاب تعداد تجهیزات کارایی لازم را ندارد و کنار مزیتهای اقتصادی، شاخصهای دیگر شبکه نیز دراین تصمیمگیری موثر میباشند .
به منظور نشان دادن کارایی روشهای پیشنهادی مذکور ،حالات مختلف و ممکن از طریق انجام آزمایش- های متنوع به روی شبکه ۳۳شینه IEEE اعمال گردید. که نتایج آن در فصل ۶ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
خلاصهای از نتایج شبیه سازیهای فصل ۶ به شرح زیر است :
۱- با افزایش تعداد منابع تولید پراکنده، شاخصهای مختلف قابلیت اطمینان، تلفات و … روند بهبودی دارند. اما همانطور که ملاحظه شد با افزایش تعداد تجهیزات از تعدادی مشخص تغییر در شاخصهای ذکر شده ناچیز است..
۲- منابع تولید پراکنده بر روی باسهای مکان یابی شده اند که خطوط متصل به آنها دارای بیشترین نرخ خطا میباشند .
۳- منابع تولید پراکنده، بر اساس Configuration شبکه به باسهایی که در مرکز بار شبکه و همچنین دارای Load متصل نسبی بزرگی هستند، متصل شده اند.
۴- با جایابی بهینه DG، سودی که نصیب شرکتهای بهره برداری میشود، ناشی از کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان ، به خصوص بهبود شاخص انرژی توزیع نشده است..
همانطور که از نتایج شبیه سازیها مشخص است ، با افزایش تعداد منابع تولید پراکنده ، هرچند روند بهبودی در شاخص های قابلیت اطمینان وجود دارد، ولی تابع سود شبکه روند کاهشی سریعی دارد .
۵- با انتخاب مناسب تعداد، ظرفیت و مکان تولید پراکنده، میتوان در عین داشتن بهبودی نسبی در شاخصهای شبکه از مزایای سود شبکه نیز بهره مند شد.
۶- با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و تصمیمگیری چند معیاره، میتوان با تعریف اولویت نسبی بین شاخصهای مختلف شبکه، انتخاب مناسب را بین تعداد ، مکان و ظرفیت منابع انجام داد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط