توسعه الگوریتم های اولویت بندی پل ها جهت تعمیرات و نگهداری – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:208
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

توسعه الگوریتم های اولویت بندی پل ها جهت تعمیرات و نگهداری – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ۱۵

مقدمه ۱۶
فصل اول : کلیات
فصل۱: کلیات ۱۸
۱-۱- هدف ۱۸
۱-۲- پیشینه تحقیق ۱۸
۱-۲-۱- تعریف مدیریت پل( (BMSص ۲۲
۱-۲-۲- مدولهای مدیریت پل ( (BMSص ۲۶
۱-۲-۲-۱- شناخت وضعیت موجود ۲۶
۱-۲-۲-۲- بازرسی ۲۶
۱-۲-۲-۳- تعیین ظرفیت باربری و اولویت بندی ۲۶
۱-۳- روش کار و تحقیق ۲۷
۱-۳-۱- اولویت بندی و تخصیص بودجه ۲۷
۱-۳-۲- مدلهای پیش بینی ۲۷
۱-۳-۳- مدلهای هزینه ۲۸
۱-۳-۴- مدلهای زنجیری مارکوف ۲۸
۱-۳-۵- اندیس شرایط پل ۲۸
فصل دوم : نمونه ای از مشکلات بوجود آمده در پلهای تهران به دلیل نبود سیستم مدیریت و نگهداری
فصل ۲: نمونه ای از مشکلات بوجود آمده در پلهای تهران به دلیل نبود سیستم مدیریت و نگهداری ۳۰

۲-۱- وضعیت کشور در حال حاضر بلحاظ تعریف سیستم مدیریت و نگهداری  پلهای راه آهن، پلهای جاده ای و پلهای شهری ۳۰
۲-۲- وضعیت موجود نمونه ای از پلهای شهر تهران که به دلیل نبود سیستم مدیریت و نگهداری دچار آسیب شده اند. ۳۱
۲-۲-۱- مطالعات میدانی وگزارش وضعیت موجود (پل گیشا) ۳۱
۲-۲-۲- مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (پارک وی) ۴۵
۲-۲-۳- مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (رسالت – حقانی) ۵۳
۲-۲-۴- مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (رسالت- رود خانه کن) ۵۸
۲-۲-۵- مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (حکیم – اشرفی اصفهانی) ۶۴
۲-۲-۶- مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (رسالت- یادگار امام) ۷۱
۲-۲-۷- مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (مدرس – صدر) ۷۷
۲-۲-۸- مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (مدرس – حقانی) ۸۲
۲-۲-۹- مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (مدرس – مطهری) ۸۸
۲-۲-۱۰- مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود (مدرس – بهشتی) ۹۳
فصل سوم : مروری بر منابع
فصل ۳: مروری بر منابع ۹۹ ۳-۱- شیوه کالترانز ۹۹
۳-۱-۱- اهداف شیوه کالترانز ۹۹
۳-۱-۲- ویژگی های الگوریتم های خطر ۱۰۰
۳-۱-۳- الگوریتم تجزیه و تحلیل خطر ۱۰۱
۳-۱-۴- الگوریتم خطر دراز مدت ۱۰۲
۳-۲- شیوه عمل ۱۰۳
۳-۲-۱- اهداف شیوه عمل ۱۰۳
۳-۲-۲- سیستم درجه بندی لرزه خیزی ۱۰۴
۳-۳- شیوه بخش حمل و نقل ایلینویز (IDOT)ص ۱۰۷
۳-۳-۱- اهداف شیوه IDOTص ۱۰۷
۳-۳-۲- شیوه دو مرحله ای ۱۰۷
۳-۳-۲-۱- مرحله جداسازی ۱۰۸
۳-۳-۲-۱- مرحله ارزیابی جزء به جزء ۱۱۲
۳-۴- شیوه بخش حمل و نقل ایالت واشنگتن (WSDOT)ص ۱۱۳
۳-۴-۱- اهداف شیوه WSDOT 113
۳-۴-۲- معیارهای اولویت بندی ۱۱۳
۳-۵- شیوه های دیگر ۱۱۶
۳-۶- محدودیت های شیوه های موجود ۱۲۰
۳-۶-۱- ترکیب نادرست درجه بندی مرتبط با میزان آسیب پذیری و اهمیت پل ۱۲۰
۳-۶-۲- کمبود مطالعه نوع سازه و مصالح ۱۲۹
۳-۶-۳- کمبود روش هایی برای از پیش بردن اطلاعات ناقص ۱۳۰
فصل چهارم : مبنای شبکه های عصبی
فصل۴: مبنای شبکه های عصبی ۱۳۲ ۴-۱- مبنای شبکه های عصبی ۱۳۲
۴-۲- اعصاب مصنوعی ۱۳۴
۴-۳- شبکه های عصبی مصنوعی ۱۳۶
۴-۳-۱- علائم برداری و ماتریسی ۱۳۹
۴-۴- شبکه های عصبی در یک نگاه ۱۴۱
۴-۵- شبکه های عصبی شرکت پذیر ۱۴۱
۴-۶- یادگیری و فراخوانی ۱۴۳
۴-۷- خصوصیات شبکه های عصبی مصنوعی ۱۴۴
فصل پنجم : توسعه متدلوژی اولویت بندی پلها
فصل۵: توسعه متدلوژی اولویت بندی پلها ۱۴۸
۵-۱- تعیین عوامل موثر بر اولویت بندی (تکمیل پرسش نامه توسط خبرگان) ۱۵۰
۵-۲- داده های ورودی ۱۵۱
۵-۳- داده های هدف ۱۵۱
۵-۴- انتخاب شبکه عصبی ۱۵۲
۵-۵- شبکه عصبی آموزش دیده در نرم افزار MATLABص ۱۵۲
۵-۶- شبکه عصبی در محیط MATLABص ۱۵۳

فصل ششم : مراحل اجرا و نتایج
فصل۶: مراحل اجرا و نتایج در نرم افزار MATLABص ۱۵۵
۶ -۱- تهیه ماتریس ورودی و ماتریس هدف ۱۵۵
۶-۲- شبکه عصبی مورد استفاده در این رساله ۱۶۰
۶-۳- شبکه عصبی در محیط MATLABص ۱۶۳
۶-۴- مراحل اجرای ماتریس ورودی و ماتریس هدف درنرم افزار MATLABص ۱۶۴
۶-۵- نتایج اولویت بندی ۱۱ پل شهری تهران در نرم افزار MATLABص ۱۶۸
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۱
۷-۱- نتیجه گیری ۱۷۱
۷-۲- پیشنهادات ۱۷۲
پیوست ها ۱۷۴
پیوست الف: پرسش نامه ۱۷۴
منابع و مراجع ۱۷۷
الف: فهرست منابع فارسی ۱۷۷
ب: فهرست منابع انگلیسی ۱۷۷
۱۷۹ ج: سایت اطلاع رسانی
۱۸۰ چکیده انگلیسی

چکیده:
مدیریت پل به عنوان یک موضوع جدید در چند سال گذشته در کشور ما مطرح گردیده است. البته لازم بذکر است که این بحث بصورت بسیار پراکنده در قدیم نیز مطرح بوده ولی چندان توجهی به آن نشده است. در این پایان نامه سعی بر این است که ابتدا اهمیت موضوع در ذهن همگان روشن گردد و سپس سیستم های اولویت بندی مدیریت و نگهداری پلها مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول شامل یک سری از تعاریف مدیریت و نگهداری پلها می باشد و همچنین برخی مفاهیم اساسی و مهم مرتبط با دانش مدیریت پل می باشد. فصل دومکارهای انجام شده در برخی از کشورهای جهان مانند آمریکا و…… بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته شیوه ها و نرم افزارهای مورد استفاده در این کشورها مطرح گردیده است. در کشور ما ایران به تازگی فعالیتهایی در زمینه مدیریت و نگهداری پلها توسط وزارت راه و ترابری در مورد پلهای راه آهن و پلهای برون شهری و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در شهر تهران انجام پذیرفته است ولی در میان به شیوه های اولویت بندی چندان توجهی نشده است.در فصل سوم وضعیت ۱۰ پل در شهر تهران بدلیل نبود یک سیستم مدیریت و نگهداری مناسب و شیوه اولولیت بندی با جهت رفع نواقص بوجود آمده، مورد بررسی قرار گرفته است. لازم بذکر است این نمونه ها جهت ورودی نرم افزار می باشد. در این پایان نامه سعی بر این است که یک شیوه برای اولویت بندی انتخاب گردد تا بتوان پلها را برساس آنها اولویت بندی نمود. برای همین منظور یک پرسش نامه با توجه به نظر اساتید تهیه و در آن عوامل اولویت بندی مشخص گردیده است که در پیوست آورده شده است. در فصل چهارم روش شبکه های عصبی به عنوان مدل اولویت بندی انتخاب گردیده، تعاریف و مفاهیم آن آورده شده است. در فصل پنجم متدلوژی تحقیق بیان گردیده است. برنامه نوشته شده با نرم افزار Matlab در فصل ششم توضیح داده شده و نتایج اولویت بندی برای نمونه های موجود آورده شده است. فصل هفتم فصل نتیجه گیری پیشنهادات می باشد.

مقدمه:
همانگونه که تمهیدات موثری جهت نگهداری از تاسیسات کالبدی شهری و غیرشهی (شریانهای حیاتی) و همچنین مراکز امداد و نجات، آتشنشانی ها، بیمارستانها، مدارس و غیره صورت می گیرد، مدیریت پل نیز به عنوان عنصری کلیدی در شبکه راهها باید از جایگاهی برجسته در امر مدیریت و نگهداری شریانهای حیاتی برخوردار گردد. پلها اعضای بسیار مهمی از شبکه حمل ونقل می باشند. پلها برای اطمینان از اینکه بطور مرتب مورد بازرسی و ارزیابی قرار گیرند، نیاز به مدیریت دارند تا با اولویت بندی و انجام عملیات نگهداری وتعمیرات مناسب، سطح عملکرد مورد نظر را در طول عمر خود داشته باشند.
علیرغم وجود پلهای متعدد و بزرگی که در طی پنجاه سال گذشته در کشور ساخته شده است و روز به روز در حال افزایش است، هنوز دستورالعمل خاصی با توجه به منابع محدود در زمینه اولویت بندی مدیریت و نگهداری پلها تدوین نشده است و حال اینکه در سایر کشورها این موضوع کاملاً در دستور کار بوده و راهنمایی هایی لازم تهیه شده است.

نتیجه گیری
در این رساله قصد داریم یکی از روشهای اولویت بندی پلها که شاید جزء بهترین روشها باشد، مورد مطالعه قرار گیرد. همانطور که در فصول قبل نیز آورده شده است، شبکه های عصبی مصنوعی بر گرفته از هوش آدمی می باشد و اساس کار آن از مغز انسان الگو برداری شده است. از آنجایی که هوش انسان دامنه نامحدودی دارد این علم بسیار علم به روزی در این زمینه می باشد. شبکه های عصبی دارای ۴ خاصیت بسیار بزرگ می باشند که آنها را از سایر روشها متمایز می نماید. اولین خاصیت یادگیری آنها با مثال می باشد. در حقیقت می توان گفت که شبکه های عصبی با دنیای واقعی منطبق می باشند. یعنی می توان با مثالهای دنیای واقعی به آنها آموزش داد که برای نمونه بعدی چطور باید عمل کرد. دوم حافظه گسترده و بسیار شکل پذیر آنها می باشد که با توجه به اینکه پارامترهای تاثیر گذار بر مبحث مدیریت و نگهداری پل ها از فراوانی قابل توجهی برخوردار است، با بهره گیری از روش شبکه عصبی می توان ارزیابی صحیحی از وضعیت موجود پل به نسبت وضعیت ایده آل بدست آورد و بدین وسیله به یک روش مقایسه ای قابل قبول میان پل های متعدد و رتبه بندی آنها نسبت به همدیگر دست یافت. خاصیت سوم این است که از معایب چشم پوشی میکنند و با بوجود آمدن یک اشکال از کار نمی افتند. چهارم خاصیت آنها این است قادر به تشخیص الگو می باشند.
این روش در کشور ما از سابقه کمی برخوردار است و در این رساله تلاش شده تا با بهره گیری از این متد ، روشی سیستماتیک جهت مقایسه و ارزیابی وضعیت پل های موجود بدست آید. البته لازم بذکر است در کشور ما به علت نبود یک سیستم مدیریت و نگهداری مناسب، استفاده از این شبکه بسیار مشکل می باشد. زیرا شبکه های عصبی بایستی توسط نمونه های مختلف آموزش داده شود تا جواب بهتری تولید نمایند. هر چه تعداد این نمونه ها بیشتر باشد جواب تولید شده به واقعیت نزدیکتر می باشد.
با توجه به توضیحات فصل پنجم روش کار در این رساله به این صورت می باشد که ۲۵ عامل که بر روی پلها تاثیر گذار بود با نظر استادید این رشته در یک پرسش نامه مشخص گردید که این پرسش نامه توسط ۲۶ نفر بطور صحیح تکمیل گردید. با توجه به این موضوع که اگر تمام امتیازات یک پرسش نامه ۵ باشد آن پل، پل آرمانی خواهد بود بنابراین با وارد کردن ۴ نمونه کامل تعداد نمونه ها به عدد ۳۰ رسیده است. در نرم افزار MATLAB برای ۲۵ مشخصه ۷۸ نمونه لازم است. بنابراین تعداد نمونه ها ۳ برابر گردیده است. سپس Mfile جهت ورود به نرم افزار نوشته شده است. نرم افزار از این نمونه ها تعدادی را برای آموزش، تعدادی را برای چک کردن و تعدادی را برای آزمایش استفاده کرده است. بعد از انجام مراحل برنامه نویسی، به عنوان مثال اطلاعات مربوط به ۱۱ نمونه پل موجود تهران به برنامه داده شد و نتایج حاصل گردید. با توجه به تعداد کم نمونه ها بصورت پیش بینی می توان گفت که پل پارک وی از بهترین پلها و پل رسالت- حقانی و پل مدرس- بهشتی و گیشا از بدترین پلها می باشد. که جواب نرم افزار نیز با این پیش بینی ها نزدیک می باشد. بنابراین به نظر می رسد شبکه های عصبی یکی از روشهای مناسب در زمینه اولویت بندی می باشد و جای آن را دارد که در این زمینه فعالیت بیشتری در کشور صورت پذیرد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط