دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:134
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده ………………………………….. ۱

مقدمه ……………………………………….  ۲

فصل اول: کلیات ……………………………………………….. ۵
۱- ۱) هدف ………………………………… ۵
۱- ۲) پیشینه تحقیق ………………………………….. ۸
فصل دوم: دسته بندی بافت ………………………………….. ۱۲
۲- ۱) بافت ………………………………………………………… ۱۲
۲-۱-۱) گروه منظم …………………………………………… ۱۵
۲-۱-۲) گروه نیمهمنظم ………………………….. ۱۶
۲-۱-۳) گروه تصادفی ………………………………………………….. ۱۶
۲- ۲) دسته بندی بافت …………………………………………… ۱۸
۲-۲-۱) آنالیز و استخراج وی ژگیها ……………………………. ۱۹
۲-۲-۲) دستهبندی و اندیس گذاری بافت ……………………………………….. ۲۰
فصل سوم: تبدیل موجک و تبدیل رجلت ………………………………….. ۲۶
۳- ۱) تبدیل موجک ……………………… ۲۶
۳-۱-۱) تبدیل موجک پیوسته …………………………………………………….. ۲۹
۳-۱-۲) تبدیل موجک گسسته ……………………………………………. ۳۱
۳-۱-۳) تبدیل موجک یکبعدی و تبدیل موجک دوبعدی ………………………………………. ۳۲
۳-۱-۴) تبدیل موجک استاندارد و تبدیل بسته موجک ……………………………. ۳۵
۳-۱-۵) کاربردهای تبدیل موجک ……………………………………… ۳۸
۳-۱-۶) وی ژگیها و معایب تبدیل موجک ………………………………………. ۳۸
۳- ۲) تبدیل رجلت ……………………………………………….. ۴۰
۳-۲-۱) تبدیل رجلت پیوسته ………………………………………………. ۴۰
۳-۲-۲) تبدیل رجلت گسسته …………………………………………… ۴۴
فصل چهارم: روشهای ارائهشده برای آنالیز بافت و استخراج ویژگی ها ………………………….. ۵۰
۴- ۱) مقدمه …………………………………….. ۵۰
۴- ۲) روش اول …………………………………. ۵۱
۴- ۳) روش دوم ……………………………………… ۵۵
فصل پنجم: نتایج شبیه سازی و بحث …………………………………… ۶۲
۵- ۱) مقدمه ………………………………………… ۶۲
۵- ۲) تعریف کلاس و بانک ویژگی ها …………………………………………… ۶۲
۵- ۳) مجموعه تصاویر بافت آزمایشی ………………………. ۶۷
۵-۳-۱) تصاویر بافت چرخش یافته و بدون نویز تولید شده از گروه اول …………………. ۶۸
۵-۳-۲) تصاویر بافت چرخش یافته به همراه نویز گوسی تولید شده از گروه اول ………………………………….. ۶۸
۵-۳-۳) تصاویر بافت چرخش یافته به همراه نویز نمک- فلفل تولید شده از گروه اول …………………………. ۶۹
۵-۳-۴) تصاویر بافت چرخش یافته به همراه نویز متناوب تولید شده از گروه اول ………………………………… ۷۰
۵-۳-۵) تصاویر بافت چرخشیافته به همراه نویز پواسون تولید شده از گروه اول ………………………………… ۷۱
۵-۳-۶) تصاویر بافت چرخشیافته به همراه نویز Speckle تولید شده از گروه اول ………………………………… ۷۲
۵-۳-۷) تصاویر بافت چرخش یافته و بدون نویز تولید شده از گروه دوم ……………………………………………….. ۷۴
۵-۳-۸) تصاویر بافت چرخش یافته به همراه نویز گوسی تولید شده از گروه دوم ………………………………….. ۷۴
۵-۳-۹) تصاویر بافت چرخش یافته به همراه نویز نمک- فلفل تولید شده از گروه دوم …………………………. ۷۵
۵-۳-۱۰) تصاویر بافت چرخشیافته به همراه نویز متناوب تولید شده از گروه دوم ……………………………… ۷۶
۵-۳-۱۱) تصاویر بافت چرخشیافته به همراه نویز پواسون تولید شده از گروه دوم ……………………………… ۷۷
۵-۳-۱۲) تصاویر بافت چرخشیافته به همراه نویز Speckle تولید شده از گروه دوم …………………………….. ۷۷
۵- ۴) روش دستهبندی ………………………… ۷۸
۵- ۵) نتایج و مقایسه ………………………………………….. ۷۹
۵-۵-۱) نتایج روش اول ……………………………………………… ۷۹
۵-۵-۲) نتایج روش دوم- حالت A ………..ا………….. ۸۱
۵-۵-۳) نتایج روش دوم- حالت B ……………..ا………………… ۸۴
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………… ۹۳
۶- ۱) نتیجهگیری …………………………………….. ۹۳
۶- ۲) پیشنهادات ………………………………. ۹۴

پیوست ها………………………………………………۹۵
منابع و ماخذ ۱۰۳
فهرست منابع فارسی ۱۰۳
فهرست منابع لاتین ۱۰۴
سایتهای اطلاعرسانی ۱۰۷

چکیده انگلیسی  ۱۰۸

چکیده
آنالیز و دسته بندی تصاویر، خصوصاً تصاویر بافت ها، یکی از زمینه های پایـ ه ای و مهـم در علـم پـردازشتصویر است که در سال های اخیر توجه محققـ ان زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. بـا توجـه بـه وجـودپدیده های مخربی مانند چرخش تصاویر و انواع نویز، امروزه ارائه روش های آنالیز بافت مقـاوم در برابـر ایـنعوامل مخرب به یک موضوع تحقیقاتی مهم تبدیل شده است. در این پایان نامـه پـس از بررسـی چنـد شـیوه،روش ن وینی ب رای آن الیز و دس ته بن دی باف ت ارائ ه ش ده اس ت ک ه ترکیب ی از تب دیلات موج ک، رجل ت (Ridgelet) و فوریه است. در این روش تلاش شده علاوه بر رفع مشکل چرخش و نویز، تا حد ممکن حجـممحاسبات نسبت به برخی روش های دیگر نیز کاهش یابـد. بـرای بررسـی و آزمـایش ایـن روش از دو گـروه تصاویر بافت شامل ۲۰ و ۲۵ تصویر بافت مختلف، که همگی از آلبوم استاندارد Brodatz انتخـاب شـده انـد ، استفاده کرده ایم. از گروه۲۰ تصـویری، یـک مجموعـه بافـت چـرخش یافتـه فاقـد نـویز و ده مجموعـه بافـتچرخش یافته نویزی تولید شده است. هر یک از ایـن مجموعـه هـا شـامل۲۸۸۰ تصـویر بافـت اسـت. از گـروه ۲۵ تصویری نیز یک مجموعه بافت چرخش یافته فاقد نویز و چهـارده مجموعـه بافـت چـرخش یافتـه نـویزیتولید شده است. هر یک از این مجموعه ها شامل۷۲۰۰ تصویر بافت است. در این تحقیـق نـویز هـای گوسـی،نمک- فلفل، متناوب، پواسون و نویز ضرب شونده Speckle در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از این روش، بیانگر کارایی و توانمندی بالای آن در دسته بندی بافت به صورت تغییرناپذیر با چرخش و مقاوم در برابر نویز است. به عنوان نمونه، برای بافت های چرخش یافته و فاقد نویز برای مجموعه های ۲۸۸۰ و ۷۲۰۰ تصویری، بـهترتیب دقت های ۷۵/۹۸ و ۱۱/۹۳ درصد به دست آمده است.
کلید واژه- آنالیز چند رزولوشنی، بافت، تبدیل رجلت، تبدیل موجک، تبدیل رادون، تغییرناپذیری با چرخش، دسته بندی بافت.

مقدمه
مبحث دسته بندی بافت یکی از حوزه های مهم و پایه ای پردازش تصویر اسـت کـه در سـالیان اخیـرمورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است [۱]-[۴] و مزرهای کاربرد آن بـه طـور چشـمگیری در حـالگسترش است. بافت ها اجزای اصلی تشکیل دهنده محیط اطراف ما هسـتند ؛ بـ ه طـوری کـه معمـولاً ایـنبافت ها و ویژگی (مشخصه )های آنها هستند که توانایی تشخیص، تفسیر و دسته بندی اشـیا ی موجـود دردنیای اطراف و نیز تصاویر مربوط به آنها را امکان پذیر می سازند. برای مثال برای تشخیص و دسـته بنـدیاشیای موجود در یک تصویر مانند سنگ، چوب و آهن، سیستم بینایی و مغز انسان ایـن اشـیا را آنـالیز وتفاوت بافت هایشان را درک میکند؛ سپس ویژگی یا ویژگی هایی از هـر یـک از بافـت هـا را انتخـاب و در حافظه ذخیره می کند و به کمک این ویژگی ها کار دسته بندی اشیای مذکور را انجـام مـی دهـد. از ایـن رو بافت ها در تشخیص و دسته بندی اشیا توسط چشم و مغز انسان نقش بسـیار مهـم و کلیـدی ای دارنـد. از همین ایده برای آنالیز و دسته بندی تصاویر بافتی توسط کامپیوتر استفاده میشود. در این سیستم هـا نیـز مانند سیستم بینایی انسان، برای انجام فرآیند دسته بنـدی تصـاویر بافـت، مراحـل آنـالیز تصـویر بافـت ، استخراج ویژگی ها و در نهایت دسته بندی و اندیس گذاری با استفاده از ویژگی هـای اسـتخراجشـده طـیمی شوند.
به علت گستردگی تصاویر از حیث ماهیت و کاربردهای متنوع و همچنین وجود بافت های مختلـف ومتنوع در آنها، استفاده از بافت و آنالیز بافت بسیار مفید و با اهمیت است. در بسیاری از کاربردهـا، آنـالیزبافت نتایج بهتری نسبت به روش های آنالیز دیگر دارد و این امر نشان دهنده اهمیت و توانمندی این نـوعآنالیز است. در سال های اخیر استفاده از بافت و آنالیز بافت، کاربردهای متعددی پیدا کرده است که از آن جمله به بینایی ماشین [۱]، کاربردهای صنعتی [۲]، تشخیص اشیا و اهداف [۲] و [۵]، آنـالیز تصـاویرپزشکی [۶]، دسته بندی تصاویر راداری مانند رادارهای دهانه مصنوعی [۷] و نیز جداسازی و دسته بندی و تفسیر مناظر طبیعی می توان اشاره کرد [۳].
به طور کلی در شرایط واقعی دو پدیده مهم در مبحث آنالیز و دسته بندی تصـاویر وجـود دار نـ د کـهتأثیرات مخرب زیادی را ایجاد می کنند. این دو پدیده مهم، »چرخش « و »نویز « هستند. در صورتی کـهروش های مورد استفاده برای دسته بندی در برابر این پدیده های رایج پایدار نباشند، ممکن است در عمـلدقت نتایج حاصله به شدت تنزل یابد و حتی به صفر برسد؛ لذا در شـرایط واقعـی بایـد روش هـای مـورداستفاده برای آنالیز و دسته بندی تصاویر بافت تا حد ممکن در برابر این دو پدیده مقاوم و نامتغیر باشند و آثار مخرب آنها را خنثی کنند.

نتیجه گیری
مبحث آنالیز و دسته بندی بافت یکی از زمینه های بسیار مهم در پردازش تصویر است. در این مبحث و در شرایط واقعی دو پدیده چرخش و نویز آثار مخربی بر دقت روشهای دسته بندی بافت دارند، لذا غلبه بر این پدیدههای مخرب ضروری است. در همین راستا، دو روش مبتنی بر دو ساختار مختلف برای آنالیز و دستهبندی بافت ارائه شد. روش اول با استفاده از تبدیلات رجلت و فوریه و روش دوم با استفاده از تبدیل موجک دوبعدی Haar، تبدیل رجلت و فوریه هستند. برای روش دوم دو حالت در نظر گرفته شده است. در حالت A از سه سطح تجزیه برای تبدیل رجلت استفاده می شود، درحالی که در حالت B از چهار سطح تجزیه استفاده شده است. پس از بررسی های انجامشده مشخص شد روش اول در برابر چرخش مقاوم است، اما برای شرایط نویزی کارایی مناسبی ندارد. پس از ارزیابی روش دوم نیز مشخص شد هر دو حالت این روش تغییرناپذیر با چرخش بوده و در مقابل نویزهای مختلف مقاوم است. در این بررسی همچنین مشخص شد حالت B روش دوم در تمامی حالات بهره دسته بندی بهتری نسبت به حالت A روش دوم دارد. این در حالی است که در حالت B به سبب یک مرحله تجزیه بیشتر، حجم محاسبات کمی اضافه می شود. نویزهای بررسی شده و مورد استفاده در این تحقیق نویز های گوسی، نمک- فلفل، متناوب، پواسون و نویز ضربشونده Speckle هستند. این نویزها به لحاظ ماهیت با یکدیگر متفاوتند. در این تحقیق ویژگی های میانگین و انحراف معیار اندازه (قدر مطلق) تبدیل فوریه زیرباندهای جزئیات به عنوان ویژگیهای تغییرناپذیر با چرخش و نویز درنظر گرفته شده اند. از این ویژگی ها، در قالب ماتریس و بردار ویژگی، برای معرفی کلاس و انجام دسته بندی استفاده می شود. پس از انجام بررسی های لازم و استخراج نتایج هریک از روش ها، حالت B روش دوم به عنوان روش پیشنهادی نهایی این تحقیق معرفی می شود. نتایج به دست آمده، تصدیقکننده توانمندی این روش نوین برای دستهبندی با فتهای چرخشیافته نویزی و فاقد نویز است.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط