تهیه و تدوین معیارهای طراحی پلهای بتنی با فلسفه طراحی بر مبنای عملکرد – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:145
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تهیه و تدوین معیارهای طراحی پلهای بتنی با فلسفه طراحی بر مبنای عملکرد – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱- فصل اول (آلیات) ١
۱- ١- مقدمه ٢
۲- فصل دوم (تاریخچه عوامل موثر بر روشهای طراحی لرزه ای پلها)
۲- ١- مقدمه ۴
٣- فصل سوم (مفاهیم طراحی بر اساس عملکرد در ساختماا )
٣-١- مقدمه ٩
٣-٢- تجربه نیوزیلند ٩
٣-٣- تجربه ایالات متحده ١٠
٣-۴- روشهای تحلیل ١٠
٣-۴-١. روش استاتیکی خطی ١١
٣-۴-٢. روش دینامیکی خطی ١١
٣-۴-٣. روش استاتیکی غیر خطی ١١
٣-۴-۴. روش دینامیکی غیر خطی ١٢
٣-۵- انتخاب روش تحلیل مناسب ١٣
٣-۶- اهداف عملکرد ١۴
٣-٧- بررسی موضوعی عملکرد ١٧
٣-٧-١. جابجایی ها ١٧
٣-٧-٢. ستوا و تیرهای بتنی ١٨
۱۸ FEMA 273 ضوابط -٨-٣
۱۹ NZNSEE ضوابط -٩-٣
٣-٩-١. شکل پذیری انحنایی ١٩
٣-٩-٢. مقاومت برشی ٢٠
۳-۱۰- اتصالات تیر و ستوای بتنی ٢١
۳-۱۱- دیوارهای بتنی ٢١
۳-۱۲- ستوا و تیرهای فولادی ٢٢
۳-۱۳- پی ها ٢٢
۴- فصل چهارم (مروری برطرح لرزه ای پلها براساس عملکرد در آئین نامه های مختلف)
۲۴ ۴-١- مقدمه
۲۵ ۴-٢- روند طراحی بر اساس عملکرد برای پلها
۴-٣- روش موجود طرح لرزه ای پلها ۵٢
۴-۴- معیارهای پیشنهاد شده برای طرح لرزه براساس عملکرد ٢٧
۴-۵- سطوح عملکرد ATC ٢٨
۴-۵-١. آسیب دیدگی حداقل ٢٨
۴-۵-٢. آسیب دیدگی قابل مرمت ٢٨
۴-۵-٣. آسیب دیدگی گسترده ٢٨
۴-۶- تراز پیشنهادی برای پل ها ٢٩
۴-٧- روش جدید طرح لرزه ای پلها در ژاپن ٣٣
۴-٨- چکیده مطالب طراحی لرزه ای آالترانس ٣۵
۴-٨-١. مدل سازی نیروهای وارده به سازه در جهت افقی زمین ٣۵
۴-٨-٢. نیاز شکل پذیری جابجایی ٣۶
۴-٨-٣. نیاز شکل پذیری جابجایی ائی ٣٨
۴-٩- عضو شکل پذیر ۴١
۴-١٠- ظرفیت جابجائی محلی اعضا ۴١
۴-١١- ظرفیت شکل پذیری جابجایی محلی عضو ۴٣
۴-١٢- ظرفیت محلی شکلپذیری حداقل ۴٣
۴-١٣- مشخصات مورد انتظار مصالح اعضای بتنی ۴٣
۴-۴١- مدل مدل غیر خطی فولاد برای اعضای مسلح بتنی شکل پذیر ٣۴
۴۴ A706 / A706M فولادگذاری -١۵-۴
۴-۶١- مدل مدل غیرخطی بتن برای اعضای بتنی مسلح شکل پذیر ۴۵
۴-١٧- مشخصات سیمان پرتلند با وزن معمولی ۴۶
۴-١٨- ظرفیت لنگر پلاستیک برای اعضای بتنی شکل پذیر ٧۴
۴-١٩- نیازهای اجزایی آه از نظر آفایت ظرفیتی آنترل شود. ٧۴
۴-٢٠- حداقل مقاومت عرضی ٨۴
۴-٢١- طراحی برشی لرزه ای برای اعضای بتنی شکل پذیر ٨۴
۴-٢١-١. ظرفیت اسمی برشی ٨۴
۴-٢١-٢. ظرفیت برشی بتن ٨۴
۴-٢١-٣. ظرفیت برشی میلگردها ٠۵
۴-٢٢- ضریب افزایش مقاومت ستون ٠۵
۴-٢٣- نیاز و ظرفیت تیر عرشه ١۵
۴-۴٢- هدف تحلیل در آیین نامه آالترانس ٢۵
۴-۴٢-١. تحلیل استاتیکی معادل (ESA) ٢۵
۴-۴٢-٢. تحلیل دینامیکی الاستیک (EDA) ٢۵
۴-۴٢-٣. تحلیل استاتیکی غیر الاستیک (ISA) ٣۵
۴-۵٢- تحلیل آلی سازه ٣۵
۵- فصل پنجم (بررسی آسیب پذیری لرزه ای براساس معیارهای طراحی لرزه ای آالترانس) ۵۴
۵-١ مشخصات پل نمونه ۵۵
۵-٢- مراحل اجرای پل ٨۵
۵-٣- آنالیز پل در جهت طولی ٠۶
۵-۴- آنالیز پل در جهت عرضی ٨۶
۵-۴-١. پایه پل ١٠٫٨٠ متری ٨۶
۵-۴-١-١. محاسبه ظرفیت جابجائی محلی اعضا ٨۶
۷۱ ۵-۴-١-٢. ظرفیت شکل پذیری جابجایی محلی عضو
۷۲ ۵-۴-١-٣. نیاز شکل پذیری آلی سیستم D∆
۷۳ ۵-۴-٢- پایه پل ٢٠ متری
۵-۴-٢-١. محاسبه ظرفیت جابجائی محلی اعضا ٧٣
۷۶ ۵-۴-٢-٢. ظرفیت شکل پذیری جابجایی محلی عضو
۷۷ ۵-۴-٢-٣. نیاز شکل پذیری آلی سیستم D∆
۶- فصل ششم ( بررسی مشخصات مصالح در آشور )
١. مقدمه
۶-٢- بررسی نمونه های بتن
۱ ۶-٢-١. معدن مصالح شماره
۲ ۶-٢-٢. معدن مصالح شماره
۳ ۶-٢-٣. معدن مصالح شماره
۶-٢-۴. معدن مصالح شماره ۴
۶-٢-۵. معدن مصالح شماره ۵
۶-٣- بررسی نمونه های میلگرد
۶-٣-١. تنش تسلیم میلگردهای سایز ١٠ تا ۴١
۶-٣-٢. تنش تسلیم میلگردهای سایز ۶١ تا ٢٠
۶-٣-٣. تنش تسلیم میلگردهای سایز ٢٢ تا ۵٢
۶-٣-۴. آرنشائی میلگردهای سایز ١٠ تا ۴١
۶-٣-۵. آرنشائی میلگردهای سایز ۶١ تا ٢٠
۶-٣-۶. آرنشائی میلگردهای سایز ٢٢ تا ۵٢
۷- فصل هفتم (جمع بندی و نتیجه گیری)
۸- منابع و مراجع
پیوست ١ : نمونه هایی از نتایج آزمایشات بتن پیوست

٢ : نمونه هایی از نتایج آزمایشات میلگرد

چکیده
نتایج آزمایشات نشان دهنده مقاومت تسلیم ٧٠٠۴ آیلوگرم بر سانتی مترمربع (یعنی افزایش ١٨%) می باشد، حال آنکه در خصوص نمونه های بتن آزمایش شده این نکته مشهود است آه مقاومت ائی اسمی ٠۵٣ آیلوگرم بر سانتی مترمربع مقاومت ائی ٣٨٠ آیلوگرم بر سانتی مترمربع را نتیجه می دهد آه افزایش ١٠درصدی را دربر دارد.
مصالح آشور دارای پتانسیل بالایی برای آسب نتایج واقعی تر و مطلوبتر می باشند و با دسته بندی این آزمایشها و نیز از نظر اقتصادی و اجتماعی از هدر رفتن بیت المال آشور و سرمایه های ملی در حد امکان جلوگیری آرد. بعنوان مثال در آنالیز عرضی پایه پلها در مرحله تحلیل لنگر-انحناء و با درنظر گرفتن بارهای وارده و ظرفیت پلاستیک مقطع، بالابودن ظرفیت مقاطع آاملا مشهود است.

مقدمه
پلها به عنوان سازه های مهم و آلیدی در شبکه شریانی راههای یک آشور، نقش منحصر به فردی را به لحاظ سیاسی و نظامی ایفا میکنند و تامین ایمنی و پایداری پل بویژه هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه مانند زلزله از ضرورت بالایی برخوردار است.
ازآنجا آه پل نیز مانند سازه های دیگر در معرض خطرات و آسیب های زلزله قرار دارد، لازم است نکات ایمنی لرزه ای مراحل طراحی، اجرا و نگهداری را با دقت مضاعفی اعمال آرد. در گذشته موضوع فوق اهمیت چندانی نداشت و به همین لحاظ بسیاری از آشورها ضوابط محکم و خاصی را برای پل در نظر نمی گرفتند، مثلا در آیین نامه طراحی پل آشتو ١(AASHTO) تا سال ١٩٨٩ ، ضوابط بسیار ابتدایی و دور از واقعیت برای طرح لرزه ای پلها ارائه شده بود.
متاسفانه وقوع حوادث نشان داد آه این ضوابط نمی تواند پلها را در مقابل زلزله های شدید و قوی حفظ آند و در نتیجه خسارات فراوانی ایجاد گردید آه ایتا منجر به تغییر اساسی در ضوابط آیین نامه آشتو (AASHTO) در سال ١٩٩٢ گردید.
یکی از شاخص های بارز این ضوابط جدید آه آن را با سایر آیین نامه ها متفاوت ساخته است، آنترل حالت مکانیسم شکست پل هنگام وقوع زلزله به فرم دلخواه و تمرآز آن در مناطق مطلوب سازه بوده و درنتیجه بخشهای مورد نیاز بهره برداری در ایمن باقی می مانند.
زمین لرزه های اخیر، همچون زلزله های لوماپریتا (١٩٨٩) و زلزله نورتریج (١٩٩۴) در آالیفرنیا و زلزله آوبه(١٩٩۵) در ژاپن, باعث صدمه دیدن جدی تعداد زیادی از پلها گردیدند. وسعت صدمه وارد بر پلها و تلفات ناشی از آا، نیاز به تنظیم و گسترش روشهای جدید برای ارزیابی پلهای موجود و پیشرفت در طرح زلزله ای را طلب میکند.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت