روش های جایابی مولد های تولید پراکنده – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:134
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

روش های جایابی مولد های تولید پراکنده – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده …………….۱

مقدمه …………..۲

فصل اول: مروری بر سابقه موضوع و مزایای مولدهای تولیدپراکنده ………..۳

۱-۱ مقدمه …………..۴
۱-۲ تولیدپراکنده (DG) …ا……………۴
۱-۳ انواع روش های جایابی صورت گرفته ………..۵
۱-۴ تاریخچه ……………….۵
۱-۵ مزایای استفاده از تولیدپراکنده ……………۸
۱-۵-۱ تولید برق اضطراری ………….۸
۱-۵-۲ کیفیت توان و قابلیت اطمینان ……….۸
۱-۵-۳ تولید برق و گرما به صورت هم زمان …………۸
۱-۵-۴ پیک سائی …………..۹
۱-۶ تولیدپراکنده و مسائل زیست محیطی ………………۹
۱-۷ ارزیابی اقتصادی فن آوریهای تولیدپراکنده ………….۱۰
۱-۸ ضرورت های رویکرد ایران …………۱۰
۱-۹ انواع منابع تولید پراکنده …………..۱۱
۱-۱۰ توربین های بادی …………..۱۲
۱-۱۱ توربین های گازی ……….۱۵
۱-۱۲ میکرتورببین ها …………..۱۵
۱-۱۳ سلولهای سوختی ………….۱۷
۱-۱۴ سلول های خورشیدی ………..۱۸
۱-۱۵ نتیجه گیری …………۱۹

فصل دوم: جایابی مولدهای تولیدپراکنده در خطوط انتقال انرژی به منظور کاهش تلفات ………..۲۱
۲-۱ مقدمه ……………۲۲
۲-۲ مدل سازی سیستم ……………۲۳
۲-۳ تحلیل کاهش تلفات خط ……………۲۴
۲-۳-۱ تحلیل تلفات خط در شبکه فاقد مولدDG ..ا……..۲۴
۲-۳-۲ تحلیل تلفات خط در حظور مولدDG ……ا……..۲۴
۲-۳-۳ تلفات خط از منبع تا محل نصب مولدDG. …ا…………..۲۵
۲-۳-۴ تلفات خط از محل نصب مولدDG تا بار ……….۲۵
۲-۳-۵ کاهش در تلفات خط …………۲۵
۲-۳-۶ محاسبه کاهش تلفات بر حسب پریونیت …………………۲۵
۲-۳-۷ رفتار بارهای با احتمال پیش فاز یا پسفاز در شبکه ……….۲۶
۲-۳-۸ مولد DG با ضریب توان پیش فاز یا پس فاز ……………..۲۶
۲-۳-۹ چهار روش ممکن برا ی قرارگیری بار و مولدDG در شبکه با ضریب توان های مختلف …..۲۷
۲-۳-۱۰ معادله PULR برا ی حالت های ۱و ۳ …………..۲۷
۲-۳-۱۱ معادله PULR برا ی حالتهای ۲و۳ …………….۲۷
۲-۱۲ نتیجهگیری ………………..۳۰

فصل سوم : جایابی مولدهای تولیدپراکنده به منظور کاهش تلفات با استفاده از قانون دو سوم ………………..۳۲
۳-۱ مقدمه ………….۳۳
۳-۲ تحلیل نقطه صفر ……………۳۳
۳-۲-۱ توان خروجی مولد تولیدپراکنده از توان بار مصرفی موجود در پایین دست محل نصب .
مولد کمتر باشد ………..۳۳
۳-۲-۲ توان خروجی مولد تولید پراکنده بیشتر از بار موجود در پایین دست محل نصب مولد تولیدپراکنده باشد ………۳۴

۳-۳ جابجا شدن محل نقطه صفر در طول فیدر ………..۳۵
۳-۴ استفاده از ” قانون دو سوم ( ) ” برای مطالعه تلفات و ولتاژ شبکه در حظور مولد تولیدپراکنده ….۳۶

فصل چهارم : جایابی مولدهای تولید پراکنده به روش جستجوی جامع به منظور کاهش تلفات ……………….۳۹
۴-۱ مقدمه ………۴۰
۴-۲ محاسبه تلفات ………………۴۰
۴-۳ شناسایی روش جایابی ……………..۴۲
۴-۴ نتایج عددی …………۴۳
۴-۵ تحلیل سیستم توزیع ……………..۴۵
۴-۶ جایابی در سیستم توزیع بار استاندارد …………..۴۷
۴-۷ جاگذاری در فیدر تعیین شده …….۴۹
۴-۸ نتیجه گیری …………….۵۰

فصل پنجم : روش تحلیل برای جایابی مولدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و بهبود مشخصه توان……………۵۱
۵-۱ مقدمه ………….۵۲
۵-۲ جایابی بهینه مولدهای تولیدپراکنده در یک فیدر شعاعی …………۵۲
۵-۳ تحلیل تئوری مسأله ……………۵۳
۵-۴ رویه پیدا کردن محل مناسب برای مولد های DG در یک فیدر شعاعی ………..۵۵
۵-۴-۱ مطالعه موردی با بار نامتغیر با زمان ومولد DG ….ا……..۵۷
۵-۴-۲ مطالعه موردی با مولد DG و بار متغیر با زمان ………….۵۸
۵-۵ جایابی بهینه مولد DG در شبکه ………………۵۹
۵-۶ نتایج شبیهسازی ……….۶۳
۵-۶-۱ شبیهسازی فیدر شعاعی با مولد DG و بار نامتغیر با زمان ……………۶۳
۵-۶-۲ شبیهسازی فیدر شعاعی با بارهای متغیر با زمان در حضور مولدDG …..ا…….۶۴
۵-۶-۳ شبیهسازی شبکه در حضور مولدDG …..ا………۶۶
۵-۷ نتیجه گیری ………..۷۱
فصل ششم : جایابی بهینه مولدهای تولیدپراکنده به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم بهینه سازی .

ژنتیک ……………..۷۲

۶-۱ مقدمه ………….۷۳
۶-۲ توپولوژی شبکه قدرت و تولید توان …………..۷۳
۶-۲-۱ توصیف مسأله …………….۷۳
۶-۳ فرمول بندی وشناخت حل مسأله ………..۷۴
۶-۳-۱ معادلات خطوط قدرت …………۷۵
۶-۳-۲ پیادهسازی الگوریتم ژنتیک ………۷۸
۶-۴ خلاصه روند پیاده سازی الگوریتم ژنتیک ………………۷۹
۶-۵ نتایج اجرای الگوریتم ژنتیک ……..۸۰
۶-۶ روش جستجوی ممنوعه …………۸۲
۶-۶-۱ الگوریتم جستجوی ممنوعه برای حل مسائل ………۸۴
۶-۷ تدوین هدف الگوریتم ….۸۵
۶-۸ الگوریتم حل ………۸۷
۶-۹ تعریف حرکت ممنوعه و معیار دمش ……………۸۹
۶-۱۰ نتیجهگیری …….۸۹

فصل هفتم : جایابی مولدهای تولید پراکنده برای کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم جسجوی تابو ………..۹۱
۷-۱ مقدمه ………….۹۲
۷-۲ معرفی مختصر روش جستجوی تابو …………۹۲
۷-۳ تدوین هدف الگوریتم …………….۹۳
۷-۴ الگوریتم حل ……………..۹۵
۷-۴-۱ توضیح مختصری در مورد الگوریتم حل ……..۹۵
۷-۵ تعریف حل همسایگی ………….۹۶
۷-۵-۱ تعریف حل همسایگی برای جستجوی محل نسب (j,k) ……….ا….۹۶
۷-۵-۲ تعریف حل همسایگی به منظور جستجوی ظرفیت گسسته مولدهای تولیدپراکنده، …۹۸
۷-۶ تعریف حرکت تابو و معیار دمش …………..۹۸
۷-۷ مثال عددی الگوریتم …………۹۹
۷-۸ نتیجهگیری ………………..۱۰۱
فصل هشتم : تأثیر مولدهای تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان و بازده شبکه هایی با بارهای متغیر با زمان .۱۰۲
۸-۱ مقدمه ……………۱۰۳
۸-۲ محاسبه تلفات توان ……………..۱۰۳
۸-۳ روند تحلیل مسأله ……………۱۰۴
۸-۴ مطالعه موردی ………….۱۰۴
۸-۵ نتایج تحلیل …………۱۰۶
۸-۶ تحلیل مسأله از نقطه نظر کاهش تلفات …………..۱۰۷
۸-۷ مسائل قابلیتاطمینان …………….۱۰۸
۸-۸ نتیجه گیری ………..۱۱۲

فصل نهم :نتیجه گیری و پیشنهادات ……………….۱۱۴

۹-۱ نتیجهگیری ……………………۱۱۵
۹-۲ پیشنهادات …………۱۱۵

پیوست …………………….۱۱۷

پ-۱ مشخصات …………………۱۱۸

مراجع ……………………۱۲۱

چکیده
استفاده از مولد های تولیدپراکنده در شبکه های توزیع با توجه به مزایای این مولد ها در حال افزایش است با وجود مزایای فراوان مولدهایDG یکی از مزایایی که عمداتاً در جایابی و استفاده از این مولدها مورد تأکید است کاهش تلفات شبکه های توزیع و انتقال میباشد[۱-۷].
استفاده از این مولدها بدون مطالعات جایابی و مطالعه شبکه توزیع وانتقال علاوه براینکه باعث کاهش تلفات شبکه نمی شود ممکن است تلفات را نیز در شبکه افزایش دهد و سایر شاخص های مهم شبکه از جمله قابلیتاطمینان و سطح ولتاژ در شبکه توزیع را مختل کرده و هارمونیک های ولتاژ را در شبکه افزایش دهد.
در این سمینار انواع روش های جایابی و مطالعه شبکه توزیع جهت جایابی مولدهای تولیدپراکنده مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه
تولید پراکنده شده یا توزیع شده (DG) سیستم قدرت را در سطح شبکه توزیع وانتقال به خصوص شبکه توزیع تحت تاثیر اثرات حظور خود در شبکه قرار می دهد.
این سمینار تلفات سیستم انتقال و توزیع را بر اساس محل قرار گرفتن مولدهای تولیدپراکنده در شبکه مورد بررسی قرار میدهد. شبیه سازیها نشان می دهد که همانگونه که جایابی صحیح مولدهای تولیدپراکنده باعث کاهش تلفات در شبکه میشود قرار دادن این مولدها بدون مطالعه و بررسی در محل نا مناسب باعث افزایش تلفات در شبکه میشود. همچنین جایابی مناسب مولدهای تولیدپراکنده در شبکه باعث آزادسازی ضرفیت انتقال خطوط و کاهش تنش و فشار بر تجهیزات انتقال میگردد. ضمناً صرفه جویی در هزینه ها با به تعویق انداختن و یا رفع نیاز به گسترش شبکه قدرت در سایه استفاده از مولدهای تولیدپراکنده امکان پذیر می باشد.

نتیجه گیری
آنچه بدیهی است و نمونه هایی از تحقیقات تئوریک ارائه شده در این سمینار نیز بر آن دلالت دارد تأثیر مثبت قرارگیری یک مولد کوچک در شبکه های توزیع است. اما آنچه باعث افزایش تحقیقات در این زمینه شده است نه دلیل کاربرد و یا علت و مزایای اینچنین استفادهای است بلکه هدف از تحقیق و جستجو در مورد مولدهای تولیدپراکنده محلی است که اینچنین مولدهایی می بایستی در آن قرار گیرند تا تاثیر مثبت و یا بهینهای در شبکه داشته باشند. زیرا علاوه بر پیچیده بودن گراف شبکههای توزیع؛معادلات حاکم بر آن نیز به دلیل المانها و گاه ملاحضات خاصی که ناشی از نوع بارهای موجود در شبکههای توزیع است نیز می تواند از شبکه ای به شبکه دیگر متقاوت باشند.
آنچه از نتایج مطالعات نشان داده شده در صفحات قبلی این سمینار بر هر خواننده ای محرز می شود تغییر نتایج حاصل از کاربرد چنین مولدهایی در مکانهای مختلف است. به طوری که میتوان گفت چه بسا استفاده از این مولدها در مکانهای نامناسب باعث افزایش تلفات شود. و از این رو م یتوان به اهمیت مقوله جایابی پی برد.
اما از آنجا که اضافه شدن هر المانی به شبکه آن هم با خصوصیت یک مولد نیاز به حفاظت از این مولد در مقابل شبکه و بلعکس (یعنی حفاظت شبکه از خطاهای ناشی از اضافه شدن چنین مولدهایی به شبکه) را ضروری مینماید. و در این مواقع و آنهم در یک شبکه تجدید ساختار شده کاربر چنین مولدهایی می بایستی توانایی حل مسأله ای را داشته باشد که پاسخ ناشی از این مسأله به او خواهد گفت که آیا در یک محیط تجدید ساختار شده به کاربردن یک مولد تولید پراکنده با تمام مزایا و محدودیت های خود در محل فوق می تواند برای یک کاربر به صرفه باشد یا نه. پس می توان گفت که صرف اینکه مولدی در نقطه ای بتواند تلفات را کاهش دهد ولو اینکه آن نقطه بهترین مکان در شبکه باشد نمیتواند حکم استفاده از چنین مولدهایی باشد.
با توجه به گراف مانند بودن ساختار شبکه های توزیع اینگونه می نماید که استفاده از الگوریتم هایی که در طی حل قادر به تحلیل گراف نیز باشند و یا به عبارت بهتر مسأله را از دیدگاه گراف ببینند می تواند در تحلیل هرچه بهتر شبکه های توزیع به منظور پیدا کردن یک مکان مناسب مفید باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط