جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغییر در حضور منابع تولید پراکنده – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:105
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

جایابی سکسیونرها بمنظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغییر در حضور منابع تولید پراکنده – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول : مقدم های بر شبک ههای توزیع
۱- ۱ مقدمه ۴
۱- ۲ معرفی سیستم توزیع ۴
۱- ۳ ساختار سیستم توزیع ۴
۱- ۴ حضور تولید پراکنده در شبکه توزیع ۴
۱- ۵ آرایش بهینه شبکه های توزیع ۶
فصل دوم: مساله تلفات و جایابی ادوات کلیدزنی در شبک ههای توزیع ۸
۲- ۱ مقدمه ۹
۲- ۲ روشهای مطالعه و بهبود تلفات ۹
۲- ۳ علل بالا بودن تلفات در شبکه های توزیع ۹
۲- ۴ روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع ۱۰
۲- ۵ بازآرایی ۱۱
۲- ۶ معرفی سکسیونر به عنوان یکی از ابزار مهم در بازآرایی ۱۱
 ۲- ۶- ۱ معرفی انواع سکسیونر ۱۱
۲- ۷ لزوم جایابی بهینه سکسیونرها ۱۲
۲- ۸ بررسی روش ها و مدل های ارائه شده در جایابی ادوات کلیدزنی ۱۲
۲- ۹ نتیجه گیری ۱۶
فصل سوم: مفاهیم بازآرایی شبکه توزیع ۱۷
۳- ۱ مقدمه ۱۸
۳- ۲ شبکه توزیع ۱۸
۳- ۳ بازآرایی شبکه های توزیع ۲۰
۳- ۳-۱ قیود حاکم بر بازآرایی شبکه توزیع ۲۰
۳- ۴ اهداف مختلف بازآرایی شبکه توزیع ۲۱
۳- ۴-۱ بازآرایی با هدف کاهش تلفات ۲۲
۳- ۴-۲ بازآرایی با هدف کاهش هزینه های توان اکتیو و راکتیو ۲۲
۳- ۴-۳ بازآرایی با هدف بالانس بار ۲۳
۳- ۵ کاربرد الگوریتم ژنتیک در بازآرایی ۲۴
۳- ۵-۱ روش الگوریتم ژنتیک ساده ۲۵
۳- ۵-۲ روش الگوریتم ژنتیک اصلاح شده ۲۶
۳- ۵-۳ مشکلات و معایب روش های اعمال شده ۲۷
۳- ۶ بازآرایی در حضور تولید پراکنده ۲۸
۳- ۷ نتیجه گیری ۲۸
فصل چهارم : الگوریتم پیشنهادی ۳۰
۴- ۱مقدمه ۳۱
۴- ۲ طرح و تعریف مساله ۳۱
۴- ۳ تابع هدف ۳۲
۴- ۴ روش بهینه سازی ۳۴
۴- ۴-۱ ساختار کروموزم ۳۸
۴- ۴-۲ عملگر تقاطع ۳۸
۴- ۴-۳ عملگر جهش ۳۹
۴- ۴-۴ تابع برازندگی ۴۰
۴- ۴-۵ انتخاب ۴۰
۴- ۵ تکنی کها و روش های ابداعی اعمال شده ۴۱
۴- ۵-۱ ارائه روش پخش بار مناسب جهت شبکه توزیع در تولید پراکنده ۴۱
۴- ۵-۲ تکنیک محدود کردن کلیدهای باز ۴۲
۴- ۵-۳ تکنیک اصلاح جهش و تقاطع ۴۳
۴- ۵-۴ تکنیک اصلاح بهینه سازی با تولید شبکه های شعاعی ۴۴
۴- ۵-۵ تکنیک اصلاح توپولوژی بر اساس حذف حلقه ۴۶
۴- ۵-۶ تکنیک اصلاح توپولوژی بر اساس دوباره سازی گراف ۴۷
۴- ۶ روش های ابداعی مختلف برای بازآرایی ۴۷
۴- ۶- ۱ روش ژنتیک بهبود یافته ۴۸
۴- ۶- ۲ روش ترکیبی گراف- ژنتیک۱ ۴۸
۴- ۶- ۳ روش ترکیبی گراف- ژنتیک۲ ۴۹
۴- ۷ اعمال الگوریتم ارائه شده به شبکه واقعی ۵۰
۴- ۸ مدل سازی بار فیدرها ۵۲
۴- ۹ مدل سازی تولید پراکنده ۵۳
۴- ۱۰ نتیجه گیری ۵۴
فصل پنجم : مطالعات عددی ۵۵
۵- ۱ مقدمه ۵۶
۵- ۲ اجرای الگوریتم برنامه روی شبکه ۱۶ باس ۵۶
۵- ۲-۱ تشکیل کروموزم ۵۹
۵- ۲-۲ جایابی سکسیونر با هدف کاهش تلفات ۵۹
۵- ۳ شبکه ۳۳ باس باران ۶۱
۵- ۴ آزمایش ۱: مکان یابی سکسیونر برای حالت پایه در شبکه باران ۶۵
۵- ۵ آزمایش ۲: مکان یابی سکسیونر با در نظر گرفتن منابع تولید پراکنده ۶۷
۵- ۵-۱ تاثیر تولید پراکنده بر تلفات ۶۷
۵- ۶ آزمایش ۳: مکا نیابی سکسیونر با در نظر گرفتن قیود محدودیت در بودجه ۶۹
۵- ۶- ۱ مدل کردن بار ۷۰
۵- ۶- ۲ شبکه بدون حضور تولید پراکنده ۷۱
۵- ۶- ۳ شبکه با حضور تولید پراکنده ۷۳
۵- ۷ نتیجه گیری ۷۵
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۶
۶-۱ نتیجه گیری ۷۷
۶ -۲ پیشنهادات ۷۸
منابع و مراجع ۷۹

چکیده:
با توجه به گستردگی و همچنین پائین بودن ولتاژ در شبکه های توزیع، تلفات انرژی در این شبکه ها قابل توجه است. همواره تلفات بالاتر از حد استاندارد، از امتیازهای منفی شبکه های توزیع بوده و روش های زیادی نیز درجهت کاهش آن ارایه و اجرا شده است. از جمله تغییر آرایش سیستم به کمک نقاط مانور، که از روش هایی است که طی چند سال اخیر به آن توجه شده است.
تغییر در آرایش سیستم از روش های مؤثر در بهبود شبکه است و با انتقال بار از روی فیدرهای با بار سنگین به فیدرهای با بار سبک حاصل می شود. این کار با باز شدن سکسیونرها (در حالت عادی بسته) و بسته شدن تای سوئیچ ها (در حالت عادی باز) امکان پذیر است. در شرایط بهره برداری عادی از بازآرایی جهت کاهش تلفات و یا تعدیل بار بین فیدرها، و در شرایط بروز یک خطای دائمی جهت کاهش نواحی بی برق تا زمان رفع عیب میتوان سود جست.
با توجه به اینکه تمام اتوماتیک کردن شبکه های توزیع هزینه سنگینی را به این شرکت ها تحمیل می کند. در این پایان نامه سعی شده، با جایابی بهینه مکان و تعداد سکسیونرها، سرعت بازآرایی را بالا برد تا ضمن کاهش تلفات امکان استفاده از آن برای شرکت های توزیع میسر شود.
همچنین نقش بار متغییر و منابع تولید پراکنده در مکان و تعداد سکسیونرها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راه از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی تابع هدف و نرم افزار Matlab جهت پیاده سازی الگوریتم استفاده شده است. شبیه سازی روی یک شبکه ۳۳ شینه نمونه اجرا شده و نتایج آن ارائه شده است.
کلمات کلیدی: بازآرایی، تلفات، مکان یابی، سکسیونر، الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی.

مقدمه:
مبحث تلفات انرژی از مهمترین مقوله هایی است که صنعت برق با آن مواجه است و توجه به کاهش آن ضرورتی اجتنا ب ناپذیر است. درکشورهای صنعتی از همان ابتدای شکل گیری این صنعت یعنی سال ۱۹۰۰ میلادی مبحث تلفات مورد توجه قرار گرفت و تاکنون تلاش های زیادی در این زمینه صورت گرفته و با ابداع روش های مختلف و بکارگیری آنها نتایج خوبی بدست آورده است. در کشور ما با توجه به اینکه این صنعت هنوز در زمینه کاهش تلفات تا حد مطلوب راه طولانی را در پیش دارد ضرورت توجه به این امر را متوجه مسئولان و محققان می سازد.
سیستم قدرت را می توان مجموعه ای از ادوات تولید، انتقال و توزیع دانست که توسط آنها انرژی برق تولید شده و به مصرف کننده تحویل داده می شود. مطالعات و برنامه ریزی سیستم قدرت یکی از مهمترین مواردی است که مهندسان و متخصصان صنعت برق انجام می دهند. یکی از مهمترین قسمت های سیستم قدرت، که اکثر مشتریان صنعت برق در آنجا قرار دارند، سیستم توزیع می باشد. تلاش های زیادی در صنعت برق جهت انجام مطالعات بهره برداری و توسعه شبکه توزیع انجام گرفته است.

نتیجه گیری
برای کمینه شدن تلفات در شبکه های توزیع روش های مختلفی در این زمینه پیشنهاد شدهاست که از جمله آنها اعمال بازآرایی می باشد این عمل توسط ادوات کلید زنی صورت می گیرد. بازآرایی باید در زمان های محدود و با سرعت عمل بالایی صورت گیرد. در شبکه هایی که مجهز به امکانات پیشرفته کنترل از راه دور می باشند، عمل بازآرایی کاملا توجیه پذیر می باشد، اما در شبکه هایی مانند ایران که این امر بطور گسترده امکان پذیر نیست می بایست به وسیله افراد و دستی صورت گیرد که این عمل صرفه اقتصادی و زمانی ندارد. در این پایان نامه با جایابی مکان بهینه سکسیونرهای قابل قطع زیر بار ضمن کاهش تلفات سعی در کمینه کردن تعداد این ادوات و افزایش صرفه جویی اقتصادی و زمانی شده است.
در تابع هدف پیشنهادی که به صورت بیشینه کردن سود و صرفه جویی اقتصادی در طول دوره مطالعاتی بود، سعی شد تا ضمن کاهش تلفات، تعداد سکسیونرهای پیشنهادی نیز بهینه شود تا شرکت های توزیع قادر به استفاده از آنها باشند.
با توجه به این نکته که هزینه توان تولیدی برای سطوح مختلف بار یکسان نیست برای اینکه ارزیابی درستی از هزینه تلفات لحاظ شود، مدل بار به صورت متغییر با زمان و در سه سطح کم باری، میان باری و پیک بار در نظر گرفته و مشاهده شد که میزان بار علاوه بر هزینه تلفات در مکان سکسیونرها نیز تاثیرگذار است.
در ادامه نظر به محدودیت بودجه در دسترس شرکت های توزیع، بودجه به عنوان یکی از قیود تابع هدف مطرح شد و در شبکه تست با حضور و بدون حضور تولید پراکنده، اقدام به جایابی سکسیونرها صورت گرفت و برای مقادیر مختلف بودجه مکان و تعداد بهینه سکسیونرها تعیین شد.
حضور تولید پراکنده در شبکه های توزیع به نوبه خود باعث کاهش تلفات شده و باعث تغییر در مکان و تعداد سکسیونرها نسبت به حالت عدم حضور تولید پراکنده در شبکه، می شود. نقش ظرفیت و تعداد تولیدات پراکنده نیز در جایابی سکسیونرها مؤثر است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط