رادارهای فرکانس بالا – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:108
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

رادارهای فرکانس بالا – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

سپاسگزاری ………………. د
تقدیم به: ……… ه
فهرست مطالب …….. و
فهرست شکل ها ……… ط
فهرست علامت ها ……… ز
فهرست اختصارها…… ص
۱ چکیده
۲ مقدمه:
فصل اول …….. ۵
۱-۱ هدف سمینار ………… ۵
۲-۱ پیشینه تحقیق…………. ۶
۳-۱ آماری از HF RADAR در امریکا ………. ۷
فصل دوم ………… ۸
۱-۲ محدوده فرکانسی HF رادارها …………… ۸
۲-۲ روشهای بررسی سطح اقیانوس ها با HF رادار …………. ۹
۳-۲ انتشار امواج HF توسط یونیسفر …………. ۱۱
۴-۲ رادار HF ماوراء افق (OTH) …….ا…. ۱۵
۲ -۴ ۱- مشخصات رادار OTH …….ا…….. ۱۷
۲ -۴ ۲- مثالی از توانایی رادار OTH …..ا……. ۲۰
۲ -۴ ۳- آنتنهای رادارهای ماوراء افق ………….. ۲۱
۲ -۴ ۴- شکل موج های بکار رفته در رادارهای ماوراء افق ……. ۲۳
۲ -۴ ۵- معادله HF رادارهای موج آسمانی …………… ۲۵
۲-۴-۶ شکل دیگری از معادله رادارهای فرکانس بالای موج آسمانی ………….. ۲۷
۲ -۴ ۷- عملکرد سیستم یک رادار ماوراء افق ………..۳۱
۵-۲ رادارهای موج- زمینی………….. ۳۴
۲ -۵ ۱- روش اندازه گیری توسط رادارهای موج-زمینی……………. ۳۴
۲ -۵ ۲- معادله HF رادارهای موج- زمینی ……………. ۳۶
فصل سوم ………………. ۳۷
۱-۳ مقدمه ………… ۳۷
۲-۳ رادارهای CODAR ………….ا……… ۳۷
۳۷ ………………. چیست؟ CODAR -1 2- 3
۳-۲-۲ بدست آوردن داد هها توسط رادار CODAR……..ا……… ۳۸
۴۴ ………….. PISCES HF RADAR 3-3
۳ -۳ ۱- آزمایش یک رادار Pisces برای بدست آوردن برد و سایر امکانات آن در سال ۲۰۰۱………. ۴۴
۴-۳ WERA چیست؟ …………… ۴۶
۵۰ …….. SUPERDARN HF RADAR 5-3
فصل چهارم ……………… ۵۲
۱-۴ مقدمه ……………….. ۵۲
۲-۴ تئوری مسئله ………… ۵۴
٣- دادهها …………… ۵۷
۴-۴ نتایج……………۶۱
۴ -۴ ۱- جهت باد ………………….. ۶۲
۴ -۴ ۲- ارتفاع موج و جهت آن ……………. ۶۴
فصل پنجم ……….. ۶۸
۱-۵ مقدمه …………. ۶۸
۲-۵ شبیه سازی سرعت های جریان سونامی ………………….. ۶۹
۵ -۲ ۱- سیگنالهای سونامی در نقشه های سرعت شعاعی س یسوند……………….. ۶۹
۵ -۲ ۲- روش آشکارسازی سونامی……………. ۷۶
مراجع فارسی …………….. ۷۹
مراجع انگلیسی ……………. ۸۰
سایتهای اطلاع رسانی ………….. ۸۱

چکیده
در این تحقیق به بیان کلیات و کاربردهای دسته خاصی از رادارها به نام رادارهای فرکانس بالا پرداخته م یشود. ویژگی خاص امواج HF در انعکاس بر اثر برخورد با لایههای یونیسفر اطراف زمین باعث افزایش برد رادار میگردد. از طرفی با توجه به محدوده طول موج این امواج امکان بررسی امواج و جریانهای سطح اقیانوس امکانپذیر است. این ویژگیها زمینه کاربردهای منحصر ب هفردی برای این نوع رادارها ایجاد نموده است. به این منظور ابتدا مشخصات رادارهای فرکانس بالا تشریح م یگردد، سپس نحوه عملکرد رادارهای فرکانس بالا و ویژگی های آنها مورد بررسی قرار م یگیرد. در ادامه چند کاربرد رادارهای فرکانس بالا از قبیل WERA و CODAR و PISCES HF SuperDARN که در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند بیان م یگردد. در هر مورد سعی شده تا مشخصات فنی هر یک از رادارها به صورت کلی شرح داده شود. در برخی موارد موقعیت جغرافیایی و محل نصب آنتن های رادار مورد نظر و نحوه آرایش آنتن ها به صورت مصور مشخص شده است. از آنجا که یکی از کاربردهای مهم رادارهای فرکانس بالا بررسی وضعیت دریا میباشد در ادامه روش اندازهگیری ارتفاع و جهت امواج اقیانوس با رادارهای فرکانس بالا بررسی میشود .در نهایت، به بیان مقاله ای در زمینه تشخیص سونامی با استفاده از رادارهای فرکانس بالا پرداخته میشود .صحت روابط بهدست آمده در مقاله مذکور با بررسی شکل ها و نمودارهای به دست آمده از سیستم سی سوند دانشگاه روتگر۱ که در توکرتون۲ نیوجرسی قرار دارد مورد تایید قرار می گیرد. کامل ذکر می گردد.

مقدمه:
رادار، سیستمی الکترومغناطیسی است که برای تشخیص و بدست آوردن موقعیت اشیا بکار می رود.
این دستگاه موج خاصی از خود متصاعد می کند (به عنوان مثال به شکل مدولاسیون پالسی با یک موج سینوسی ). این موج پس از برخورد با جسم موردنظر بر میگردد. این موج را اکو مـ ی نـامیمرادار با پردازش اکو اطلاعاتی از جسم بدست می آورد.
رادار مخفف کلمات Radio Detection & Ranging است و برای اولین بار در جنگ جهـان ی دوم برای تشخیص هواپیما های دشمن و نشانه گیری سلاح های ضد هواپیما به کار گرفته شد .رادارها برای شناسایی اجسامی بکار میروند که چشم ما قادر به دیدن آنها نیست. مثلا اجسام در فواصـ ل دور یا اجسام در مه .این یکی از مهمترین کاربرد های رادار است. یک رادار ابتدایی از یک فرستنده، آنتن گیرنده و یک آشکار ساز انرژی تشکیل شده است.
رادار ها در زمین، هوا و دریا استفاده می شوند. در ادامه به چند مـور د از کـاربر د هـا ی رادار اشـار ه م یکنیم:
•کنترل ترافیک هوایی
•ناوبری هواپیما
•کاربرد های هواشناسی
•امنیت کشتی ها
• کاربرد های فضایی
• کنترل سرعت در جاده ها
•کاربرد های نظامی که تقریبا بیشترین استفاده از رادار در این قسمت است.

کارکرد های اصلی رادار:
•تشخیص وجود جسم
•تشخیص فاصله جسم: این کار معمولا به کمک اندازه گیری زمان رفت و برگشت موج انجام می شود.
•تشخیص ثابت یا متحرک بودن جسم : این کار به کمک دنبال کردن جسم یا استفاده از اثر داپلر انجام می شود.
•تشخیص سرعت جسم: در واقع هر سیستم راداری که قادر به تشخیص فاصله باشد، به کمک یک حافظه می تواند سرعت جسم را تعیین کند. اما معمولا از اثر داپلر استفاده میشود.
•دنبال کردن جسم.[۵]
از آنجا که امواج HF (فرکانس ۳ تا ۰۳ مگاهرتز) پس از برخورد با یونیسفر منعکس مـی شـوند، از رادارهایی که فرکانس آنها در محدوده HF است و به رادارهای فرکانس بالا و یـاHF رادار معـروفهستند برای بررسی فواصل خیلی زیاد استفاده می شود .از سویی دیگر همانگونه که بعداً خـواهیمدید در بررسی سطح اقیانوس ها باید طول موج امواج ارسالی توسط رادار دو برابر طول موج امـواجاقیانوس باشد و با توجه به طول موج امواج HF بهترین گزینه برای بررسی سطح اقیـانو سهـاHF رادارها میباشند.
HF رادارها در زمینه های مختلفی از جمله مشاهده جریان های اقیانوس بکار برده مـی شـون د. ایـنمشاهده برای دنبال کردن اجسام متحرک بر روی آب، تشخیص جریان های گردابی ،نظارت بر یـخدریاها، اخطار برای وجود سونامی و نظارت بر آلودگیهای دریا بکار میروند.[۳۱]
رادارهای فرکانس بالا در دو مد امواج-آسمانی۱ و امواج-زمینی۲ کار میکنند. در رادارهای امـوا ج-آسمانی، رادار مانند ایستگاههای مخابراتی HF امواج را در یک زاویه باریک در سطح افق و در یک زاویه عمودی بزرگ بین ۵ تا ۵۲ درجه منتشر میکنند. امواج تابیده شده با زاویه عمودی کـم تـازاویه بزرگ بحرانی (که به فرکانس امواج ارسالی و چگالی الکتـرو نهـای یونیسـفر وابسـته اسـت) بازتاب میشوند به طوری که به سمت زمین برگشت داده میشوند.[۶]
با توجه به اهمیت رادارهای فرکانس بالا و ویژگی های منحصر به فرد آن، در این سمینار سعی شده تا در فصل دوم ویژگی های کلـ ی رادارهـای فرکـانس بـالا بررسـی شـود. در آن فصـل ابتـدا انـواعروش های بکارگیری این رادار شرح داده می شود و سپس بـا تفصـیل بیشـتری بـه نحـوه عملکـرد رادارهای موج-آسمانی و چگونگی شکست امواج HF در اثر برخورد با یونیسفر تشریح مـ یگـرد د و رابطه مربوط به شکست این امواج ارائه می شود. در ادامه این فصل نحوه عملکرد رادارهـای مـوج-زمینی بیان شده و رابطه طول موج ارسالی و طول موج امواج اقیانوس شرح داده می شود .
در فصل سوم چند نوع از رادارهای فرکانس بالا و کاربردهای آنها شـرح داده مـ یشـو د و در فصـلچهارم روش اندازهگیری ارتفاع و جهت امواج دریاها توسط رادارهای فرکانسبالا شرح داده میشود.
در فصل پنجم روش آشکارسازی سونامی که یکی از کاربردهای مهـم رادارهـای فرکـانس بـالا درسال های اخیر است بیان میشود .

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط