تکمیل ضد میکروب پارچه پشمی توسط نانو ذرات ۲TiO و نیترات نقره – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تکمیل ضد میکروب پارچه پشمی توسط نانو ذرات ۲TiO و نیترات نقره – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده……….. ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات
۱-۱ -کاربرد های نانو تکنولوژی در نساجی ……..۴
۱-۲ -نانو کامپوزیت TiO2/Ag ………….5
۱-۳ -پشم ………۱۰
۱ -۳-۱-ساختار الیاف پشم …………..۱۰
۱ -۳-۲-ویژگی های الیاف پشم ……۱۳
۱ -۳-۳-اثر اسید روی الیاف پشم ..۱۴
۱-۳-۴-اثر قلیا روی الیاف پشم ….۱۴
۱-۴ -میکروارگانیسم ها و عوامل عفونت ………..۱۵
۱ -۴-۱-انواع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی .۱۵
۱-۴-۱ -۱-استافیلوکوک اورئوس …….۱۵
۱-۴-۱ -۲-اشریشیا کولی ……۱۷
۱ -۴-۲-مکانیسم اتصال و بقاء میکروارگانیسم ها در مواد …….۱۸
۱ -۴-۳-تاثیر عوامل ضدمیکروب بر میکروارگانیسم ها …………۱۸
۱-۵-روش های ارزیابی فعالیت ضدمیکروب ۱۹
۱ -۵-۱-اندازه گیری هاله عدم رشد به روش انتشار آگار (کیفی) …..۱۹
۱ -۵-۲-تشکیل بایوفیلم میکروبی روی سطح پارچه (نیمه کمی) …۲۰
۱ -۵-۳-اندازه گیری رشد میکروبی با استفاده از سوسپانسیون (کمی) ..۲۰
۱-۶-تحقیقات مشابه در زمینه تولید منسوجات ضدمیکروب ……….۲۱
فصل دوم-تجربیات
۲-۳ -تولید نانو کامپوزیت Ti …..۲۱
۲-۴ -پوشش دهی کالای پشمی با نانو کامپوزیت Ti …..۲۲
۲ -۴-۱-شستشوی کالای پشمی .۲۲
۲-۴-۲-پوشش دهی پارچه با نانو کامپو ………..۲۳
۲-۱ -مواد وتجهیزات …………۲۷
۲-۲ -کد گذاری نمونه ها …۲۹
۲-۵ -بررسی خاصیت ضدمیکروبی …..۳۲
۲-۵-۱-اندازه گیری هاله عدم رشد به روش انتشار آگار (کیفی) …..۳۲
۲ -۵-۲-تشکیل بایوفیلم میکروبی روی سطح پارچه (نیمه کمی) ….۳۳
۲-۵-۳-اندازه گیری رشد میکروبی با استفاده از سوسپانسیون (کمی) …….۳۴
۲-۶ -بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی …..۳۵
۲-۶-۱ -بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی در مجاور نور خورشید ……….۳۵
۲-۶-۲-بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی در مجاور اشعه UV-A ……..36
۲-۶-۳-بررسی خاصیت خود تمیز شوندگی در مجاور اشعه UV-C ……..36
۲-۷-اندازه گیری مدت زمان جذب قطره آب …………….۳۶
۲-۸-اندازه گیری زاویه بازگشت از چروک …..۳۶
۲-۹بهینه سازی آماری بر مبنای روش های رویه پاسخ (RSM) ………..37 فصل سوم-نتایج
۳-۱-تولید نانو کامپوزیت TiO2/Ag 43
۳-۲-نتایج بررسی خاصیت ضدمیکروب ………..۴۹
۳-۲-۱- اندازه گیری هاله عدم رشد به روش انتشار آگار (کیفی) …..۴۹
۳ -۲-۲- تشکیل بایوفیلم میکروبی روی سطح پارچه (نیمه کمی) ….۴۹
۳-۲-۳- اندازه گیری رشد میکروبی با استفاده از سوسپانسیون (کمی) …….۵۲
۳-۳-نتایج اندازه گیری مقدار خود تمیز شوندگی ……….۵۵
۳-۴-مدت زمان جذب قطره آب روی منسوج ۶۱
۳-۵-بررسی بازگشت از چروک …………۶۱
۳-۶-پراش اشعه ایکس (XRD) پارچه پوشش داده شده …………..۶۲
۳-۷-طیف انعکاسی پارچه پشمی پوشش داده شده …….۶۷
۳-۸-تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) و طیف EDS از سطح نمونه
خام و نمونه های عمل شده ….۶۸
۳-۹ -تحلیل آماری …………..۷۶
۳ -۹-۱-مدل درجه دوم و آنالیز واریانس ..۷۶
۳ -۹-۲-بررسی هر یک از متغیر ها بر پاسخ ها …….۸۰
۳ -۹-۳-منحنی های سطوح پاسخ و شرایط بهینه ..۸۵
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ..۹۰
پیشنهادات …..۹۳
منابع
منابع فارسی ..۹۴
منابع لاتین …۹۴
سایت های اطلاع رسانی ..۹۷
چکیده انگلیسی ………………..۹۸

چکیده:
این تحقیق با هدف تهیـه کـالا پشـمی ضـدمیکروب بـا اسـتفاده از کامپوزیـت نـانو اکسـید تیتـانیومو نقره انجام شـده است. بـرای ایـن منظـور ابتـدا نـانو کامپوزیـتTiO2/Ag در شـرایط فراصـوت و فرابنفش تهیه و سپس به کمک ترکیبات کربوکسیلیک اسید روی کالای پشمی نشانده شد .
برای بررسـی شـرایط بهینـه در ایجـاد خـواص مختلـف روی کـالای پشـمی از طـرح آمـاریCCD استفاده شده است. در این طرح سه عامل متغیر نانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/نقره ،سیتریک اسید و هیپـو فسـفیت سـدیم در نظـر گرفتـه شـده انـد. متغیرهـای پاسـخ، شـامل از بـین رفـــتن لکـــه رنگـــزای متـــیلن آبـــی از پارچـــه در مجـــاورت نـــور خورشـــید، اشـــعه UV-A، اشــعه UV-C، زمــان جــذب قطــره آب، بازگشــت از چــروک، فعالیــت ضــد بــاکتری در برابــر باکتری های E.coli و S.aureus بوده اند.
نتــایج نشــان دادنــد کــه افــزایش مقــدار نــانو کامپوزیــت TiO2/Ag باعــث بهبــود فعالیــت ضدمیکروب و فتوکاتالیستی نمونه ها شده است، به علاوه مدت زمان جذب قطره آب نیز کاهش یافته است. افزایش مقدار سیتریک اسید باعث افزایش مقدار جذب نانو کامپوزیت TiO2/Ag شـــد و بـــه دنبـــال افـــزایش جـــذب نـــانو کامپوزیـــت، فعالیـــت ضـــدمیکروب وفتوکاتالیســتی افــزایش و زمــان جــذب قطــره آب رو ی نمونــه هــا کــاهش یافـت. عــلاوه بــر ایــن افزایش مقدار نانو کامپوزیت TiO2/Ag باعث بهبود خاصیت بازگشت از چروک نمونه ها شد.

نتیجه گیری

در این تحقیق برای ایجاد خاصیت ضدمیکروب پارچه پشمی از نانو کامپوزیت دی اکسید تیتانیوم/نقره که در حمام فراصوت و فرابنفش تولید شده است استفاده شد. برای ایجاد پیوند بیشتر بین ذرات نانو کامپوزیت TiO2/Ag و کالای پشمی از سیتریک اسید به عنوان کراس لینک کننده و هیپوفسفیت سدیم به عنوان کاتالیزور استفاده شد. این تحقیق با استفاده از شرایط:
۱- نمونه عمل شده با نانو ۲TiO
۲- نمونه عمل شده با نیترات نقره
۳- نمونه عمل شده با نانو کامپوزیت TiO2/Ag
۴- نمونه عمل شده با نانو ۲SHP ،CA ،TiO
۵- نمونه عمل شده با نیترات نقره ،SHP ،CA
۶- نمونه عمل شده با نانو کامپوزیت SHP ،CA ،TiO2/Ag
انجام شد. بررسی ها نشان داد، نانو ۲TiO خاصیت ضد باکتری داشته و با افزایش مقدار غلظت نانو ۲TiO فعالیت ضدباکتری نمونه ها در مقابل دو باکتری S.aureus و E.coli افزایش یافته است. علاوه بر این فعالیت ضدباکتری نانو ۲TiO در حضور سیتریک اسید و هیپوفسفیت سدیم به شدت افزایش یافته است. همچنین وجود نانو دی اکسید تیتاتنیوم روی سطح نمونه ها باعث ایجاد خاصیت خود تمیز شوندگی شد.
پارچه عمل شده با نیترات نقره به همراه سیتریک اسید و هیپوفسفیت سدیم دارای خاصیت ضدباکتری است، علاوه بر این نیترات نقره در مجاور پرتو فرا بنفش فعالیت فتوکاتالیستی داشته اما ذرات نیترات نقره پس از قرار گیری در معرض پرتوهای فرابنفش باعث پدید آمدن لکه های قهوه ای روی سطح نمونه شد.

مقدمه:
انفجار جمعیت و آلودگی محیط زیست در چند سال اخیر، محققان را وادار به جستجوی روشهایی بهداشتی و ایمن جهت تولید محصولات مناسب جهت بهزیستی انسان ها نمـوده اسـت. منسـوجات درزندگی روزمره انسان ها به طورگسترده ای به کار می روند و به همین دلیل نیاز به تکمیل هـای محـافظانسان در برابر میکروب ها ضروری است. سطح تماس وسیع و توانایی حفظ رطوبت منسوجات، آنهـ ا را جه ت رش د و تکثی ر ب اکتریه ا مس تعد م ی س ازد. لب اس ه ا و دیگ ر منس وجات توان ایی حم ل میکروارگانیسم های بیماری زا یا میکروارگانیسم هایی که تولید بوی نـامطبوع مـی کننـد و کپـک هـا راداشته و در تماس بودن این موجودات ذره بینی با بدن انسان شرایطی مناسب را جهت رشد و تکثیـراین عوامل ناخواسته مهیا می سازد، چرا که اکسیژن و رطوبت از هوا، گرما از بدن انسان و ماده غذایی نیز از ریزش پوست، برای آنها فراهم می شود .یکی دیگر از عواملی که باعث گسترش تولید منسـوجاتمقاوم در برابر میکروب ها شده است تقاضای روز افزون اینگونه تولیدات از طرف مصرف کنندگان است و همین عامل باعث شکل گیـری روش هـای متنـوع تکمیـل ضـد میکـروب هـم بـرای محافظـت ا ز مصرف کنندگان در مقابل باکتری، امراض قارچی و دیگر موجودات ذره بینی و هم جهت محافظـت ا ز منس وجات (تخری ب توس ط کپ ک و پوس یدگی توس ط ق ارچ) ش ده اس ت. بن ابر ض رورت تکمی ل ضدمیکروب برروی منسوجات بویژه پارچه پشمی که از اهمیت زیادی برخـوردار اسـت در ایـن پـروژهتحقیقاتی به بررسی فعالیت ضدمیکروبی پارچه پشمی توسط نانو کامپوزیت TiO2/Ag پرداخته شد ،همچنین تکمیل پارچه پشمی با نانو کامپوزیت TiO2/Ag باعث پدیـد آمـدن خاصـیت خـود تمیـز شوندگی در پارچه پشمی می شود که در این تحقیق به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت