جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:125
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

جابه جایی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع الکتریکی – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………… ۱۴٫

مقدمه ………………………………………………………………. ۱۵

کلیات ………………………………….۱۶

فصل اول: آشنایی با شبکه توزیع
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………… ۱۸

۱-۲- معرفی سیستم توزیع ………………………………………………… ۱۸

۱-۲-۱ ساختار سیستم توزیع ……………………………………………………… ۱۸

۱-۲-۲ پستهای توزیع ……………………………………………………………………… ۲۰

۱-۲-۳ فیدرهای توزیع ……………………………………………………………. ۲۰

۱-۲-۳-۱ سیستم شعاعی ……………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۳-۲ حلقه اولیه ……………………………………………………….. ۲۱

۱-۲-۳-۳ سیستم گزینشی اولیه ………………………………………………………….. ۲۱

۱-۲-۳-۴ سیستم گزینشی ثانویه ………………………………………………………….. ۲۲
۱-۲-۳-۵ شبکه نقطه ثانویه ……………………………………………………… ۲۲
۱-۳-۳-۶ آرایش مدار به صورت مستقیم ـ شعاعی …………………………………………. ۲۳
۱-۳ تجهیزات حفاظتی شبکه توزیع ………………………………………………… ۲۵

۱-۳-۱- ابزارها و تجهیزات ……………………………………………………………………….. ۲۵

۱-۳-۱-۱ بازبست ها (کلیدهای وصل مجدد) ………………………….. ۲۶
۱-۳-۱-۲ سکسییونرها …………………………………………………. ۲۷

۱-۳-۲ معیارهای هماهنگی ابزارهای زمان/ جریان در سیستم توزیع ……………………………….. ۲۸

۱-۳-۳ هماهنگی فیوز ـ فیوز ……………………………………………………………….. ۲۹
۱-۳-۴ هماهنگی بازبست ـ فیوز ………………………………………………………. ۲۹
۱-۳-۵ هماهنگی بازبست ـ سکسیونر ……………………………………………………………………. ۳۰
۱-۳-۶ هماهنگی بازبست ـ سکسیونر ـ فیوز …………………… ۳۰

فصل دوم: قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع
۲-۱ مقدمه ………………………………………….. ۳۲

۲-۲- مفهوم قابلیت اطمینان ………………………………………………………… ۳۳

۲-۳ قابلیت اطمینان سیستم توزیع ……………………………………………………… ۳۳

۲-۴ ارزیابی ساختار سیستم توزیع از دیدگاه قابلیت اطمینان …………………………………….. ۳۴
۲-۵ مقایسه قابلیت اطمینان سیستم هوایی، زمینی توزیع …………………………………. ۳۵
۲-۶ شاخص های قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع ………………………. ۳۶
۲-۶-۱ شاخص های قابلیت اطمینان بر مبنای مشترک …………………………………… ۳۷
۲- ۶-۲ شاخص های قابلیت اطمینان بر مبنای بار ………………………………………………………….۳۸
۲-۷ روش های محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان …………………………………… ۳۹
فصل سوم تاثی ر تجهیزات کلیدزنی در قابلیت اطمینان شبکه توزیع در سیستم اتوماسیون
۳-۱- مقدمه ……………………………………………… ۴۲
۳-۲- طراحی شبکه های توزیع …………………………………………………….. ۴۲
۳-۲- ۱- تاثیر تعداد مکان و کلیدها روی قابلیت اطمینان ……………………………………………….. ۴۳

۳-۳ سیستم مورد مطالعه ……………………………………………………. ۴۳

۳-۴ تاثیر مکان سکسیونرها ………………………………………. ۴۵

۳-۵ تاثیر تعداد سکسیونرها ………………………………………………. ۴۷
۳-۶ بررسی روش ها و مدل های ارایه شده در جایابی ادوات کلیدزنی ……………………………………. ۴۸

فصل چهارم: الگوریتم ژنتیک اصلاح شده
۴-۱ مقدمه …………………………………………….. ۶۲
۴-۲ ویژگی های خاص الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………. ۶۲
۴-۳ اصطلاحات ویژه مورداستفاده در ژنتیک طبیعی و مصنوعی …………………………………………………..۶۳

۴-۳ چارچوب کلی الگوریتم ژنتیک و مفاهیم استفاده شده در آن ………………………… ۶۵
۳-۴-۱ تعیین نحوه کد گذاری نقاط فضای جستجو ۶۶
۴-۴-۲ تولید اولیه تصادفی …………………………………………… ۶۶

۳-۴-۳ محاسبه مقدار برازندگی افراد …………………………………………… ۶۷

۳-۴-۳-۱ تابع هدف چند متغیره ………………………………………. ۶۸

۳-۴-۳-۲ تعیین عدد برازندگی رشته ها براساس تابع هدف ……………………………. ۶۸
۴-۴-۴ تکثیر ……………………………………………….. ۶۹
۴-۴-۵ اعمال عملگرهای ژنتیکی بر روی افراد انتخاب شده در مرحله تکثیر ………………………………………………. ۷۰
۴-۴-۵-۱ جا بهجایی (ترکیب) ……………………………………………………….. ۷۰
۴-۴-۵-۲ جهش …………………………………………………………………. ۷۲
۴-۴-۵-۳ عملگر برگردان …………………………………….. ۷۲

۳-۴-۵-۴ احتمال وقوع یک عمل ژنتیکی …………………………… ۷۲

۴-۴-۶-۱ انتخاب براساس مکانیزیم چرخ رولت …………………………………………………… ۷۳

۴-۴-۶-۲ نمونه برداری معین ……………………………………………………………………… ۷۳

۴-۴-۶-۳ انتخاب بهترینها (انتخاب نخبه گرا) ……………………………………… ۷۴

۴-۴-۶-۴ مکانیزم انتخاب براساس چرخ مسابقه ………………………………. ۷۴

۴-۴-۷ پارامترهای کنترل الگوریتم ژنتیک ……………………………………. ۷۴

۴-۴-۸ شرط توقف الگوریتم ………………………………………………………. ۷۵
۴-۵ معایب الگوریتم ژنتیک ……………………………………….. ۷۶
۴-۷ اعمال الگوریتم ژنتیک بر روی یک تابع هدف با یک متغیر مستقل …………… ۷۹

فصل پنجم: الگوریتم پیشنهادی برای جابه جا یی بهینه تجهیزات حفاظتی
۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………… ۸۲

۵-۲ سطوح فشار متوسط ………………………………………………. ۸۲
۵-۳ طرح و تعریف مساله ………………………………………….. ۸۳
۴-۵ الگوریتم پیشنهادی ………………………………………………………………. ۸۶

۵-۵ مدل ریاضی پیشنهادی …………………………………………………………… ۸۷
۵-۶ تابع هدف ۸۸
۵-۶-۱ محدودیت ها ۸۸
۵-۶-۱-۱ هماهنگی بین تجهیزات ……..۸۸

۵-۶-۱-۲ محدودیت طراحی اجرایی …………………………………………… ۸۹
۵-۷ روش بهینه سازی ……………………………………………………………………. ۸۹
۵-۷-۱ ساختار کروموزوم …………………………………………………….. ۹۰

۵-۷-۲ عملگر تقاطع …………………………….۹۰

۵-۷-۳ عملگر جهش ………………………………………………. ۹۰
۵-۷-۴ تابع برازندگی ………………………………………………………. ۹۱
۵-۸ سیستم مورد مطالعه ………………………………………………………………. ۹۱
۵-۹ سطوح فشار ضعیف …………………………………………………… ۹۳
۵-۹-۱ طرح و مساله تعریف ……………………. ۹۴
۵-۹-۲ الگوریتم پیشنهادی ………………………………….. ۹۴
۵-۱۰ مشخصات فنی شبکه سیستم مورد مطالعه ……………………………………………. ۹۵
۵-۱۰-۱ پست کرد محله ……………………………….. ۹۶
۵-۱۰-۲ نتایج تجزیه و تحلیل شبکه موجود ……………………………………………… ۹۷
۵-۱۰-۳ نتایج تجزیه و تحلیل شبکه بهینه شده ………………………………………. ۹۸
۵-۱۰-۴ مقایسه نتایج ……………………………………………………………………. ۹۹

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۶-۱ نتیجه گیری ………………………………………………….۱۰۰

۶-۲ پیشنهادات ………………………………………………………………۱۰۱

پیوست ……………………………………………………………………..۱۰۲

منابع ……………………………………………………………………………………..۱۱۲

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………….۱۱۵

چکیده
هدف کلی شرکت های برق ارایه سرویس به مشترکین با قابلیت اطمینان بالا و هزینه پایین انرژی است این هدف ما را به یک تعداد استانداردهای مهندسی حفاظت هدایت می کند.
جایابی تجهیزات حفاظتی در نقاط استراتژیکی مدار، کیفیت توان و شاخص های قابلیت اطمینان را بهبود میبخشد. دراین پایان نامه یک مدل برنامه ریزی غیر خطی با متغیرهای باینری ارایه می دهیم که مسئله با وارد کردن جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی در فیدرهای اصلی و همه شاخه های جانبی شبکه های توزیع هوایی شاخص های قابلیت اطمینان، را بهبود می بخشد و سرویس به مشترکین با کیفیت بالا قابل اطمینان تر را فراهم می کند.
محدودیت های بررسی شده دراین مساله شامل محاسبات فنی و محدودیت اقتصادی مانند مسئله هماهنگی تجهیزات حفاظت سری، تجهیزات در دسترس، اهمیت فیدرها و توپولوژی (شکل) مدار الکتریکی می باشد. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل این مسئله پیشنهاد شده است. استفاده از اعداد باینری که صفر و یک می باشد محل تجهیزات حفاظتی (ریکلوزرد وسکشنالایزر و فیورد …) در نقاط از پیش تعیین شده مدار را نشان می دهد.
مقدمه
حفاظت از سیستم قدرت و تجهیزات بزرگ و کوچک آن یکی از مهمترین وظایفی است که باید به بهترین صورت انجام پذیرد تا ثبات و پایداری و فعالیت دائم سیستم تخمین شود این مساله به ویژه در سیستم توزیع انرژی الکتریکی که پیچیده ترین بخش در یک سیستم قدرت به شمار می آید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرا که از یک سو بیشترین اشتباهات و خطاها در سیستم توزیع رخ می دهد. و از سوی دیگر ارتباط نزدیـک آن با مصرف کنندگان انرژی الکتـریکی ضرورت عملکرد صحیح و مداوم آن را بیشتر می کند. عملکرد درست سیستم توزیع نه تنها به دقت طراحی آن بستگی دارد بلکه به تنظیم درست تجهیزات حفاظتی نیز بسیار وابسته است زیر این تنظیم درست و به هنگام باعث می شود که خطاها پدید آمده در سیستم توزیع به سرعت و با دقت برطرف شده و کیفیت و قابلیت اطمینان برق سانی بهبود می یابد.

نتیجه گیری
اهداف اصلی استفاده از تجهیزات نسل جدید نشان میدهد که تاثیر به سزایی در بازیابی بارهای قطع شده پس از وقوع خطا در شبکه توزیع دارد. وجود این ادوات در شبکه قابلیت اطمینان سیستم را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد به طوریکه با تغییر تعداد، مکان و نوع تجهیزات حفاظتی سطح قابلیت اطمینان فیدر به طور قابل ملاحظه ای تغییر می کند از طرفی مکان بهینه این تجهیزات در شبکه به هم وابسته بوده و برای رسیدن به پاسخ بهینه می بایست این موضوع را مد نظر قرارداد.
در این پایان نامه مساله حفاظت شبکه های توزیع در دو سطح فشار متوسط و فشار ضعیف معرفی و مدل سازی گردیده است.
در سطح فشار متوسط در پایان نامه مساله جایابی بهینه تجهیزات حفاظتی مدلسازی گردیده و سپس بر مبنای مدل ارایه شده با استفاده از تئوری الگوریتم بهینهسازی ژنتیک روشی برای حل مساله ارایه شد. در این الگوریتم جهت بیان دقیق مکان کاندید و نوع تجهیزات از روش باینری استفاده گردیده است.
که جهت اعمال الگوریتم کروموزومی طراحی گردیده است که در آن ساختار فیدر تقسیم بندی شده نوع و مکان درنظر گرفته شده است.
به منظور اجرای روش پیشنهادی نرمافزاری تهیه گردید و برای نشان دادن کارایی روش مذکور بر روی یک سیتم که در مرجع [۱۰ ] ارایه گشته انجام گرفته و نتایج بهدست آمده با نتایج موجود بیانگر نقاط قوت روش پیشنهادی می باشد.
برای سطوح فشار ضعیف که حفاظت و تامین انرژی مشترکین با کیفیت بالا بسیار مد نظر است روشی پیشنهاد شده است که با اعمال تغییرات در ساختار و آرایش شبکه میتوان به اهداف حفاظت و کیفیت توان موردنظر دست یافت به این ترتیب که در اجرای این قسمت از نرم افزار بسیار قدرتمند Digsilent استفاده گردیده است و تابع هدف پیشنهادی شامل حفاظت، ولتاژ مد نظر و اصلاح شبکه با توجه به رشد بار ارایه گردیده است به منظور نشان دادن کارایی روش پیشنهادی مطالعات عددی برر روی یک سیستم واقعی یک پست زمینی انجام گرفته است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط