روش خوشه بندی (Clustering) بعنوان یکی از شاخه های یادگیری غیر نظارتی (Unsupervised) و الگوریتم های مختلف مورد اسـتفاده بمنظور طبقه بندی آریتمی های قلبی – مکانیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:76
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

روش خوشه بندی (Clustering) بعنوان یکی از شاخه های یادگیری غیر نظارتی (Unsupervised) و الگوریتم های مختلف مورد اسـتفاده بمنظور طبقه بندی آریتمی های قلبی – مکانیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چكيدة فارسي
2 مقدمه

١- فصل اول : كليات …………….. 4
1-1- هدف …………. 4
1-2- پيشينه تحقيق ………….. 6
1-3- روش كار و تحقيق …. 7
2- فصل دوم : داده كاوي ………. 9
2-1- مقدمه اي بر داده كاوي ………. 9
2-2- تعريف داده كاوي ………… 10
2-3- كاربردهاي داده كاوي در محيط هاي واقعي …………. 10
2-4- مراحل فرايند كشف دانش از پايگاه داده ها ……….. 11
3- فصل سوم : طبقه بندي و خوشه بندي ………… 51
3-1- طبقه بندي ( يادگيري با نظارت ويا Supervised )…..ا…… 51
3-2- خوشه بندي ( يادگيري بدون نظارت ويا Unsupervised ) …..ا….. 16
3-3- هدف از خوشه بندي چيست ؟ …….. 17
3-4- تفاوت ميان طبقه بندي و خوشه بندي ………….. 18
3-5- رو شهاي خوشه بندي …………. 18
3-5-1- روش هاي خوشه بندي سلسله مراتبي …….. 19
3-5-2- خوشه بندي با روش Single-Link ………ا… 20
23 ……….. Complete-Link خوشه بندي با روش -3-5-3
3-5-4- خوشه بندي با روش Average-Link ……..ا….. 26
29 ………Group Average Link خوشه بندي با روش -5-5-3
30 ……. Median-Distance خوشه بندي با روش -6-5-3
3-5-7- خوشه بندي با روش Ward…….ا……. 30
3-5-8- خوشه بندي با روش K-Means ….ا…….. 31
3-5-9- خوشه بندي با روش LBG ………ا….. 35
36 ……….. (Density-Based Clustering) خوشه بندي بر اساس چگالي -10-5-3
3-5-11- الگوريتم سلسله مراتبي خوشه بندي براساس چگالي Optics ….ا…… 40
3-5-21- خوشه بندي با روش فازي و يا C-Means……….ا….. 41
3-5-31- خوشه بندي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك (بهينه سازي خوشه بندي) ….. 43
3-6- اقدامات لازم براي خوشه بندي آريتمي هاي قلبي ……………….. 44
4- فصل چهارم : نتيجه گيري و پيشنهادات ……………… 74
4-1- نتيجه گيري……… 47
4-2- پيشنهادات ………. 47
5- منابع و ماخذ ………….. 94
5-1- فهرست منابع لاتين ……………… 49
5-2- سايت هاي اطلاع رساني …………. 51
چكيدة انگليسي ……… 52

چكيده :
بيماري هاي قلبي هر ساله در جهان تعداد زيادي از انسان ها را از بـين مـي بـرد. آمـار مـرگ و ميـر بعلـتمشكلات قلبي بسيار بيشتر از هر سانحه ويا اتفاق طبيعي است اين امر دليل اصلي توسعه فعاليت هاي قلبي و گسترش وسيع آن در حوضه ساير علوم، نظير علوم مهندسي بـراي يـافتن راه هـاي مـوثر پيشـگيري ايـندسته از بيماري ها مي باشد. امروزه، روش هاي مبنتي بر شناسايي آريتمي هاي قلبـ ي- عروقـي بـا تكنيـكهاي رياضي و مهندسي، به عنوان ابزار و وسيله ارزشمندي در تشخيص اين گونه بيماري ها، كاربرد وسـيع وگسـترده اي يافتـه اس ت. در ايـن روش ه ا بررسـي و تحليـل س يگنال الكتروكـارديوگرام1 (ECG) يك ي از مهمترين و كاراترين راه هاي تشخيص بيماري هاي قلبي مي باشد.
تاكنون روش هاي متعددي جهت تشخيص و طبقـه بنـدي2 شـكل مـوج هـاي بطنـي (كمـپلكسQRS ) در سيگنال ECG ارائه شده است. از جمله اين روش ها مي تـوان از روش هـاي طبقـه بنـدي نظـارت ي3 و غيـرنظارتي4 نام برد. در روش هاي طبقه بندي نظارتي، معمولاً شكل موج نماينده5 معلـوم بـوده و بـا اسـتفاده ازيك روش مناسب، ميزان شباهت يك موج ورودي با شكل موج نماينده موجـود مقايسـه شـده و در بهتـرينطبقه خود جاي مي گيرد. بر خلاف روش هاي نظارتي، در روش هاي غير نظارتي، معمولاً شـكل مـوج هـاينماينده معلوم نيست و ابتدا بايستي اين شكل موج ها استخراج شوند كه اصطلاحاً به اين روش خوشه بندي6 گفته مي شود.
هدف از تحقيق حاضر، مطالعه در مورد روش هاي مختلف طبقه بندي غير نظارتي استفاده شـده بـه منظـورخوشه بندي آريتمي هاي قلبي از يك طرف، و از طرف ديگر آشنايي با روش هـاي آكادميـك خوشـه بنـديموجود مي باشد.

مقدمه :
بيماري هاي قلبي هر ساله در جهان تعداد زيادي از انسان ها را از بـين مـي بـرد. آمـار مـرگ و ميـر بعلـتمشكلات قلبي بسيار بيشتر از هر سانحه و يا اتفاق طبيعي است. اين امر دليـل اصـلي توسـعه فعاليـت هـايعلمي و پژوهشي در دانش پزشكي در زمينه بيماري هاي قلبي و گسترش وسيع و سريع آن در حـوزه سـاير علوم نظير علوم مهندسي براي يافتن راه هاي موثر پيشگيري اين دسته از بيماري ها مي باشد.
جستجو و تحقيق در زمينه قلب به قرون وسطي و رنسانس باز مي گردد، در ابتدا با قطعه قطعه كـردن قلـبحيوانات و بررسي آناتومي آنها تحقيقات انجام شده و بدين ترتيب مدل هاي اوليـه از آنـاتومي و فيزيولـوژيقلب بوجود آمدند كه امروزه با توجه به وسايل تحقيقاتي و سيستم هاي جديد و مدرن ديگـر قابـل اسـتفادهنبوده. مدلسازي قلب منجر به توليد دانشي مي شود كه به كمك آن مي توان ارتباط دو جانبه ميان سـاختارقسمت هاي مختلف قلب و پديده هاي فيزيكي مشاهده شده را مورد بحث و بررسـي قـرار داد. يـك كـاربردمدلسازي قلب در تحقيقات بيومديكال، اطلاع از اتفاقات مكانيزم هايي اسـت كـه قلـب بواسـطه آنهـا دچـارخرابي مي گردد ، كه خرابي قلب برابر است با مرگ.
1ECG مي تواند بعنوان ابزاري پايه اي جهت تشـخيص اسـتفاده شـده و در برخـي از مـوارد بـراي مـديريتبيماري لازم و ضروري است. در بحث ريتم هـاي غيـر طبيعـي قلبـي ، بمنظـور انجـام تشـخيص و مـديريتبيماري، استخراج ECG ضروري مي باشد. در عمل تفسير ECG موضوع علم بازشناخت الگـ و2 اسـ ت، لـيكنECG مي تواند بر پايه تعداد كمي از قواعد و قوانين و حقايق مبنايي مورد آناليز و بررسي قرار گيرد.
پزشكان براي بررسي و آناليز سيگنال ECG با پرسش هايي روبرو هستند كه از جمله آنها مي توان به مـواردذيل اشاره كرد :
* آيا به اندازه كافي سيگنال براي تصميم گيري جمع آوري شده است ؟
* احتمال تشخيص نادرست چقدر است ؟
* سيگنال مورد بررسي واقعاً با چه الگويي از بيماي حداكثر تطابق را دارد ؟
در حالت كلي براي آنكه به سوالات فوق پاسخي با دقت معين داده شود، محاسبات رياضـي فراوانـي احتيـاجبوده كه گاهي اوقات اين محاسبات پيچيده و خسته كننده هستند. بنابرين طراحي الگوريتمي كه قابل پياده سازي در كامپيوتر بوده و بتواند به سوالات فوق با دقت مشخص پاسخ دهد، مفيد خواهد بود.

نتيجه گيري :
هدف از تحقيق حاضر، مطالعه در مورد روش هاي مختلف طبقه بندي غير نظارتي استفاده شـده بـه منظـورخوشه بندي آريتمي هاي قلبي از يك طرف، و از طرف ديگر آشنايي با روش هـاي آكادميـك خوشـه بنـديموجود مي باشد. به اين منظور مقالاتي كه در اين زمينه منتشر شده بود مطالعه شد و به همراه آن بسـيارياز روش هاي آكادميك خوشه بندي نيز مورد بررسي قرار گرفت.
با مطالعه مقالات ارائه شده مشاهده گرديد كه اكثر روش هـاي خوشـه بنـديK-means و FCM در خوشـهبندي آريتمي هاي قلبي استفاده گرديده است و از روش هاي خوشه بندي سلسله مراتبـي بـه خـاطر وجـودتعداد بسياري از داده ها (به خاطر بالا رفتن زمان محاسبات) استفاده نمـي شـود. البتـه ايـن قضـيه موضـوعمهمي در امر خوشه بندي محسوب نمي شود چون دقت الگوريتم هاي خوشه بنـدي كـاملاً وابسـته بـه نـوعداده و نحوة پراكندگي آن در فضاي مرجع مي باشد. در غير اين صورت هيچگاه از روش هـاي خوشـه بنـدينظير Subtractive و Hierarchical در هيچ يك از شاخه هاي علوم مهندسي و غير مهندسي اسـتفاده نمـيگرديد.
از نگاهي ديگر مي توان گفت كه مهمترين موضوع در خوشه بندي معياري است كه خوشه بنـدي بـر اسـاسآن صورت مي گيرد. براي روشن تر شدن مساله به ذكر يك مثال مي پردازيم. فرض كنيد كه مي خواهيم به كمك الگوريتمي بازيكنان بسكتبال و راگبي را به دو خوشه جداگانه تقسـيم كنـيم. هـر دوي ايـن بازيكنـانداراي ويژگي هاي مشابهي از لحاظ قدي و وزني هستند. اگر هر يك از ايـن ويژگـي هـا را بـه عنـوان معيـارخوشه بندي برگزينيم، خواهيم ديد كه با هيچ الگوريتمي نمي توان اين بازيكنان را از هم جدا كـرد، ولـي بـادقت بيشتر بر روي ويژگي هاي ظاهري اين بازيكنان مي توان دريافت كه نسبت پايين تنـه بـه بـالا تنـه دربازيكنان بسكتبال بيشتر از بازيكنان راگبي است. در نتيجه اگر اين ويژگي را به عنوان معيار خوشه بندي بـرگزينيم، خواهيم ديد كه الگوريتم خوشه بندي مي تواند اين دو گروه از بازيكنان را از هم تشخيص دهد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت