توسعه شاخصهای عملکردی اتوبوسهای سریع السیر شهری (BRT) – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:284
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

توسعه شاخصهای عملکردی اتوبوسهای سریع السیر شهری (BRT) – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ……………. ۱

مقدمه …………….۲

فصل اول: تاریخچه و کلیات
۱- ۱- آغاز کار محل و نقل عمومی در جهان …….. ۳
۱-۲- بررسی سیستمهای حمل و نقل عمومی ………….. ۵
۱-۳- حمل و نقل عمومی سریع السیر ……………..۱۲
۱-۴- تعریف مسأله ……………….. ۱۵
۱-۵- هدف و روش کار …………..۱۶
۱-۶- کلیات موضوع ………………. ۱۷
۱-۷- نمونه های موفق BRT ……ا………… ۱۸

فصل دوم: مروری بر منابع
۲-۱- مشخصات حمل و نقل اتوبوسرانی سریع …………۲۰
۲-۲- تجربه پیاده سازی عناصر BRT ……ا………۲۱
۲-۳- تجربه راه اندازی سیستم BRT …….ا……… ۳۷
۲-۴- ساختار و محتویات مراجع …………….۴۲
۲-۵- خلاصه مقالات کنفرانسها ……………. ۴۳
فصل سوم: روش تحقیق
۳- ۲-نوع و روش تحقیق ………..۶۹
۳-۳- متغیر مستقل ………………۷۰
۳-۴- متغیر وابسته ……………….۷۱
۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات ……………… ۷۳
۳-۷-پایایی ………….. ۷۵
۳- ۸-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات …………. ۷۷
۳-۹-۱- آزمونهای تحلیل واریانس فریدمن ……………. ۷۷
۳-۹-۲- آزمون Tیک نمونه ای …………….. ۷۸

فصل چهارم: جمع آوری اطلاعات
۴- ۱-عناصروشاخصهای اصلی سیستم ……………۸۰
۴-۱- ۱-زمان سفر …………..۸۰
۴-۱-۲- اعتمادپذیری ……………۸۱
۴-۱-۳- شکل و هویت ………….. ۸۲
۴-۱-۴-ایمنی و امنیت ………….. ۸۳
۴-۱-۵- ظرفیت ……………. ۸۴
۴- ۲-عناصر و اجزاء BRT …….ا……… ۸۶
۴-۲-۱-مسیرهای حرکت ………………. ۸۶
۴-۲-۲- ایستگاهها ………………. ۸۶
۴-۲-۳-خودروها ………….. ۹۷
۴-۲-۴-جمع آوری کرایه……………… ۱۰۳
۴-۲-۵- سیستم هدایت هوشمند …………. ۱۰۶
۴-۳- ۶-طرح هدایت و اجرای سیستم ………….. ۱۰۸
۴-۴- ۱-تاثیر عناصر بر روی شاخصهای اصلی ………… ۱۱۰
۴-۴-۲- تاثیر عناصر بر زمان سفر ……….. ۱۱۴
۴-۴-۳- تاثیر عناصر بر اعتماد پذیری ………….. ۱۲۱
۴-۴-۴- تاثیر عناصربر شکل و هویت …………..۱۲۸
۴-۴-۵- تاثیر عناصر بر ظرفیت …………… ۱۳۸
۴-۵- رابطه بین اجزاء و شاخصها …………..۱۴۸

فصل پنجم : تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج
۵-۱- مقدمه …………..۱۵۰
۵-۲- مشخصات خط یک اتوبوس تندرو …………۱۵۱
ح
۵- ۳-مزایای احداث خط یک اتوبوس تندرو ………….. ۱۵۳
۵- ۴-مزایا و معایب سیستم …………..۱۵۹
۵-۴-۱-نقاط ضعف موجود در سیستم …………..۱۵۹
۵-۴-۲-نقاط قوت موجود در سیستم ……………۱۶۵
۵- ۵-وضعیت موجود خط یک از دیدگاه کاربر………..۱۷۲
۵-۵-۱-مشخصات افراد مورد پرسش ……………۱۷۲
۵-۵-۲-موضوعات مورد بررسی …………… ۱۷۳
۵- ۶-میزان حجم تقاضا در ایستگاه های نمونه گیری شده ……….۱۸۰
۵-۷- ارائه راهکار ………….۱۸۴
۵-۸-جمع بندی …………… ۱۸۷

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری و پیشنهادات ……………… ۱۸۸

منابع فارسی ………….. ۱۹۱
منابع انگلیسی ………………۱۹۲

سایت ……………۱۹۵

چکیده :
نقش حمل و نقل همگانی از دیرباز به عنوان یکی از اهرمهای مهم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور  شناخته شده است.
بطور کلی در جوامع امروز با توجه به رشد جمعیت شهرنشینی و بزرگ شدن شهرهای بزرگ معظل ترافیک ،به  عنوان بزرگترین معظل در بین مشکلات کلان شهرها مطرح است ، زیرا بهبود و ساماندهی ترافیک شهری گام  بلندی در صرفه جویی زمان ، مصرف سوخت ، هزینه خانوار و کاهش استرسهای افراد و کاهش مشکلات روحی  ناشی از ترافیک سنگین را برطرف می نمایند.
در این پایان نامه سعی شده است که یکی از موثرترین مدهای حمل و نقل همگانی یعنی سیستم اتوبوسرانی و  در نهایت سامانه سریع السیر اتوبوسرانی یعنی bus rapid transit ) BRT ) مورد توجه و بررسی قرار بگیرد  و پس از شناخت شاخصهای اصلی این سیستم ، راه حلهای مناسب در جهت بهبود این شاخصها ارائه گردد.  در آخر هم مطالعات و تحقیقات انجام شده به صورت موردی برای خط یک BRT تهران اعمال گردیده و نتایج  آن استخراج شده است.
همچنین تحقیقات انجام شده بصورت پرسشنامه از کاربران به طریق میدانی انجام گرفته و آمارهای بدست آمده  توسط آزمون T- student پردازش گردیده است.

مقدمه
نقش حمل ونقل از دیرباز به عنوان یکی از اهرمهای مهم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور شناخته شده  است. به نظر اکثر اقتصاددانان دنیا در تمامی جوامع کنونی، اعم از پیشرفته، در حال توسـعه و کـم توسـعه یافتـه نیاز به تسهیلات حمل ونقل، جهت رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی شدیداً مورد تأکید میباشد.  این بخش زیربنایی، نه تنها به خودی خود اشتغال زا بوده و تولید خدمت می کند، بلکه بر توسعه سـایر بخشـهای اقتصادی همانند کشاورزی و صنعت نیز تأثیرگذار می باشد. بنابراین چنانچه این بخش کلیدی همراه و همسـو بـا سایر بخشهای اقتصادی کشور توسعه نیابد می تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در رشـد و توسـعه اقتصادی کشور به شمار آید. بخش حمل ونقل در کشور خودمان نیز سهم بـه سـزایی را در توسـعه اقتصـادی بـه عهده دارد. ساخت، توسعه و بهبود شکل حمل ونقل در یک منطقه بخصوص جغرافیایی می تواند مزایای متعـددی برای استفاده کنندگان و همچنین غیراستفاده کنندگان از این شبکه را بطور مستقیم و غیرمسـتقیم در برداشـته باشد. لذا با توجه به اهمیت سرمایه گـذاری در ایـن زیـربخش و بـا توجـه بـه کمبـود منـابع مـالی بخصـوص در کشورهای جهان سوم می بایستی در هنگام برنامه ریزی و همچنین تهیه و تنظیم بودجه جهت راههـا از روشـها و ابزارهای اقتصادی در راستای ارزیابی پروژه ها و استفاده بهینه از امکانات بهره گیری کرد.
هر یک از انواع سیستمهای حمل ونقل شهری دارای صفات و مزایا و معایبی است به قسمتی که می توانند مکمـل یکدیگر باشند. مشخصات هر سیستم، آن را برای نوعی حمل ونقل شهری مناسب، و برای حجم معینی از ترافیـک شهر با صرفه می سازد. بنابراین نباید بدنبال سیستم معینی گشت که برای همه رفت و آمـدهای شـهری بهتـرین باشد بلکه مناسبترین وضع، همیشه از ترکیب دستگاههای مختلف بوجـود مـ یآیـد . در شـهرهای امـروزی انـواع سیستمهای حمل ونقل قدیمی و جدید در کنار یکدیگر عمل می کنند و تجربه نشان داده است که عدم توجـه بـه یکی از انواع وسایل نتایج بدی به بار آورده است.

نتیجه گیری و پیشنهادات :
با توجه به اطلاعات و مستندات ارائه شده در فصلهای قبل موارد زیادی به ذهن خطور می نماید. این نکات  دارای دو جهت گیری کلی می باشند که یکسری از آنها توجیه کننده استفاده از یک سیستم برای کارشناسان و  متخصصان حمل و نقل (Experts ) می باشد و دیگر بیان کننده مشخصات و الگوهای مرتبط با انواع  سیستمهای حمل و نقل همگانی انبوه برای تصمیم گیران (Decision Makers ) هستند.  اخیرا مطالعات انجام شده در مورد هر یک از سیستم های مزبور در دو رده تهیه می گردد . یکی برای مطالعه و  کار کارشناسی و عملیات اجرایی توسط متخصصین و پیمانکاران بوده و دیگری با ارائه اطلاعاتی متمرکز بر تمام  موارد کارشناسی( بخش قبل) بطور خلاصه با تکیه و توجه ویژه به مطالعات اقتصادی و توجیهات مربوطه و نیز  مسائل شهرسازی و سیاستهای مرتبط با کاربری زمین و سایر ملاحظات سیاسی – اجتماعی و فرهنگی در قالب  برنامه های توسعه و طرحهای تفصیلی و جامع شهری می پردازد . در این اثنا اغلب طرح هایی که مورد توافق دو  جانبه تصمیم گیران و متخصصین می باشد جهت اجرا انتخاب می شوند.  امروزه با توجه به رشد روز افزون ترافیک و ضرورت اجرای طرح های زود بازده و دارای پوشش کامل و انعطاف  پذیر نگاه موشکافانه به عملکرد و در نهایت انتخاب بهینه ترین سیستم حمل و نقل انبوه معطوف گردیده است.  دراین میان با توجه محدودیتهای مالی – فشارهای اجتماعی و سیاسی و نیز تنگناهای زمانی و توپوگرافی و … گزینش مدهای کم هزینه تر از لحاظ راه اندازی ، زود بازده تر ، همه جا رو ، مدرن و دارای زمانبندی دقیق و  هزینه های نگهداری پایین با توجه به امکانات موجود را در اولویت قرار داده است ، بگونه ای که موسسات  معتبری همچون FTA در آمریکا با تاسیس مراکز ویژه فصل جدیدی از سیستم های حمل و نقلی را ایجاد و  معرفی نموده است.  این سیستم حمل و نقلی طبق مقایسه های انجام شده در فصول گذشته همان سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT ) است . مزیتهای ذکر شده این سیستم طبق گفته های پیشین و در مقام قیاس به سیستم های دیگر
حمل و نقل همگانی انبوه به شرح زیر است :
۱٫ هزینه پایین راه اندازی و احداث خطوط و مسیرها
۲٫ هزینه پایین نگهداری و تعمیرات
۳٫ قابلیت هماهنگی و استفاده از تکنولوژی های مدرن ( نظیر ITS )
۴٫ آشنا بودن مسافرین ( کاربران ) با این سیستم
۵٫ هزینه پایین برای کاربران
۶٫ انعطاف پذیری و سرعت بالا در شرایط مختلف توپوگرافی
۷٫ ظرفیت مناسب و قابل افزایش
۸٫ استفاده از طراحی های نوین در تجهیزات جهت راحتی و آسایش بیش از پیش کاربران
۹٫ عمر نسبتا طولانی به نسبت سرمایه گذاری اولیه و ارزش اسقاطی نهایی
۱۰٫ استفاده از موتورهای نوین و سیستم های دوست با محیط زیست
۱۱٫ استفده از برنامه زمانبندی دقیق و سیستم های اطلاع رسانی نوین
۱۲٫ قابلیت استفاده و راه اندازی در انواع مناطق و شهرها (کوچک ، متوسط، کلانشهر )
۱۳٫ ایجاد و ترغیب مردم و افزایش فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی با ایجاد مزیت بالای زمانی
و اقتصادی برای کاربران بمنظور جلوگیری از استفاده وسایل نقلیه شخصی
۱۴٫ بهبود شرایط ترافیکی شهری و انضباط اجتماعی

متاسفانه در ایران بعد از بحث بهبود شرایط ترافیکی و گرم شدن بازار ایجاد حمل و نقل همگانی نوین در شهرها  علی الخصوص شهرهای بزرگ ، بیشتر نظرها متوجه ” مترو” شد. ( مثلا گفته شد برای شهرهای بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ، مترو مناسب ترین گزینه است .) . اما این تصمیم ها بدون در نظر گرفتن بازه و زمان  اجرا و هزینه های کلان ایجاد این سیستم مطرح گردیده است . در این میان باید توجهات را بسمت بهترین  تصمیم معطوف داشت و پس از انجام پروسه های مهندسی ارزش بهترین گزینه را در میان مدهای گوناگون  حمل و نقل همگانی انبوه برگزید ؛ زیرا در سطح جهان شهرهای با جمعیت به مراتب بیشتر از نیم میلیون نفر از  سیستم هایی چون BRT استفاده کرده و می کنند . ( مثال : شهر کوریتیبای برزیل با ۳/۲ میلیون نفر  جمعیت) و کاملا به نتیجه مطلوب نائل گشته اند ، بگونه ای که حدود ۷۰% از مردم این شهر جهت جابجایی از  سیستم مزبور استفاده می کنند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط