تفکیک آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال و مدل گذاری به روش توموگرافی – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:207
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

تفکیک آنومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال و مدل گذاری به روش توموگرافی – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده………………..1
فصل اول: مقدمه و كليا ت
مقدمه…………………..4
-1-1مفاهيم كلي………………….7
-1-1-1شتاب در اثر جاذبه…………..7
-2-1-1فرضيه عملكرد فنر دستگاه گراني……………..9
-2-1وسعت و موقعيت منطقه مورد مطالعه و مشخصات خطوط گراني سنجي………11
-3-1زمين شناسي منطقه مورد مطالعه……………….13
-1-3-1زون گرگان-رشت …………………13
-2-3-1زمين شناسي ساختماني منطقه مورد مطالعه …………14
-3-3-1زمين شناسي كلي منطقه مورد …………….15
-4-1بررسي مشخصات كلي سازندهاي موجود در منطقه …….16
-1-4-1سازند آپشرون………………..16
-2-4-1سازند آغچه گيل……………16
-3-4-1رسوبات قاره اي پونسين…………17
-4-4-1سازندهاي ميوسن در دامنه شمالي البرز………….18
فصل دوم: عمليات ژئوفيزيكي صحرائي
-1-2بازديد مقدماتي از منطقه…………….26
-2-2عمليات نقشه برداري………….26
-3-2عمليات ژئوفيزيكي)گراني سنجي……….(……….31
-1-3-2كاليبره كردن دستگاه لاكوست لامبرگ…………….33
-2-3-2انتقال گراني مطلق ايستگاه هاي اصلي به يك منطقه عملياتي…………..40
-3-3-2قرائت و خطاي بست ايستگاه هاي اصلي و سرشكن كردن آن ها………..44
-1-3-3-2سرشكني خطا با استفاده از قوانين كيرشهف……….45
-2-3-3-2سرشكني خطا با استفاده از روش وزني ………47
-4-3-2محاسبه گراني مطلق ايستگاه ها…………….54
-5-3-2محاسبه دريفت ……………54
-6-3-2تخمين چگالي از نتايج صحرائي………………58
-1-6-3-2چگالي حاصل از اندازه گيري هاي زير زميني………58
-2-6-3-2روش سه نقطه…………..58
-3-6-3-2روش نتلتون………………59
-4-6-3-2روش يونگ………………..74
-5-6-3-2روش پاراسينس…………74
فصل سوم: پردازش اطلاعات خام گراني سنجي
-1-3پردازش هاي نقشه برداري …………77
-2-3پردازش اطلاعات خام گراني سنجي…………….78
-1-2-3تصحيح عرض جغرافيايي يا نرمال………….80
-2-2-3تصحيح ارتفاعي……………..82
-1-2-2-3تصحيح هواي آزاد………………82
-2-2-2-3تصحيح بوگه………………83
-3-2-3تصحيح توپوگرافي………….84
-1-3-2-3تصحيح توپوگرافي نزديك…………..86
-2-3-2-3تصحيح توپوگرافي متوسط………….87
-4-2-3تصحيح ايزوستازي…………88
-5-2-3تصحيح جز و مد…………….88
-3-3انواع آنومالي هاي گراني سنجي…………..88
-1-3-3آنومالي هواي آزاد…………..89
-2-3-3آنومالي بوگه ساده………….89
-3-3-3آنومالي بوگه………….89
-4-3-3آنومالي ايزوستازي………….90
فصل چهارم: تعبير و تفسير اطلاعات گراني سنجي
-1-4تعبير و تفسير كمي……………92
-1-1-4تفكيك آنومالي ها………….94
-1-1-1-4روش گريفين…………….95
-2-1-1-4روش مشتق دوم………………..97
-3-1-1-4روش گسترش به طرف بالا…………99
-4-1-1-4روش گسترش به طرف پايين……………101
-5-1-1-4روش گراديان افقي………….102
-6-1-1-4روش روند سطحي……………107
-2-4تحليل هاي روند-زمان يا فيلتره كردن………………127
-1-2-4روش هاي فيلتره كردن………………..127
-3-4تعبير و تفسير كيفي…………………130
فصل پنجم: مدل گذاري داده هاي گراني سنجي
-1-5مدل گذاري مستقيم…………………134
-2-5مدل گذاري غير مستقيم………….135
-3-5سيستم هاي محاسباتي دو بعدي………………136
-1-3-5مدل گذاري معكوس دو بعدي)مدل ورقه اي…………(………137
-2-3-5مدل گذاري مستقيم دو بعدي)مدل پليگون…………(148
-4-5سيستم هاي محاسباتي سه بعدي……………..155
-1-4-5مدل گذاري معكوس سه بعدي)مدل منشوري……..(156
-5-5مدل گذاري داده ها به روش توموگرافي…………….158
-1-5-5روش توموگرافي…………..159
-2-5-5مفاهيم اوليه رياضي در توموگرافي………..160
-3-5-5تبديل رادون………………..163
-4-5-5مسئله يكتايي پاسخ ها در توموگرافي…………….164
-5-5-5روش تفاضل متناهي…………….165
-6-5-5معادله آيكونال……………..168
-7-5-5مدل گذاري داده هاي منطقه نكا با استفاده از نرم افزار مطلب………..171
فصل ششم: نتايج و پيشنهادات
نتيجه گيري………………………179
منابع و مأخذ…………….181

چكيده
روش گراني سنجي يكي از روش هاي اكتشاف ژئوفيزيكي است كه در مراحل اوليه اكتشاف تا مراحل تكميلي به كار برده مي شود تا بتوان از منطقه مورد نظر يك تصوير كلي ساختاري بدست آورد. مراحل بعدي اكتشاف را مي توان بر اساس دانسته هاي زمين شناسي ساختاري و برداشت هاي ساختماني با تلفيق داده هاي قبلي و يا تكميل آن ها توسط داده هاي گرانشي بر پايه اين اطلاعات طراحي نمود. به طور كلي در اين مطالعه هدف اين بوده است كه بتوان اطلاعات ساختاري زمين شناسي را بصورت دانستني هاي زمين شناسي سطح الارضي تفسير نموده و اطلاعاتي را در ارتباط با آن ها بدست آورد تا در مراحل بعدي اكتشاف از آن ها استفاده شود.
مطالعات انجام شده در اين پايان نامه مربوط به منطقه نكا واقع در استان مازندران است كه منطقه اي كوهپايه در شمال كشور بين طول هاي جغرافيايي // 52o48/19و // 53o29/23و عرض هاي جغرافيايي // 36o10/20و // 36o39/36مي باشد كه مساحتي بالغ بر 2384.2Km2را در بر مي گيرد. در اين منطقه در مرحله اوليه به منظور تفسير پتانسيل هاي احتمالي وجود مواد آلي و هيدروكربني مطالعات زمين شناسي انجام شد و به دليل وجود سازندهاي حاوي مواد آلي و كربن دار مربوط به دوران دوم و سوم زمين شناسي كه احتمالاً داراي پتانسيل هيدروكربني مي باشند و وجود لايه هاي داراي پتانسيل نفتي در مناطق همجوار تصميم به انجام روش گراني سنجي در منطقه شد. عمليات ژئوفيزيك صحرايي به روش گراني سنجي در منطقه، شامل انتقال گراني مطلق از ايستگاه هاي اصلي به ايستگاه مبناء ) (BASEو قرائت نقاط مشخص و پياده شده توسط گروه نقشه برداري واندازه گيري مقدار گرانش در هر نقطه و در نهايت پياده كردن پروفيل”نتلتون” جهت تعيين وزن مخصوص سنگ هاي سطحي منطقه مي شود.
پردازش اطلاعات گرانشي شامل تصحيح عرض جغرافيايي، ارتفاعي، بوگه و … است كه بر روي داده هاي خام منطقه انجام گرفته است. تعبير و تفسير اطلاعات و دانسته هاي برداشت شده شامل دو بخش تعبير و تفسير كمي و كيفي مي باشد. تعبير و تفسير كمي شامل تفكيك داده هاي”ناحيه اي” از”باقيمانده” است كه از دير باز از روش هاي مختلفي همچون روش گريفين، مشتق دوم و روش گسترش به سمت بالا و پائين جهت جدا نمودن آنومالي هاي گراني متاثر از ساختار هاي عميق و سطحي استفاده مي شود. اما تمام اين روش ها داراي تقريب هاي بسياري مي باشند كه معمولاً نتايج دقيقي را به همراه ندارند. اما در اين پايان نامه سعي شده است با استفاده از معادلات با درجات بالا، بهترين برازش ممكنه به آنومالي بوگه و تفكيك تاثيرات سطحي و عمقي از يكديگر حاصل شود. براي مدل سازي اطلاعات اين منطقه از روش معكوس1 و توموگرافي استفاده شده است كه منجر به تفسير و احتمالاً تشخيص ساختارهايي است كه مي توانند مواد هيدروكربني را به تله انداخته و يا سبب تجمع افزايش غلظت مواد معدني شوند.

مقدمه
ژئوفيزيك ابتدا با مطالعه شكل و ساختار زمين سروكار داشت، ولي از اوايل قرن حاضر تكنيك هاي ژئوفيزيكي به طور فزاينده اي در قسمت هاي بالايي پوسته زمين، جهت جستجوي كاني ها و نفت به كار گرفته شده اند. علم ژئوفيزيك روز به روز همگام با پيشرفت ها و دانش كاربردي پيشرفت كرده و بسياري از مشكلات مرتبط با تفاسير علمي و كاربردي علوم زمين را مورد بررسي قرار داده و آن ها را در محدوده هاي بسيار گسترده اي از روش هاي نظري و كاربردي »حل« كرده است و روز به روز اهميت و احساس نياز به كاربرد آن نسبت به قبل بيشتر شده است.][3 گراني سنجي يكي از روش هاي ژئوفيزيكي است كه به كمك ديگر روش هاي ژئوفيزيكي در»حل« بعضي از مسائل و مشكلات موجود در تفسير ساختارهاي زمينشناسي قابل كاربري بوده و در اين زمينه ها كمك ميكند. اين روش نظير روش هاي مغناطيسي و راديو اكتيويته از روش هاي چشمة طبيعي 1است و اساس كار آن تفسير تغييرات در جاذبة زمين ميباشد. در روش گراني سنجي عوامل مختلفي از جمله تغييرات چگالي، هواي آزاد، ارتفاع، جذر و مد، عرض جغرافيايي، فاصله تا مركز زمين و… باعث تغييرات در ميدان گرانش )گراني( اصلي زمين در مقياس محلي ميگردد. آنچه كه به عنوان روش اوليه ژئوفيزيكي ما را در اكتشاف معادني همچون كروميت، پيريت، گنبدهاي نمكي و شناسائي ساختار هاي مورد نظر در اكتشاف نفت و يا شناسايي حفرهها و غارها در سنگها كمك ميكند، تغييرات چگالي ميباشد. اثر ديگر عوامل توسط آنچه كه به عنوان »اعمال تصحيح« ناميده مي شود، از بين ميرود.

نتيجه گيري و پيشنهادات:
با توجه به اطلاعات زمين شناسي بدست آمده و اندازه گيري هاي مقادير گراني و انجام تصحيحات گراني و تفسير هاي انجام شده از دانسته هاي منطقه نكاء مازندران نتايج و پيشنهادات زير ارائه مي شوند:
-1روند ساختار هاي زمين شناسي عمومي منطقه، شمال شرقي و جنوب غربي مي باشد.
-2با توجه به نقشه هاي گراني سنجي، چهار گسل در منطقه تفسير شده كه سه گسل از روند عمومي منطقه تبعيت مي كند و يك گسل روند شمالي- جنوبي دارد. اين گسل ها در گزارشات زمين شناسي اوليه گزارش نشده است و براي اولين بار عنوان و ارائه مي شود.
-3در منطقه مورد مطالعه، ساختارهايي شامل سه تاقديس و سه ناوديس مشخص شده است. كه تاقديس ها مي توانند به عنوان مناطق اميد بخش حاوي سنگ هاي مخزن و تله هاي نفت مورد بررسي و تفسير بيشتر قرار گيرند.
-4دو پروفيل B-Bو E-Eدر اشكال) (15-5و ) (12-5كه توسط گراني سنجي مشخص گرديده اند مشخص كننده اين موضوع اند كه اين دو تاقديس در لايه هاي رسوبي توسط چين خوردگي به وجود آمده اند. با توجه به نوع سنگ منشاء و وجود مواد آلي در سنگ هاي ناحيه، خاصه شيل ها پروفيل عرضي به لحاظ ساختاري داراي پتانسيل هيدروكربني مي باشند.
-5با توجه به نتايج بالا، دو تاقديس موجود در پروفيل هاي B-Bو E-Eبه عنوان پتانسيل هيدروكربني معرفي و پيشنهاد مي گردند كه جهت تكميل كارهاي اكتشافي عمليات لرزه نگاري بايد بر روي اين دو تاقديس انجام گيرد.
-6با توجه به اينكه در منطقه مورد مطالعه لايه هاي زغالدار در سازند شمشك مي باشند و در محل هايي كه وجود و حضور گسل تفسير شده امكان نزديكتر شدن لايه زغالدار به سطح زمين در اثر جابجائي گسل وجود دارد. لذا پيشنهاد مي شود جهت بررسي وضع حوضه رسوبي و تعيين ضخامت و عمق سنگ منشاء و ساختار كلي آن كارهاي اكتشاف تفضيلي انجام شود

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت