سیستم های تعلیق فعال خودرو – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:65
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

سیستم های تعلیق فعال خودرو – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکیده : …….۱

مقدمه : ………..۲
فصل اول :کلیات …………………………………………………………………………… ۵

١.١ سیستم تعلیق : …………………………………………………………………… ۶
۱٫۲ سیستم تعلیق جلوی خودرو : ………………………………………………. ۷
۱٫۳ سیستم تعلیق عقب خودرو : ……………………………………………………………… ٩
: Live – Axle Rear Suspension Systems سیستم تعلیق عقب مدل ۱.۳.۱ ……………….ا………………………………………….. ۹
: Semi‐Independent Rear Suspension System سیستم تعلیق عقب مدل ۲.۳.۱ ……………………………………………. ۱۰
۱.۳.۳ سیستم تعلیق عقب مدل Independent Rear Suspension System : …………………………………..ا……………………..۱۰

فصل دوم : انواع سیستم تعلیق …………………………………………………………………………. ١١

٢.١ انواع سیستم تعلیق : …………………………………………………………………………. ١٢
٢.١.١ سیستم تعلیق غیرفعال : …………………………………………………….. ١٢
٢.١.٢ سیستم تعلیق فعال : ……………………………………………………………………………….. ١۴
٢.١.٢.١ انواع سیستم تعلیق فعال بر روی خودرو : ……………………………………………………. ١٨
٢.١.٣ سیستم تعلیق نیمه فعال : …………………………………………………………………. ٢٠

فصل سوم : سیستم تعلیق مدل ۴/١ خودرو …………………………………………………………… ٢٣

۳.۱ انواع سیستم تعلیق مدل ۴/۱ خودرو : ………………………………………… ٢۴
۳.۲ سیستم تعلیق غیرفعال مدل ۴/۱ خودرو : …………………………………………. ٢۴
۳.۳ سیستم تعلیق غیرفعال Skyhook مدل ۴/۱ خودرو : ……………………………………………………. ۲۵
۳.۴ سیستم تعلیق فعال مدل ۴/۱ خودرو : ………………………………………………………………………. ۲۶

فصل چهارم : سیستم تعلیق مدل ٢/١ خودرو ………………………………………………… ٢٧

۴.۱ سیستم تعلیق مدل ۲/۱ خودرو : ………………………………………………… ٢٨
۴.۲ سیستم تعلیق غیرفعال مدل ۲/۱ خودرو : …………………………………………………… ٢٨
۴.۳ سیستم تعلیق فعال مدل ۲/۱ خودرو : ……………………………………………………. ۲۹

فصل پنجم : سیستم تعلیق مدل کامل خودرو ………………………………………………………۳۰

۵.۱ سیستم تعلیق مدل کامل خودرو : ……………………………………………… ٣١
۵.۲ سیستم تعلیق غیرفعال مدل کامل خودرو : …………………………………………………۳۱
۵.۳ سیستم تعلیق فعال مدل کامل خودرو : ………………………………………… ۳۲

فصل ششم : معادلات دینامیکی خودرو ……………………………………….. ٣۴

۶.١ معادلات دینامیکی سیستم تعلیق فعال مدل ۴/۱ خودرو :………………………………………………….. ٣۵
۶.١.١ معادلات دینامیکی سیستم تعلیق غیرفعال مدل ۴/۱ خودرو : …………………………………………. ٣۵
۶.١.٢ معادلات دینامیکی سیستم تعلیق SKYHOOK مدل ۴/۱ خودرو : ………………………………………… ٣۶
۶.١.٣ معادلات دینامیکی سیستم تعلیق فعال مدل ۴/۱ خودرو : …………………………………………… ٣٧
۶.٢ معادلات دینامیکی سیستم تعلیق فعال مدل ۲/۱ خودرو :……………………………………………….. ٣٨
۶٫۲٫۱ معادلات دینامیکی سیستم تعلیق غیرفعال مدل ۲/۱ خودرو : ……………………………….. ٣٨
۶٫۲٫۲ معادلات دینامیکی سیستم تعلیق فعال مدل ۲/۱ خودرو : ……………………………………………. ٣٩
۶.٣ معادلات دینامیکی سیستم تعلیق فعال مدل کامل خودرو : …………………………………………………….. ۴١
۶٫۳٫۱ معادلات دینامیکی سیستم تعلیق غیرفعال مدل کامل خودرو : ………………………………………….. ۴١
۶٫۳٫۲ معادلات دینامیکی سیستم تعلیق فعال مدل کامل خودرو : ………………………………………………… ۴٣
فصل هفتم : نتیجه گیری و پشنهاداتی ……………………………………..۴۶
نتیجه گیری : ………………………………………………………………………۴۷
پیشنهادات : ……………………………………………………………………۴۷
فهرست منابع لاتین : ……………………………………………………..۴۸
چکیده تینلا : …………………………………………………………………. ۵٠

چکیده :
هدف سیستم تعلیق خودرو رانندگی راحت و بالا بردن قابلیت کنترل خودرو می باشد. رانندگی بهتر بواسطه
کاهش شتاب بدنه و کاهش جابه جایی بدنه و چرخ ها بهنگام رویارویی تصادفی خودرو با ناهمواریهای جاده منجر
می شود.
در این تحقیق علاوه بر مقدمه ای بر سیستم تعلیق و نحوه چگونگی عملکرد آن ، سیستم تعلیق جلوی خودرو و
همچنین تعلیق عقب خودرو و مدلهای مختلف پیکربندی آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. بعد ازآن ، انواع سیستم
تعلیق از قبیل فعال و نیمه فعال و غرفعالی با معادلات مربوطه مورد بحث قرار گرفته اند. هدف این تحقیق بحث بر
روی سیستم تعلیق فعال و مزایای آن نسبت به بقیه می باشد .

مقدمه :
بعلت اینکه تماس خودرو با زمین از طریق تایر انجام می گیرد. بنابراین نحوه تماس و حرکات تایر از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است از اینرو مکانیزمی تحت عنوان سیستم تعلیق ، بین بدنه و یچرخها خودرو قرار می گیرد
بگونه ای که نیازهای مطلوب را برآورده سازد. لذا سیستم تعلیق به عنوان سیستمی که نقش حیاتی در کنترل،
پایداری و راحتی سرنشین خودرو بر عهده دارد بکار گرفته شده و نقش بسیار مهمی در نحوه حرکت خودرو دارد .
سیستم تعلیق مکانیزمی است که حرکت چرخ را در سه جهت Y ، X وZ به طور مناسب مهارکرده و به چرخ
امکان حرکت های دورانی و انتقالی مورد نیاز و مناسب را می دهد و علاوه بر آن چرخها را به صورت تکیه گاههای
مناسب و مطمئن در زیر خودرو حفظ می کند به گونه ای که سیستم تعلیق به همراه چرخ بایستی تحمل نیروی
وزن خودرو و دیگر نیروها مانند نیروی ترمزی، نیروی گریز از مرکز و … را داشته باشد و در انتها فنریت و خاصیت
مستهلک سازی ارتعاشات آن به گونه ای باشد که پایداری خودرو را حفظ نموده و تا حد امکان آسایش سرنشین را
نیز تامین نماید[۱،۲] .
همچنین مکانیزمی است که بطور فیزیکی بدنه خودرو را از چرخها جدا می کند. سیستم تعلیق برای جداسازی
سرنشینان از ناهمواری های سطوح جاده ای ضروری است. علاوه بر رانندگی راحت ، سیستم تعلیق بر روی ویژگی
های کنترلی خودرو و رانندگی ایمن تاثیر گذار است .در سیستم تعلیق خودرو همانند سیستم های دیگر، هدف های
مختلف با هم در تقابلند. سیستم تعلیق می بایست طوری طراحی شود که بین هدف های سیستم هماهنگی برقرار
شود. برای انعطاف پذیری سیستم میزان درجه ای که در آن استفاده می شود می بایست قابل تغییر باشد. بطور
مثال، سیستم تعلیق خودروهای اسپرت باید بر بیشینه قابلیت کنترل خودرو طراحی شوند و خودروهای لوکس بر
جداسازی سرنشینان از جاده تاکید دارد. بعلاوه مدل سیستم تعلیق می بایست طوری طراحی شود تا به پارامترهای
مختلف اجازه دهد بر طبق شرایط رانندگی تغییر کنند.
هدف از این تحقیقات، بهبود طراحی سیستم تعلیق است که در تبادل بین رانندگی و جاده تاثیر گذار است.که
این امر مستلزم کنترل مستقیم بر نیروی یتعلق است تا بتوان آن را متناسب با رانندگی و شرایط جاده فراهم کرد.
هدف سیستم تعلیق خودرو فراهم آوردن شرایط بهتر رانندگی، قابلیت کنترل خودرو ١، دوران حول محور
عرضی٢، چرخش٣ و پیچیدن۴ است. ییجابجا خودرو بر اثر بلند شدن۵ و دوران حول محور عرضی و دور زدن در
مقاطع جاده باعث ایجاد یک حرکت انتقالی و یا دورانی می شود بدون آنکه هیچ گونه انحرافی در سیستم تعلیق و
تایر ها در هریک از گوشه های خودرو شود .
از طرف دیگر پیچیدن به عنوان تغییر شکل بدنه محسوب می شود که در سیستم دینامیکی خودرو از راستاهای
مختلف هر یک از گوشه های ماشین تاثیر می گیرد. تغییر مکان بر اثر پیچیدن در مقاطع جاده ای باعث انحراف در
فنر های یتعلق و لاستیک ها شده و برروی جرم و فنر بدنه خودرو۶ ایجاد گشتاور پیچشی می کند. این مشکل مورد
مطالعه چندین مهندس خودرو سازی قرار گرفته است تا بتوانند سیستم های یتعلق فعال را بهبود داده و توانایی
خودرو را در حرکت بر روی سطح ناصاف جاده با حفظ کیفیت بالای رانندگی افزایش دهند[۱،۲]. تلاش برای بهبود
دادن این سیستم ها منجر به سیستم هایی گران تر و پیچیده تر شده است.
در پی بهبود دادن و بهتر کردن عملکرد وسایل نقلیه و خودرو در سال های اخیر، ترکیب اجزا و سازه های فعال
سیستم تعلیق بسیارگسترده شده اند و بسیار پیشرفت کرده اند .
مشکلات در رانندگی به دلیلی ارتعاشات و لرزشهای اتومبیل می باشد که ممکن است بدلایلی از جمله گوناگونی
منبع های نییروها خارجی مانند ناهمواری و ناصافی مسیر جاده و یا نیروهای آیرودییکینام و یا گوناگونی منبع
های نیروهای یداخل که ناشی از زیرسیستم های خود اتومبیل مانند موتور، قدرت اتومبیل و یا مکانیزم سیستم
تعلیق می باشد، صورت پذیرد.

در دهه های اخیر علاقه شدیدی در استفاده از روش های کنترلی پیشرفته اتوماتیک برای بهبود کارایی سیستم
تعلیق خودرو به چشم می خورد. بهبود کارایی سیستم های یتعلق پیشرفت چشمگیری بواسطه افزایش توانمندیهای
صنعت خودروسازی داشته است. با توجه به آنکه تایرها و مواد مصرفی مورد استفاده در صنعت خودروسازی بهبود
یافته اند و قسمتی از نیازها را مرتفع ساخته اند ولی کماکان از خودروهای امروزی انتظار رانندگی نرم تر و راحت تر
در سرعت های بالا و در شرایط مختلف جاده ای می رود.
تا زمانی که اجزای سیستم غیر فعال تنها انرژی را ذخیره یا انرژی را تلف کنند، عملکرد سیستم محدود می
باشد. برای غلبه بر این پارامتر ٧AS معرفی شد.
Yeh and Tsao ، سیستم تعلیق فعال بر پایه مفهوم کنسل کردن نویز را توسعه دادند. در این بررسی و تحقیق ،
ایزولاسیون بین بدنه خودرو و چرخها با لغوکردن نیروهای فنر تعلیق و دمپر بوسیله کنترل محرک های موازی با
فنر تعلیق و دمپر انجام می شود سیستم تعلیق فعال سیستمی می باشد که اجزای فعال، مانند محرک های
هیدرولیکی را مورد استفاده قرار می گیرد تا انرژی را تامین کنند اما درطرفی دیگر، سیستم تعلیق نیمه فعال می
باشد که به فنرها و دمپرهای قابل تنظیم مجهز شده است .
سیستم تعلیق فعال از هر دو اجزای فعال و غیر فعال مانند فنرهای تعلیق و دمپرها استفاده می کند . عامل فعال
معمولا شامل یک محرک است که تولید نیروی موازی مولد و فنرکه بین بدنه و تجهیزات چرخ قرار دارد. عملکرد این
محرک مانند یک دمپر است و برای کنترل جابجایی های ماشین مورد استفاده قرار می گیرد.

نتیجه گیری :
سیستم تعلیق فعال بدلیل مصالحه ای که بین رانندگی بهتر و قابلیت کنترل بالا در مقایسه با سیستم تعلیق
غیرفعال ایجاد می کند ، سیستمی با درجه اطمینان بالا و انعطاف پذیر در برابر تغییرات جاده ای محسوب می
شود.
در سیستم تعلیق فعال برخلاف مدل غیرفعال براحتی می توان جابه جایی تعلیق و شتاب بدنه و چرخ را
بوسیله محرکی که موازی با سیستم فنر ودمپر قرار می گیرد را کنترل کرد. هرچه سطح سرعت نسبی و شتاب
بدنه خودرو بهنگام عبور از ناهمواری های جاده کمتر باشد ، رانندگی راحت تری را منجر می شود .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط