تعیین محل بهینه DG با در نظر گیری شاخصهای قابلیت اطمینان به روش PSO – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:151
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تعیین محل بهینه DG با در نظر گیری شاخصهای قابلیت اطمینان به روش PSO – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

1 چکیده
2 مقدمه
3 فصل اول : مقدمه
4  1- 1) تعریف و اهمیت مسئله
6  1- 2) پیکربندي پایان نامه
9 فصل دوم : مفاهیم اساسی قابلیت اعتماد
10  2- 1) مقدمه
10  2- 2) مباحث پایه اي قابلیت اعتماد
10  2- 2-1) تعاریف قابلیت اعتماد
11  2 -2- 2) مفاهیم کلی
14  2- 2-3) مدهاي خطا
16  2- 2-4) قابلیت اعتماد سیستم قابل تعمیر
19  2- 3) مروري بر روشهاي ارزیابی قابلیت اعتماد
24  2- 4) خلاصه
25 فصل سوم : ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم هاي توزیع
26 3- 1) مقدمه
26 3- 2) ساختار شبکه هاي توزیع
28 3- 3)رده هاي سلسله مراتبی قابلیت اعتماد و معرفی شاخص ها
31 3- 4) فلش ولتاژ
33 3- 4-1) دامنه فلش ولتاژ
34 3- 4-2) طول دوره زمانی فلش ولتاژ

3- 5) نکاتی در رابطه با ارزیابی قابلیت اعتماد سیستم هاي توزیع 39
3- 6) روشهاي ارزیابی قابلیت اعتماد سیستمهاي توزیع 40
3-7) محاسبه تابع هدف 43
3- 8) محاسبه تابع سود 45
3- 9) انتخاب تعداد بهینه منابع تولید پراکنده 46
3- 10) خلاصه 50
فصل چهارم : مدلسازي اثر تولیدات پراکنده بر روي قابلیت اطمینان سیستم هاي توزیع 51

4- 1)1 مقدمه 52
4- 2)2 دلایل رویکرد به تولیدات پراکنده 54
4- 2-1) مزایاي تولید پراکنده براي مصرف کنندگان 54
4 -2- 2) مزایاي تولید پراکنده براي شرکت هاي برق 55
4-2-2 )مزایاي ملی منابع تولید پراکنده 55
4-3) جزیره شدن 55
4-4) مشخصه عملکردي تکنولوژيهاي تولید پراکنده 57
4-5) مدلسازي تولیدات پراکنده 57
فصل پنجم : الگوریتم پیشنهادي 59
5-1) مقدمه 60
5-2) روش بهینه سازي اجتماع ذرات (PSO) 61
5-2-1) تعاریف و مقدمات 62
5-2-2) انواع توپولوژي و اصل همسایگی 63
5-3) انواع الگوریتمهايPSO 64
5-4) پارامترهايPSO 68
5-5) مقایسه PSO با الگوریتمهاي تکاملی 73
5-6) نتیجه گیري 74
فصل ششم : شبیه سازي 76
6-1) مقدمه 77
6-2) مشخصات شبکه مورد آزمایش 77
6-3) سناریو هاي مورد مطالعه 81
6-4) خلاصه سناریو ها و نتایج 87
6-5) جمع بندي 88
فصل هفتم : نتیجه گیري و پیشنهادات 89
7-1) نتیجه گیري 90
7-2) پیشنهادات 92
پیوستها 94

پیوست الف) پخش بار در شبکههاي توزیع 95

پیوست ب) تصمیم گیري چند معیاره 99

منابع و ماخذ 107

فهرست منابع فارسی 107

فهرست منابع لاتین 108
چکیده انگلیسی 112

چکیده:
با توجه به روند رو به رشد استفاده از تجهیزات الکترونیکی حساس به افتادگی ولتاژ در مصارف صنعتی، مسکونی و تجاري، ارائه روشی به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش خاموشیهاي ناخواسته (ناشی از افتادگی ولتاژ) از اهمیت ویژهاي برخوردار میباشد.
از سوي دیگر مسایلی همچون تجدیدساختار، مسایل زیستمحیطی، مشکلات و محدودیتها در احداث خطوط انتقال جدید، سبب ورود روز افزون سیستمهاي تولید پراکنده شده است.
واحدهاي تولید پراکنده با توجه به مشخصات، تکنولوژي و مکان اتصال به شبکه، میتوانند تأثیرات مثبتی از جمله بهبود قابلیت اطمینان را روي شبکههاي توزیع بوجود آورند. لذا با افزایش استفاده از تولیدات پراکنده و همچنین مسائل فنی و مالی این تکنولوژيها، مسائل جدیدي از جمله تعیین ظرفیت و مکان اتصال این تجهیزات به شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.
در این پایان نامه روشی براي جایابی منابع تولید پراکنده ارائه شده است. روش ارائه شده، مبتنی بر الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات با هدف بهبود شاخصهاي قابلیت اطمینان، پروفیل ولتاژ، تلفات و کمینه کردن هزینههاي سرمایه گذاري شبکه میباشد.
اما از آنجا که در جایابی و تعیین ظرفیت منابع DG با چندین معیار (شاخصهاي قابلیت اطمینان شبکه و سود سیستم) روبرو هستیم، بهترین انتخاب از لحاظ تعداد، ظرفیت و مکان نصب منابع با استفاده از روش تصمیمگیري چند معیاره (AHP ) مشخص میگردد.
واژهه اي کلي دي: تولي د پراکن ده، قابلي ت اطمين ان، ت صميمگي ري چن د معي اره، الگ وريتم PSO

مقدمه:
این تحقیق به بهینه سازي شاخصهاي قابلیت اعتماد سیستمهاي توزیع انرژي الکتریک ی- از دیـدگاهکیفیت توان – با حضور منابع تولید پراکنده اختصاص دارد. امـروزه در کنـار تجهیـز سیـستم هـا، قابلیـتاعتماد آنها به طور جدي مطرح بوده و جزء لاینفک عملکرد آنهاسـت. در ارزیـابی قابلیـت اعتمـاد میـزانتوانایی سیستم در ارائه عملکرد صحیح محوله محک زده میشود، بنـا براین مـی توانـد بـه مجرائـی جهـتبهبود آن سیستم تبدیل گردد. این بحث در سیستم هاي قدرت نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت. بـاتوجه به وسعت سیستم قدرت و نحوه ارتباط بخشهاي تولید، انتقال و توزیع با یکدیگر، ردههـاي سلـسلهمراتبیHLII ،HLI وHLIII مطرح گردیده و سیستمهاي توزیـع در ردهHLIII مـورد بررسـی دقیـققرار می گیرند. شبکه توزیع گستردهترین بخش سیستم قدرت است که نقـاط مـصرف را بـه منـابع انـرژيالکتریکی ارتباط داده و از نظر جغرافیایی مساحت بسیار زیادي را تحت پوشش قرار میدهد. بنـابراین هـربهینه سازي به ظاهر کم اهمیتی چون در ابعاد وسیع اعمال می گردد، مـی توانـد صـرفه جـویی زیـادي درهزینهها را به دنبال داشته باشد.

نتیجه گیري
یکی از پدیدههاي قابل توجهی که در سالهاي اخیر در صنعت برق رخ داده است ، ظهور منابع تولید پراکنده در شبکههاي قدرت است، ازجمله مزایاي این سیستمها میتوان به افزایش قابلیت اطمینان ،کاهش تلفات شبکه ، تبدیل شبکه توزیع پسیو به اکتیو، بهبود پروفیل ولتاژ و … اشاره کرد .
شبکه توزیع گستردهترین بخش سیستم قدرت است که نقاط مصرف را به منابع انرژي الکتریکی ارتباط داده و از نظر جغرافیایی مساحت بسیار زیادي را تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین هر بهینه سازي به ظاهر کم اهمیتی چون در ابعاد وسیع اعمال میگردد، میتواند صرفه جویی زیادي در هزینهها را به دنبال داشته باشد.
در این پایان نامه روشی براي جایابی منابع تولید پراکنده به منظور بهبود شاخصهاي قابلیت اطمینان، کاهش خاموشیهاي ناخواسته (ناشی از افتادگی ولتاژ)، کاهش تلفات و کمینه کردن هزینههاي سرمایه گذاري شبکه ارائه شده است.
در فصل دوم به بیان مفاهیم پایهاي و اساسی قابلیت اعتماد در شبکه توزیع پرداخته شده است، در فصل سوم روشهاي تحیلی ارزیابی قابلیت اطمینان مطرح گردیده است .مبناي اصلی این پایان نامه که همان تاثیر منابع تولید پراکنده بر روي شاخصهاي قابلیت اطمینان شبکه توزیع میباشد، در فصل چهارم بحث شده است.
در فصل پنجم به معرفی الگوریتم پیشنهادي به منظور جایابی منابع تولید پراکنده جهت بهینه کردن شاخصهاي قابلیت اطمینان پرداخته شده است و در نهایت براي انتخاب تعداد و ظرفیت مناسب منابع تولید پراکنده از روش تصمیمگیري چند معیاره استفاده گردید، چرا که تنها توجه به جنبههاي اقتصادي موضوع براي انتخاب تعداد تجهیزات کارایی لازم را ندارد و کنار مزیتهاي اقتصادي، شاخصهاي دیگر شبکه نیز دراین تصمیمگیري موثر میباشند .
به منظور نشان دادن کارایی روشهاي پیشنهادي مذکور ،حالات مختلف و ممکن از طریق انجام آزمایش- هاي متنوع به روي شبکه 33شینه IEEE اعمال گردید. که نتایج آن در فصل 6 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
خلاصهاي از نتایج شبیه سازيهاي فصل 6 به شرح زیر است :
1- با افزایش تعداد منابع تولید پراکنده، شاخصهاي مختلف قابلیت اطمینان، تلفات و … روند بهبودي دارند. اما همانطور که ملاحظه شد با افزایش تعداد تجهیزات از تعدادي مشخص تغییر در شاخصهاي ذکر شده ناچیز است..
2- منابع تولید پراکنده بر روي باسهاي مکان یابی شده اند که خطوط متصل به آنها داراي بیشترین نرخ خطا میباشند .
3- منابع تولید پراکنده، بر اساس Configuration شبکه به باسهایی که در مرکز بار شبکه و همچنین داراي Load متصل نسبی بزرگی هستند، متصل شده اند.
4- با جایابی بهینه DG، سودي که نصیب شرکتهاي بهره برداري میشود، ناشی از کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان ، به خصوص بهبود شاخص انرژي توزیع نشده است..
همانطور که از نتایج شبیه سازیها مشخص است ، با افزایش تعداد منابع تولید پراکنده ، هرچند روند بهبودي در شاخص هاي قابلیت اطمینان وجود دارد، ولی تابع سود شبکه روند کاهشی سریعی دارد .
5- با انتخاب مناسب تعداد، ظرفیت و مکان تولید پراکنده، میتوان در عین داشتن بهبودي نسبی در شاخصهاي شبکه از مزایاي سود شبکه نیز بهره مند شد.
6- با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و تصمیمگیري چند معیاره، میتوان با تعریف اولویت نسبی بین شاخصهاي مختلف شبکه، انتخاب مناسب را بین تعداد ، مکان و ظرفیت منابع انجام داد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت