جایابی ومقدار یابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک با الگوریتم pso – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:164
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

جایابی ومقدار یابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک با الگوریتم pso – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………….۱

مقدمه ………………………………………………۲
فصل اول: لزوم جبران سازی توان راکتیو …………………………………. ۴
۱-۱) مقدمه…………………………………………………….. ۴
۱-۲) دید اجمالی بر سیستم قدرت…………………………………………… ۴
۱-۲-۱) نیروگاه ……………………………………………………….. ۴
۱-۲-۲) انتقال وفوق توزیع …………………………. ۶
۱-۲-۳) توزیع …………………………………………… ۶
۱-۳) مزایای جبران سازی ……………………………………………….. ۷
۱-۳-۱) بهبو د پروفیل ولتاژ …………………….. ۸
۱-۳-۲) آزاد سازی ظرفیت انتقال خ…………………………. ۱۰
۱-۴) انواع بانک های خازنی موازی………………………………………… ۱۰
۱-۴-۱) بانکهای خازنی open rack ………….ا…………………………… ۱۰
۱-۴-۲) بانک خازن هوایی(نصب روی دکل) ………………………… ۱۱
۱-۴-۳) بانک خازن مدولار…………………………………………….. ١٣
-۴) بانک خازنی ثابت حفاظت شده …………………………………۱۴
۱-۴-۵) بانک خازنی قابل سوییچ حفاظت شده…………………………..۱۵

فصل دوم : مروری بر کارهای گذشته
۲-۱) مقدمه…………………………………………….. ۱۷
۲-۲) مروری بر کارهای گذشته……………………………….۱۷

فصل سوم: مروری بر روشهای بهینه سازی
۳-۱) مقدمه……………………………………………………۲۳
۳-۲) تقسیم بندی مسایل بهینه سازی ………………………………………….۲۳
۳-۳) روشهای دقیق بهینه سازی………………………………………………..۲۴
۳-۴) روشهای غیر دقیق بهینه سازی………………………………………۲۴
۳-۴-۱) الگوریم ژنتیک………………………………….۲۴
۳-۴-۲) الگوریتم منطق فازی………………………………..۲۸
۳-۴-۳) الگوریم جستجوی گراف…………………………………….۳۰
۳-۴-۴) الگوریم جستجوی ابتکاری………………………….۳۰
۳-۴-۵) الگوریم جستجوی تابو…………………………………..۳۱
۳-۴-۶) الگوریم جستجوی صریح………………………………………۳۳
۳-۴-۷) الگوریم جستجوی اجتماع ذرات………………………………………..۳۴
۳-۵) مقایسه تکنیکها……………………………………۳۶

فصل چهارم: فرمول های ریاضی تابع هدف
۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………….۳۹
۴-۲) مدلسازی توزیع بار ………………………………………………….۳۹
۴-۳) مدلسازی سیستم توزیع در فرکانس اصلی وفرکانسهای هارمونیکی……………………………….۳۹
۴-۴) بخش بار الکتریکی در شبکه توزیع شعاعی…………………………..۴۱
۱-۴-۴) روش ماتریس ادمیتانس…………………………………۴۱
۲-۴-۴) روش ماتریس امپدانس………………………….۴۲
۳-۴-۴)روش نیوتن رافسون………………………………………۴۲
۴-۴-۴) روش جاروب عقب رونده وجلورونده…………………………………..۴۲
۱-۴-۴-۴) جدول مشخصه خطوط……………………………….۴۳
۲-۴-۴-۴)فلوچارت روش جاروب عقب رونده وجلورونده……………………………………………..۴۳
۴-۵) صورت دیگر روش جاروب عقب رونده وجلو رونده……………………..۴۳
۴-۶) نتایج حاصل از بخش بار الکتریکی باروش جاروب عقب رونده وجلو رونده……………………………۴۶
۴-۷) بخش بار هارمونیکی ……………………………………….۴۸
۴-۸) تابع هدف ……………………………………………………۴۸
۴-۸-۱) هزینه تلفات ……………………………………………….۴۹
۴-۸-۲) هزینه ظرفیت آزادشده پست…………………………………….۴۹
۴-۸-۳) هزینه خازنها……………………………………………۵۱
۴-۹) محدودیت های مساله…………………………………..۵۱
۴-۹-۱) محدودیت اندازه خازن نصب شده …………………………………….۵۱
۴-۹-۲) محدودیت ولتاژ……………………………………۵۲
۴-۹-۳) محدودیتاعوجاج هارمونیک کل…………………………………….۵۲
فصل پنجم: الگوریتم اجتماع ذرات
۵-۱) مقدمه……………………….۵۴
۵-۲) انواع توبولوژی…………………………………………..۵۴
۵-۲-۱) توبولوژی ستاره…………………..۵۴
۵-۲-۲) توبولوژی حلقوی…………………………….۵۵
۵-۲-۳) توبولوژی چرخی…………………………….۵۵
۵-۳) الگوریتم اجتماع ذرات ……………………………………..۵۶
۵-۴) انواع الگوریتمها…………………………………..۵۷
۵-۴-۱) الگوریتم جستجوی بهینه سراسری……………………………………۵۷
۵-۴-۲) الگوریتم جستجوی بهینه محلی…………………………….۵۸
۵-۴-۳) الگوریتم جستجوی بهینه شخصی………………………………….۵۹
۵-۵) شرایط همگرایی…………………………………………………۵۹
۵-۶) پارمترهایPSO…………………ا………………………………………..۵۹
۵-۷) بعد مساله………………………………………۶۰
۵-۸) تعداد ذرت………………………………………….۶۰
۵-۹) الگوریتمهای PSO بهبود یافته……………………………………۶۰
۵-۹-۱)الگوریتم PSO بهبود یافته اول (کنترل حد اکثر سرعت)…………………………………..۶۱
۵-۹-۱)الگوریتم PSO بهبود یافته (تعدیل جستجو سراسری و محلی)………………۶۱
۵-۱۰) اندازه همسایگی……………………………………۶۲
۵-۱۱) وزن اینرسی…………………………….۶۲
۵-۱۲) غلبه برهمگرایی زود رس…………………………………………………۶۲
۵-۱۳) افزایش سرعت همگرایی……………………………………..۶۲
۵-۱۴) مواجه شدن با مسایل دینامیکی………………………………۶۳
۵-۱۵) نمایش حرکت ذرات برای بیدا کردن نقطه بهینه در الگوریتم PSO به صورت شماتیکی …………….۶۴
۵-۱۶) مقایسه سرعت ودقت بین PSO,GA ……………ا………………………….۶۴
۵-۱۷)مراحل الگوریتم اجتماع ذرات باینری ………………………………۶۴
فصل ششم:شبیه سازی مساله جایابی ومقداریابی خازن با الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات باینری
۶-۱) مقدمه……………………………………..۶۹
۶-۲) روش جای گذاری خازن به روش الگوریتم PSO………….ا…………….۶۹
۶-۳ )توضیح برنامه متلب شبیه سازی شده ……………………………………..۷۰
۶-۴) ماهیت ذره های تولیدی توسط برنامه PSO……………ا…………….۷۲
۶-۵) مراحل الگوریتم PSO ……………………….ا……………………………..۷۲
۶-۶) فلوچارت الگوریتم PSO ……………..ا……………………….۷۵
۶-۷) مراحل شبیه سازی………………………………………………………….۷۶
۶-۸) شبکه اول سیستم ۳۴ باسه IEEE ……………….ا……………………………۷۶
۶-۸-۱) نتایج شبیه سازی بر روی سیستم ۳۴ باسه IEEE ……………….ا……………………..۷۹
۶-۹) شبکه دوم سیستم ۹ باسه IEEE…………….ا……………………………………۸۴
۶-۹-۱) نتایج شبیه سازی بر روی سیستم ۹باسه IEEE…………………ا………………….۸۷
۶-۱۰) شبکه سوم سیستم ۴ باسه…………………………………..۹۲
۶-۱۰-۱) نتایج شبیه سازی برروی شبکه ۴باسه…………………………………..۹۳

فصل هفتم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۷-۱) نتیجه گیری………………………………………..۱۰۰
۷- ۲)مزایای روش پیشنهادی…………………………………..۱۰۰
۷-۲- ۱)مقدمه……………………………۱۰۰
۷-۲-۲) مزایای روش پیشنهادی……………………………………………….۱۰۰
۷-۳- پیشنهاد برای کارهای آینده…………………………………….۱۰۱
منابع و ماخذ ۱۰۳

فهرست منابع فارسی ۱۰۳

فهرست منابع لاتین ۱۰۴

سایت های اطلاع رسانی ۱۰۷
چکیده انگلیسی ۱۰۸

چکیده:
برای جبران سازی تون راکتیو در شبکه توزیع خازن گذاری انجام می شود.برای جایگذاری خازن در شبکه توزیع روشهای مختلفی وجود دارد که یک نمونه از این روشها الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات باینری می باشد در این نوشتار الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرت باینری برای جایابی ومقدار یابی بهینه خازن های ثابت در شبکه توزیع شعاعی آلوده به هارمونیک مورد استفاده قرار گرفته است .تابع هدف که برای بهینه سازی انتخاب شده است شامل هزینه خازن های ثابت هزینه تلفات ودر نهایت هزینه مربوط به ظرفیت پست بعد از نصب خازنگذاری(ظرفیت آزادشده پست) می باشد محدودیتهای از قبیل اندازه خازن و محدودیت ولتاژومحدودیت اعوجاج هارمونیک کل برای بهینه سازی تابع هزینه استفاده شده است.مساله جایابی خازن دردو حالت مورد شبیه سازی قرار گرفته است:
حالت الف) تابع هدف شامل هزینه خازن های ثابت وهزینه تلفات بعداز خازن گذاری می باشد.
حالت ب) تابع هدف شامل هزینه خازن های ثابت وهزینه تلفات بعداز خازن گذاری وهزینه ظرفیت پست بعد از خازن گذاری میباشد.
هر کدام از این دو حالت نیز به نوبه خود در سه آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند :
آزمایش ۱) ولتاژ پست فقط حاوی فرکانس اصلی وفاقد هارمونیک است
آزمایش۲) ولتاژ پست حاوی فرکانسهای هارمونیکی بوده ولی برای اعوجاج هارمونیک کل محدودیتی در نظر گرفته نشده است.
آزمایش ۳) ولتاژ پست حاوی فرکانسهایها رمونیکی بوده و برای اعوجاج هارمونیک کل محدودیت ۸% در نظر گرفته میشود.
این مراحل مختلف بر روی سه شبکه ۳۴باسه IEEE و ۹ باسه IEEE و ۴ باسه مورد تست قرار گرفته است و نتایج آن با الگوریتم ژنتیک مقایسه گردیده است نتایج شبیه سازی نشان می دهد که هارمونیک تاثیر بسزایی روی مقدار ومحل خازن دارد .

واژه های کلیدی:
الگوریتم PSO ،جا یابی و مقدار یابی بهینه خازن، پروفیل ولتاژ،اعوجاج هارمونیک کل و الگوریتم ژنتیک GA

مقدمه:
این مجموعه نوشتار مشتمل بر هفت فصل می باشد که در هر یک از این فصول ضمن بررسی موضوع نوشتار به ابعاد مختلف آن اشاره شده که در ذیل عنوان میشود:
فصل اول به بررسی لزوم جبران سازی توان راکتیو در سیستم قدرت می پردازد. این فصل ضمن مرور اجزای سیستم اصلی قدرت به انواع خازنها نیز به طور تفصیل اشاره مینماید.
فصل دوم مروری بر کارهای محققین گذشته می باشد که در این فصل چند نمونه از مقالات گذشته به صورت اجمالی از لحاظ معایب و مزایای آن ها بررسی شده است .
فصل سوم به بحث پیرامون بهینه سازی و انواع روشهای قدیمی و جدید در این خصوص پرداخته و ضمن بررسی الگوریتم ژنتیک ـ فازی- PSO ـ جستجوی ممنوع و … از جمله روشهای غیردقیق به مقایسه این روشها مبادرت میورزد.
فصل چهارم مشتمل بر فرمول های ریاضی مسله جایابی و مقدار یابی خازن های ثابت می باشد، در این فصل با استفاده از پخش بار الکتریکی جاروب عقب رونده و جلو رونده ولتاژ ها را در فرکانس اصلی محاسبه می شود و با استفاده از پخش بار هارمونیکی ، ولتاژ های هارمونیکی به دست می آید و در نهایت تلفات و ظرفیت آزاد شده پست از روی این ولتاژها قابل محاسبه است .
فصل پنجم تشریح کامل الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات است که ضمن بیان انواع الگوریتمهای PSO به شبیه سازی چند نمونه از توابع ریاضی توسط این الگوریتم میپردازد و در نهایت راجع به الگوریتم PSO باینری بحث می نماید.
فصل ششم به شبیه سازی مسئله مقدار یابی و جایابی خازن با الگوریتم PSO با در نظر گرفتن سه شبکه ۳۴، ۹ و ۴ باسه میپردازد که در نهایت نتایج آن با الگوریتم GA مقایسه گردیده است.
فصل هفتم به جمعبندی شش فصل فوق پرداخته و به ارائه پیشنهادات مؤثری در جایابی و مقدار یابی بهینه خازن اقدام مینماید.

نتیجه گیری :

در این نوشتار روشهای مختلف برای جایابی ومقدار یابی بهینه خازن مورد برسی قرار گرفته است واز بین این روشها روش الگوریتم اجتماع ذرات برای جایگذاری خازن های ثابت در شبکه توزیع مورد استفاده قرار گرفته است. تابع هدف که برای بهینه سازی انتخاب شده است شامل هزینه خازنهای ثابت هزینه تلفات وهزینه مربوط به ظرفیت ظاهری پست بعد از خازنگذاری میباشد وتابع هدف بطور مفصل در فصل چهارم مورد برسی قرار گرفته است.برنامه شبیه سازی این مساله در محیط MATLAB نوشته شده است.
نتایج شبیه سازی بر روی شبکه ۳۴ باسه۱۱کیلو ولت و۹ باسه ۲۳ کیلو ولت و۴ باسه ۱۱ کیلو ولت اجرا شده اندونتایج حاصل از شبیه سازی توسط الگوریتم اجتماع ذرات باینری با الگوریتم ژنتک مقایسه گردیده است.نتایج اصلی حاصل از این شبیه سازی به صورت زیر است
• الگوریتم اجتماع ذرات باینری نسبت به الگوریتم ژنتک بیشتر به جواب واقعی نزدیک می-شود.
• الگوریتم اجتماع ذرات سرعت اجرای بالایی نسبت به الگوریتم ژنتیک دارد ودر تکرار کمتری به جواب بهینه میرسد.
• الگوریتم اجتماع ذرات باینری در ترم های پروفیل ولتاژ وکاهش تلفات وفضای آزاد شده پست وسود حاصله معمولابهتر از الگوریتم ژنتک عمل میکند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط