جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:125
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده …………………………………………………… 14.

مقدمه ………………………………………………………………. 15

كليات ………………………………….16

فصل اول: آشنايي با شبكه توزيع
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………… 18

1-2- معرفي سيستم توزيع ………………………………………………… 18

1-2-1 ساختار سيستم توزيع ……………………………………………………… 18

1-2-2 پستهاي توزيع ……………………………………………………………………… 20

1-2-3 فيدرهاي توزيع ……………………………………………………………. 20

1-2-3-1 سيستم شعاعي ……………………………………………………… 20

2-2-3-2 حلقه اوليه ……………………………………………………….. 21

1-2-3-3 سيستم گزينشي اوليه ………………………………………………………….. 21

1-2-3-4 سيستم گزينشي ثانويه ………………………………………………………….. 22
1-2-3-5 شبكه نقطه ثانويه ……………………………………………………… 22
1-3-3-6 آرايش مدار به صورت مستقيم ـ شعاعي …………………………………………. 23
1-3 تجهيزات حفاظتي شبكه توزيع ………………………………………………… 25

1-3-1- ابزارها و تجهيزات ……………………………………………………………………….. 25

1-3-1-1 بازبست ها (كليدهاي وصل مجدد) ………………………….. 26
1-3-1-2 سكسييونرها …………………………………………………. 27

1-3-2 معيارهاي هماهنگي ابزارهاي زمان/ جريان در سيستم توزيع ……………………………….. 28

1-3-3 هماهنگي فيوز ـ فيوز ……………………………………………………………….. 29
1-3-4 هماهنگي بازبست ـ فيوز ………………………………………………………. 29
1-3-5 هماهنگي بازبست ـ سكسيونر ……………………………………………………………………. 30
1-3-6 هماهنگي بازبست ـ سكسيونر ـ فيوز …………………… 30

فصل دوم: قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع
2-1 مقدمه ………………………………………….. 32

2-2- مفهوم قابليت اطمينان ………………………………………………………… 33

2-3 قابليت اطمينان سيستم توزيع ……………………………………………………… 33

2-4 ارزيابي ساختار سيستم توزيع از ديدگاه قابليت اطمينان …………………………………….. 34
2-5 مقايسه قابليت اطمينان سيستم هوايي، زميني توزيع …………………………………. 35
2-6 شاخص هاي قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع ………………………. 36
2-6-1 شاخص هاي قابليت اطمينان بر مبناي مشترك …………………………………… 37
2- 6-2 شاخص هاي قابليت اطمينان بر مبناي بار ………………………………………………………….38
2-7 روش هاي محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان …………………………………… 39
فصل سوم تاثي ر تجهيزات كليدزني در قابليت اطمينان شبكه توزيع در سيستم اتوماسيون
3-1- مقدمه ……………………………………………… 42
3-2- طراحي شبكه هاي توزيع …………………………………………………….. 42
3-2- 1- تاثير تعداد مكان و كليدها روي قابليت اطمينان ……………………………………………….. 43

3-3 سيستم مورد مطالعه ……………………………………………………. 43

3-4 تاثير مكان سكسيونرها ………………………………………. 45

3-5 تاثير تعداد سكسيونرها ………………………………………………. 47
3-6 بررسي روش ها و مدل هاي ارايه شده در جايابي ادوات كليدزني ……………………………………. 48

فصل چهارم: الگوريتم ژنتيك اصلاح شده
4-1 مقدمه …………………………………………….. 62
4-2 ويژگي هاي خاص الگوريتم ژنتيك ……………………………………………………. 62
4-3 اصطلاحات ويژه مورداستفاده در ژنتيك طبيعي و مصنوعي …………………………………………………..63

4-3 چارچوب كلي الگوريتم ژنتيك و مفاهيم استفاده شده در آن ………………………… 65
3-4-1 تعيين نحوه كد گذاري نقاط فضاي جستجو 66
4-4-2 توليد اوليه تصادفي …………………………………………… 66

3-4-3 محاسبه مقدار برازندگي افراد …………………………………………… 67

3-4-3-1 تابع هدف چند متغيره ………………………………………. 68

3-4-3-2 تعيين عدد برازندگي رشته ها براساس تابع هدف ……………………………. 68
4-4-4 تكثير ……………………………………………….. 69
4-4-5 اعمال عملگرهاي ژنتيكي بر روي افراد انتخاب شده در مرحله تكثير ………………………………………………. 70
4-4-5-1 جا بهجايي (تركيب) ……………………………………………………….. 70
4-4-5-2 جهش …………………………………………………………………. 72
4-4-5-3 عملگر برگردان …………………………………….. 72

3-4-5-4 احتمال وقوع يك عمل ژنتيكي …………………………… 72

4-4-6-1 انتخاب براساس مكانيزيم چرخ رولت …………………………………………………… 73

4-4-6-2 نمونه برداري معين ……………………………………………………………………… 73

4-4-6-3 انتخاب بهترينها (انتخاب نخبه گرا) ……………………………………… 74

4-4-6-4 مكانيزم انتخاب براساس چرخ مسابقه ………………………………. 74

4-4-7 پارامترهاي كنترل الگوريتم ژنتيك ……………………………………. 74

4-4-8 شرط توقف الگوريتم ………………………………………………………. 75
4-5 معايب الگوريتم ژنتيك ……………………………………….. 76
4-7 اعمال الگوريتم ژنتيك بر روي يك تابع هدف با يك متغير مستقل …………… 79

فصل پنجم: الگوريتم پيشنهادي براي جابه جا يي بهينه تجهيزات حفاظتي
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………… 82

5-2 سطوح فشار متوسط ………………………………………………. 82
5-3 طرح و تعريف مساله ………………………………………….. 83
4-5 الگوريتم پيشنهادي ………………………………………………………………. 86

5-5 مدل رياضي پيشنهادي …………………………………………………………… 87
5-6 تابع هدف 88
5-6-1 محدوديت ها 88
5-6-1-1 هماهنگي بين تجهيزات ……..88

5-6-1-2 محدوديت طراحي اجرايي …………………………………………… 89
5-7 روش بهينه سازي ……………………………………………………………………. 89
5-7-1 ساختار كروموزوم …………………………………………………….. 90

5-7-2 عملگر تقاطع …………………………….90

5-7-3 عملگر جهش ………………………………………………. 90
5-7-4 تابع برازندگي ………………………………………………………. 91
5-8 سيستم مورد مطالعه ………………………………………………………………. 91
5-9 سطوح فشار ضعيف …………………………………………………… 93
5-9-1 طرح و مساله تعريف ……………………. 94
5-9-2 الگوريتم پيشنهادي ………………………………….. 94
5-10 مشخصات فني شبكه سيستم مورد مطالعه ……………………………………………. 95
5-10-1 پست كرد محله ……………………………….. 96
5-10-2 نتايج تجزيه و تحليل شبكه موجود ……………………………………………… 97
5-10-3 نتايج تجزيه و تحليل شبكه بهينه شده ………………………………………. 98
5-10-4 مقايسه نتايج ……………………………………………………………………. 99

فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات

6-1 نتيجه گيري ………………………………………………….100

6-2 پيشنهادات ………………………………………………………………101

پيوست ……………………………………………………………………..102

منابع ……………………………………………………………………………………..112

چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………….115

چكيده
هدف كلي شركت هاي برق ارايه سرويس به مشتركين با قابليت اطمينان بالا و هزينه پايين انرژي است اين هدف ما را به يك تعداد استانداردهاي مهندسي حفاظت هدايت مي كند.
جايابي تجهيزات حفاظتي در نقاط استراتژيكي مدار، كيفيت توان و شاخص هاي قابليت اطمينان را بهبود ميبخشد. دراين پايان نامه يك مدل برنامه ريزي غير خطي با متغيرهاي باينري ارايه مي دهيم كه مسئله با وارد كردن جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي در فيدرهاي اصلي و همه شاخه هاي جانبي شبكه هاي توزيع هوايي شاخص هاي قابليت اطمينان، را بهبود مي بخشد و سرويس به مشتركين با كيفيت بالا قابل اطمينان تر را فراهم مي كند.
محدوديت هاي بررسي شده دراين مساله شامل محاسبات فني و محدوديت اقتصادي مانند مسئله هماهنگي تجهيزات حفاظت سري، تجهيزات در دسترس، اهميت فيدرها و توپولوژي (شكل) مدار الكتريكي مي باشد. استفاده از الگوريتم ژنتيك براي حل اين مسئله پيشنهاد شده است. استفاده از اعداد باينري كه صفر و يك مي باشد محل تجهيزات حفاظتي (ريكلوزرد وسكشنالايزر و فيورد …) در نقاط از پيش تعيين شده مدار را نشان مي دهد.
مقدمه
حفاظت از سيستم قدرت و تجهيزات بزرگ و كوچك آن يكي از مهمترين وظايفي است كه بايد به بهترين صورت انجام پذيرد تا ثبات و پايداري و فعاليت دائم سيستم تخمين شود اين مساله به ويژه در سيستم توزيع انرژي الكتريكي كه پيچيده ترين بخش در يك سيستم قدرت به شمار مي آيد از اهميت ويژه اي برخوردار است. چرا كه از يك سو بيشترين اشتباهات و خطاها در سيستم توزيع رخ مي دهد. و از سوي ديگر ارتباط نزديـك آن با مصرف كنندگان انرژي الكتـريكي ضرورت عملكرد صحيح و مداوم آن را بيشتر مي كند. عملكرد درست سيستم توزيع نه تنها به دقت طراحي آن بستگي دارد بلكه به تنظيم درست تجهيزات حفاظتي نيز بسيار وابسته است زير اين تنظيم درست و به هنگام باعث مي شود كه خطاها پديد آمده در سيستم توزيع به سرعت و با دقت برطرف شده و كيفيت و قابليت اطمينان برق ساني بهبود مي يابد.

نتيجه گيري
اهداف اصلي استفاده از تجهيزات نسل جديد نشان ميدهد كه تاثير به سزايي در بازيابي بارهاي قطع شده پس از وقوع خطا در شبكه توزيع دارد. وجود اين ادوات در شبكه قابليت اطمينان سيستم را شديداً تحت تاثير قرار مي دهد به طوريكه با تغيير تعداد، مكان و نوع تجهيزات حفاظتي سطح قابليت اطمينان فيدر به طور قابل ملاحظه اي تغيير مي كند از طرفي مكان بهينه اين تجهيزات در شبكه به هم وابسته بوده و براي رسيدن به پاسخ بهينه مي بايست اين موضوع را مد نظر قرارداد.
در اين پايان نامه مساله حفاظت شبكه هاي توزيع در دو سطح فشار متوسط و فشار ضعيف معرفي و مدل سازي گرديده است.
در سطح فشار متوسط در پايان نامه مساله جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي مدلسازي گرديده و سپس بر مبناي مدل ارايه شده با استفاده از تئوري الگوريتم بهينهسازي ژنتيك روشي براي حل مساله ارايه شد. در اين الگوريتم جهت بيان دقيق مكان كانديد و نوع تجهيزات از روش باينري استفاده گرديده است.
كه جهت اعمال الگوريتم كروموزومي طراحي گرديده است كه در آن ساختار فيدر تقسيم بندي شده نوع و مكان درنظر گرفته شده است.
به منظور اجراي روش پيشنهادي نرمافزاري تهيه گرديد و براي نشان دادن كارايي روش مذكور بر روي يك سيتم كه در مرجع [10 ] ارايه گشته انجام گرفته و نتايج بهدست آمده با نتايج موجود بيانگر نقاط قوت روش پيشنهادي مي باشد.
براي سطوح فشار ضعيف كه حفاظت و تامين انرژي مشتركين با كيفيت بالا بسيار مد نظر است روشي پيشنهاد شده است كه با اعمال تغييرات در ساختار و آرايش شبكه ميتوان به اهداف حفاظت و كيفيت توان موردنظر دست يافت به اين ترتيب كه در اجراي اين قسمت از نرم افزار بسيار قدرتمند Digsilent استفاده گرديده است و تابع هدف پيشنهادي شامل حفاظت، ولتاژ مد نظر و اصلاح شبكه با توجه به رشد بار ارايه گرديده است به منظور نشان دادن كارايي روش پيشنهادي مطالعات عددي برر روي يك سيستم واقعي يك پست زميني انجام گرفته است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت