روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:51
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

روش های شارژ متقارن مبدل های چند سطحی کاسکاد – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱) مقدمه ۱
۲) مبدل چند سطحی از نوع ولتاژ ۱
۳) مبدل چند سطحی از نوع جریان ۲
۴) مزایای مبدلهای چند سطحی ۲
۵) انواع مبدل های چند سطحی ۳
۵- ۱) مبدل های چند سطحی از نوع برشگر دیودی ۳
۵- ۲) مبدل های چند سطحی از نوع خازن شناور ۷
۵- ۳) مبدل های چند سطحی از نوع کاسکاد ۱۰
۵- ۱-۳) مبدل های چند سطحی کاسکاد متقارن و نامتقارن ۱۲
۶) روش های شارژ متقارن برای مبدلهای چند سطحی کاسکاد ۱۶
۷)نتایج شبیه سازی ۲۰
۷- ۱) نتایج شبیه سازی برای مبدل ۷ سطحی کاسکاد متقارن ۲۰
۷- ۱- ۱) روش کنترلی کلاسیک ۲۰
۷- ۱- ۲) روش کنترلی شارژ متقارن تمام موج ۲۲
۷- ۱- ۳) روش کنترلی شارژ متقارن نیم موج ۲۳
۷- ۲) نتایج شبیه سازی برای مبدل ۱۱ سطحی کاسکاد نامتقارن ۲۴
۷- ۲- ۱) روش کنترلی کلاسیک ۲۴
۷- ۲- ۲) روش کنترلی شارژ متقارن تمام موج ۲۶
۷- ۲- ۳) روش کنترلی شارژ متقارن نیم موج ۲۸
مراجع ۳۱

مقدمه
مبدلهای چند سطحی اول ین بار در سال ۱۹۷۵ معرف ی شدن د [۱]. با توجه به افزایش تقاضا برای مبدلهای با تـوان بـالا،ولتاژ بالا و هم چنین با در نظر گرفتن اینکه کل یدهای ن یمه ها دی نم یتوانند د ر ولتاژها و توا نهای ب ا رنـجهـ ای بـالا کـار کننـدتمایل به استفاده از مبدل های چند سطحی افزایش یافته است [۲]. گـسترش اسـتفاده از انـر ژی هـ ای نـو و تج دیدپـ ذیر ماننـدپی لهای سوختی، سلول های خورشیدی و غیره … که عموماً دارای سطح ولتاژ dc با مقدار پایینی هستند استفاده از مبدل های چند سطح ی را به عنوان یک تکنول وژی جدید برای تبدیل این انرژی ها به شکل مـوج بـا دامنـ هی دلخـواه ب یـ شتر افـز ایش داده است. در حال حاضر توجه به مبدلهای چند سطحی ب یشتر و بیشتر شده است و این نوع مبدلها پتانس یل خوب ی بر ای توسعه وگسترش دارند.
یک مبدل چند سطحی به عنوان یک مبدل الکترونیک قدرت وسیل های است که م یتواند یک شـکل مـوج پلـ های دلخـواهولتاژ/جریانac را با استفاده از چندین منبع ولتـاژ/جریـ انdc بـه عنـوان ورودی تولیـ د نمایـ د [۳]. بـر اسـاس ایـ ن تعریـ ف مبدل های چند سطحی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند :
– مبدل چند سطحی از نوع ولتاژ که در آن با استفاده از چندین منبع ولتاژ dc، ولتاژ ac مورد نظر تولید م یشود .
– مبدل چند سطحی از نوع جریان که در آن با استفاده از چندین منبع جریان dc، جریان مورد نظر ac تولید م یشود .
مهمترین نوع مبدل چند سطحی که بیشتر در مقالات تشریح م یشود مبدل منبع ولتاژ است، اما در بعضی از کـاربردهـا ماننـدفیلترهای اکتیو موازی ،جبران کننده VAr و غیره نیاز به مبدل چند سطحی از نوع منبع جریان است [۳].

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط