جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغییر در حضور منابع تولید پراکنده – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:105
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغییر در حضور منابع تولید پراکنده – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چکیده
2 مقدمه
3 فصل اول : مقدم هاي بر شبک ههاي توزیع
1- 1 مقدمه 4
1- 2 معرفی سیستم توزیع 4
1- 3 ساختار سیستم توزیع 4
1- 4 حضور تولید پراکنده در شبکه توزیع 4
1- 5 آرایش بهینه شبکه هاي توزیع 6
فصل دوم: مساله تلفات و جایابی ادوات کلیدزنی در شبک ههاي توزیع 8
2- 1 مقدمه 9
2- 2 روشهاي مطالعه و بهبود تلفات 9
2- 3 علل بالا بودن تلفات در شبکه هاي توزیع 9
2- 4 روش هاي کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع 10
2- 5 بازآرایی 11
2- 6 معرفی سکسیونر به عنوان یکی از ابزار مهم در بازآرایی 11
 2- 6- 1 معرفی انواع سکسیونر 11
2- 7 لزوم جایابی بهینه سکسیونرها 12
2- 8 بررسی روش ها و مدل هاي ارائه شده در جایابی ادوات کلیدزنی 12
2- 9 نتیجه گیري 16
فصل سوم: مفاهیم بازآرایی شبکه توزیع 17
3- 1 مقدمه 18
3- 2 شبکه توزیع 18
3- 3 بازآرایی شبکه هاي توزیع 20
3- 3-1 قیود حاکم بر بازآرایی شبکه توزیع 20
3- 4 اهداف مختلف بازآرایی شبکه توزیع 21
3- 4-1 بازآرایی با هدف کاهش تلفات 22
3- 4-2 بازآرایی با هدف کاهش هزینه هاي توان اکتیو و راکتیو 22
3- 4-3 بازآرایی با هدف بالانس بار 23
3- 5 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بازآرایی 24
3- 5-1 روش الگوریتم ژنتیک ساده 25
3- 5-2 روش الگوریتم ژنتیک اصلاح شده 26
3- 5-3 مشکلات و معایب روش هاي اعمال شده 27
3- 6 بازآرایی در حضور تولید پراکنده 28
3- 7 نتیجه گیري 28
فصل چهارم : الگوریتم پیشنهادي 30
4- 1مقدمه 31
4- 2 طرح و تعریف مساله 31
4- 3 تابع هدف 32
4- 4 روش بهینه سازي 34
4- 4-1 ساختار کروموزم 38
4- 4-2 عملگر تقاطع 38
4- 4-3 عملگر جهش 39
4- 4-4 تابع برازندگی 40
4- 4-5 انتخاب 40
4- 5 تکنی کها و روش هاي ابداعی اعمال شده 41
4- 5-1 ارائه روش پخش بار مناسب جهت شبکه توزیع در تولید پراکنده 41
4- 5-2 تکنیک محدود کردن کلیدهاي باز 42
4- 5-3 تکنیک اصلاح جهش و تقاطع 43
4- 5-4 تکنیک اصلاح بهینه سازي با تولید شبکه هاي شعاعی 44
4- 5-5 تکنیک اصلاح توپولوژي بر اساس حذف حلقه 46
4- 5-6 تکنیک اصلاح توپولوژي بر اساس دوباره سازي گراف 47
4- 6 روش هاي ابداعی مختلف براي بازآرایی 47
4- 6- 1 روش ژنتیک بهبود یافته 48
4- 6- 2 روش ترکیبی گراف- ژنتیک1 48
4- 6- 3 روش ترکیبی گراف- ژنتیک2 49
4- 7 اعمال الگوریتم ارائه شده به شبکه واقعی 50
4- 8 مدل سازي بار فیدرها 52
4- 9 مدل سازي تولید پراکنده 53
4- 10 نتیجه گیري 54
فصل پنجم : مطالعات عددي 55
5- 1 مقدمه 56
5- 2 اجراي الگوریتم برنامه روي شبکه 16 باس 56
5- 2-1 تشکیل کروموزم 59
5- 2-2 جایابی سکسیونر با هدف کاهش تلفات 59
5- 3 شبکه 33 باس باران 61
5- 4 آزمایش 1: مکان یابی سکسیونر براي حالت پایه در شبکه باران 65
5- 5 آزمایش 2: مکان یابی سکسیونر با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده 67
5- 5-1 تاثیر تولید پراکنده بر تلفات 67
5- 6 آزمایش 3: مکا نیابی سکسیونر با در نظر گرفتن قیود محدودیت در بودجه 69
5- 6- 1 مدل کردن بار 70
5- 6- 2 شبکه بدون حضور تولید پراکنده 71
5- 6- 3 شبکه با حضور تولید پراکنده 73
5- 7 نتیجه گیري 75
فصل ششم : نتیجه گیري و پیشنهادات 76
6-1 نتیجه گیري 77
6 -2 پیشنهادات 78
منابع و مراجع 79

چکیده:
با توجه به گستردگی و همچنین پائین بودن ولتاژ در شبکه هاي توزیع، تلفات انرژي در این شبکه ها قابل توجه است. همواره تلفات بالاتر از حد استاندارد، از امتیازهاي منفی شبکه هاي توزیع بوده و روش هاي زیادي نیز درجهت کاهش آن ارایه و اجرا شده است. از جمله تغییر آرایش سیستم به کمک نقاط مانور، که از روش هایی است که طی چند سال اخیر به آن توجه شده است.
تغییر در آرایش سیستم از روش هاي مؤثر در بهبود شبکه است و با انتقال بار از روي فیدرهاي با بار سنگین به فیدرهاي با بار سبک حاصل می شود. این کار با باز شدن سکسیونرها (در حالت عادي بسته) و بسته شدن تاي سوئیچ ها (در حالت عادي باز) امکان پذیر است. در شرایط بهره برداري عادي از بازآرایی جهت کاهش تلفات و یا تعدیل بار بین فیدرها، و در شرایط بروز یک خطاي دائمی جهت کاهش نواحی بی برق تا زمان رفع عیب میتوان سود جست.
با توجه به اینکه تمام اتوماتیک کردن شبکه هاي توزیع هزینه سنگینی را به این شرکت ها تحمیل می کند. در این پایان نامه سعی شده، با جایابی بهینه مکان و تعداد سکسیونرها، سرعت بازآرایی را بالا برد تا ضمن کاهش تلفات امکان استفاده از آن براي شرکت هاي توزیع میسر شود.
همچنین نقش بار متغییر و منابع تولید پراکنده در مکان و تعداد سکسیونرها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راه از الگوریتم ژنتیک براي بهینه سازي تابع هدف و نرم افزار Matlab جهت پیاده سازي الگوریتم استفاده شده است. شبیه سازي روي یک شبکه 33 شینه نمونه اجرا شده و نتایج آن ارائه شده است.
کلمات کلیدي: بازآرایی، تلفات، مکان یابی، سکسیونر، الگوریتم ژنتیک و بهینه سازي.

مقدمه:
مبحث تلفات انرژي از مهمترین مقوله هایی است که صنعت برق با آن مواجه است و توجه به کاهش آن ضرورتی اجتنا ب ناپذیر است. درکشورهاي صنعتی از همان ابتداي شکل گیري این صنعت یعنی سال 1900 میلادي مبحث تلفات مورد توجه قرار گرفت و تاکنون تلاش هاي زیادي در این زمینه صورت گرفته و با ابداع روش هاي مختلف و بکارگیري آنها نتایج خوبی بدست آورده است. در کشور ما با توجه به اینکه این صنعت هنوز در زمینه کاهش تلفات تا حد مطلوب راه طولانی را در پیش دارد ضرورت توجه به این امر را متوجه مسئولان و محققان می سازد.
سیستم قدرت را می توان مجموعه اي از ادوات تولید، انتقال و توزیع دانست که توسط آنها انرژي برق تولید شده و به مصرف کننده تحویل داده می شود. مطالعات و برنامه ریزي سیستم قدرت یکی از مهمترین مواردي است که مهندسان و متخصصان صنعت برق انجام می دهند. یکی از مهمترین قسمت هاي سیستم قدرت، که اکثر مشتریان صنعت برق در آنجا قرار دارند، سیستم توزیع می باشد. تلاش هاي زیادي در صنعت برق جهت انجام مطالعات بهره برداري و توسعه شبکه توزیع انجام گرفته است.

نتیجه گیري
براي کمینه شدن تلفات در شبکه هاي توزیع روش هاي مختلفی در این زمینه پیشنهاد شدهاست که از جمله آنها اعمال بازآرایی می باشد این عمل توسط ادوات کلید زنی صورت می گیرد. بازآرایی باید در زمان هاي محدود و با سرعت عمل بالایی صورت گیرد. در شبکه هایی که مجهز به امکانات پیشرفته کنترل از راه دور می باشند، عمل بازآرایی کاملا توجیه پذیر می باشد، اما در شبکه هایی مانند ایران که این امر بطور گسترده امکان پذیر نیست می بایست به وسیله افراد و دستی صورت گیرد که این عمل صرفه اقتصادي و زمانی ندارد. در این پایان نامه با جایابی مکان بهینه سکسیونرهاي قابل قطع زیر بار ضمن کاهش تلفات سعی در کمینه کردن تعداد این ادوات و افزایش صرفه جویی اقتصادي و زمانی شده است.
در تابع هدف پیشنهادي که به صورت بیشینه کردن سود و صرفه جویی اقتصادي در طول دوره مطالعاتی بود، سعی شد تا ضمن کاهش تلفات، تعداد سکسیونرهاي پیشنهادي نیز بهینه شود تا شرکت هاي توزیع قادر به استفاده از آنها باشند.
با توجه به این نکته که هزینه توان تولیدي براي سطوح مختلف بار یکسان نیست براي اینکه ارزیابی درستی از هزینه تلفات لحاظ شود، مدل بار به صورت متغییر با زمان و در سه سطح کم باري، میان باري و پیک بار در نظر گرفته و مشاهده شد که میزان بار علاوه بر هزینه تلفات در مکان سکسیونرها نیز تاثیرگذار است.
در ادامه نظر به محدودیت بودجه در دسترس شرکت هاي توزیع، بودجه به عنوان یکی از قیود تابع هدف مطرح شد و در شبکه تست با حضور و بدون حضور تولید پراکنده، اقدام به جایابی سکسیونرها صورت گرفت و براي مقادیر مختلف بودجه مکان و تعداد بهینه سکسیونرها تعیین شد.
حضور تولید پراکنده در شبکه هاي توزیع به نوبه خود باعث کاهش تلفات شده و باعث تغییر در مکان و تعداد سکسیونرها نسبت به حالت عدم حضور تولید پراکنده در شبکه، می شود. نقش ظرفیت و تعداد تولیدات پراکنده نیز در جایابی سکسیونرها مؤثر است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت