روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی(Congestion) در خطوط انتقال سیستمهای قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:105
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

روشهای شناسایی و مقابله با پرشدگی(Congestion) در خطوط انتقال سیستمهای قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکيده …………………………………………………………………………………………………………. ١

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. ٢
فصل ١ : کليات ……………………………………………………………………………………………….. ٣

١ -١ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ٣
١ -٢ اقتصاد بازار و پرشدگی ……………………………………………………………………………….. ٥
١ -٣ موضوعات مديريت انتقال …………………………………………………………………………….. ٦
١ -٤ موضوعات مديريت انتقال …………………………………………………………………………….. ٦
فصل ٢: بازار برق و پرشدگی ……………………………………………………………………………….. ٧

٢ -١ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ٨
٢ -٢ تجديد ساختار مديريت پرشدگی ………………………………………………………………………. ٨
٢ -٢-١ طبقه بندی وظايف بهره برداری در سيستمهای سنتی ……………………………………….. ٨
٢ -٢-١-١ تطابق بين وظايف بهره برداری در سيستمهای سنتی و جديد ……………………………. ٩
٢ -٢-٢ روشهای تخصيص توان در سيستمهای تجديد ساختار يافته ……………………………….. ١٠
٢ -٢-٢-١ روشهای تخصيص توان از ديد طرفين بازار ………………………………………….. ١١
٢ -٢-٣ زمان بندی در بازار برق …………………………………………………………………….. ١٢
٢-٢ -٣-١ بازارهای برق ترتيبی و همزمان ………………………………………………………… ١٢
٢ -٢-٤ مدلهای بازار ………………………………………………………………………………….. ١٣
٢-٢ -٤-١ مدل متمرکز ……………………………………………………………………………… ١٣
٢-٢ -٤-٢ مدل غيرمتمرکز …………………………………………………………………………. ١٤
٢ -٢-٥ آثار پرشدگی ………………………………………………………………………………….. ١٥
٢ -٢-٦ روشهای مديريت پرشدگی ……………………………………………………………………. ١٦
٢ -٣ ادوات FACTS و پرشدگی ………………………………………………………………………… ١٧
٢ -٣-١ مديريت پرشدگی و ادوات FACTS ………………………………………………………….. ١٨
فصل ٣: مديريت پرشدگی و فعاليتهای انجام شده در اين زمينه ………………………………………….. ١٩

٣ -١ مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ٢٠
و
٣ -٢ مديريت پرشدگی خطوط انتقال …………………………………………………………………….. ٢١
٣ -٣ برخی فعاليتهای انجام شده در مديريت پرشدگی خطوط انتقال …………………………………… ٢٣
٣ -٣-١ بازارهای انرژی و مديريت پرشدگی شبکه انتقال …………………………………………… ٢٣
٣ -٣-٢ روشهای محاسبه ظرفيت انتقال و مديريت پرشدگی خطوط انتقال …………………………. ٢٥
٣ -٣-٣ استفاده از ادوات FACTS در مديريت پرشدگی خطوط انتقال ……………………………. ٢٦
٣ -٣-٤ استفاده از روشهای اختصاص حق انتقال در مديريت پرشدگی انتقال ……………………… ٢٨
٣ -٣-٥ اثرات قوانين نا مناسب در مديريت پرشدگی شبکه انتقال …………………………………… ٢٨
٣ -٣-٦ توسعه سيستم و مديريت پرشدگی شبکه انتقال ………………………………………………. ٢٩
٣ -٣-٧ ارتباط خدمات جانبی و مديريت پرشدگی خطوط انتقال …………………………………….. ٢٩
٣ -٣-٨ استفاده از پيشنهادهای باردر مديريت پرشدگی خطوط انتقال ……………………………… ٣٠
٣ -٣-٩ استفاده از ترتيب راه اندازی نيروگاهها در مديريت پرشدگی خطوط انتقال ………………. ٣١
٣ -٣-١٠ استفاده از کليدزنی برای مديريت پرشدگی خطوط انتقال …………………………………. ٣١
٣ -٣-١١ تأثير ديگر مسائل فنی سيستم درمديريت پرشدگی خطوط انتقال …………………………. ٣٢
٣ -٣-١٢ سهم مشارکت ژنراتورها در شبکه و کاربرد آن در مديريت پرشدگی خطوط انتقال ……. ٣٢
3 -٤ نتيجه گيری ………………………………………………………………………………………….. ٣٣

فصل ٤: مديريت پرشدگی و بورس توان …………………………………………………………………. ٣٤

٤ -١ مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ٣٥
4 -٢ تعريف ……………………………………………………………………………………………….. ٣٦
٤ -٢-١ بورس توان …………………………………………………………………………………….. ٣٦
٤ -٢-٢ روش مديريت پرشدگی ……………………………………………………………………….. ٣٧
٤-٢ -٢-١ بازار مزايده عمومی …………………………………………………………………….. ٣٨
٤-٢ -٢-٢ بازار مزايده ضمنی ………………………………………………………………………. ٣٨
٤-٢ -٢-٣ تقسيم بازار ……………………………………………………………………………….. ٣٩
٤-٢ -٢-٤ پخش بار مجدد …………………………………………………………………………… ٣٩
٤-٢ -٢-٥ معامله متقابل …………………………………………………………………………….. ٤٠
٤-٢ -٢-٦ تحليلها …………………………………………………………………………………….. ٤٠
٤ -٣ وابستگی بين بازارهای بورس و مديريت پرشدگی ……………………………………………….. ٤١
٤ -٣-١ بازار بورس به معاملات نقاط مرزی نياز دارد …………………………………………….. ٤١
٤ -٣-٢ چگونه بازار بورس به حل پرشدگی کمک می کند …………………………………………. ٤٢
٤ -٤ موقعيت جريان بازار و گسترش آن ………………………………………………………………… ٤٣
ز
٤ -٤-١ بازار بورس فاز اوليه است …………………………………………………………………… ٤٣
٤ -٤-٢ بحث جريان بازار روی روش مديريت پرشدگی ……………………………………………. ٤٣
٤ -٤-٣ ملزومات استاندارد سازی …………………………………………………………………….. ٤٤
٤ -٥ نتايج ………………………………………………………………………………………………….. ٤٥

فصل ٥: مکانيسمهای تخصيص ظرفيتهای انتقال مناطق مرزی …………………………………………. ٤٦

٥ -١ مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ٤٧
٥ -٢ روشهای مديريت پرشدگی متداول …………………………………………………………………. ٤٨
٥ -٣ کميته قانون گذاری مديريت پرشدگی ………………………………………………………………. ٤٩
5 -٤ روشهای مديريت پرشدگی جريان بازار نقاط مرزی در اروپا …………………………………… ٥١
٥ -٤-١ تعريفات ظرفيتهای انتقال ……………………………………………………………………… ٥٢
٥ -٤-٢ روشهايی که مستقل از بازار است …………………………………………………………… ٥٣
٥-٤ -٢-١ محدوديتهای معين ……………………………………………………………………….. ٥٣
٥-٤ -٢-٢ ليست اولويت ……………………………………………………………………………… ٥٣
٥-٤ -٢-٣ تسهيم به تناسب ………………………………………………………………………….. ٥٤
٥-٤ -٢-٤ چارچوب قانونی متفاوت ………………………………………………………………… ٥٥
٥-٤ -٢-٥ روشهايی ديگری که مستقل از بازار است ……………………………………………. ٥٥
٥ -٤-٣ روشهايی که بر پايه بازار است ………………………………………………………………. ٥٥
٥-٤ -٣-١ بازار مزايده عمومی بر پايه NTC ……………………………………………………. ٥٥
٥-٤ -٣-٢ بازار مزايده ضمنی بر پايه NTC ………………………………………………………. ٥٦
٥-٤ -٣-٣ روشهای ديگری که بر پايه بازارهستند …………………………………………………. ٥٨
٥ -٤-٤ معامله متقابل و پخش بار مجدد ………………………………………………………………. ٥٩
٥ -٥ مديريت پرشدگی مناطق مرزی در بازارهای الکتريکی داخل اروپا ……………………………. ٥٩
٥ -٦ مديريت پرشدگی نواحی مرزی در مناطق SEE …………………………………………………. ٦٠
٥ -٧ بازار مزايده عمومی هماهنگ بر اساس فلوی توان برای SEE …………………………………. ٦٢
٥ -٨ مقايسه روشهای مديريت پرشدگی مناطق مرزی برپايه بازار …………………………………… ٦٤
٥ -٩ جنبه سياسی ………………………………………………………………………………………….. ٦٧

فصل ٦:شاخصهای عملکردی مبتنی بر اندازه گيری و مقايسه بهره برداری سيستم و شدت پرشدگی برای
سناريوهای مختلف پخش بار ………………………………………………………………………………… ٧٠

٦ -١ مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ٧١
ح
٦ -٢ قيمت گذاری پرشدگی بر پايه هزينه های حاشيه ای ………………………………………………. ٧٣
٦ -٣ فرمول رياضی بازار انرژی ……………………………………………………………………….. ٧٤
٦ -٤ پرشدگی و ميزان استفاده از سيستم ……………………………………………………………….. ٧٩
٦ -٥ سيستم آزمايشی ………………………………………………………………………………………. ٨١
٦ -٦ نتايج ………………………………………………………………………………………………….. ٨٥

فصل ٧:

نتيجه گيری و پيشنهادات ………………………………………………………………………….. ٨٧

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………….. ٩٠
فهرست منابع لاتين ……………………………………………………………………………………….. ٩٠

چکيده انگليسی …………………………………………………………………………………………….. ٩٣

چکيده
امروزه حرکت سيستمهای قدرت به سوی فضاهای جديد اقتصادی و مديريتی، فصل جديدی در بهره برداری از اين سيستمها باز کرده است. يکی از اين بزرگترين پيامدهای اين حرکت، دسترسی آزاد به سيستمهای قدرت می باشد. دسترسی آزاد به شبکه انتقال نياز به وجود يک رقابت سالم در بازارهای توان ميباشد. لکن به دليل امکان ايجاد پرشدگی در شبکه انتقال، دسترسی آزاد می تواند به يک مشکل عمده در اين سيستمها تبديل گردد. از طرفی انتقال توان از يک ناحيه سيستم قدرت به ناحيه ديگر به عوامل مختلفی همچون توپولوژی شبکه، محل و ميزان توان اکتيو و راکتيو توليدی و مصرفی در شبکه، منحنی قابليت کار ژنراتورهای موجود، حدود حرارتی تجهيزات نصب شده و… بستگی دارد. در يک سيستم قدرت تجديد ساختار شده عوامل مذکور نسبت به زمان همواره در حال تغيير می باشند، اين خود موجب می شود تا قابليت انتقال توان الکتريکی از يک ناحيه به ناحيه ديگر تابعی از زمان باشد و در برخی شرايط به دليل عدم قطعيتهای موجود در سيستم قدرت در قسمتی از شبکه های انتقال ، پرشدگی ايجاد شود. در اين پروژه، پس از تعريف پرشدگی شبکه انتقال، عوامل مؤثرايجاد آن و پيامدهای آن در بهره برداری از شبکه، مورد بحث واقع شده و تقسيم بندی هايی برای روشهای مديريت پرشدگی از ديدگاههای متفاوت مطرح شده است.

مقدمه
تجديد ساختار در برق يکی از مسائل جديد در سالهای اخير می باشد، که به منظور ايجاد رقابت و کاهش قيمت برق، افزايش بازدهی شبکه قدرت، بهبود سرويس دهی و کيفيت برق، ومانند آن در سيستم قدرت مطرح می شود به واسطه قيد و بندهای فيزيکی در انتقال توان، بازار برق در بسياری از موارد از يک سيستم رقابتی کامل، فاصله می گيرد.
از مهمترين قيد و بندها، ايجاد پرشدگی در سيستم انتقال است، که به واسطه آن فضای رقابت محدود می گردد. پس از اجرای بازار انرژی در سيستمهای تجديد ساختار شده، و تعيين سهم توليد هر يک از توليد کنندگان حالاتی پيش می آيد که برخی از قيود شبکه نظير حد توان عبوری از خطوط انتقال شينها نقض می گردند، چنين حالتی تحت عنوان پرشدگی شناخته می شود. اعمال راهکارهای مناسب برای رفع پرشدگی که مديريت پرشدگی ناميده می شود

نتيجه گيری و پيشنهادات
امروزه پرشدگي در شبكه انتقال به واسطه شرايط جديد سيستمهاي قدرت، وضعيت جديتري به خود گرفته است، به طوري آه با پيدايش عدم قطعيتهاي مختلف در بهره برداري از سيستم هاي قدرت جديد، ديگر نميتوان از روشهاي سنتي براي مديريت پرشدگي استفاده آرد. اثرات پرشدگي برروي ايمني شبكه و نيز بازده اقتصادي مبادلات الكتريسيته، موجب سرازير شدن موج عظيمي از مطالعات به سمت بهبود مديريت پرشدگي شده است. جمع بندي مطالعات انجام شده نشان مي دهد آه برخي از آنها در راستاي پيشگيري و آاهش پرشدگيهاي آتي شبكه و تسهيل در مديريت پرشدگي در آينده است و برخي ديگر در ارتقاء قوانين آنترل و ابزار رفع پرشدگي هنگام رخداد آن، براي آاهش هزينة پرشدگي و نيز تقسيم عادلانه آن در بين استفاده آنندگان از شبكة انتقال مي باشد. به عبارت آلي مي توان گفت: هدف نهايي در بهبود مديريت پرشدگي، استفاده بهينه از شبكة انتقال در شرايط مختلف رقابت در بازار انرژي است، به نحوي آه رضايت عمومي همه استفاده آنندگان از شبكه جلب شده و بازار رقابتي به يك بازار آامل نزديك شود.
پرشدگی در سيستم انتقال، با محدود کردن انتقال توان، باعث ناحيه بندی سيستم قدرت و ايجاد بازارهای برق محلی می شود. با محلی شدن بازارهای برق و کاهش تعداد رقيبان، بازار از حالت رقابتی کامل خارج شده، و بصورتی نيمه انحصاری در می آيد، و اين با اهداف اصلی تجديد ساختار و قانون زدايی در صنعت برق منافات دارد.
مديريت پرشدگی سيستم انتقال می تواند از دو منظر درمان و پيشگيری مورد مطالعه قرار گيرد:
مديريت پرشدگی، از منظر درمان، عبارت از اعمال راهکارهای کوتاه مدت مديريتی و کنترلی توسط اپراتور سيستم، بمنظور قرار دادن سيستم در ناحيه مطمئن است. پيشگيری از وقوع پرشدگی می تواند با توسعة شبکه و نصب خطوط انتقال، و ادوات کنترل پخش بار نظير ادوات FACTS صورت گيرد.
بازار برق توسعه يافته در مدل بازار بورس و روشهای جديد برای تخصيص ظرفيت شبکه بهم پيوسته از ابزارهای اساسی آزاد سازی است. اين دو پديده در عين حال مکمل يکديگرند و برای تسهيل در معاملات بازار بورس، هنگاميکه مديريت پرشدگی هست از نقطه نظر معاملات بورس آزاد سازی فيزيکی مورد قبول واقع ميشود، تجارتهای بين المللی به دقيق کردن موقعيت بازيگران غالب و افزايش حجم معاملات از طرف ديگر، و درتسهيل بازار بورس مديريت پر شدگی کمک ميکند، برای بازار مزايده عمومی بازار بورس قيمت مرجعی را مشخص ميکند و برای آنها بازار ظرفيت ثانويه پيشنهاد ميدهد، سرانجام وجود بازار بورس توان يک شرط لازم برای مديريت پرشدگی پيچيده مانند بازارمزايده ضمنی و تقسيم بازار است.
مزيتهای بازار هماهنگ بر اساس فلوی توان شامل:
1 – بالا رفتن امنيت شبکه
2 – بهبود استفاده از شبکه
3 – شفافيت و راحتی بيشتر برای بازيگران بازار
4 – بالا رفتن رفاه اجتماعی بازار
از نقطه نظر سياسی، راه حل بهينه بازار مزايده ضمنی است. اگر چه، هنوز شدنی نيست

در اين جا شاخصهاي عملکردی براي مقايسه حالتهاي مختلف پخش بار معرفي شده آه بعضي از پيشنهادات پرشدگی ومقدار بهره برداري سيستم پيشنهاد شده است اين مقادير در اينجا استفاده شده براي نمايش استفاده سيستم و شدت پرشدگي تحت سناريوهاي مختلف پخش بار و ميتواند آه بهره بردار سيستم را موظف آند آه بهترين حالت پخش بار براي بهترين حالت تعيين شده مشخص آند، در اينجا مدل براي بازار انرژي آه شامل هردو معاملات لحظه اي و دو جانبه مرتب شده است روش استفاده شده در اينجا براي سيستمهاي آزمايشي ٣ باسه و٨ باسه به آار رفته است نتايج نشان ميدهد آه بازآردن بعضي از خطوط انتقال ممكن است پيامد مطلوب رفاه اجتماعي و بهره برداري بهينه سيستم را داشته باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت