دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:134
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده ………………………………….. 1

مقدمه ……………………………………….  2

فصل اول: كليات ……………………………………………….. 5
1- 1) هدف ………………………………… 5
1- 2) پيشينه تحقيق ………………………………….. 8
فصل دوم: دسته بندي بافت ………………………………….. 12
2- 1) بافت ………………………………………………………… 12
2-1-1) گروه منظم …………………………………………… 15
2-1-2) گروه نيمهمنظم ………………………….. 16
2-1-3) گروه تصادفي ………………………………………………….. 16
2- 2) دسته بندي بافت …………………………………………… 18
2-2-1) آناليز و استخراج وي ژگيها ……………………………. 19
2-2-2) دستهبندي و انديس گذاري بافت ……………………………………….. 20
فصل سوم: تبديل موجك و تبديل رجلت ………………………………….. 26
3- 1) تبديل موجك ……………………… 26
3-1-1) تبديل موجك پيوسته …………………………………………………….. 29
3-1-2) تبديل موجك گسسته ……………………………………………. 31
3-1-3) تبديل موجك يكبعدي و تبديل موجك دوبعدي ………………………………………. 32
3-1-4) تبديل موجك استاندارد و تبديل بسته موجك ……………………………. 35
3-1-5) كاربردهاي تبديل موجك ……………………………………… 38
3-1-6) وي ژگيها و معايب تبديل موجك ………………………………………. 38
3- 2) تبديل رجلت ……………………………………………….. 40
3-2-1) تبديل رجلت پيوسته ………………………………………………. 40
3-2-2) تبديل رجلت گسسته …………………………………………… 44
فصل چهارم: روشهاي ارائهشده براي آناليز بافت و استخراج ويژگي ها ………………………….. 50
4- 1) مقدمه …………………………………….. 50
4- 2) روش اول …………………………………. 51
4- 3) روش دوم ……………………………………… 55
فصل پنجم: نتايج شبيه سازي و بحث …………………………………… 62
5- 1) مقدمه ………………………………………… 62
5- 2) تعريف كلاس و بانك ويژگي ها …………………………………………… 62
5- 3) مجموعه تصاوير بافت آزمايشي ………………………. 67
5-3-1) تصاوير بافت چرخش يافته و بدون نويز توليد شده از گروه اول …………………. 68
5-3-2) تصاوير بافت چرخش يافته به همراه نويز گوسي توليد شده از گروه اول ………………………………….. 68
5-3-3) تصاوير بافت چرخش يافته به همراه نويز نمك- فلفل توليد شده از گروه اول …………………………. 69
5-3-4) تصاوير بافت چرخش يافته به همراه نويز متناوب توليد شده از گروه اول ………………………………… 70
5-3-5) تصاوير بافت چرخشيافته به همراه نويز پواسون توليد شده از گروه اول ………………………………… 71
5-3-6) تصاوير بافت چرخشيافته به همراه نويز Speckle توليد شده از گروه اول ………………………………… 72
5-3-7) تصاوير بافت چرخش يافته و بدون نويز توليد شده از گروه دوم ……………………………………………….. 74
5-3-8) تصاوير بافت چرخش يافته به همراه نويز گوسي توليد شده از گروه دوم ………………………………….. 74
5-3-9) تصاوير بافت چرخش يافته به همراه نويز نمك- فلفل توليد شده از گروه دوم …………………………. 75
5-3-10) تصاوير بافت چرخشيافته به همراه نويز متناوب توليد شده از گروه دوم ……………………………… 76
5-3-11) تصاوير بافت چرخشيافته به همراه نويز پواسون توليد شده از گروه دوم ……………………………… 77
5-3-12) تصاوير بافت چرخشيافته به همراه نويز Speckle توليد شده از گروه دوم …………………………….. 77
5- 4) روش دستهبندي ………………………… 78
5- 5) نتايج و مقايسه ………………………………………….. 79
5-5-1) نتايج روش اول ……………………………………………… 79
5-5-2) نتايج روش دوم- حالت A ………..ا………….. 81
5-5-3) نتايج روش دوم- حالت B ……………..ا………………… 84
فصل ششم: نتيجه گيري و پيشنهادات ………………………… 93
6- 1) نتيجهگيري …………………………………….. 93
6- 2) پيشنهادات ………………………………. 94

پيوست ها………………………………………………95
منابع و ماخذ 103
فهرست منابع فارسي 103
فهرست منابع لاتين 104
سايتهاي اطلاعرساني 107

چكيده انگليسي  108

چكيده
آناليز و دسته بندي تصاوير، خصوصاً تصاوير بافت ها، يكي از زمينه هاي پايـ ه اي و مهـم در علـم پـردازشتصوير است كه در سال هاي اخير توجه محققـ ان زيـادي را بـه خـود جلـب كـرده اسـت. بـا توجـه بـه وجـودپديده هاي مخربي مانند چرخش تصاوير و انواع نويز، امروزه ارائه روش هاي آناليز بافت مقـاوم در برابـر ايـنعوامل مخرب به يك موضوع تحقيقاتي مهم تبديل شده است. در اين پايان نامـه پـس از بررسـي چنـد شـيوه،روش ن ويني ب راي آن اليز و دس ته بن دي باف ت ارائ ه ش ده اس ت ك ه تركيب ي از تب ديلات موج ك، رجل ت (Ridgelet) و فوريه است. در اين روش تلاش شده علاوه بر رفع مشكل چرخش و نويز، تا حد ممكن حجـممحاسبات نسبت به برخي روش هاي ديگر نيز كاهش يابـد. بـراي بررسـي و آزمـايش ايـن روش از دو گـروه تصاوير بافت شامل 20 و 25 تصوير بافت مختلف، كه همگي از آلبوم استاندارد Brodatz انتخـاب شـده انـد ، استفاده كرده ايم. از گروه20 تصـويري، يـك مجموعـه بافـت چـرخش يافتـه فاقـد نـويز و ده مجموعـه بافـتچرخش يافته نويزي توليد شده است. هر يك از ايـن مجموعـه هـا شـامل2880 تصـوير بافـت اسـت. از گـروه 25 تصويري نيز يك مجموعه بافت چرخش يافته فاقد نويز و چهـارده مجموعـه بافـت چـرخش يافتـه نـويزيتوليد شده است. هر يك از اين مجموعه ها شامل7200 تصوير بافت است. در اين تحقيـق نـويز هـاي گوسـي،نمك- فلفل، متناوب، پواسون و نويز ضرب شونده Speckle در نظر گرفته شده اند. نتايج حاصل از اين روش، بيانگر كارايي و توانمندي بالاي آن در دسته بندي بافت به صورت تغييرناپذير با چرخش و مقاوم در برابر نويز است. به عنوان نمونه، براي بافت هاي چرخش يافته و فاقد نويز براي مجموعه هاي 2880 و 7200 تصويري، بـهترتيب دقت هاي 75/98 و 11/93 درصد به دست آمده است.
كليد واژه- آناليز چند رزولوشني، بافت، تبديل رجلت، تبديل موجك، تبديل رادون، تغييرناپذيري با چرخش، دسته بندي بافت.

مقدمه
مبحث دسته بندي بافت يكي از حوزه هاي مهم و پايه اي پردازش تصوير اسـت كـه در سـاليان اخيـرمورد توجه محققان زيادي قرار گرفته است [1]-[4] و مزرهاي كاربرد آن بـه طـور چشـمگيري در حـالگسترش است. بافت ها اجزاي اصلي تشكيل دهنده محيط اطراف ما هسـتند ؛ بـ ه طـوري كـه معمـولاً ايـنبافت ها و ويژگي (مشخصه )هاي آنها هستند كه توانايي تشخيص، تفسير و دسته بندي اشـيا ي موجـود دردنياي اطراف و نيز تصاوير مربوط به آنها را امكان پذير مي سازند. براي مثال براي تشخيص و دسـته بنـدياشياي موجود در يك تصوير مانند سنگ، چوب و آهن، سيستم بينايي و مغز انسان ايـن اشـيا را آنـاليز وتفاوت بافت هايشان را درك ميكند؛ سپس ويژگي يا ويژگي هايي از هـر يـك از بافـت هـا را انتخـاب و در حافظه ذخيره مي كند و به كمك اين ويژگي ها كار دسته بندي اشياي مذكور را انجـام مـي دهـد. از ايـن رو بافت ها در تشخيص و دسته بندي اشيا توسط چشم و مغز انسان نقش بسـيار مهـم و كليـدي اي دارنـد. از همين ايده براي آناليز و دسته بندي تصاوير بافتي توسط كامپيوتر استفاده ميشود. در اين سيستم هـا نيـز مانند سيستم بينايي انسان، براي انجام فرآيند دسته بنـدي تصـاوير بافـت، مراحـل آنـاليز تصـوير بافـت ، استخراج ويژگي ها و در نهايت دسته بندي و انديس گذاري با استفاده از ويژگي هـاي اسـتخراجشـده طـيمي شوند.
به علت گستردگي تصاوير از حيث ماهيت و كاربردهاي متنوع و همچنين وجود بافت هاي مختلـف ومتنوع در آنها، استفاده از بافت و آناليز بافت بسيار مفيد و با اهميت است. در بسياري از كاربردهـا، آنـاليزبافت نتايج بهتري نسبت به روش هاي آناليز ديگر دارد و اين امر نشان دهنده اهميت و توانمندي اين نـوعآناليز است. در سال هاي اخير استفاده از بافت و آناليز بافت، كاربردهاي متعددي پيدا كرده است كه از آن جمله به بينايي ماشين [1]، كاربردهاي صنعتي [2]، تشخيص اشيا و اهداف [2] و [5]، آنـاليز تصـاويرپزشكي [6]، دسته بندي تصاوير راداري مانند رادارهاي دهانه مصنوعي [7] و نيز جداسازي و دسته بندي و تفسير مناظر طبيعي مي توان اشاره كرد [3].
به طور كلي در شرايط واقعي دو پديده مهم در مبحث آناليز و دسته بندي تصـاوير وجـود دار نـ د كـهتأثيرات مخرب زيادي را ايجاد مي كنند. اين دو پديده مهم، »چرخش « و »نويز « هستند. در صورتي كـهروش هاي مورد استفاده براي دسته بندي در برابر اين پديده هاي رايج پايدار نباشند، ممكن است در عمـلدقت نتايج حاصله به شدت تنزل يابد و حتي به صفر برسد؛ لذا در شـرايط واقعـي بايـد روش هـاي مـورداستفاده براي آناليز و دسته بندي تصاوير بافت تا حد ممكن در برابر اين دو پديده مقاوم و نامتغير باشند و آثار مخرب آنها را خنثي كنند.

نتيجه گيري
مبحث آناليز و دسته بندي بافت يكي از زمينه هاي بسيار مهم در پردازش تصوير است. در اين مبحث و در شرايط واقعي دو پديده چرخش و نويز آثار مخربي بر دقت روشهاي دسته بندي بافت دارند، لذا غلبه بر اين پديدههاي مخرب ضروري است. در همين راستا، دو روش مبتني بر دو ساختار مختلف براي آناليز و دستهبندي بافت ارائه شد. روش اول با استفاده از تبديلات رجلت و فوريه و روش دوم با استفاده از تبديل موجك دوبعدي Haar، تبديل رجلت و فوريه هستند. براي روش دوم دو حالت در نظر گرفته شده است. در حالت A از سه سطح تجزيه براي تبديل رجلت استفاده مي شود، درحالي كه در حالت B از چهار سطح تجزيه استفاده شده است. پس از بررسي هاي انجامشده مشخص شد روش اول در برابر چرخش مقاوم است، اما براي شرايط نويزي كارايي مناسبي ندارد. پس از ارزيابي روش دوم نيز مشخص شد هر دو حالت اين روش تغييرناپذير با چرخش بوده و در مقابل نويزهاي مختلف مقاوم است. در اين بررسي همچنين مشخص شد حالت B روش دوم در تمامي حالات بهره دسته بندي بهتري نسبت به حالت A روش دوم دارد. اين در حالي است كه در حالت B به سبب يك مرحله تجزيه بيشتر، حجم محاسبات كمي اضافه مي شود. نويزهاي بررسي شده و مورد استفاده در اين تحقيق نويز هاي گوسي، نمك- فلفل، متناوب، پواسون و نويز ضربشونده Speckle هستند. اين نويزها به لحاظ ماهيت با يكديگر متفاوتند. در اين تحقيق ويژگي هاي ميانگين و انحراف معيار اندازه (قدر مطلق) تبديل فوريه زيرباندهاي جزئيات به عنوان ويژگيهاي تغييرناپذير با چرخش و نويز درنظر گرفته شده اند. از اين ويژگي ها، در قالب ماتريس و بردار ويژگي، براي معرفي كلاس و انجام دسته بندي استفاده مي شود. پس از انجام بررسي هاي لازم و استخراج نتايج هريك از روش ها، حالت B روش دوم به عنوان روش پيشنهادي نهايي اين تحقيق معرفي مي شود. نتايج به دست آمده، تصديقكننده توانمندي اين روش نوين براي دستهبندي با فتهاي چرخشيافته نويزي و فاقد نويز است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت