توسعه مدل تعیین زمان عبوری وسایل نقلیه تقاطع های هم سطح با چراغ راهنمایی در شهر تهران – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:372
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

توسعه مدل تعیین زمان عبوری وسایل نقلیه تقاطع های هم سطح با چراغ راهنمایی در شهر تهران – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده …………………1

پيشگفتار………………..2
فصل اول-تعريف مساله
1-1تعريف مساله………..4
2-1نياز به مطالعه در مورد مساله……………..5
3-1اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن……………7
4-1اهداف و فرضيات…………9
5-1دامنه اثر مساله در جامعه علمي و اجتماع……..9
6-1محدوديت ها و چهار چوب پروژه…………….10

فصل دوم-كاوش در متون
1-2تاريخچه و طبقه بندي و اظهار بكر بودن متون………11
2-2بررسي مقالات……………21
3-2بررسي تزها و پروژه ها…………22
4-2بررسي كتاب ها…………23
5-2بررسي كنفرانس ها…………….23
6-2سوالات مطرح شده و نقد و بررسي متون……………25

فصل سوم-روش تحقيق
1-3روش بكار گرفته شده و دلايل آن……………25
2-3دستور العمل جمع آوري اطلاعات و روش هاي بكار رفته.………….…..25
3-3تعاريف،اختصارات و نشانه هاي رياضي…….25
4-3ارائه مباحث ضروري علمي……….26
5-3كاربرد آمار در مهندسي ترافيك……….26

الف)متغيرهاي تصادفي و معيارهاي معين آماري………….26

ب)بعضي از مفاهيم اساسي احتمالات………32

ج)معرفي چند توزيع مهم در متغيرهاي گسسته……………35

د) معرفي چند توزيع مهم در متغيرهاي پيوسته…….45

ه)آزمون فرضيه………..50

و)رگرسيون…………….56

6-3متغيرهاي جريان ترافيك……….60
1-6-3تعاريف………..60
7-3ارتباط متغيرها و چگونگي محاسبات آنها…….62
8-3كاربرد سر فاصله زماني………….62
9-3عوامل موثر در سر فاصله زماني…………62
3-10فاصله زماني وسايل نقليه ورودي به يك تقاطع با چراغ راهنمايي .. …. 64
3-11خصوصيات جريان منقطع……….65

فصل چهارم-برداشتها و جمع آوري داده ها
1-4مقدمه………………..68

فصل پنجم-تحليل و پردازش اطلاعات
1-5نمودار خطوط رگرسيون شده بر داده هاي تقاطعات….…………..72
فصل ششم-نتايج و پيشنهادات
1-6مقدمه………………107
2-6نتيجه گيري در مورد كل تحقيق……….107
3-6پيشنهادهاي تحقيقاتي براي آينده………108
4-6كاربرد هاي عملي و تئوري……………..109

منابع و ماخذ
منابع فارسي…………110

منابع لاتين…………..111
پيوست ها……………128
اطلاعات برداشت شده از تقاطعها………………. 129
چكيده انگليسي…………273

چكيده:
هدف ازاين تحقيق بدست آوردن ضرايب معادله گرينشيلدز براي شهر تهران مي باشد.اين معادله زمان عبوري شروع حركت خودروها را پس از رويت چراغ سبز،معين مي كند.براي اين كار هشت تقاطع از  تقاطعهاي شهر تهران به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديد.تعداد خودروهاي ايستاده در صف پشت چراغ  قرمز شمرده مي شود و به كمك يك كرونومتر زمان تخليه آنها پس از زمان سبز اندازه گيري خواهد شد.به  روش مينيمم مجذور فواصل يك خط به داده هاي بدست آمده برازنده مي شود؛كه ضرايب معادله اين خط  همان ضرايب معادله گرينشيلدز خواهد بود.  اينكار براي هر تقاطع جداگانه و سپس براي تمام تقاطعات انجام شده است.همين روش براي خطوط گردش  به چپ بكار بسته مي شود تا معادله گرينشيلدز براي گردش به چپ نيز حاصل شود.  ضرايب معادله گرينشيلدز در حقيقت سر فاصله متوسط زماني بين خودروها و متوسط زمان حركت و عبور  خودروي اول از خط توقف هستند.از اين جهت از اعداد بدست آمده مي توان براي محاسبه ظرفيت و ساير  مولفه هاي ترافيكي نيز استفاده كرد.

مقدمه
در آغاز قرن بيست و يكم شاهد رشد و توسعه شهري خصوصا شهرهايي با مركزيت  تجاري،اداري،سياسي،اقتصادي و …مي باشيم.كه ابر شهري مثل تهران نيز از اين قاعده مستثني نيست و با  سرعت غير قابل باوري در حال گسترش مي باشد.اين گسترش سريع و به تبع آن افزايش وسايل نقليه و  استفاده كنندگان از راهها براي جابجايي انسان و كالا محتاج به برنامه ريزي دقيق،علمي و به روز مي باشد. و  به نظر مي رسد ديگر روشهاي سنتي كنترل ترافيك پاسخگوي تقاضاي موجود در شهر تهران نيست.  فعاليتها و آمد و شدهاي شهري عموما در دو بخش معابر و تقاطعات صورت مي پذيرد.با توجه به شكل گيري  اسكلت معابر و تقاطعات در شهري مثل تهران به نظر مي رسد يكي از بهترين روشها براي گشودن گره كور  ترافيك در اين شهر بهينه سازي معابر و تقاطعات و استفاده از روشهاي نوين در كنترل ترافيك مي باشد.در  اين مورد چون معمولا معابر داراي طراحي يكنواخت مي باشند،تقاطعات-خصوصا تقاطعات هم سطح-از  حساسيت ويژه اي برخوردار هستند.در تقاطعات همسطح آنچه كه بيش از اصلاح هندسي تقاطع مي تواند به  بهينه سازي جريان ترافيك بيانجامد روشهاي كنترل و نظارت بر جريان ترافيك است كه بطور معمول اين  نظارتها و كنترلها توسط چراغ راهنمايي صورت مي پذيرد.  طراحي چراغهاي راهنمايي با ملاحظه حجم ترافيك عبوري و عوامل متعدد ديگري صورت مي گيرد.يكي از
اين عوامل تاخير وارد بر خودروها در تقاطع مي باشد.
اين زمان تاخير به دو قسمت تقسيم مي شود:
1)تاخير وارد بر خودرو هنگام توقف در پشت چراغ قرمز
2)تاخير شروع حركت بعد از مشاهده چراغ سبز
كه در اين تحقيق قسمت دوم مورد مطالعه و مداقه قرار داده شده است.  دست آخر تمامي عوامل در يك تقاطع روي كارايي آن موثر هستند كه هريك از اين عوامل مي توانند در  تحقيقات مجزا و مختلفي مورد بررسي قرار گيرند اين عوامل مي توانند عرض خطوط ترافيكي،پاركينگها،سر  فاصله زماني،زمان تلف شده،سطح خدمت(LOF)،نسبت ترافيك،نسبت حجم به ظرفيت،خصوصيات راننده  ها و عابرين و هزينه اجرا باشند.  نكته اي كه در اينگونه تحقيقات بسيار حايز اهميت است توجه به اين نكته مي باشد كه در ابر شهري مثل  تهران عملا با خطوط ترافيكي و صفهاي منظم روبرو نيستيم و درصد بالايي از خودروها كاملا نامنظم از  خطوط ترافيكي استفاده نموده و بعضا از يك مسير دو خطه به عنوان سه يا حتي چهار خط عبوري استفاده  مي نمايند،لذا ظرفيت عملي معابر همواره بيشتر از ظرفيت تئوريك آنها مي باشدو اين واقعيت كه عموما از  عدم وجود فرهنگ صحيح رانندگي نشات مي گيرد علاوه بر اينكه بر مشكلات ترافيكي مي افزايد باعث  صعوبت برداشتها و تحقيقات و نهايتا خدشه در نتيجه گيري ها مي شود.اما ما اجبارا فرض مي كنيم كه  رانندگان در صفوف منظم و در بين خطوط رانندگي مي كنند.

نتيجه گيري
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه اعداد بدست آمده براي رابطه گرينشيلدز در تهران تقريبا همان اعداد  رابطه اوليه گرينشيلدز است.  با توجه به اينكه جعبه دنده خودروها در تهران اكثرا غير اتوماتيك هستند،اين اعداد منطقي به نظر مي رسد.اما عبور  بي قانون عابران پياده،رعايت نكردن حق تقدم توسط راننده ها و استفاده بيش از حد ظرفيت خيابانها باعث شده  است كه مقدار متوسط تاخيرها در شهر تهران زياد باشد.  هماهنگ سازي چراغهاي راهنمايي و سيستم كنترل كامپيوتري چراغهاي راهنمايي مي تواند كمك شاياني به جريان  ترافيك و كاهش تاخيري نمايد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت