جایابی ومقدار یابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک با الگوریتم pso – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:164
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

جایابی ومقدار یابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک با الگوریتم pso – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده……………………………………………….1

مقدمه ………………………………………………2
فصل اول: لزوم جبران سازي توان راكتيو …………………………………. 4
1-1) مقدمه…………………………………………………….. 4
1-2) ديد اجمالي بر سيستم قدرت…………………………………………… 4
1-2-1) نيروگاه ……………………………………………………….. 4
1-2-2) انتقال وفوق توزيع …………………………. 6
1-2-3) توزيع …………………………………………… 6
1-3) مزاياي جبران سازي ……………………………………………….. 7
1-3-1) بهبو د پروفيل ولتاژ …………………….. 8
1-3-2) آزاد سازي ظرفيت انتقال خ…………………………. 10
1-4) انواع بانك هاي خازني موازي………………………………………… 10
1-4-1) بانكهاي خازني open rack ………….ا…………………………… 10
1-4-2) بانك خازن هوايي(نصب روي دكل) ………………………… 11
1-4-3) بانك خازن مدولار…………………………………………….. ١٣
-4) بانك خازني ثابت حفاظت شده …………………………………14
1-4-5) بانك خازني قابل سوييچ حفاظت شده…………………………..15

فصل دوم : مروري بر كارهاي گذشته
2-1) مقدمه…………………………………………….. 17
2-2) مروري بر كارهاي گذشته……………………………….17

فصل سوم: مروري بر روشهاي بهينه سازي
3-1) مقدمه……………………………………………………23
3-2) تقسيم بندي مسايل بهينه سازي ………………………………………….23
3-3) روشهاي دقيق بهينه سازي………………………………………………..24
3-4) روشهاي غير دقيق بهينه سازي………………………………………24
3-4-1) الگوريم ژنتيك………………………………….24
3-4-2) الگوريتم منطق فازي………………………………..28
3-4-3) الگوريم جستجوي گراف…………………………………….30
3-4-4) الگوريم جستجوي ابتكاري………………………….30
3-4-5) الگوريم جستجوي تابو…………………………………..31
3-4-6) الگوريم جستجوي صريح………………………………………33
3-4-7) الگوريم جستجوي اجتماع ذرات………………………………………..34
3-5) مقايسه تكنيكها……………………………………36

فصل چهارم: فرمول هاي رياضي تابع هدف
4-1) مقدمه…………………………………………………………………….39
4-2) مدلسازي توزيع بار ………………………………………………….39
4-3) مدلسازي سيستم توزيع در فركانس اصلي وفركانسهاي هارمونيكي……………………………….39
4-4) بخش بار الكتريكي در شبكه توزيع شعاعي…………………………..41
1-4-4) روش ماتريس ادميتانس…………………………………41
2-4-4) روش ماتريس امپدانس………………………….42
3-4-4)روش نيوتن رافسون………………………………………42
4-4-4) روش جاروب عقب رونده وجلورونده…………………………………..42
1-4-4-4) جدول مشخصه خطوط……………………………….43
2-4-4-4)فلوچارت روش جاروب عقب رونده وجلورونده……………………………………………..43
4-5) صورت ديگر روش جاروب عقب رونده وجلو رونده……………………..43
4-6) نتايج حاصل از بخش بار الكتريكي باروش جاروب عقب رونده وجلو رونده……………………………46
4-7) بخش بار هارمونيكي ……………………………………….48
4-8) تابع هدف ……………………………………………………48
4-8-1) هزينه تلفات ……………………………………………….49
4-8-2) هزينه ظرفيت آزادشده پست…………………………………….49
4-8-3) هزينه خازنها……………………………………………51
4-9) محدوديت هاي مساله…………………………………..51
4-9-1) محدوديت اندازه خازن نصب شده …………………………………….51
4-9-2) محدوديت ولتاژ……………………………………52
4-9-3) محدوديتاعوجاج هارمونيك كل…………………………………….52
فصل پنجم: الگوريتم اجتماع ذرات
5-1) مقدمه……………………….54
5-2) انواع توبولوژي…………………………………………..54
5-2-1) توبولوژي ستاره…………………..54
5-2-2) توبولوژي حلقوي…………………………….55
5-2-3) توبولوژي چرخي…………………………….55
5-3) الگوريتم اجتماع ذرات ……………………………………..56
5-4) انواع الگوريتمها…………………………………..57
5-4-1) الگوريتم جستجوي بهينه سراسري……………………………………57
5-4-2) الگوريتم جستجوي بهينه محلي…………………………….58
5-4-3) الگوريتم جستجوي بهينه شخصي………………………………….59
5-5) شرايط همگرايي…………………………………………………59
5-6) پارمترهايPSO…………………ا………………………………………..59
5-7) بعد مساله………………………………………60
5-8) تعداد ذرت………………………………………….60
5-9) الگوريتمهاي PSO بهبود يافته……………………………………60
5-9-1)الگوريتم PSO بهبود يافته اول (كنترل حد اكثر سرعت)…………………………………..61
5-9-1)الگوريتم PSO بهبود يافته (تعديل جستجو سراسري و محلي)………………61
5-10) اندازه همسايگي……………………………………62
5-11) وزن اينرسي…………………………….62
5-12) غلبه برهمگرايي زود رس…………………………………………………62
5-13) افزايش سرعت همگرايي……………………………………..62
5-14) مواجه شدن با مسايل ديناميكي………………………………63
5-15) نمايش حركت ذرات براي بيدا كردن نقطه بهينه در الگوريتم PSO به صورت شماتيكي …………….64
5-16) مقايسه سرعت ودقت بين PSO,GA ……………ا………………………….64
5-17)مراحل الگوريتم اجتماع ذرات باينري ………………………………64
فصل ششم:شبيه سازي مساله جايابي ومقداريابي خازن با الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات باينري
6-1) مقدمه……………………………………..69
6-2) روش جاي گذاري خازن به روش الگوريتم PSO………….ا…………….69
6-3 )توضيح برنامه متلب شبيه سازي شده ……………………………………..70
6-4) ماهيت ذره هاي توليدي توسط برنامه PSO……………ا…………….72
6-5) مراحل الگوريتم PSO ……………………….ا……………………………..72
6-6) فلوچارت الگوريتم PSO ……………..ا……………………….75
6-7) مراحل شبيه سازي………………………………………………………….76
6-8) شبكه اول سيستم 34 باسه IEEE ……………….ا……………………………76
6-8-1) نتايج شبيه سازي بر روي سيستم 34 باسه IEEE ……………….ا……………………..79
6-9) شبكه دوم سيستم 9 باسه IEEE…………….ا……………………………………84
6-9-1) نتايج شبيه سازي بر روي سيستم 9باسه IEEE…………………ا………………….87
6-10) شبكه سوم سيستم 4 باسه…………………………………..92
6-10-1) نتايج شبيه سازي برروي شبكه 4باسه…………………………………..93

فصل هفتم:نتيجه گيري وپيشنهادات
7-1) نتيجه گيري………………………………………..100
7- 2)مزاياي روش پيشنهادي…………………………………..100
7-2- 1)مقدمه……………………………100
7-2-2) مزاياي روش پيشنهادي……………………………………………….100
7-3- پيشنهاد براي كارهاي آينده…………………………………….101
منابع و ماخذ 103

فهرست منابع فارسي 103

فهرست منابع لاتين 104

سايت هاي اطلاع رساني 107
چكيده انگليسي 108

چكيده:
براي جبران سازي تون راكتيو در شبكه توزيع خازن گذاري انجام مي شود.براي جايگذاري خازن در شبكه توزيع روشهاي مختلفي وجود دارد كه يك نمونه از اين روشها الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات باينري مي باشد در اين نوشتار الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرت باينري براي جايابي ومقدار يابي بهينه خازن هاي ثابت در شبكه توزيع شعاعي آلوده به هارمونيك مورد استفاده قرار گرفته است .تابع هدف كه براي بهينه سازي انتخاب شده است شامل هزينه خازن هاي ثابت هزينه تلفات ودر نهايت هزينه مربوط به ظرفيت پست بعد از نصب خازنگذاري(ظرفيت آزادشده پست) مي باشد محدوديتهاي از قبيل اندازه خازن و محدوديت ولتاژومحدوديت اعوجاج هارمونيك كل براي بهينه سازي تابع هزينه استفاده شده است.مساله جايابي خازن دردو حالت مورد شبيه سازي قرار گرفته است:
حالت الف) تابع هدف شامل هزينه خازن هاي ثابت وهزينه تلفات بعداز خازن گذاري مي باشد.
حالت ب) تابع هدف شامل هزينه خازن هاي ثابت وهزينه تلفات بعداز خازن گذاري وهزينه ظرفيت پست بعد از خازن گذاري ميباشد.
هر كدام از اين دو حالت نيز به نوبه خود در سه آزمايش مورد بررسي قرار مي گيرند :
آزمايش 1) ولتاژ پست فقط حاوي فركانس اصلي وفاقد هارمونيك است
آزمايش2) ولتاژ پست حاوي فركانسهاي هارمونيكي بوده ولي براي اعوجاج هارمونيك كل محدوديتي در نظر گرفته نشده است.
آزمايش 3) ولتاژ پست حاوي فركانسهايها رمونيكي بوده و براي اعوجاج هارمونيك كل محدوديت 8% در نظر گرفته ميشود.
اين مراحل مختلف بر روي سه شبكه 34باسه IEEE و 9 باسه IEEE و 4 باسه مورد تست قرار گرفته است و نتايج آن با الگوريتم ژنتيك مقايسه گرديده است نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه هارمونيك تاثير بسزايي روي مقدار ومحل خازن دارد .

واژه هاي كليدي:
الگوريتم PSO ،جا يابي و مقدار يابي بهينه خازن، پروفيل ولتاژ،اعوجاج هارمونيك كل و الگوريتم ژنتيك GA

مقدمه:
اين مجموعه نوشتار مشتمل بر هفت فصل مي باشد كه در هر يك از اين فصول ضمن بررسي موضوع نوشتار به ابعاد مختلف آن اشاره شده كه در ذيل عنوان ميشود:
فصل اول به بررسي لزوم جبران سازي توان راكتيو در سيستم قدرت مي پردازد. اين فصل ضمن مرور اجزاي سيستم اصلي قدرت به انواع خازنها نيز به طور تفصيل اشاره مينمايد.
فصل دوم مروري بر كارهاي محققين گذشته مي باشد كه در اين فصل چند نمونه از مقالات گذشته به صورت اجمالي از لحاظ معايب و مزاياي آن ها بررسي شده است .
فصل سوم به بحث پيرامون بهينه سازي و انواع روشهاي قديمي و جديد در اين خصوص پرداخته و ضمن بررسي الگوريتم ژنتيك ـ فازي- PSO ـ جستجوي ممنوع و … از جمله روشهاي غيردقيق به مقايسه اين روشها مبادرت ميورزد.
فصل چهارم مشتمل بر فرمول هاي رياضي مسله جايابي و مقدار يابي خازن هاي ثابت مي باشد، در اين فصل با استفاده از پخش بار الكتريكي جاروب عقب رونده و جلو رونده ولتاژ ها را در فركانس اصلي محاسبه مي شود و با استفاده از پخش بار هارمونيكي ، ولتاژ هاي هارمونيكي به دست مي آيد و در نهايت تلفات و ظرفيت آزاد شده پست از روي اين ولتاژها قابل محاسبه است .
فصل پنجم تشريح كامل الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات است كه ضمن بيان انواع الگوريتمهاي PSO به شبيه سازي چند نمونه از توابع رياضي توسط اين الگوريتم ميپردازد و در نهايت راجع به الگوريتم PSO باينري بحث مي نمايد.
فصل ششم به شبيه سازي مسئله مقدار يابي و جايابي خازن با الگوريتم PSO با در نظر گرفتن سه شبكه 34، 9 و 4 باسه ميپردازد كه در نهايت نتايج آن با الگوريتم GA مقايسه گرديده است.
فصل هفتم به جمعبندي شش فصل فوق پرداخته و به ارائه پيشنهادات مؤثري در جايابي و مقدار يابي بهينه خازن اقدام مينمايد.

نتيجه گيري :

در اين نوشتار روشهاي مختلف براي جايابي ومقدار يابي بهينه خازن مورد برسي قرار گرفته است واز بين اين روشها روش الگوريتم اجتماع ذرات براي جايگذاري خازن هاي ثابت در شبكه توزيع مورد استفاده قرار گرفته است. تابع هدف كه براي بهينه سازي انتخاب شده است شامل هزينه خازنهاي ثابت هزينه تلفات وهزينه مربوط به ظرفيت ظاهري پست بعد از خازنگذاري ميباشد وتابع هدف بطور مفصل در فصل چهارم مورد برسي قرار گرفته است.برنامه شبيه سازي اين مساله در محيط MATLAB نوشته شده است.
نتايج شبيه سازي بر روي شبكه 34 باسه11كيلو ولت و9 باسه 23 كيلو ولت و4 باسه 11 كيلو ولت اجرا شده اندونتايج حاصل از شبيه سازي توسط الگوريتم اجتماع ذرات باينري با الگوريتم ژنتك مقايسه گرديده است.نتايج اصلي حاصل از اين شبيه سازي به صورت زير است
• الگوريتم اجتماع ذرات باينري نسبت به الگوريتم ژنتك بيشتر به جواب واقعي نزديك مي-شود.
• الگوريتم اجتماع ذرات سرعت اجراي بالايي نسبت به الگوريتم ژنتيك دارد ودر تكرار كمتري به جواب بهينه ميرسد.
• الگوريتم اجتماع ذرات باينري در ترم هاي پروفيل ولتاژ وكاهش تلفات وفضاي آزاد شده پست وسود حاصله معمولابهتر از الگوريتم ژنتك عمل ميكند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت