تکمیل ضد میکروب پارچه پشمی توسط نانو ذرات 2TiO و نیترات نقره – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تکمیل ضد میکروب پارچه پشمی توسط نانو ذرات 2TiO و نیترات نقره – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده……….. 1
مقدمه 2
فصل اول : كليات
1-1 -كاربرد هاي نانو تكنولوژي در نساجي ……..4
1-2 -نانو كامپوزيت TiO2/Ag ………….5
1-3 -پشم ………10
1 -3-1-ساختار الياف پشم …………..10
1 -3-2-ويژگي هاي الياف پشم ……13
1 -3-3-اثر اسيد روي الياف پشم ..14
1-3-4-اثر قليا روي الياف پشم ….14
1-4 -ميكروارگانيسم ها و عوامل عفونت ………..15
1 -4-1-انواع باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي .15
1-4-1 -1-استافيلوكوك اورئوس …….15
1-4-1 -2-اشريشيا كولي ……17
1 -4-2-مكانيسم اتصال و بقاء ميكروارگانيسم ها در مواد …….18
1 -4-3-تاثير عوامل ضدميكروب بر ميكروارگانيسم ها …………18
1-5-روش هاي ارزيابي فعاليت ضدميكروب 19
1 -5-1-اندازه گيري هاله عدم رشد به روش انتشار آگار (كيفي) …..19
1 -5-2-تشكيل بايوفيلم ميكروبي روي سطح پارچه (نيمه كمي) …20
1 -5-3-اندازه گيري رشد ميكروبي با استفاده از سوسپانسيون (كمي) ..20
1-6-تحقيقات مشابه در زمينه توليد منسوجات ضدميكروب ……….21
فصل دوم-تجربيات
2-3 -توليد نانو كامپوزيت Ti …..21
2-4 -پوشش دهي كالاي پشمي با نانو كامپوزيت Ti …..22
2 -4-1-شستشوي كالاي پشمي .22
2-4-2-پوشش دهي پارچه با نانو كامپو ………..23
2-1 -مواد وتجهيزات …………27
2-2 -كد گذاري نمونه ها …29
2-5 -بررسي خاصيت ضدميكروبي …..32
2-5-1-اندازه گيري هاله عدم رشد به روش انتشار آگار (كيفي) …..32
2 -5-2-تشكيل بايوفيلم ميكروبي روي سطح پارچه (نيمه كمي) ….33
2-5-3-اندازه گيري رشد ميكروبي با استفاده از سوسپانسيون (كمي) …….34
2-6 -بررسي خاصيت خود تميز شوندگي …..35
2-6-1 -بررسي خاصيت خود تميز شوندگي در مجاور نور خورشيد ……….35
2-6-2-بررسي خاصيت خود تميز شوندگي در مجاور اشعه UV-A ……..36
2-6-3-بررسي خاصيت خود تميز شوندگي در مجاور اشعه UV-C ……..36
2-7-اندازه گيري مدت زمان جذب قطره آب …………….36
2-8-اندازه گيري زاويه بازگشت از چروك …..36
2-9بهينه سازي آماري بر مبناي روش هاي رويه پاسخ (RSM) ………..37 فصل سوم-نتايج
3-1-توليد نانو كامپوزيت TiO2/Ag 43
3-2-نتايج بررسي خاصيت ضدميكروب ………..49
3-2-1- اندازه گيري هاله عدم رشد به روش انتشار آگار (كيفي) …..49
3 -2-2- تشكيل بايوفيلم ميكروبي روي سطح پارچه (نيمه كمي) ….49
3-2-3- اندازه گيري رشد ميكروبي با استفاده از سوسپانسيون (كمي) …….52
3-3-نتايج اندازه گيري مقدار خود تميز شوندگي ……….55
3-4-مدت زمان جذب قطره آب روي منسوج 61
3-5-بررسي بازگشت از چروك …………61
3-6-پراش اشعه ايكس (XRD) پارچه پوشش داده شده …………..62
3-7-طيف انعكاسي پارچه پشمي پوشش داده شده …….67
3-8-تصاوير ميكروسكوپ الكتروني پويشي (SEM) و طيف EDS از سطح نمونه
خام و نمونه هاي عمل شده ….68
3-9 -تحليل آماري …………..76
3 -9-1-مدل درجه دوم و آناليز واريانس ..76
3 -9-2-بررسي هر يك از متغير ها بر پاسخ ها …….80
3 -9-3-منحني هاي سطوح پاسخ و شرايط بهينه ..85
فصل چهارم-نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري ..90
پيشنهادات …..93
منابع
منابع فارسي ..94
منابع لاتين …94
سايت هاي اطلاع رساني ..97
چكيده انگليسي ………………..98

چكيده:
اين تحقيق با هدف تهيـه كـالا پشـمي ضـدميكروب بـا اسـتفاده از كامپوزيـت نـانو اكسـيد تيتـانيومو نقره انجام شـده است. بـراي ايـن منظـور ابتـدا نـانو كامپوزيـتTiO2/Ag در شـرايط فراصـوت و فرابنفش تهيه و سپس به كمك تركيبات كربوكسيليك اسيد روي كالاي پشمي نشانده شد .
براي بررسـي شـرايط بهينـه در ايجـاد خـواص مختلـف روي كـالاي پشـمي از طـرح آمـاريCCD استفاده شده است. در اين طرح سه عامل متغير نانو كامپوزيت دي اكسيد تيتانيوم/نقره ،سيتريك اسيد و هيپـو فسـفيت سـديم در نظـر گرفتـه شـده انـد. متغيرهـاي پاسـخ، شـامل از بـين رفـــتن لكـــه رنگـــزاي متـــيلن آبـــي از پارچـــه در مجـــاورت نـــور خورشـــيد، اشـــعه UV-A، اشــعه UV-C، زمــان جــذب قطــره آب، بازگشــت از چــروك، فعاليــت ضــد بــاكتري در برابــر باكتري هاي E.coli و S.aureus بوده اند.
نتــايج نشــان دادنــد كــه افــزايش مقــدار نــانو كامپوزيــت TiO2/Ag باعــث بهبــود فعاليــت ضدميكروب و فتوكاتاليستي نمونه ها شده است، به علاوه مدت زمان جذب قطره آب نيز كاهش يافته است. افزايش مقدار سيتريك اسيد باعث افزايش مقدار جذب نانو كامپوزيت TiO2/Ag شـــد و بـــه دنبـــال افـــزايش جـــذب نـــانو كامپوزيـــت، فعاليـــت ضـــدميكروب وفتوكاتاليســتي افــزايش و زمــان جــذب قطــره آب رو ي نمونــه هــا كــاهش يافـت. عــلاوه بــر ايــن افزايش مقدار نانو كامپوزيت TiO2/Ag باعث بهبود خاصيت بازگشت از چروك نمونه ها شد.

نتيجه گيري

در اين تحقيق براي ايجاد خاصيت ضدميكروب پارچه پشمي از نانو كامپوزيت دي اكسيد تيتانيوم/نقره كه در حمام فراصوت و فرابنفش توليد شده است استفاده شد. براي ايجاد پيوند بيشتر بين ذرات نانو كامپوزيت TiO2/Ag و كالاي پشمي از سيتريك اسيد به عنوان كراس لينك كننده و هيپوفسفيت سديم به عنوان كاتاليزور استفاده شد. اين تحقيق با استفاده از شرايط:
1- نمونه عمل شده با نانو 2TiO
2- نمونه عمل شده با نيترات نقره
3- نمونه عمل شده با نانو كامپوزيت TiO2/Ag
4- نمونه عمل شده با نانو 2SHP ،CA ،TiO
5- نمونه عمل شده با نيترات نقره ،SHP ،CA
6- نمونه عمل شده با نانو كامپوزيت SHP ،CA ،TiO2/Ag
انجام شد. بررسي ها نشان داد، نانو 2TiO خاصيت ضد باكتري داشته و با افزايش مقدار غلظت نانو 2TiO فعاليت ضدباكتري نمونه ها در مقابل دو باكتري S.aureus و E.coli افزايش يافته است. علاوه بر اين فعاليت ضدباكتري نانو 2TiO در حضور سيتريك اسيد و هيپوفسفيت سديم به شدت افزايش يافته است. همچنين وجود نانو دي اكسيد تيتاتنيوم روي سطح نمونه ها باعث ايجاد خاصيت خود تميز شوندگي شد.
پارچه عمل شده با نيترات نقره به همراه سيتريك اسيد و هيپوفسفيت سديم داراي خاصيت ضدباكتري است، علاوه بر اين نيترات نقره در مجاور پرتو فرا بنفش فعاليت فتوكاتاليستي داشته اما ذرات نيترات نقره پس از قرار گيري در معرض پرتوهاي فرابنفش باعث پديد آمدن لكه هاي قهوه اي روي سطح نمونه شد.

مقدمه:
انفجار جمعيت و آلودگي محيط زيست در چند سال اخير، محققان را وادار به جستجوي روشهايي بهداشتي و ايمن جهت توليد محصولات مناسب جهت بهزيستي انسان ها نمـوده اسـت. منسـوجات درزندگي روزمره انسان ها به طورگسترده اي به كار مي روند و به همين دليل نياز به تكميل هـاي محـافظانسان در برابر ميكروب ها ضروري است. سطح تماس وسيع و توانايي حفظ رطوبت منسوجات، آنهـ ا را جه ت رش د و تكثي ر ب اكتريه ا مس تعد م ي س ازد. لب اس ه ا و ديگ ر منس وجات توان ايي حم ل ميكروارگانيسم هاي بيماري زا يا ميكروارگانيسم هايي كه توليد بوي نـامطبوع مـي كننـد و كپـك هـا راداشته و در تماس بودن اين موجودات ذره بيني با بدن انسان شرايطي مناسب را جهت رشد و تكثيـراين عوامل ناخواسته مهيا مي سازد، چرا كه اكسيژن و رطوبت از هوا، گرما از بدن انسان و مادة غذايي نيز از ريزش پوست، براي آنها فراهم مي شود .يكي ديگر از عواملي كه باعث گسترش توليد منسـوجاتمقاوم در برابر ميكروب ها شده است تقاضاي روز افزون اينگونه توليدات از طرف مصرف كنندگان است و همين عامل باعث شكل گيـري روش هـاي متنـوع تكميـل ضـد ميكـروب هـم بـراي محافظـت ا ز مصرف كنندگان در مقابل باكتري، امراض قارچي و ديگر موجودات ذره بيني و هم جهت محافظـت ا ز منس وجات (تخري ب توس ط كپ ك و پوس يدگي توس ط ق ارچ) ش ده اس ت. بن ابر ض رورت تكمي ل ضدميكروب برروي منسوجات بويژه پارچه پشمي كه از اهميت زيادي برخـوردار اسـت در ايـن پـروژهتحقيقاتي به بررسي فعاليت ضدميكروبي پارچه پشمي توسط نانو كامپوزيت TiO2/Ag پرداخته شد ،همچنين تكميل پارچه پشمي با نانو كامپوزيت TiO2/Ag باعث پديـد آمـدن خاصـيت خـود تميـز شوندگي در پارچه پشمي مي شود كه در اين تحقيق به طور كامل مورد بررسي قرار گرفته است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت