تفکیک آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال و مدل گذاری به روش توموگرافی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:207
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

تفکیک آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال و مدل گذاری به روش توموگرافی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده………………..۱
فصل اول: مقدمه و کلیا ت
مقدمه…………………..۴
-۱-۱مفاهیم کلی………………….۷
-۱-۱-۱شتاب در اثر جاذبه…………..۷
-۲-۱-۱فرضیه عملکرد فنر دستگاه گرانی……………..۹
-۲-۱وسعت و موقعیت منطقه مورد مطالعه و مشخصات خطوط گرانی سنجی………۱۱
-۳-۱زمین شناسی منطقه مورد مطالعه……………….۱۳
-۱-۳-۱زون گرگان-رشت …………………۱۳
-۲-۳-۱زمین شناسی ساختمانی منطقه مورد مطالعه …………۱۴
-۳-۳-۱زمین شناسی کلی منطقه مورد …………….۱۵
-۴-۱بررسی مشخصات کلی سازندهای موجود در منطقه …….۱۶
-۱-۴-۱سازند آپشرون………………..۱۶
-۲-۴-۱سازند آغچه گیل……………۱۶
-۳-۴-۱رسوبات قاره ای پونسین…………۱۷
-۴-۴-۱سازندهای میوسن در دامنه شمالی البرز………….۱۸
فصل دوم: عملیات ژئوفیزیکی صحرائی
-۱-۲بازدید مقدماتی از منطقه…………….۲۶
-۲-۲عملیات نقشه برداری………….۲۶
-۳-۲عملیات ژئوفیزیکی)گرانی سنجی……….(……….۳۱
-۱-۳-۲کالیبره کردن دستگاه لاکوست لامبرگ…………….۳۳
-۲-۳-۲انتقال گرانی مطلق ایستگاه های اصلی به یک منطقه عملیاتی…………..۴۰
-۳-۳-۲قرائت و خطای بست ایستگاه های اصلی و سرشکن کردن آن ها………..۴۴
-۱-۳-۳-۲سرشکنی خطا با استفاده از قوانین کیرشهف……….۴۵
-۲-۳-۳-۲سرشکنی خطا با استفاده از روش وزنی ………۴۷
-۴-۳-۲محاسبه گرانی مطلق ایستگاه ها…………….۵۴
-۵-۳-۲محاسبه دریفت ……………۵۴
-۶-۳-۲تخمین چگالی از نتایج صحرائی………………۵۸
-۱-۶-۳-۲چگالی حاصل از اندازه گیری های زیر زمینی………۵۸
-۲-۶-۳-۲روش سه نقطه…………..۵۸
-۳-۶-۳-۲روش نتلتون………………۵۹
-۴-۶-۳-۲روش یونگ………………..۷۴
-۵-۶-۳-۲روش پاراسینس…………۷۴
فصل سوم: پردازش اطلاعات خام گرانی سنجی
-۱-۳پردازش های نقشه برداری …………۷۷
-۲-۳پردازش اطلاعات خام گرانی سنجی…………….۷۸
-۱-۲-۳تصحیح عرض جغرافیایی یا نرمال………….۸۰
-۲-۲-۳تصحیح ارتفاعی……………..۸۲
-۱-۲-۲-۳تصحیح هوای آزاد………………۸۲
-۲-۲-۲-۳تصحیح بوگه………………۸۳
-۳-۲-۳تصحیح توپوگرافی………….۸۴
-۱-۳-۲-۳تصحیح توپوگرافی نزدیک…………..۸۶
-۲-۳-۲-۳تصحیح توپوگرافی متوسط………….۸۷
-۴-۲-۳تصحیح ایزوستازی…………۸۸
-۵-۲-۳تصحیح جز و مد…………….۸۸
-۳-۳انواع آنومالی های گرانی سنجی…………..۸۸
-۱-۳-۳آنومالی هوای آزاد…………..۸۹
-۲-۳-۳آنومالی بوگه ساده………….۸۹
-۳-۳-۳آنومالی بوگه………….۸۹
-۴-۳-۳آنومالی ایزوستازی………….۹۰
فصل چهارم: تعبیر و تفسیر اطلاعات گرانی سنجی
-۱-۴تعبیر و تفسیر کمی……………۹۲
-۱-۱-۴تفکیک آنومالی ها………….۹۴
-۱-۱-۱-۴روش گریفین…………….۹۵
-۲-۱-۱-۴روش مشتق دوم………………..۹۷
-۳-۱-۱-۴روش گسترش به طرف بالا…………۹۹
-۴-۱-۱-۴روش گسترش به طرف پایین……………۱۰۱
-۵-۱-۱-۴روش گرادیان افقی………….۱۰۲
-۶-۱-۱-۴روش روند سطحی……………۱۰۷
-۲-۴تحلیل های روند-زمان یا فیلتره کردن………………۱۲۷
-۱-۲-۴روش های فیلتره کردن………………..۱۲۷
-۳-۴تعبیر و تفسیر کیفی…………………۱۳۰
فصل پنجم: مدل گذاری داده های گرانی سنجی
-۱-۵مدل گذاری مستقیم…………………۱۳۴
-۲-۵مدل گذاری غیر مستقیم………….۱۳۵
-۳-۵سیستم های محاسباتی دو بعدی………………۱۳۶
-۱-۳-۵مدل گذاری معکوس دو بعدی)مدل ورقه ای…………(………۱۳۷
-۲-۳-۵مدل گذاری مستقیم دو بعدی)مدل پلیگون…………(۱۴۸
-۴-۵سیستم های محاسباتی سه بعدی……………..۱۵۵
-۱-۴-۵مدل گذاری معکوس سه بعدی)مدل منشوری……..(۱۵۶
-۵-۵مدل گذاری داده ها به روش توموگرافی…………….۱۵۸
-۱-۵-۵روش توموگرافی…………..۱۵۹
-۲-۵-۵مفاهیم اولیه ریاضی در توموگرافی………..۱۶۰
-۳-۵-۵تبدیل رادون………………..۱۶۳
-۴-۵-۵مسئله یکتایی پاسخ ها در توموگرافی…………….۱۶۴
-۵-۵-۵روش تفاضل متناهی…………….۱۶۵
-۶-۵-۵معادله آیکونال……………..۱۶۸
-۷-۵-۵مدل گذاری داده های منطقه نکا با استفاده از نرم افزار مطلب………..۱۷۱
فصل ششم: نتایج و پیشنهادات
نتیجه گیری………………………۱۷۹
منابع و مأخذ…………….۱۸۱

چکیده
روش گرانی سنجی یکی از روش های اکتشاف ژئوفیزیکی است که در مراحل اولیه اکتشاف تا مراحل تکمیلی به کار برده می شود تا بتوان از منطقه مورد نظر یک تصویر کلی ساختاری بدست آورد. مراحل بعدی اکتشاف را می توان بر اساس دانسته های زمین شناسی ساختاری و برداشت های ساختمانی با تلفیق داده های قبلی و یا تکمیل آن ها توسط داده های گرانشی بر پایه این اطلاعات طراحی نمود. به طور کلی در این مطالعه هدف این بوده است که بتوان اطلاعات ساختاری زمین شناسی را بصورت دانستنی های زمین شناسی سطح الارضی تفسیر نموده و اطلاعاتی را در ارتباط با آن ها بدست آورد تا در مراحل بعدی اکتشاف از آن ها استفاده شود.
مطالعات انجام شده در این پایان نامه مربوط به منطقه نکا واقع در استان مازندران است که منطقه ای کوهپایه در شمال کشور بین طول های جغرافیایی // ۵۲o48/19و // ۵۳o29/23و عرض های جغرافیایی // ۳۶o10/20و // ۳۶o39/36می باشد که مساحتی بالغ بر ۲۳۸۴٫۲Km2را در بر می گیرد. در این منطقه در مرحله اولیه به منظور تفسیر پتانسیل های احتمالی وجود مواد آلی و هیدروکربنی مطالعات زمین شناسی انجام شد و به دلیل وجود سازندهای حاوی مواد آلی و کربن دار مربوط به دوران دوم و سوم زمین شناسی که احتمالاً دارای پتانسیل هیدروکربنی می باشند و وجود لایه های دارای پتانسیل نفتی در مناطق همجوار تصمیم به انجام روش گرانی سنجی در منطقه شد. عملیات ژئوفیزیک صحرایی به روش گرانی سنجی در منطقه، شامل انتقال گرانی مطلق از ایستگاه های اصلی به ایستگاه مبناء ) (BASEو قرائت نقاط مشخص و پیاده شده توسط گروه نقشه برداری واندازه گیری مقدار گرانش در هر نقطه و در نهایت پیاده کردن پروفیل”نتلتون” جهت تعیین وزن مخصوص سنگ های سطحی منطقه می شود.
پردازش اطلاعات گرانشی شامل تصحیح عرض جغرافیایی، ارتفاعی، بوگه و … است که بر روی داده های خام منطقه انجام گرفته است. تعبیر و تفسیر اطلاعات و دانسته های برداشت شده شامل دو بخش تعبیر و تفسیر کمی و کیفی می باشد. تعبیر و تفسیر کمی شامل تفکیک داده های”ناحیه ای” از”باقیمانده” است که از دیر باز از روش های مختلفی همچون روش گریفین، مشتق دوم و روش گسترش به سمت بالا و پائین جهت جدا نمودن آنومالی های گرانی متاثر از ساختار های عمیق و سطحی استفاده می شود. اما تمام این روش ها دارای تقریب های بسیاری می باشند که معمولاً نتایج دقیقی را به همراه ندارند. اما در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از معادلات با درجات بالا، بهترین برازش ممکنه به آنومالی بوگه و تفکیک تاثیرات سطحی و عمقی از یکدیگر حاصل شود. برای مدل سازی اطلاعات این منطقه از روش معکوس۱ و توموگرافی استفاده شده است که منجر به تفسیر و احتمالاً تشخیص ساختارهایی است که می توانند مواد هیدروکربنی را به تله انداخته و یا سبب تجمع افزایش غلظت مواد معدنی شوند.

مقدمه
ژئوفیزیک ابتدا با مطالعه شکل و ساختار زمین سروکار داشت، ولی از اوایل قرن حاضر تکنیک های ژئوفیزیکی به طور فزاینده ای در قسمت های بالایی پوسته زمین، جهت جستجوی کانی ها و نفت به کار گرفته شده اند. علم ژئوفیزیک روز به روز همگام با پیشرفت ها و دانش کاربردی پیشرفت کرده و بسیاری از مشکلات مرتبط با تفاسیر علمی و کاربردی علوم زمین را مورد بررسی قرار داده و آن ها را در محدوده های بسیار گسترده ای از روش های نظری و کاربردی »حل« کرده است و روز به روز اهمیت و احساس نیاز به کاربرد آن نسبت به قبل بیشتر شده است.][۳ گرانی سنجی یکی از روش های ژئوفیزیکی است که به کمک دیگر روش های ژئوفیزیکی در»حل« بعضی از مسائل و مشکلات موجود در تفسیر ساختارهای زمینشناسی قابل کاربری بوده و در این زمینه ها کمک میکند. این روش نظیر روش های مغناطیسی و رادیو اکتیویته از روش های چشمه طبیعی ۱است و اساس کار آن تفسیر تغییرات در جاذبه زمین میباشد. در روش گرانی سنجی عوامل مختلفی از جمله تغییرات چگالی، هوای آزاد، ارتفاع، جذر و مد، عرض جغرافیایی، فاصله تا مرکز زمین و… باعث تغییرات در میدان گرانش )گرانی( اصلی زمین در مقیاس محلی میگردد. آنچه که به عنوان روش اولیه ژئوفیزیکی ما را در اکتشاف معادنی همچون کرومیت، پیریت، گنبدهای نمکی و شناسائی ساختار های مورد نظر در اکتشاف نفت و یا شناسایی حفرهها و غارها در سنگها کمک میکند، تغییرات چگالی میباشد. اثر دیگر عوامل توسط آنچه که به عنوان »اعمال تصحیح« نامیده می شود، از بین میرود.

نتیجه گیری و پیشنهادات:
با توجه به اطلاعات زمین شناسی بدست آمده و اندازه گیری های مقادیر گرانی و انجام تصحیحات گرانی و تفسیر های انجام شده از دانسته های منطقه نکاء مازندران نتایج و پیشنهادات زیر ارائه می شوند:
-۱روند ساختار های زمین شناسی عمومی منطقه، شمال شرقی و جنوب غربی می باشد.
-۲با توجه به نقشه های گرانی سنجی، چهار گسل در منطقه تفسیر شده که سه گسل از روند عمومی منطقه تبعیت می کند و یک گسل روند شمالی- جنوبی دارد. این گسل ها در گزارشات زمین شناسی اولیه گزارش نشده است و برای اولین بار عنوان و ارائه می شود.
-۳در منطقه مورد مطالعه، ساختارهایی شامل سه تاقدیس و سه ناودیس مشخص شده است. که تاقدیس ها می توانند به عنوان مناطق امید بخش حاوی سنگ های مخزن و تله های نفت مورد بررسی و تفسیر بیشتر قرار گیرند.
-۴دو پروفیل B-Bو E-Eدر اشکال) (۱۵-۵و ) (۱۲-۵که توسط گرانی سنجی مشخص گردیده اند مشخص کننده این موضوع اند که این دو تاقدیس در لایه های رسوبی توسط چین خوردگی به وجود آمده اند. با توجه به نوع سنگ منشاء و وجود مواد آلی در سنگ های ناحیه، خاصه شیل ها پروفیل عرضی به لحاظ ساختاری دارای پتانسیل هیدروکربنی می باشند.
-۵با توجه به نتایج بالا، دو تاقدیس موجود در پروفیل های B-Bو E-Eبه عنوان پتانسیل هیدروکربنی معرفی و پیشنهاد می گردند که جهت تکمیل کارهای اکتشافی عملیات لرزه نگاری باید بر روی این دو تاقدیس انجام گیرد.
-۶با توجه به اینکه در منطقه مورد مطالعه لایه های زغالدار در سازند شمشک می باشند و در محل هایی که وجود و حضور گسل تفسیر شده امکان نزدیکتر شدن لایه زغالدار به سطح زمین در اثر جابجائی گسل وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود جهت بررسی وضع حوضه رسوبی و تعیین ضخامت و عمق سنگ منشاء و ساختار کلی آن کارهای اکتشاف تفضیلی انجام شود

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط