تهیه پارچه های ضد آب با استفاده از نانو سیلیس – نساجی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی نساجی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:87
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

تهیه پارچه های ضد آب با استفاده از نانو سیلیس – نساجی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

مقدمه ۲
فصل اول : کلیات ۴
۱-۱) هدف ۵
۱-۲)پیشینه تحقیق ۵
۱-۲-۱) فناوری نانو ۶
۱-۳) تکمیل دفع آب ۹
۱-۴) مواد شیمیایی به کار گرفته شده در تکمیل دفع ۱۱
۱-۵) پارچه های ضدآب با قابلیت تنفس ۱۵
۱-۶) توسعه و پیشرفت تولید پارچه های آبگریز با استفاده از نانو ذرات ۲۲
۱-۷) تکمیل پایدار آبگریز پارچه نساجی با استفاده از نانو ذرات سیلیکا و مخلوط سیلان ها
۱-۸) کاربرد نانو سیلیس در تهیه البسه ورزشی ضد آب ۳۰
۱-۹) تصاویر میکروسکپ الکترونی پویشی ۳۲
فصل دوم : تجربیات ۳۶
۲-۱) مواد و وسایل آزمایش ۳۷
۳-۲) روش کار ۳۷
۲-۳-۲) آماده سازی محلولها ۳۷
۳-۳-۲) اعمال محلولهای آماده سازی شده بر روی نمونهها ۳۸
۲-۳-۳-۲) عملیات خشک و پخت کردن ۳۹
۳-۳-۳-۲) اندازه گیری زاویه تماس قطره آب با سطح پارچه ۳۹
۴-۳-۳-۲) بررسی پایداری شستشویی نمونهها آبگریز شده ۳۹
۵-۳-۳-۲) بررسی زاویه لغزش قطره آب بررسی سطح پارچه ۴۰
۶-۳-۳-۲) بررسی میزان متنفس بودن پارچههای آبگریز شده ۴۰
۴-۳-۲) بررسی خواص سطح پارچههای آبگریز شده ۴۱
فصل سوم : نتایج و بحث ۴۲
۳-۱) مقدمه ۴۳
۳-۲) نتایج آزمایش تعیین میزان بهینه مصرف سیلان ۴۳
۳-۳) نتایج آزمایش تعیین میزان بهینه مصرف نانوسیلیس ۴۵
۳-۴) نتایج آزمایش تأثیر استفاده از اسید و قلیا در هیدرولیزکراس لینک کننده ۴۷
۳-۴-۱) مکانیسم واکنش تترا اتیل ارتو سـیلیکات و تـری متوکسـی اوکتادسـیلسیلان در حضور نانو ذرات سیلیس در محیط اسیدی ۴۸
۳-۴-۲) مکانیسم واکنش هیدرولیز کراس لینک کننده (تترا اتیل ارتو سیلیکات) با استفاده از قلیا ۵۱
۳-۵) نتایج آزمایش تأثیر روشهای مختلف خشک و پخت کردن نمونهها ۵۲
۳-۶) تأثیر عملیات اولتراسونیک کردن محلولها بر آبگریزی پارچـ ههـای تکمیـل شده ۵۳
۳-۷) نتایج آزمایشات مربوط به پایداری شستشویی نمونههای تکمیل شده ۵۵
۳-۸) نتایج آزمایشات زاویه لغزش قطره آب بر روی سطح پارچه ۶۰
۳-۹) نتایج مربوط به آزمـایش بررسـی تـأثیر تـراکم بافـت پارچـههـای پنبـهای کاربردی در میزان آبگریزی ۶۱
۳-۱۰) نتایج آزمایشات مربوط به بررسی متنفس بودن پارچههای آبگریز شده ۶۲
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۶
۴-۱) نتیجهگیری ۵۶
۴-۲) پیشنهادات ۶۶

چکیده:
هدف از این طرح تهیه پارچه های پنبهای ضد آب می باشد. که این امر توسط اعمال یک محلـول حـاوینانو ذرات سیلیس، سیلان آبگریز با نام تری متوکسی اوکتادسیل سیلان و کراس لینکر با نام تترا اتیل ارتو سیلیکات بر روی پارچه انجام پذیرفته است. که مقادیر بهینه مصرف نانو ذرات سیلیس و سـیلان آبگریـزهر کدام با آزمایشاتی تعیین گردیده است. میزان آبگریزی پارچه های تکمیـل شـده نیـز بـا روش انـدازهگیری زاویه تماس قطره آب با سطح کالا مورد ارزیابی قرار گرفته، که این کار با پـردازش تصـویر در نـرمافزار مطلب انجام شده. و پس از انجام تکمیل بر روی نمونه ها، توانستیم به پارچه های ضد آب بـا میـزانآبگریزی بسیار بالا دست پیدا کنیم. که این پارچه ها ملقب به پارچه های اَبَر آبگریـز مـیباشـن د. در ایـنتحقیق فاکتور های دیگری از قبیل تأثیر شرایط اولتراسونیک کردن، پایـداری شستشـویی، زاویـه لغـزشقطره بر روی سطح کالا و میزان متنفس بودن پارچههای تکمیل شده، مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.
و با بررسی نتایج آزمایشات مربوطه، مشخص گردید نمونه های ضد آب شده، علاوه بر آبگریزی بسیار بـالادارای خواص مطلوب جهت کاربری در تهیه پوشاک دارند.
مقدمه:
این طرح با عنوان تهیه پارچه های ضدآب با استفاده از نانو سیلیس رسیدن به خاصیت مطلوب ضدآب می باشد، و پارچه های تولیدی جهت تهیه البسه و برخی منسوجات به کار گرفته خواهند شد. در این تحقیق از نانو سیلیس به همراه ترکیبات سیلیکونی استفاده میگردد که بتوان به نتایج بهتر و ایجاد پارچه با خاصیت بالای ضدآب دست یافت و با توجه به نتایج پژوهش هایی که اخیراً صورت گرفته این امر اثبات گردیده است. و چون در تولید برخی از البسه از قبیل البسه ورزشی و نظامی خاصیت ضدآب از اهمیت بالایی برخوردار است، پرداختن و فعالیت در زمینه تولید انواع پارچه های ضدآب یک ضرورت به شمار می آید.
جهت تهیه این پارچه ها می بایست نمونه هایی که از قبل در ابعاد مشخص آماده شده اند، با محلول های مورد آزمایش عمل شوند. که در این تحقیق از محلول های مختلفی استفاده گردیده است. محلول ها شامل نانو سیلیس، سیلان آبگریز با نام تری متوکسی اوکتا دسیل سیلان و کراس لینکر با نام تترا اتیل ارتو سیلیکات می باشد.
محلولهای آماده سازی شده با درصدهای مختلف نانو سیلیس و سـیلان آبگریـز تهیـه گردیـدهانـ د. کـهنانوسیلیس از ۲/۰ تا ۱/۲ را از وزن حمام مورد استفاده قرار گرفته است و سـیلان آبگریـز نیـز از۱ تـا۵ میلیلیتر استفاده شده که ابتدا مقادیر مختلف سیلان بدون استفاده از نانوسیلیس استفاده مـ یگـرد د. تـامقدار بهینه مصرف سیلان مشخص گردد سپس با مشخص گردیدن مقدار بهینه مصرف سیلان به بررسی مقدار بهینه درصد استفاده از نانو سیلیس میپردازیم که جهت این امر درصدهای متفاوت نانوسـی لیس از ۲/۰ تا ۱/۲ درصد را به همراه مقدار بهینه سیلان آبگریز استفاده میکنیم تا مقدار بهینه نانوسـیلیس نیـزمشخص گردد.
با آبگریز کردن نمونههای مورد آزمایش قرار گرفته، نمونهها آب را جذب نمیکننـد و قطـره آب بـر رویسطوح آبگریز شده باقی میماند (شکل ۱-۲). که این قطره با سطح یک زاویهای ایجاد مینمایـد کـه هـرچه میزان تماس قطره آب با سطح پارچه کمتر باشد، زاویه تماس قطره با سطح بیشتر می شود و پارچـهاز آبگریزی بالاتری برخودار خواهد بود. که این زاویه تماس و اندازهگیری آن با استفاده از پردازش تصویر در نرم افزار مطلب صورت میپذیرد. به این ترتیب که ابتدا تصویر باینری می گردد وسپس با اعمال یـکفیلتر لبه یاب، لبه های قطره و سطح کالا مشخص می گردد. و این عمل بر روی تمام نمونـ ههـا صـورت میپذیرد.
و پس از انجام آزمایشات و اعمال پارچه ها با محلول ها مختلف، به بررسی نتایج و خواص بهدسـت آمـدهمی پردازیم. که شامل آزمایش پایداری شستشویی تکمیل نمونه های آبگریز شده می باشد که این کار با اندازه گیری زاویه تماس قطره آب با سطح کالا، پس از انجام تعداد دفعات مختلف شستشـو صـورت مـیپذیرد.
و آزمایش دیگری که انجام می گیرد، آزمایش زاویه لغزش قطره آب می باشد. کـه ایـن آزمـایش بیـانگرزاویه ای است که سطح کالا دارد و در آن زاویه قطره بر روی سطح کالا شروع به حرکت می کند. که این آزمایش هم در حالت استاتیک و هم در حالت دینامیک انجام می گیرد. که در حالـت اسـتاتیک قطـره ازابتدا بر روی سطح کالا قرار دارد ولی در حالت دینامیک، قطره از فاصله ۰۱ سانتی متری بـر روی سـطحکالا انداخته می شود. که به تدریج این زاویه جهت دستیابی به زاویه لغزش قطره، افزایش پیدا می کند.
آزمایش دیگری که انجام خواهیم داد آزمایش میزان تنفس پارچه های ضدآب می باشد. که ایـن فـاکتورمهمی در کاربری پارچه های ضد آب در تهیه البسه می باشد. زیرا که بخار بدن باید بتواند از لباس خارج گردد. تا دمای بدن بالا نرود.
این آزمایش نیز با روش Cup Test انجام می گیرد. که به جزئیات آن اشاره خواهد گردید.  
نتیجهگیری:
با مشاهده کلیه نتایج جداول و نمودارها و بررسیهای صورت گرفته اینک به جمعبندی کلـی و نتیجـه-گیری از آنها پرداخته میشود .به طور کلی آزمایشات فراوانی در این تحقیق انجام پـذیرفت کـه هـر یـکهدف خاصی را دنبال میکرد که اهداف دنبال شده همگی به سـوی رسـیدن بـه شـرایط بهتـر و خـواصمطلوبتر بود و میخواستیم پارچههای پنبهای ضدآب با استفاده از نانوسیلیس به همراه یک عامل سیلان آبگریز تولید کنیم که شرایط مساعدی در کاربری جهت تهیه البسه داشته باشند. از ایـن رو مـی بایسـتآزمایشات و تستهای مختلفی صورت پذیرد تا بتوانیم به هدف خود نزدیک شویم. حال جهت رسیدن بـهیک جمعبندی کلی و نتیجهگیری مروری بـه عنـاوین آزمایشـات صـورت گرفتـه مـیکنـی م. بطـ ور کلـیآزمایشاتی جهت رسیدن به مقدار بهینه سیلان و نانوسیلیس انجام پـذیرفت کـه بتـوانیم حـداقل میـزانمصرفی مواد مذکور را در رسیدن به بالاترین درجه از آبگریزی بدست آوردیم زیرا که مواد فوق بـه لحـاظقیمت نیز دارای قیمت بالایی میباشند و میبایست میزان بهینه مصـرف آنهـا مشـخص گـردد. البتـه درآزمایشاتی که انجام شد، مشخص گردید که نانو به تنهایی و بدون حضور سیلان آبگریز نمیتواند پارچه را آبگریز نماید و تنها در ترکیب با سیلان آبگریز میتواند میزان آبگریزی پارچهها را افـزایش دهـد کـه ایـنموضوع میتواند با ایجاد ناهمواریهای در سطح کالا توسعه ذرات نانو گردد که این ناهمواریها توسط تجمع نانو ذرات بر روی سطح الیاف ایجاد شده بود و همانطور که گفته شد با اولتراسونیک کردن محلولها ایـنتجمع بر روی سطح الیاف کاسته میشود. در نتیجه میزان آبگریزی پارچهها اندکی کاهش مییافـت پـسعملیات اولتراسونیک کردن در خصوص میزان آبگریزی موجب کـاهش ایـن میـزان گردیـد. در رابطـه بـاسیلان آبگریز که در این تحقیق از تری متوکسی اوکتادسیل سیلان استفاده گردیده باید به عنوان گرد که این ترکیب میتواند به تنهایی موجب آبگریزی پارچهها گردد و به دلیل زنجیر آبگریز کـه در سـاختار آن وجود دارد این امر صورت میپذیرد که البته این میزان آبگریزی در مقایسه با حالتی که نانوسـیلیس هـمدر محلول حضور داشت کمتر میباشد.
بررسی میزان آبگریزی در آزمایشات با استفاده از اندازهگیری زاویه تماس قطره با سطح کالا انجام گرفت که این کار با استفاده از پردازش تصویر در نرم افزار مطلب صورت گرفت که این روش، راه مناسبی جهت ارزیابی آبگریزی پارچههایی میباشد که از آبگریزی بالایی برخوردار هستند. با بررسی در تهیه محلولهای کاربردی باید عنوان کرد اولتراسونیک کردن که بر روی برخی محلولها انجام پذیرفت بـر روی فـاکتور تأثیرگذار بود. اول بر روی پوشش نانو ذرات بر روی کالا که موجب افزایش یکنواختی پوشش بر روی کالا گردید که این امر به دلیل همان از بین رفتن تجمعات نانو ذرات بر روی الیاف بود زیرا که همان تجمعات بر روی ناهمواری سطح کالا مؤثر بودند که این ناهمواریهایی که در حد میکـرون بودنـد موجـب افـزایشآبگریزی میشوند. فاکتور سوم که عملیات اولتراسونیک بر روی آن تأثیر گذار بـود، پایـداری شستشـوییتکمیل نمونههای آبگریز شده بود به این صورت که نمونههایی که با محلول حاوی سـیلان آبگریـز و نـانوذرات سیلیس به همراه کراس کینک کننده عمل شده بودند، پس از شستشو و خشـک کـردن درون آونآزمایشگاهی، از پایداری شستشویی بالاتری نسبت به نمونههایی که با محلولهای اولتراسونیک نشده عمل شده بودند، برخوردار بودند و میزان کاهش آبگریزی در آنها پس از شستشو کمتر بود. پایداری شستشویی نیز که عامل مهمی در پارچههای تکمیل شده جهت کاربری در تهیه البسه میباشد برای همـه نمونـههـاانجام گرفت و مشخص گردید که نمونههای آبگریز شده با سیلان به همراه نانو ذرات سیلیس، از پایـداریشستشویی مناسبی نیز برخوردار هستند. از دیگر تستهایی که بر روی نمونهها انجام گرفته تست متنفس بودن پارچه میباشد زیرا که این تست به لحاظ کاربری پارچهها جهت تهیه البسه مهم است و میبایسـتپارچههای آبگریزی شده دارای قابلیت تنفس باشند. و پس از آزمایشـات مربوطـه جهـت بررسـی تـنفسپارچهها که همان آزمایش Cup Test بود مشخص گردید پارچههای آبگریز شـده دارای قابلیـت تـنفسمیباشند و منافذ پارچه جهت عبور بخار آب بازمانده است. بنابراین پارچـههـای تهیـه شـده، پارچـههـایمناسبی جهت کاربری البسه نیز هستند و بخار حاصل از تعرق بر روی پوست می تواند بـه راحتـی خـارجگردد و تست دیگری که بر روی نمونههای آبگریز شده صورت گرفت تست زاویه به حرکت در آمدن قطره آب بر روی سطح کالا میباشد که این مؤلفه مشاهده گردید ارتباط مستقیم با میزان آبگریزی و همچنین خواص فیزیکی سطح به لحاظ صاف بودن دارد که این قسمت در دو حالت استاتیک و دینامیک انجام شد تا اندازه این پارامترها نیز مشخص گردد. حال با مشاهده و بررسی تمام آزمایشات و تستهای انجام شـدهمشخص میگردد که ما توانستهایم پارچههای ابر آبگریز پنبهای با قابلیت آبگریزی بالا ایجـاد نمـاییم کـهعلاوه بر خاصیت دفع آب مناسب دارای خواص مطلوبی نیز از قبیل متـنفس بـودن و همچنـین پایـداریشستشویی مناسب هستند. که جهت کاربری در تهیه البسه ضدآب مناسب میباشند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت