زمان مناسب عملیات زیرکوبی روسازی راه آهن در کشور – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:294
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

زمان مناسب عملیات زیرکوبی روسازی راه آهن در کشور – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده……………………….۱

مقدمه………………….۲

فصل اول: تعریف مسئله
۱- ۱- تعریف کلی مسئله……………..۴
۱- ۲- نیاز به مطالعه در مورد مسئله……………….۵
۱- ۳- اثرات مهم مطالعه بر مسئله از نظر بهبود آن……………۶
۱- ۴- اهداف و فرضیات ……………….۶
۱- ۵- دامنه اثر مسئله در جامعه علمی و اجتماع ……………..۶
۱- ۶- محدودیتها و ساختار پایاننامه……………۷
فصل دوم: کاوش در متون (مروری بر تحقیقات انجام شده تاکنون)
۲- ۱- مقدمه…………………۱۰
۲- ۲- بررسی مقالات ………………..۱۰
۲-۲-۱- فلسفه مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط ریلی …………….۱۱
۲-۲-۲- سیستم حمل و نقل ریلی و نگهداری آن …………۱۱
۲-۲-۳- بهینه کردن نگهداری خطوط ریلی در خطوط بالاستی ………..۱۲
۲-۲-۴- بررسی ارتباط بین سازه خطوط و خرابیهای خط در خطوط بالاستی ……..۱۲
۲-۲-۵- طراحی خطوط ریلی با سرعت بالا …………….۱۳
۲-۲-۶- بررسی تأثیر سایگرید بر روی رشد نامنظمی در Tokaido Shinkansen …ا….۱۳
۲-۲-۷- دستورالعمل اندرکنش غیر خطی بین ریل و چرخ با در اعمال جفت نیروی افقی و عمودی .۱۳
۲-۲-۸- مطالعات ژاپنیها بر روی زوال خطوط ریلی بالاستی …………..۱۳
۲- ۳- بررسی تزها و پروژهها …………………۱۳
۲-۳-۱- بررسی مبنائی رواداریهای پارامترهای هندسی خط …………..۱۳
۲-۳-۲- بررسی روابط بین مشخصات ترافیک و خرابی روسازی راه آهن ایران ……….۱۶
۲-۳-۳- برنامه زمانبندی و بهینه سازی تعمیر و نگهداری خطوط ریلی …………۱۷
۲-۳-۴- برنامهریزی عملیات نگهداری و تعمیر خطوط ریلی با استفاده از اطلاعات ماشین اندازهگیر خطEMص ۱۲۰ . ۱۷
۲-۳-۵- مشخصات فنی ماشین اندازهگیر خط …………….۲۳
۲-۳-۶- ارتقاء عملکرد ماشینهای زیرکوب موجود در راهآهن ایران ………….۲۶
۲-۳-۷- مدلسازی زوال خطوط ایران …………….۲۹
۲-۳-۸- مقدمهای بر سیستم جامع مدیریت و نگهداری خطوط راهآهن …………۳۱
۲-۳-۹- بررسی و ارائه الگوریتم مناسب برای مدل زوال خطوط با بالاست راهآهن ایران ……..۳۲
۲- ۴- بررسی کتابها و آییننامه …………………۳۴
۲-۴-۱- روشهای نگهداری خطآهن ………………..۳۴
۲-۴-۲- مقدمهای بر مدیریت نگهداری و تعمیر خطوط راهآهن (TMM) ….ا….۳۴
۲-۴-۳- نگهداری و تعمیرات زیرسازی و روسازی خطوط ریلی …………۳۴
۲-۴-۴- اصول مهندسی روسازی خطآهن ……………..۳۵
۲-۴-۵- راهآهن۱- روسازی و برقی کردن ………………۳۵
۲-۴-۶- مهندسی راهآهن- تئوری و کاربرد …………….۳۶
۲-۴-۷- خلاصه خطوط ریلی(شکل، پایداری راه، نگهداری و اقتصاد)………..۳۶
۲-۴-۸- مدیریت زمین شناسی و زیرسازی خطوط ریلی……….۳۶
۲-۴-۹- مهندسی راهآهن …………….۳۷
۲-۴-۱۰- خطوط ریلی مدرن …………….۳۷
۲-۴-۱۱- نشریه مشخصات فنی عمومی روسازی راهآهن…………….۳۸
۲-۴-۱۲- فیش شماره ۷۱۵-۱ R آیین نامه UIC…….ا………۳۸
۲- ۵- بررسی کنفرانسها ………………..۴۴
۲-۵-۱- هفتمین همایش حمل و نقل ریلی (دانشگاه صنعتیشریف، اردیبهشت ۱۳۸۳) ……..۴۴
۲- ۵-۱-۱- بهینهسازی و نگهداری خطوط ریلی……………..۴۴
۲-۵-۱-۲- کاربرد تابع نیمه تغییر نما در تحلیل کمی خرابی خطوط راهآهن ……۵۱
۲-۵-۲- ششمین همایش حمل و نقل ریلی (دانشگاه امیرکبیر، ۱۳۸۳)………….۵۲
۲- ۵-۲-۱- تحلیل گراف ماشین اندازهگیر خط ………..۵۲
۲- ۵-۲-۲- آنالیز کامپیوتری گراف اندازهگیری پارامترهای خط ………….۶۲
۲-۵-۳- پنجمین همایش حمل و نقل ریلی (دانشگاه علموصنعت، اسفند ۱۳۷۸)………..۶۵
۲- ۵-۳-۱- پدیده ناهمواریهای موجی شکل ریلها و تأثیرات آن در واکنش دینامیکی اجزاء خط ..۶۵
۲-۵-۴- چهارمین همایش حمل و نقل ریلی (آذر ۱۳۷۷) ………….۶۵
۲-۵-۴-۱- بررسی ناهمواریهای خط و روشهای اندازهگیری آنها ……….۶۵
۲-۵-۵- سومین همایش حمل و نقل ریلی (شهریور ۱۳۷۶) …………۷۳
۲-۵-۶- سومین همایش دانشجویی حمل و نقل ریلی (سال ۱۳۸۶) ………..۷۳
۲-۵-۶-۱- بررسی مبنائی رواداری های پارامترهای هندسی دیلم ………۷۳
۲-۵-۷- اولین همایش دانشجویی حمل و نقل ریلی (سال ۱۳۸۰) ………….۷۴
۲-۵-۷-۱- اندازهگیری جابجایی خط و اصلاح آن با ماشین زیرکوبی ………..۷۴
۲- ۵-۷-۲- مدلهای تحلیل خطوط راهآهن ………………۷۴
۲-۵-۷-۳- پیشبینی عمر بالاست عاملی مؤثر در تعیین بهترین زمان بهسازی و باسازی خطوط راهآهن.۷۵
۲-۵-۸- دومین سمینار بهرهوری ماشینآلات مکانیزه تعمیر و نگهداری خط، دی۱۳۸۰) ……۷۵
۲-۵-۸- ۱- بهرهبرداری به مقدار وصحیح ازماشین آلات نگهداری خطوط ……….۷۵
۲-۵-۸-۲- تاثیر مدیریت ماشین آلات در بهینه نمودن هزینه های نگهداری خط ……….۷۷
۲-۵-۸- ۳- ضرورت بازنگری در سیستمهای مدیریتی ماشینآلات مکانیزه ………۷۸
۲-۵-۹- ششمین همایش ارتقاء ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی (دی ۱۳۸۳) …….۷۸
۲-۵-۹-۱- بررسی میزان کارایی تعمیرات مکانیزه بر بهبود پارامترهای هندسی خط و افزایش ایمنی.۷۸
۲-۵-۹-۲- سیستم بازرسی روزانه خط …………….۸۶
۲- ۶- سؤالات مطرح شده و یافتهها تاکنون ……………..۸۸
۲-۶-۱- بارهای دینامیکی اضافی………………۸۹
۲-۶-۲- مقدار حداکثر تنش ایجاد شده در ریل…………….۹۶
۲-۶-۳- مدلهای نشست خط ………………۱۰۰
۲-۶-۴- مدلهای بررسی اندرکنش خط – وسیله نقلیه …………..۱۰۴
۲-۶-۵- مطالعات انجام گرفته توسط Esveld …….ا……۱۰۷
۲-۶-۶- مطالعات انجام گرفته در مورد کاریوگیشن…………..۱۱۰
۲-۶-۷- نشست خط……………….۱۱۲
۲-۶-۸- هندسه خط………………۱۱۳
۲-۶-۹- استانداردهای کیفیت خط ……………..۱۱۴
۲-۶-۱۰- کیفیت ذاتی خط ……………۱۱۵
۲-۶-۱۱- شکل ذاتی خط ………………۱۱۶
۲-۶-۱۲- بالا بردن کیفیت ذاتی خط……………۱۲۲
۲-۶-۱۳- مزایای خط با کیفیت ذاتی بالا…………….۱۲۴
فصل سوم: روش تحقیق
۳- ۱- روش بکار گرفته شده و دلایل آن ………………۱۲۷
۳- ۲- دستورالعملهای جمعآوری اطلاعات و روشهای بکار گرفته شده …………۱۲۷
۳-۲-۱- سطوح مدیریت شبکه و پروژه در ایران …………۱۲۷
۳-۲-۲- وضعیت جمعآوری اطلاعات در ایران ……………۱۲۸
۳- ۳- تعاریف، اختصارات و نشانههای ریاضی ………………۱۲۹
۳- ۴- برنامه کامپیوتری استفاده شده ……………..۱۳۰
۳- ۵- ارائه مباحث ضروری علمی ………………۱۳۰
۳-۵-۱- بررسی شبکه خطوط ریلی ایران …………. ۱۳۲
۳-۵-۲- تاریخچه راهآهن در ایران …………….. ۱۳۳
۳-۵-۳- وضعیت موجود راه آهن ایران ………………. ۱۳۵
۳-۵-۴- وضعیت حمل و نقل بار و مسافر در شبکه خطوط …………. ۱۳۹
۳-۵-۵- تعمیر و نگهداری خطوط ریلی ایران …………. ۱۴۱
۳-۵-۶- سطوح مدیریت شبکه و پروژه در ایران ……….. ۱۴۵
۳-۵-۷- عوامل و مراحل مورد نیاز در ساخت مدل زوال خط ……….. ۱۴۶
۳-۵-۸- شیوههای ارزیابی خط (توصیف و ثبت خرابیها) ……… ۱۴۸
۳-۵-۹- اندازهگیری ناهمواریهای خط ……………….۱۶۳
۳-۵-۱۰- مشخصات هندسی خط ……………… ۱۶۴
۳-۵-۱۱- مصالح بالاست ………………. ۱۶۹
۳-۵-۱۲- ساخت و اجرای خطوط بالاستی …………….. ۱۷۸
۳-۵-۱۳- تعمیر و نگهداری خط ……………….. ۱۷۹
۳-۵-۱۴- خرابیهای خط ……………. ۱۹۴
فصل چهارم: جمعآوری اطلاعات
۴- ۱- مقدمه …………………….۲۰۶
۴- ۲- موضوعات مورد نظر …………………۲۰۸
۴-۲-۱- بررسی عوامل مؤثر در لزوم انجام عملیات زیرکوبی………۲۰۸
۴-۲-۲- عوامل مؤثر در اضافه نیروهای دینامیکی …………….۲۰۸
۴-۳- اطلاعات لازم برای هر سؤال از سؤالات موضوع تحقیق … … ……….. ……۲۰۹
۴-۳-۱- عوامل مؤثر در اضافه نیروهای دینامیکی … … …….. ……۲۰۹
۴-۳-۲- تحلیل دینامیکی سیستم وسیله نقلیه و سطح ناهموار خط… …. ……. ……۲۱۵
۴-۳-۳- بررسی تأثیر اضافه نیروهای دینامیکی بر اجزاء مختلف خط …….. ….. ……۲۱۶
۴-۴- مشکلات در جمعآوری اطلاعات ………………..۲۲۳
فصل پنجم: تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج
۵- ۱- تحلیل اطلاعات …………………۲۲۶
۵-۱-۱- تحلیل دینامیکی سیستم وسیله نقلیه و سطح ناهموار خط …….۲۲۶
۵-۱-۲- بررسی تأثیر اضافه نیروهای دینامیکی بر اجزاء مختلف خط…….۲۳۵
۵-۱-۳- بررسی اثر ترکیبات مختلف ریل، تراورس و بالاست در نشست مجاز خط….. ۲۳۹
۵-۱-۴- بررسی عوامل مؤثر در لزوم انجام عملیات زیرکوبی…………..۲۴۰
۵-۱-۵- تعیین حداکثر نیروی دینامیکی مجاز ………… ۲۴۳
۵- ۲- نتیجهگیری در مورد هریک از سؤالات یا فرضیات تحقیق …………..۲۴۴
۵- ۳- نتیجهگیری در مورد شکل تحقیق ……………….۲۴۵
۵- ۵- کاربردهای عملی و تئوری ……………….۲۴۷
۵- ۶- پیشنهادهای تحقیقاتی برای آینده ……………….۲۴۷

پیوستها …………………۲۴۸

منابع و مراجع فارسی………………..۲۵۱

منابع و مراجع لاتین …………………۲۵۳
چکیده انگلیسی …………………۲۵۴

چکیده
وظیفه کلیه اجزا خط فراهم نمودن سطحی مناسب و هموار برای حرکت وسایل نقلیه میباشد. با گذشت زمان و بهرهبرداری از خط، کیفیت آن پایین میآید. بنابراین بایستی خطو ط راه آهن بطور منظم مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و د ر صورت لزوم معایب آن برطرف گردد. هزینههای تعمیر و نگهداری خط، بخش عمدهای از کل هزینه یک خط را شامل میشود. بنابراین بهینه نمودن هزینههای نگهداری خط از اهمیت ویژهای در مهندسی راهآهن برخوردار است. در میان خرابیهای مختلف خط، ناهمواریهای طولی ( نشست خط) به علت ایجاد اضافه نیروهای دینامیکی وارده بر خط و اضمحلال بیشتر خط اهمیت خاصی دارند. افزایش بیش از حد نیروهای دینامیکی باعث ایجاد خرابی در اجزاء مختلف خط میشود. بنابراین بایستی با انجام عملیات تعمیر و نگهداری (زیرکوبی) این ناهمواریهای طولی مورد اصلاح قرار گیرد.
در این پایاننامه ابتدا با در نظر گرفتن انواع ناهمواریهای موجی شکل برای پروفیل خط و تحلیل دینامیکی سیستم خط و وسیله نقلیه برای سرعتهای مختلف حرکت برای وسایل نقلیه باری و مسافری، مقادیر اضافه نیروی دینامیکی اعمال شده به خط محاسبه شده است. سپس با تحلیل خط، تاثیر اضافه نیروهای دینامیکی در اجزاء خط (ریل، تراورس و بالاست) بررسی شده و مقدار اضافه نیروی دینامیکی بحرانی تعیین شده است. در نهایت بر مبنای اضافه نیروی دینامیکی بحرانی (محاسبه شده) زمان زیرکوبی برای اصلاح خط براساس ناهمواری خط تعیین گردیده است.

مقدمه:
سیستم حمل و نقل از زیر بناهای اقتصادی هر کشوری است. زیرا سیستم حمل و نقل با تمامی بخشهای کشور در ارتباط است و در این میان سیستم حمل و نقل ریلی از اساسیترین بخشهای سیستم حمل و نقل بوده و شامل فعالیت در دو بخش مسافر و کالا میباشد که ایمنی و راحتی سفر از برتریهای این سیستم حملی و نقلی بر دیگر سیستمها میباشد.
احداث خطوط راهآهن هزینه اولیه بالایی دارد و هزینههای تعمیر و نگهداری آن نیز درصد زیادی از هزینههای کل خط را در بر می گیرد. بنابراین هرگونه پیشرفت در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری و نیز پیشرفت در تکنولوژی عملیات تعمیر و نگهداری، تاثیر زیادی در کاهش هزینهها خواهد داشت. لذا با توجه به قابل ملاحظه بودن هزینههای تعمیر و نگهداری، بررسی انواع خرابی-های خط و علل ایجاد آن و نیز تعیین زمان و روش مناسب برای رفع آنها از مسایل مهم در زمینه مهندسی راه آهن و سیستم مدیریت نگهداری خط بشمار می رود.
با داشتن منحنی زوال خط بر اساس خرابیهای شناخته شده، این امکان برای مدیران در بخش تعمیر و نگهداری خط آهن ایجاد میکند که بر اساس آن بتوان در مورد وضعیت خطوط و روشهای تعمیر و نگهداری برای حال و آینده تصمیمگیری نمود.
برنامهریزی و تعیین زمان مناسب برای انجام عملیات زیرکوبی روسازی خطوط راهآهن در جهت رفع خرابیهای مرتبط با آن، نیازمند مطالعه و مدیریت در دو زمینه تخصصی خط و ماشینآلات مکانیزه میباشد که با مدیریت و شناخت خوب خرابیهای ایجاد شده در خطوط میتوان برنامهریزی مناسبتر و بهینهتری برای استفاده از دستگاههای مکانیزه و بویژه دستگاه زیرکوب داشت که آن هم نیازمند مدیریت خوب در زمینه استفاده بهینه از ماشینآلات مکانیزه میباشد.
در این پایاننامه، سعی بر معرفی و شناخت انواع خرابیها و مکانیزم آنها در راستای تعیین زمان مناسب برای استفاده از دستگاه زیرکوب در رفع آنها شده است.

نتیجه گیری
زیرکوبی از متعارف ترین ومهم ترین عملیات تعمیر ونگهداری خط است، که کاهش فاصله زمانی بین این عملیات باعث افزایش هزینه هاست. علاوه بر آن هزینه های غیرمستقیمی همچون اختلال درترافیک عبوری و خرابی و خرشدگی بالاست را نیز به دنبال دارد. لذا تعیین زمان بهینه و مناسب برای انجام زیرکوبی با در نظر گرفتن تأثیرات ناهمواری ها درتنش اجزاء خط می تواند از نظر کاهش هزینه ها باعث صرفه جویی شود.
برای این منظور بایستی مقاطع مختلف خط بطور برنامهریزی و مرتب مورد بازرسی قرار گرفته و توسط ماشین اندازه گیری خط، اطلاعات مربوط به پروفیل طولی خط برداشت شود. سپس از روی شکل ناهمواری خط، زمان مناسب برای انجام زیرکوبی تعیین شود و یا در صورت عدم انجام زیرکوبی سرعت در مقطع خط مورد نظر کاهش داده شود.
همانگونه که توضیح داده شد، ناهمواریهای خط باعث اعمال اضافه نیروهای دینامیکی به خط میشوند. میزان این اضافه نیروها تابع فرکانس خرابی (ناهمواری خط) می باشد. و حتی تا مقادیری درحدود ۲ الی ۳ برابر مقدار بار استاتیکی نیز افزایش می یابد. براساس مطالعات انجام شده در فصل حاضر مقادیر این اضافه نیروها محاسبه و طی گرافهایی ارائه شدند. مشاهده میشود سرعت از عوامل مهم در میزان اضافه نیروهای دینامیکی است. نتایج کارهای انجام شده در این تحقیق در مورد ضریب ضربه نشان میدهد، سرعت با توان دوم در مقادیر ضریب ضربه مؤثر است.
درکنار سرعت کیفیت خط نیز در مقدار نیروهای دینامیکی مؤثر است. نتایج این تحقیق نشان می-دهد که در خطوط با کیفیت پائین ضریب ضربه در حدود ۵/۲ برابر این ضریب درخطوط با کیفیت خوب میباشد.
طول موجهای خرابی نیز تأثیر بسزایی در مقادیر ضریب ضربه دارد. هرچه طول موج خرابی کمتر باشد، فرکانس تحریکات اعمال شده به وسیله نقلیه افزایش یافته و در نتیجه اضافه نیروهای دینامیکی نیز بیشتر می شوند. بنابراین توجه به طول موجهای کوتاهتر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
همانگونه که در این فصل بررسی شد، اضافه نیروهای دینامیکی در اجزاء مختلف خط باعث اعمال اضافه تنشهایی میشوند این اضافه تنشها اگر از محدوده تنشهای مجاز اجزاء خط فزونی یابد به اجزاء مختلف آسیب رسانده و بر هزینه های نگهداری خط می افزاید. همچنانکه نتیجه شد، مقدار این اضافه نیروهای دینامیکی نباید از ۶۳% بار محوری (معادل ۶۰/۱۲ تن در بار محوری ۲۰تن می باشد) افزایش یابد.
راه آهن چین نیز مقدار مجاز اضافه نیروهای دینامیکی را به ۶۰% محدود کرده است.
لذا برای محدود کردن بارهای دینامیکی، سرعت حداکثر و یا پروفیل طولی خط باید کنترل شده باشند و اجازه ایجاد ناهمواری های بیش از یک حد مجاز به خط داده نشود.
بنابراین نتایج حاصله از این رساله بصورت تیتروار عبارتند از:
 ناهمواریهای خط باعث اعمال اضافه نیروهای دینامیکی به خط میشود.
 طول موجهای خرابی نیز تأثیر بسزایی در مقادیر ضریب ضربه دارد.
 سرعت از عوامل مهم در میزان اضافه نیروهای دینامیکی است و با توان دوم در مقادیر ضریب ضربه مؤثر است.
 کیفیت خط در مقدار نیروهای دینامیکی مؤثر است که در خطوط با کیفیت پائین ضریب ضربه در حدود ۵/۲ برابر این ضریب در خطوط با کیفیت خوب میباشد.
 مقدار اضافه نیروهای دینامیکی در خط نباید از ۶۰/۱۲ تن (یا ۶۳درصد بار چرخ در وسایل نقلیه باری و ۷۰ درصد بار چرخ در وسایل نقلیه مسافری) تجاوزکند.
 بازرسی مقاطع مختلف خط بطور برنامهریزی و مرتب و گزارش خرابیهای آن، سپس تعیین زمان مناسب انجام زیرکوبی از روی شکل ناهمواری خط بر اسای جداول ترسیمی مربوطه

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت