زمان مناسب عملیات زیرکوبی روسازی راه آهن در کشور – عمران

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:294
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

زمان مناسب عملیات زیرکوبی روسازی راه آهن در کشور – عمران

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چكيده……………………….1

مقدمه………………….2

فصل اول: تعريف مسئله
1- 1- تعريف كلي مسئله……………..4
1- 2- نياز به مطالعه در مورد مسئله……………….5
1- 3- اثرات مهم مطالعه بر مسئله از نظر بهبود آن……………6
1- 4- اهداف و فرضيات ……………….6
1- 5- دامنه اثر مسئله در جامعه علمي و اجتماع ……………..6
1- 6- محدوديتها و ساختار پاياننامه……………7
فصل دوم: كاوش در متون (مروري بر تحقيقات انجام شده تاكنون)
2- 1- مقدمه…………………10
2- 2- بررسي مقالات ………………..10
2-2-1- فلسفه مديريت تعمير و نگهداري خطوط ريلي …………….11
2-2-2- سيستم حمل و نقل ريلي و نگهداري آن …………11
2-2-3- بهينه كردن نگهداري خطوط ريلي در خطوط بالاستي ………..12
2-2-4- بررسي ارتباط بين سازه خطوط و خرابيهاي خط در خطوط بالاستي ……..12
2-2-5- طراحي خطوط ريلي با سرعت بالا …………….13
2-2-6- بررسي تأثير سايگريد بر روي رشد نامنظمي در Tokaido Shinkansen …ا….13
2-2-7- دستورالعمل اندركنش غير خطي بين ريل و چرخ با در اعمال جفت نيروي افقي و عمودي .13
2-2-8- مطالعات ژاپنيها بر روي زوال خطوط ريلي بالاستي …………..13
2- 3- بررسي تزها و پروژهها …………………13
2-3-1- بررسي مبنائي رواداريهاي پارامترهاي هندسي خط …………..13
2-3-2- بررسي روابط بين مشخصات ترافيك و خرابي روسازي راه آهن ايران ……….16
2-3-3- برنامه زمانبندي و بهينه سازي تعمير و نگهداري خطوط ريلي …………17
2-3-4- برنامهريزي عمليات نگهداري و تعمير خطوط ريلي با استفاده از اطلاعات ماشين اندازهگير خطEMص 120 . 17
2-3-5- مشخصات فني ماشين اندازهگير خط …………….23
2-3-6- ارتقاء عملكرد ماشينهاي زيركوب موجود در راهآهن ايران ………….26
2-3-7- مدلسازي زوال خطوط ايران …………….29
2-3-8- مقدمهاي بر سيستم جامع مديريت و نگهداري خطوط راهآهن …………31
2-3-9- بررسي و ارائه الگوريتم مناسب براي مدل زوال خطوط با بالاست راهآهن ايران ……..32
2- 4- بررسي كتابها و آييننامه …………………34
2-4-1- روشهاي نگهداري خطآهن ………………..34
2-4-2- مقدمهاي بر مديريت نگهداري و تعمير خطوط راهآهن (TMM) ….ا….34
2-4-3- نگهداري و تعميرات زيرسازي و روسازي خطوط ريلي …………34
2-4-4- اصول مهندسي روسازي خطآهن ……………..35
2-4-5- راهآهن1- روسازي و برقي كردن ………………35
2-4-6- مهندسي راهآهن- تئوري و كاربرد …………….36
2-4-7- خلاصه خطوط ريلي(شكل، پايداري راه، نگهداري و اقتصاد)………..36
2-4-8- مديريت زمين شناسي و زيرسازي خطوط ريلي……….36
2-4-9- مهندسي راهآهن …………….37
2-4-10- خطوط ريلي مدرن …………….37
2-4-11- نشريه مشخصات فني عمومي روسازي راهآهن…………….38
2-4-12- فيش شماره 715-1 R آيين نامه UIC…….ا………38
2- 5- بررسي كنفرانسها ………………..44
2-5-1- هفتمين همايش حمل و نقل ريلي (دانشگاه صنعتيشريف، ارديبهشت 1383) ……..44
2- 5-1-1- بهينهسازي و نگهداري خطوط ريلي……………..44
2-5-1-2- كاربرد تابع نيمه تغيير نما در تحليل كمي خرابي خطوط راهآهن ……51
2-5-2- ششمين همايش حمل و نقل ريلي (دانشگاه اميركبير، 1383)………….52
2- 5-2-1- تحليل گراف ماشين اندازهگير خط ………..52
2- 5-2-2- آناليز كامپيوتري گراف اندازهگيري پارامترهاي خط ………….62
2-5-3- پنجمين همايش حمل و نقل ريلي (دانشگاه علموصنعت، اسفند 1378)………..65
2- 5-3-1- پديده ناهمواريهاي موجي شكل ريلها و تأثيرات آن در واكنش ديناميكي اجزاء خط ..65
2-5-4- چهارمين همايش حمل و نقل ريلي (آذر 1377) ………….65
2-5-4-1- بررسي ناهمواريهاي خط و روشهاي اندازهگيري آنها ……….65
2-5-5- سومين همايش حمل و نقل ريلي (شهريور 1376) …………73
2-5-6- سومين همايش دانشجويي حمل و نقل ريلي (سال 1386) ………..73
2-5-6-1- بررسي مبنائي رواداري هاي پارامترهاي هندسي ديلم ………73
2-5-7- اولين همايش دانشجويي حمل و نقل ريلي (سال 1380) ………….74
2-5-7-1- اندازهگيري جابجايي خط و اصلاح آن با ماشين زيركوبي ………..74
2- 5-7-2- مدلهاي تحليل خطوط راهآهن ………………74
2-5-7-3- پيشبيني عمر بالاست عاملي مؤثر در تعيين بهترين زمان بهسازي و باسازي خطوط راهآهن.75
2-5-8- دومين سمينار بهرهوري ماشينآلات مكانيزه تعمير و نگهداري خط، دي1380) ……75
2-5-8- 1- بهرهبرداري به مقدار وصحيح ازماشين آلات نگهداري خطوط ……….75
2-5-8-2- تاثير مديريت ماشين آلات در بهينه نمودن هزينه هاي نگهداري خط ……….77
2-5-8- 3- ضرورت بازنگري در سيستمهاي مديريتي ماشينآلات مكانيزه ………78
2-5-9- ششمين همايش ارتقاء ايمني و پيشگيري از سوانح ريلي (دي 1383) …….78
2-5-9-1- بررسي ميزان كارايي تعميرات مكانيزه بر بهبود پارامترهاي هندسي خط و افزايش ايمني.78
2-5-9-2- سيستم بازرسي روزانه خط …………….86
2- 6- سؤالات مطرح شده و يافتهها تاكنون ……………..88
2-6-1- بارهاي ديناميكي اضافي………………89
2-6-2- مقدار حداكثر تنش ايجاد شده در ريل…………….96
2-6-3- مدلهاي نشست خط ………………100
2-6-4- مدلهاي بررسي اندركنش خط – وسيله نقليه …………..104
2-6-5- مطالعات انجام گرفته توسط Esveld …….ا……107
2-6-6- مطالعات انجام گرفته در مورد كاريوگيشن…………..110
2-6-7- نشست خط……………….112
2-6-8- هندسه خط………………113
2-6-9- استانداردهاي كيفيت خط ……………..114
2-6-10- كيفيت ذاتي خط ……………115
2-6-11- شكل ذاتي خط ………………116
2-6-12- بالا بردن كيفيت ذاتي خط……………122
2-6-13- مزاياي خط با كيفيت ذاتي بالا…………….124
فصل سوم: روش تحقيق
3- 1- روش بكار گرفته شده و دلايل آن ………………127
3- 2- دستورالعملهاي جمعآوري اطلاعات و روشهاي بكار گرفته شده …………127
3-2-1- سطوح مديريت شبكه و پروژه در ايران …………127
3-2-2- وضعيت جمعآوري اطلاعات در ايران ……………128
3- 3- تعاريف، اختصارات و نشانههاي رياضي ………………129
3- 4- برنامه كامپيوتري استفاده شده ……………..130
3- 5- ارائه مباحث ضروري علمي ………………130
3-5-1- بررسي شبكه خطوط ريلي ايران …………. 132
3-5-2- تاريخچه راهآهن در ايران …………….. 133
3-5-3- وضعيت موجود راه آهن ايران ………………. 135
3-5-4- وضعيت حمل و نقل بار و مسافر در شبكه خطوط …………. 139
3-5-5- تعمير و نگهداري خطوط ريلي ايران …………. 141
3-5-6- سطوح مديريت شبكه و پروژه در ايران ……….. 145
3-5-7- عوامل و مراحل مورد نياز در ساخت مدل زوال خط ……….. 146
3-5-8- شيوههاي ارزيابي خط (توصيف و ثبت خرابيها) ……… 148
3-5-9- اندازهگيري ناهمواريهاي خط ……………….163
3-5-10- مشخصات هندسي خط ……………… 164
3-5-11- مصالح بالاست ………………. 169
3-5-12- ساخت و اجراي خطوط بالاستي …………….. 178
3-5-13- تعمير و نگهداري خط ……………….. 179
3-5-14- خرابيهاي خط ……………. 194
فصل چهارم: جمعآوري اطلاعات
4- 1- مقدمه …………………….206
4- 2- موضوعات مورد نظر …………………208
4-2-1- بررسي عوامل مؤثر در لزوم انجام عمليات زيركوبي………208
4-2-2- عوامل مؤثر در اضافه نيروهاي ديناميكي …………….208
4-3- اطلاعات لازم براي هر سؤال از سؤالات موضوع تحقيق … … ……….. ……209
4-3-1- عوامل مؤثر در اضافه نيروهاي ديناميكي … … …….. ……209
4-3-2- تحليل ديناميكي سيستم وسيله نقليه و سطح ناهموار خط… …. ……. ……215
4-3-3- بررسي تأثير اضافه نيروهاي ديناميكي بر اجزاء مختلف خط …….. ….. ……216
4-4- مشكلات در جمعآوري اطلاعات ………………..223
فصل پنجم: تحليل اطلاعات و ارائه نتايج
5- 1- تحليل اطلاعات …………………226
5-1-1- تحليل ديناميكي سيستم وسيله نقليه و سطح ناهموار خط …….226
5-1-2- بررسي تأثير اضافه نيروهاي ديناميكي بر اجزاء مختلف خط…….235
5-1-3- بررسي اثر تركيبات مختلف ريل، تراورس و بالاست در نشست مجاز خط….. 239
5-1-4- بررسي عوامل مؤثر در لزوم انجام عمليات زيركوبي…………..240
5-1-5- تعيين حداكثر نيروي ديناميكي مجاز ………… 243
5- 2- نتيجهگيري در مورد هريك از سؤالات يا فرضيات تحقيق …………..244
5- 3- نتيجهگيري در مورد شكل تحقيق ……………….245
5- 5- كاربردهاي عملي و تئوري ……………….247
5- 6- پيشنهادهاي تحقيقاتي براي آينده ……………….247

پيوستها …………………248

منابع و مراجع فارسي………………..251

منابع و مراجع لاتين …………………253
چكيده انگليسي …………………254

چكيده
وظيفه كليه اجزا خط فراهم نمودن سطحي مناسب و هموار براي حركت وسايل نقليه ميباشد. با گذشت زمان و بهرهبرداري از خط، كيفيت آن پايين ميآيد. بنابراين بايستي خطو ط راه آهن بطور منظم مورد بازرسي و كنترل قرار گرفته و د ر صورت لزوم معايب آن برطرف گردد. هزينههاي تعمير و نگهداري خط، بخش عمدهاي از كل هزينه يك خط را شامل ميشود. بنابراين بهينه نمودن هزينههاي نگهداري خط از اهميت ويژهاي در مهندسي راهآهن برخوردار است. در ميان خرابيهاي مختلف خط، ناهمواريهاي طولي ( نشست خط) به علت ايجاد اضافه نيروهاي ديناميكي وارده بر خط و اضمحلال بيشتر خط اهميت خاصي دارند. افزايش بيش از حد نيروهاي ديناميكي باعث ايجاد خرابي در اجزاء مختلف خط ميشود. بنابراين بايستي با انجام عمليات تعمير و نگهداري (زيركوبي) اين ناهمواريهاي طولي مورد اصلاح قرار گيرد.
در اين پاياننامه ابتدا با در نظر گرفتن انواع ناهمواريهاي موجي شكل براي پروفيل خط و تحليل ديناميكي سيستم خط و وسيله نقليه براي سرعتهاي مختلف حركت براي وسايل نقليه باري و مسافري، مقادير اضافه نيروي ديناميكي اعمال شده به خط محاسبه شده است. سپس با تحليل خط، تاثير اضافه نيروهاي ديناميكي در اجزاء خط (ريل، تراورس و بالاست) بررسي شده و مقدار اضافه نيروي ديناميكي بحراني تعيين شده است. در نهايت بر مبناي اضافه نيروي ديناميكي بحراني (محاسبه شده) زمان زيركوبي براي اصلاح خط براساس ناهمواري خط تعيين گرديده است.

مقدمه:
سيستم حمل و نقل از زير بناهاي اقتصادي هر كشوري است. زيرا سيستم حمل و نقل با تمامي بخشهاي كشور در ارتباط است و در اين ميان سيستم حمل و نقل ريلي از اساسيترين بخشهاي سيستم حمل و نقل بوده و شامل فعاليت در دو بخش مسافر و كالا ميباشد كه ايمني و راحتي سفر از برتريهاي اين سيستم حملي و نقلي بر ديگر سيستمها ميباشد.
احداث خطوط راهآهن هزينه اوليه بالايي دارد و هزينههاي تعمير و نگهداري آن نيز درصد زيادي از هزينههاي كل خط را در بر مي گيرد. بنابراين هرگونه پيشرفت در زمينه مديريت تعمير و نگهداري و نيز پيشرفت در تكنولوژي عمليات تعمير و نگهداري، تاثير زيادي در كاهش هزينهها خواهد داشت. لذا با توجه به قابل ملاحظه بودن هزينههاي تعمير و نگهداري، بررسي انواع خرابي-هاي خط و علل ايجاد آن و نيز تعيين زمان و روش مناسب براي رفع آنها از مسايل مهم در زمينه مهندسي راه آهن و سيستم مديريت نگهداري خط بشمار مي رود.
با داشتن منحني زوال خط بر اساس خرابيهاي شناخته شده، اين امكان براي مديران در بخش تعمير و نگهداري خط آهن ايجاد ميكند كه بر اساس آن بتوان در مورد وضعيت خطوط و روشهاي تعمير و نگهداري براي حال و آينده تصميمگيري نمود.
برنامهريزي و تعيين زمان مناسب براي انجام عمليات زيركوبي روسازي خطوط راهآهن در جهت رفع خرابيهاي مرتبط با آن، نيازمند مطالعه و مديريت در دو زمينه تخصصي خط و ماشينآلات مكانيزه ميباشد كه با مديريت و شناخت خوب خرابيهاي ايجاد شده در خطوط ميتوان برنامهريزي مناسبتر و بهينهتري براي استفاده از دستگاههاي مكانيزه و بويژه دستگاه زيركوب داشت كه آن هم نيازمند مديريت خوب در زمينه استفاده بهينه از ماشينآلات مكانيزه ميباشد.
در اين پاياننامه، سعي بر معرفي و شناخت انواع خرابيها و مكانيزم آنها در راستاي تعيين زمان مناسب براي استفاده از دستگاه زيركوب در رفع آنها شده است.

نتيجه گيري
زيركوبي از متعارف ترين ومهم ترين عمليات تعمير ونگهداري خط است، كه كاهش فاصله زماني بين اين عمليات باعث افزايش هزينه هاست. علاوه بر آن هزينه هاي غيرمستقيمي همچون اختلال درترافيك عبوري و خرابي و خرشدگي بالاست را نيز به دنبال دارد. لذا تعيين زمان بهينه و مناسب براي انجام زيركوبي با در نظر گرفتن تأثيرات ناهمواري ها درتنش اجزاء خط مي تواند از نظر كاهش هزينه ها باعث صرفه جويي شود.
براي اين منظور بايستي مقاطع مختلف خط بطور برنامهريزي و مرتب مورد بازرسي قرار گرفته و توسط ماشين اندازه گيري خط، اطلاعات مربوط به پروفيل طولي خط برداشت شود. سپس از روي شكل ناهمواري خط، زمان مناسب براي انجام زيركوبي تعيين شود و يا در صورت عدم انجام زيركوبي سرعت در مقطع خط مورد نظر كاهش داده شود.
همانگونه كه توضيح داده شد، ناهمواريهاي خط باعث اعمال اضافه نيروهاي ديناميكي به خط ميشوند. ميزان اين اضافه نيروها تابع فركانس خرابي (ناهمواري خط) مي باشد. و حتي تا مقاديري درحدود 2 الي 3 برابر مقدار بار استاتيكي نيز افزايش مي يابد. براساس مطالعات انجام شده در فصل حاضر مقادير اين اضافه نيروها محاسبه و طي گرافهايي ارائه شدند. مشاهده ميشود سرعت از عوامل مهم در ميزان اضافه نيروهاي ديناميكي است. نتايج كارهاي انجام شده در اين تحقيق در مورد ضريب ضربه نشان ميدهد، سرعت با توان دوم در مقادير ضريب ضربه مؤثر است.
دركنار سرعت كيفيت خط نيز در مقدار نيروهاي ديناميكي مؤثر است. نتايج اين تحقيق نشان مي-دهد كه در خطوط با كيفيت پائين ضريب ضربه در حدود 5/2 برابر اين ضريب درخطوط با كيفيت خوب ميباشد.
طول موجهاي خرابي نيز تأثير بسزايي در مقادير ضريب ضربه دارد. هرچه طول موج خرابي كمتر باشد، فركانس تحريكات اعمال شده به وسيله نقليه افزايش يافته و در نتيجه اضافه نيروهاي ديناميكي نيز بيشتر مي شوند. بنابراين توجه به طول موجهاي كوتاهتر از اهميت ويژه اي برخوردار است.
همانگونه كه در اين فصل بررسي شد، اضافه نيروهاي ديناميكي در اجزاء مختلف خط باعث اعمال اضافه تنشهايي ميشوند اين اضافه تنشها اگر از محدوده تنشهاي مجاز اجزاء خط فزوني يابد به اجزاء مختلف آسيب رسانده و بر هزينه هاي نگهداري خط مي افزايد. همچنانكه نتيجه شد، مقدار اين اضافه نيروهاي ديناميكي نبايد از 63% بار محوري (معادل 60/12 تن در بار محوري 20تن مي باشد) افزايش يابد.
راه آهن چين نيز مقدار مجاز اضافه نيروهاي ديناميكي را به 60% محدود كرده است.
لذا براي محدود كردن بارهاي ديناميكي، سرعت حداكثر و يا پروفيل طولي خط بايد كنترل شده باشند و اجازه ايجاد ناهمواري هاي بيش از يك حد مجاز به خط داده نشود.
بنابراين نتايج حاصله از اين رساله بصورت تيتروار عبارتند از:
 ناهمواريهاي خط باعث اعمال اضافه نيروهاي ديناميكي به خط ميشود.
 طول موجهاي خرابي نيز تأثير بسزايي در مقادير ضريب ضربه دارد.
 سرعت از عوامل مهم در ميزان اضافه نيروهاي ديناميكي است و با توان دوم در مقادير ضريب ضربه مؤثر است.
 كيفيت خط در مقدار نيروهاي ديناميكي مؤثر است كه در خطوط با كيفيت پائين ضريب ضربه در حدود 5/2 برابر اين ضريب در خطوط با كيفيت خوب ميباشد.
 مقدار اضافه نيروهاي ديناميكي در خط نبايد از 60/12 تن (يا 63درصد بار چرخ در وسايل نقليه باري و 70 درصد بار چرخ در وسايل نقليه مسافري) تجاوزكند.
 بازرسي مقاطع مختلف خط بطور برنامهريزي و مرتب و گزارش خرابيهاي آن، سپس تعيين زمان مناسب انجام زيركوبي از روي شكل ناهمواري خط بر اساي جداول ترسيمي مربوطه

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت