روش های شناسایی و مقابله با پرشدگی (Congestion) در خطوط انتقال سیستم های قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:105
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

روش های شناسایی و مقابله با پرشدگی (Congestion) در خطوط انتقال سیستم های قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده … ١

مقدمه ………….. ٢
فصل ١ : کلیات ………. ٣

١ -١ مقدمه ………. ٣
١ -٢ اقتصاد بازار و پرشدگی ……… ۵
١ -٣ موضوعات مدیریت انتقال …………… ۶
١ -۴ موضوعات مدیریت انتقال ….. ۶
فصل ٢: بازار برق و پرشدگی ……….. ٧

٢ -١ مقدمه …………….. ٨
٢ -٢ تجدید ساختار مدیریت پرشدگی ………… ٨
٢ -٢-١ طبقه بندی وظایف بهره برداری در سیستمهای سنتی …….. ٨
٢ -٢-١-١ تطابق بین وظایف بهره برداری در سیستمهای سنتی و جدید ……. ٩
٢ -٢-٢ روشهای تخصیص توان در سیستمهای تجدید ساختار یافته ………. ١٠
٢ -٢-٢-١ روشهای تخصیص توان از دید طرفین بازار ……….. ١١
٢ -٢-٣ زمان بندی در بازار برق ……….. ١٢
٢-٢ -٣-١ بازارهای برق ترتیبی و همزمان ………… ١٢
٢ -٢-۴ مدلهای بازار …….. ١٣
٢-٢ -۴-١ مدل متمرکز ……….. ١٣
٢-٢ -۴-٢ مدل غیرمتمرکز ………….. ١۴
٢ -٢-۵ آثار پرشدگی ………….. ١۵
٢ -٢-۶ روشهای مدیریت پرشدگی …………. ١۶
٢ -٣ ادوات FACTS و پرشدگی …………. ١٧
٢ -٣-١ مدیریت پرشدگی و ادوات FACTS …………. ١٨
فصل ٣: مدیریت پرشدگی و فعالیتهای انجام شده در این زمینه ……….. ١٩

٣ -١ مقدمه ……………. ٢٠
٣ -٢ مدیریت پرشدگی خطوط انتقال ……… ٢١
٣ -٣ برخی فعالیتهای انجام شده در مدیریت پرشدگی خطوط انتقال …………… ٢٣
٣ -٣-١ بازارهای انرژی و مدیریت پرشدگی شبکه انتقال ………… ٢٣
٣ -٣-٢ روشهای محاسبه ظرفیت انتقال و مدیریت پرشدگی خطوط انتقال ……… ٢۵
٣ -٣-٣ استفاده از ادوات FACTS در مدیریت پرشدگی خطوط انتقال ………… ٢۶
٣ -٣-۴ استفاده از روشهای اختصاص حق انتقال در مدیریت پرشدگی انتقال ………… ٢٨
٣ -٣-۵ اثرات قوانین نا مناسب در مدیریت پرشدگی شبکه انتقال ……….. ٢٨
٣ -٣-۶ توسعه سیستم و مدیریت پرشدگی شبکه انتقال ……… ٢٩
٣ -٣-٧ ارتباط خدمات جانبی و مدیریت پرشدگی خطوط انتقال …….. ٢٩
٣ -٣-٨ استفاده از پیشنهادهای باردر مدیریت پرشدگی خطوط انتقال ………… ٣٠
٣ -٣-٩ استفاده از ترتیب راه اندازی نیروگاهها در مدیریت پرشدگی خطوط انتقال …… ٣١
٣ -٣-١٠ استفاده از کلیدزنی برای مدیریت پرشدگی خطوط انتقال ……… ٣١
٣ -٣-١١ تأثیر دیگر مسائل فنی سیستم درمدیریت پرشدگی خطوط انتقال ……………. ٣٢
٣ -٣-١٢ سهم مشارکت ژنراتورها در شبکه و کاربرد آن در مدیریت پرشدگی خطوط انتقال ……. ٣٢
۳ -۴ نتیجه گیری ….. ٣٣

فصل ۴: مدیریت پرشدگی و بورس توان …………… ٣۴

۴ -١ مقدمه …………… ٣۵
۴ -٢ تعریف ………. ٣۶
۴ -٢-١ بورس توان …………… ٣۶
۴ -٢-٢ روش مدیریت پرشدگی ………… ٣٧
۴-٢ -٢-١ بازار مزایده عمومی ………. ٣٨
۴-٢ -٢-٢ بازار مزایده ضمنی ……….. ٣٨
۴-٢ -٢-٣ تقسیم بازار ………… ٣٩
۴-٢ -٢-۴ پخش بار مجدد ………….. ٣٩
۴-٢ -٢-۵ معامله متقابل ……….. ۴٠
۴-٢ -٢-۶ تحلیلها ………… ۴٠
۴ -٣ وابستگی بین بازارهای بورس و مدیریت پرشدگی …….. ۴١
۴ -٣-١ بازار بورس به معاملات نقاط مرزی نیاز دارد …………. ۴١
۴ -٣-٢ چگونه بازار بورس به حل پرشدگی کمک می کند ………. ۴٢
۴ -۴ موقعیت جریان بازار و گسترش آن ………. ۴٣
۴ -۴-١ بازار بورس فاز اولیه است …………. ۴٣
۴ -۴-٢ بحث جریان بازار روی روش مدیریت پرشدگی ……… ۴٣
۴ -۴-٣ ملزومات استاندارد سازی ………. ۴۴
۴ -۵ نتایج …………………………. ۴۵

فصل ۵: مکانیسمهای تخصیص ظرفیتهای انتقال مناطق مرزی …………. ۴۶

۵ -١ مقدمه ………… ۴٧
۵ -٢ روشهای مدیریت پرشدگی متداول ………………….. ۴٨
۵ -٣ کمیته قانون گذاری مدیریت پرشدگی ………….. ۴٩
۵ -۴ روشهای مدیریت پرشدگی جریان بازار نقاط مرزی در اروپا …………… ۵١
۵ -۴-١ تعریفات ظرفیتهای انتقال ………. ۵٢
۵ -۴-٢ روشهایی که مستقل از بازار است …………. ۵٣
۵-۴ -٢-١ محدودیتهای معین … ۵٣
۵-۴ -٢-٢ لیست اولویت ………… ۵٣
۵-۴ -٢-٣ تسهیم به تناسب ………. ۵۴
۵-۴ -٢-۴ چارچوب قانونی متفاوت …………… ۵۵
۵-۴ -٢-۵ روشهایی دیگری که مستقل از بازار است ………….. ۵۵
۵ -۴-٣ روشهایی که بر پایه بازار است ……… ۵۵
۵-۴ -٣-١ بازار مزایده عمومی بر پایه NTC ………… ۵۵
۵-۴ -٣-٢ بازار مزایده ضمنی بر پایه NTC ……….. ۵۶
۵-۴ -٣-٣ روشهای دیگری که بر پایه بازارهستند ……. ۵٨
۵ -۴-۴ معامله متقابل و پخش بار مجدد …….. ۵٩
۵ -۵ مدیریت پرشدگی مناطق مرزی در بازارهای الکتریکی داخل اروپا …….. ۵٩
۵ -۶ مدیریت پرشدگی نواحی مرزی در مناطق SEE ……. ۶٠
۵ -٧ بازار مزایده عمومی هماهنگ بر اساس فلوی توان برای SEE ….. ۶٢
۵ -٨ مقایسه روشهای مدیریت پرشدگی مناطق مرزی برپایه بازار …….. ۶۴
۵ -٩ جنبه سیاسی ………. ۶٧

فصل ۶:شاخصهای عملکردی مبتنی بر اندازه گیری و مقایسه بهره برداری سیستم و شدت پرشدگی برای سناریوهای مختلف پخش بار ……………… ٧٠

۶ -١ مقدمه ……………….. ٧١
۶ -٢ قیمت گذاری پرشدگی بر پایه هزینه های حاشیه ای …………. ٧٣
۶ -٣ فرمول ریاضی بازار انرژی …………………… ٧۴
۶ -۴ پرشدگی و میزان استفاده از سیستم ……….. ٧٩
۶ -۵ سیستم آزمایشی …….. ٨١
۶ -۶ نتایج ……. ٨۵

فصل ٧: نتیجه گیری و پیشنهادات ……… ٨٧

منابع و مأخذ ………… ٩٠
فهرست منابع لاتین ……… ٩٠

چکیده انگلیسی ……… ٩٣

چکیده
امروزه حرکت سیستمهای قدرت به سوی فضاهای جدید اقتصادی و مدیریتی، فصل جدیدی در بهره برداری از این سیستمها باز کرده است. یکی از این بزرگترین پیامدهای این حرکت، دسترسی آزاد به سیستمهای قدرت می باشد. دسترسی آزاد به شبکه انتقال نیاز به وجود یک رقابت سالم در بازارهای توان میباشد. لکن به دلیل امکان ایجاد پرشدگی در شبکه انتقال، دسترسی آزاد می تواند به یک مشکل عمده در این سیستمها تبدیل گردد. از طرفی انتقال توان از یک ناحیه سیستم قدرت به ناحیه دیگر به عوامل مختلفی همچون توپولوژی شبکه، محل و میزان توان اکتیو و راکتیو تولیدی و مصرفی در شبکه، منحنی قابلیت کار ژنراتورهای موجود، حدود حرارتی تجهیزات نصب شده و… بستگی دارد. در یک سیستم قدرت تجدید ساختار شده عوامل مذکور نسبت به زمان همواره در حال تغییر می باشند، این خود موجب می شود تا قابلیت انتقال توان الکتریکی از یک ناحیه به ناحیه دیگر تابعی از زمان باشد و در برخی شرایط به دلیل عدم قطعیتهای موجود در سیستم قدرت در قسمتی از شبکه های انتقال ، پرشدگی ایجاد شود. در این پروژه، پس از تعریف پرشدگی شبکه انتقال، عوامل مؤثرایجاد آن و پیامدهای آن در بهره برداری از شبکه، مورد بحث واقع شده و تقسیم بندی هایی برای روشهای مدیریت پرشدگی از دیدگاههای متفاوت مطرح شده است.

مقدمه
تجدید ساختار در برق یکی از مسائل جدید در سالهای اخیر می باشد، که به منظور ایجاد رقابت و کاهش قیمت برق، افزایش بازدهی شبکه قدرت، بهبود سرویس دهی و کیفیت برق، ومانند آن در سیستم قدرت مطرح می شود به واسطه قید و بندهای فیزیکی در انتقال توان، بازار برق در بسیاری از موارد از یک سیستم رقابتی کامل، فاصله می گیرد.
از مهمترین قید و بندها، ایجاد پرشدگی در سیستم انتقال است، که به واسطه آن فضای رقابت محدود می گردد. پس از اجرای بازار انرژی در سیستمهای تجدید ساختار شده، و تعیین سهم تولید هر یک از تولید کنندگان حالاتی پیش می آید که برخی از قیود شبکه نظیر حد توان عبوری از خطوط انتقال شینها نقض می گردند، چنین حالتی تحت عنوان پرشدگی شناخته می شود. اعمال راهکارهای مناسب برای رفع پرشدگی که مدیریت پرشدگی نامیده می شود

نتیجه گیری و پیشنهادات
امروزه پرشدگی در شبکه انتقال به واسطه شرایط جدید سیستمهای قدرت، وضعیت جدیتری به خود گرفته است، به طوری آه با پیدایش عدم قطعیتهای مختلف در بهره برداری از سیستم های قدرت جدید، دیگر نمیتوان از روشهای سنتی برای مدیریت پرشدگی استفاده آرد. اثرات پرشدگی برروی ایمنی شبکه و نیز بازده اقتصادی مبادلات الکتریسیته، موجب سرازیر شدن موج عظیمی از مطالعات به سمت بهبود مدیریت پرشدگی شده است. جمع بندی مطالعات انجام شده نشان می دهد آه برخی از آنها در راستای پیشگیری و آاهش پرشدگیهای آتی شبکه و تسهیل در مدیریت پرشدگی در آینده است و برخی دیگر در ارتقاء قوانین آنترل و ابزار رفع پرشدگی هنگام رخداد آن، برای آاهش هزینه پرشدگی و نیز تقسیم عادلانه آن در بین استفاده آنندگان از شبکه انتقال می باشد. به عبارت آلی می توان گفت: هدف نهایی در بهبود مدیریت پرشدگی، استفاده بهینه از شبکه انتقال در شرایط مختلف رقابت در بازار انرژی است، به نحوی آه رضایت عمومی همه استفاده آنندگان از شبکه جلب شده و بازار رقابتی به یک بازار آامل نزدیک شود.
پرشدگی در سیستم انتقال، با محدود کردن انتقال توان، باعث ناحیه بندی سیستم قدرت و ایجاد بازارهای برق محلی می شود. با محلی شدن بازارهای برق و کاهش تعداد رقیبان، بازار از حالت رقابتی کامل خارج شده، و بصورتی نیمه انحصاری در می آید، و این با اهداف اصلی تجدید ساختار و قانون زدایی در صنعت برق منافات دارد.
مدیریت پرشدگی سیستم انتقال می تواند از دو منظر درمان و پیشگیری مورد مطالعه قرار گیرد:
مدیریت پرشدگی، از منظر درمان، عبارت از اعمال راهکارهای کوتاه مدت مدیریتی و کنترلی توسط اپراتور سیستم، بمنظور قرار دادن سیستم در ناحیه مطمئن است. پیشگیری از وقوع پرشدگی می تواند با توسعه شبکه و نصب خطوط انتقال، و ادوات کنترل پخش بار نظیر ادوات FACTS صورت گیرد.
بازار برق توسعه یافته در مدل بازار بورس و روشهای جدید برای تخصیص ظرفیت شبکه بهم پیوسته از ابزارهای اساسی آزاد سازی است. این دو پدیده در عین حال مکمل یکدیگرند و برای تسهیل در معاملات بازار بورس، هنگامیکه مدیریت پرشدگی هست از نقطه نظر معاملات بورس آزاد سازی فیزیکی مورد قبول واقع میشود، تجارتهای بین المللی به دقیق کردن موقعیت بازیگران غالب و افزایش حجم معاملات از طرف دیگر، و درتسهیل بازار بورس مدیریت پر شدگی کمک میکند، برای بازار مزایده عمومی بازار بورس قیمت مرجعی را مشخص میکند و برای آنها بازار ظرفیت ثانویه پیشنهاد میدهد، سرانجام وجود بازار بورس توان یک شرط لازم برای مدیریت پرشدگی پیچیده مانند بازارمزایده ضمنی و تقسیم بازار است.
مزیتهای بازار هماهنگ بر اساس فلوی توان شامل:
۱ – بالا رفتن امنیت شبکه
۲ – بهبود استفاده از شبکه
۳ – شفافیت و راحتی بیشتر برای بازیگران بازار
۴ – بالا رفتن رفاه اجتماعی بازار
از نقطه نظر سیاسی، راه حل بهینه بازار مزایده ضمنی است. اگر چه، هنوز شدنی نیست در این جا شاخصهای عملکردی برای مقایسه حالتهای مختلف پخش بار معرفی شده آه بعضی از پیشنهادات پرشدگی ومقدار بهره برداری سیستم پیشنهاد شده است این مقادیر در اینجا استفاده شده برای نمایش استفاده سیستم و شدت پرشدگی تحت سناریوهای مختلف پخش بار و میتواند آه بهره بردار سیستم را موظف آند آه بهترین حالت پخش بار برای بهترین حالت تعیین شده مشخص آند، در اینجا مدل برای بازار انرژی آه شامل هردو معاملات لحظه ای و دو جانبه مرتب شده است روش استفاده شده در اینجا برای سیستمهای آزمایشی ٣ باسه و٨ باسه به آار رفته است نتایج نشان میدهد آه بازآردن بعضی از خطوط انتقال ممکن است پیامد مطلوب رفاه اجتماعی و بهره برداری بهینه سیستم را داشته باشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط