رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مدیریت
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:138
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده

یکی از تغییرات اساسی که امروزه شرکت ها در نتیجه خصوصی سازی با آن مواجه هستند ، تغییر ساختار مالکیت آنها ست . به گونه ی که گروه های مختلف از مالکان (خانوادگی ، نهادی ، مدیریتی وغیره) در ترکیب مالکان شرکت ها قرار می گیرند و هر یک از آنها اثر متفاوتی بر نحوه اخذ تصمیمات مهم سازمانی و نیز شیوه اداره شرکت ها برجای می گذارند. . این تحقیق به بررسی رابطه مالکیت سرمایه گذاران نهادی با کارآفرینی شرکتی در شرکت های بیمه ایران می پردازد . این تحقیق از نوع توصیفی – کاربردی بوده ، جامعه آماری این تحقیق شامل  ۰۲شرکت بیمه در ایران می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه آماری کل جامعه مورد بررسی قرار گرفته است . برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار پی ال اس استفاده شد . با توجه به نتایج آزمون های آماری ، این نتیجه حاصل گردید که بین حضور سرمایه گذاران نهادی در هیئت مدیره و کارآفرینی شرکتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..۰

کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۰

۳-۳بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………..۰

۳-۰اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………۴

۳-۱گزاره های تحقیق…………………………………………………………………………۵

۳-۱-۳فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………۵

۳-۱-۰هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار ………………………………………………………………….۶

۳-۴روش کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………..۶

۳-۴-۳قلمرو مکانی–جامعه تحقیق ……………………………………………………………………………..۶

۳-۴-۰قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………۶

۳-۴-۱روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه ……………………………………………………۷

۳-۴-۴روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن …………………………………۷

۳-۴-۵روشهای تحلیل داده ها………………………………………………………………….۷

۳-۵چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………۸

۳ -۶تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق ………………………………………………..۸

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۳۰

بخش اول: ادبیات تحقیق ………………………………………………………………….۳۱

۰-۳-۳حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………….۳۱

۰-۳-۳-۳چیستی حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………۳۱

۰-۳-۳-۰تعاریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………….۳۴

۰-۳-۳-۱دیدگاه های نظری مختلف در خصوص حاکمیت شرکتی ………………………………۳۵

۰-۳-۳-۱-۳تئوری نمایندگی ………………………………………………………………………………۳۵

۰-۳-۳-۱-۰تئوری هزینه معاملات ………………………………………………………………..۳۶

۰-۳-۳-۱-۱تئوری ذینفعان …………………………………………………………………..۳۶

۰-۳-۳-۴علت استفاده از دیدگاه تئوری نمایندگی در این تحقیق………………………………۳۷

۰-۳-۳-۵حاکمیت شرکتی در ایران……………………………………………………………………….۳۳

۰-۳-۳-۶حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت …………………………………………….۰۲

۰-۳-۳-۶-۳جدایی کنترل از مالکیت …………………………………………………………………..۰۲

۰-۳-۳-۶-۰نظارت و تضاد منافع……………………………………………………………۰۲

۰-۳-۳-۷ساختار مالکیت……………………………………………………………..۰۳

۰-۳-۳-۷-۳گروه بندی مالکیت و کنترل……………………………………………………..۰۱

۰-۳-۳-۸سرمایه گذاران نهادی……………………………………………………………..۰۴

۰-۳-۳-۳اهمیت حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه ……………………………………….۰۳

۰-۳-۳-۳۲تطبیق حاکمیت شرکتی و آئین نامه شماره ۱۲……………………………….. ۴۲

۰-۳-۳-۳۳سهامداران نهادی عضو هیئت مدیره در شرکت های بیمه………………………..۱۱

۰-۳-۰کارآفرینی …………………………………………………………………………..۱۴

۰-۳-۰-۳تعاریف کارآفرینی ……………………………………………………………..۱۵

۰-۳-۰-۰کارآفرینی از منظردیدگاه های علمی مختلف ………………………………………………………………………………….۱۷

۰-۳-۰-۰-۳کارآفرینی از دیدگاه اقتصاد دانان …………………………………………………..۱۷

۰-۳-۰-۰-۰کارآفرینی از دیدگاه روانشناسان ………………………………………………………۱۸

۰-۳-۰-۰-۱کارآفرینی از دیدگاه جامعه شناسان …………………………………………………….۱۳

۰-۳-۰-۰-۴کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت…………………………………..۴۲

۰-۳-۰-۱انواع کارآفرینی ………………………………………………………………………………….۴۲

۰-۳-۰-۴ضرورت کارآفرینی در سازمان…………………………………………………….۴۰

۰-۳-۱کارآفرینی شرکتی ……………………………………………………………………………۴۴

۰-۳-۱-۳چیستی کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………..۴۴

۰-۳-۱-۰تعاریف کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………۴۵

۰-۳-۱-۱ریسک پذیری …………………………………………………………………۴۸

۰-۳-۱-۴نوآوری ……………………………………………………………………….۴۳

۰-۳-۱-۵پیشگامی ………………………………………………………………………………….۵۲

۰-۳-۱-۶تفاوت کارآفرینی فردی ، سازمانی و شرکتی ………………………………………..۵۲

۰-۳-۱-۷مدل های ایجاد کارآفرینی شرکتی ……………………………………………۵۳

۰-۳-۱-۸باورهای غلط در مورد کارآفرینی………………………………………………۵۴

۰-۳-۱-۳باورهای غلط در مورد کارآفرینی شرکتی……………………………………۵۷

۰-۳-۱-۳۲کارآفرینی در بیمه ………………………………………………………………….۵۳

۰-۳-۱-۳۳سرمایه گذاران نهادی و کارآفرینی شرکتی ………………………………………..۶۳

بخش دوم : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………..۶۰

۰-۰-۳تحقیقات داخلی………………………………………………………………….۶۰

۰-۰-۰تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….۶۴

۰-۱چارچوب مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………۶۵

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………۶۷

۱-۳روش تحقیق ……………………………………………………………………………….۶۷

۱-۳-۳تقسیم بندی تحقیقات بر اساس هدف…………………………………………………………..۶۸

۱-۳-۰تقسیم بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها …………………………………….۶۸

۱-۰فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….۶۸

۱-۱جامعه آماری……………………………………………………………………………….۶۳

۱-۴روش نمونه گیری و تخمین نمونه………………………………………………………………….۶۳

۱-۵روش گردآوری اطلاعات و داده ها ………………………………………………………………….۶۳

۱-۵-۳مطالعات کتابخانهای …………………………………………………………….۷۲

۱-۵-۰تحقیقات میدانی……………………………………………………………………………….۷۲

۱-۶ویژگیهای فنی ابزارهای گردآوری دادهها (پرسشنامه)……………………………………………۷۰

۱-۶-۳روایی (اعتبار) پرسشنامه ………………………………………………………………………………۷۰

۱-۶-۰پایایی (اعتماد) پرسشنامه ………………………………………………………………۷۰

۱-۷روش تجزیه و تحلیل دادهها …………………………………………………..۷۴

۱-۷-۳تحلیل عاملی تأییدی…………………………………………………۷۵

۱-۸دلایل انتخاب روش  PLSبرای این مطالعه……………………………………………………۷۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۳توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه……………………………………….۷۳

۴-۳-۳جنسیت …………………………………………………………………………………۷۳

۴-۳-۰ سن۸۲………………………………………………………………………………

۴-۳-۱تحصیلات ………………………………………………………………………………..۸۳

۴-۳-۴سابقه کاری ……………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۳-۵سمت سازمانی…………………………………………………………………………………………۸۱

۴-۳-۶بررسی توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………….۸۴

۴-۰آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۰-۳اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری………………………………………………………۸۶

۴-۰-۰محاسبه شاخص های روایی ، پایایی و برازش …………………………………………….۸۷

۴-۰-۱ضریب همبستگی ………………………………………………………………………..۸۸

۴-۰-۴تحلیل عاملی تاییدی………………………………………………………………….۸۳

۴-۰-۵مدلسازی معادلات ساختاری ………………………………………………………..۳۳

۴-۰-۶اعتبار سنجی مدل ساختاری …………………………………………………………………..۳۵

۴-۱نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….۳۳

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………۳۲۰

۵-۳خلاصه فرآیند تحقیق………………………………………………………………………..۳۲۰

۵-۰نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………۳۲۱

۵-۰-۳نتایج یافته های توصیفی………………………………………………………………….۳۲۱

۵-۰-۰نتایج یافته های استنباطی…………………………………………………………..۳۲۴

۵-۱مدل تحقیق……………………………………………………………………………………….۳۲۶

۵-۴پیشنهادها……………………………………………………………………………………………..۳۲۷

۵-۴-۳پیشنهادهای کاربردی برای مدیران شرکت ها و صاحبان سرمایه………………………۳۲۸

۵-۴-۰ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………۳۲۸

۵-۵موانع و محدودیت های اجرایی تحقیق ……………………………………………………………….۳۲۳

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………اI

پیوست X……………………………………………………………………………………………………………1

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط