سیستم های تعلیق فعال خودرو – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:65
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

سیستم های تعلیق فعال خودرو – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه
چکيده : …….1

مقدمه : ………..2
فصل اول :کليات …………………………………………………………………………… ۵

١.١ سيستم تعليق : …………………………………………………………………… ۶
1.2 سيستم تعليق جلوي خودرو : ………………………………………………. ۷
1.3 سيستم تعليق عقب خودرو : ……………………………………………………………… ٩
: Live – Axle Rear Suspension Systems سيستم تعليق عقب مدل ۱.۳.۱ ……………….ا………………………………………….. 9
: Semi‐Independent Rear Suspension System سيستم تعليق عقب مدل ۲.۳.۱ ……………………………………………. 10
۱.۳.۳ سيستم تعليق عقب مدل Independent Rear Suspension System : …………………………………..ا……………………..10

فصل دوم : انواع سيستم تعليق …………………………………………………………………………. ١١

٢.١ انواع سيستم تعليق : …………………………………………………………………………. ١٢
٢.١.١ سيستم تعليق غيرفعال : …………………………………………………….. ١٢
٢.١.٢ سيستم تعليق فعال : ……………………………………………………………………………….. ١٤
٢.١.٢.١ انواع سيستم تعليق فعال بر روي خودرو : ……………………………………………………. ١٨
٢.١.٣ سيستم تعليق نيمه فعال : …………………………………………………………………. ٢٠

فصل سوم : سيستم تعليق مدل ٤/١ خودرو …………………………………………………………… ٢٣

۳.۱ انواع سيستم تعليق مدل ۴/۱ خودرو : ………………………………………… ٢٤
۳.۲ سيستم تعليق غيرفعال مدل ۴/۱ خودرو : …………………………………………. ٢٤
۳.۳ سيستم تعليق غيرفعال Skyhook مدل ۴/۱ خودرو : ……………………………………………………. ۲۵
۳.۴ سيستم تعليق فعال مدل ۴/۱ خودرو : ………………………………………………………………………. ۲۶

فصل چهارم : سيستم تعليق مدل ٢/١ خودرو ………………………………………………… ٢٧

۴.۱ سيستم تعليق مدل ۲/۱ خودرو : ………………………………………………… ٢٨
۴.۲ سيستم تعليق غيرفعال مدل ۲/۱ خودرو : …………………………………………………… ٢٨
۴.۳ سيستم تعليق فعال مدل ۲/۱ خودرو : ……………………………………………………. ۲۹

فصل پنجم : سيستم تعليق مدل کامل خودرو ………………………………………………………30

۵.۱ سيستم تعليق مدل کامل خودرو : ……………………………………………… ٣١
۵.۲ سيستم تعليق غيرفعال مدل کامل خودرو : …………………………………………………31
۵.۳ سيستم تعليق فعال مدل کامل خودرو : ………………………………………… ۳۲

فصل ششم : معادلات ديناميکي خودرو ……………………………………….. ٣٤

٦.١ معادلات ديناميکي سيستم تعليق فعال مدل ۴/۱ خودرو :………………………………………………….. ٣٥
٦.١.١ معادلات ديناميکي سيستم تعليق غيرفعال مدل ۴/۱ خودرو : …………………………………………. ٣٥
٦.١.٢ معادلات ديناميکي سيستم تعليق SKYHOOK مدل ۴/۱ خودرو : ………………………………………… ٣٦
٦.١.٣ معادلات ديناميکي سيستم تعليق فعال مدل ۴/۱ خودرو : …………………………………………… ٣٧
٦.٢ معادلات ديناميکي سيستم تعليق فعال مدل ۲/۱ خودرو :……………………………………………….. ٣٨
6.2.1 معادلات ديناميکي سيستم تعليق غيرفعال مدل ۲/۱ خودرو : ……………………………….. ٣٨
6.2.2 معادلات ديناميکي سيستم تعليق فعال مدل ۲/۱ خودرو : ……………………………………………. ٣٩
٦.٣ معادلات ديناميکي سيستم تعليق فعال مدل کامل خودرو : …………………………………………………….. ٤١
6.3.1 معادلات ديناميکي سيستم تعليق غيرفعال مدل کامل خودرو : ………………………………………….. ٤١
6.3.2 معادلات ديناميکي سيستم تعليق فعال مدل کامل خودرو : ………………………………………………… ٤٣
فصل هفتم : نتيجه گيري و پشنهاداتي ……………………………………..46
نتيجه گيري : ………………………………………………………………………47
پيشنهادات : ……………………………………………………………………47
فهرست منابع لاتين : ……………………………………………………..48
چکيده تينلا : …………………………………………………………………. ٥٠

چکيده :
هدف سيستم تعليق خودرو رانندگي راحت و بالا بردن قابليت کنترل خودرو مي باشد. رانندگي بهتر بواسطه
کاهش شتاب بدنه و کاهش جابه جايي بدنه و چرخ ها بهنگام رويارويي تصادفي خودرو با ناهمواريهاي جاده منجر
مي شود.
در اين تحقيق علاوه بر مقدمه اي بر سيستم تعليق و نحوه چگونگي عملکرد آن ، سيستم تعليق جلوي خودرو و
همچنين تعليق عقب خودرو و مدلهاي مختلف پيکربندي آنها مورد بررسي قرار گرفته اند. بعد ازآن ، انواع سيستم
تعليق از قبيل فعال و نيمه فعال و غرفعالي با معادلات مربوطه مورد بحث قرار گرفته اند. هدف اين تحقيق بحث بر
روي سيستم تعليق فعال و مزاياي آن نسبت به بقيه مي باشد .

مقدمه :
بعلت اينکه تماس خودرو با زمين از طريق تاير انجام مي گيرد. بنابراين نحوه تماس و حرکات تاير از اهميت بسيار
زيادي برخوردار است از اينرو مکانيزمي تحت عنوان سيستم تعليق ، بين بدنه و يچرخها خودرو قرار مي گيرد
بگونه اي که نيازهاي مطلوب را برآورده سازد. لذا سيستم تعليق به عنوان سيستمي که نقش حياتي در کنترل،
پايداري و راحتي سرنشين خودرو بر عهده دارد بکار گرفته شده و نقش بسيار مهمي در نحوه حرکت خودرو دارد .
سيستم تعليق مکانيزمي است که حرکت چرخ را در سه جهت Y ، X وZ به طور مناسب مهارکرده و به چرخ
امکان حرکت هاي دوراني و انتقالي مورد نياز و مناسب را مي دهد و علاوه بر آن چرخها را به صورت تکيه گاههاي
مناسب و مطمئن در زير خودرو حفظ مي کند به گونه اي که سيستم تعليق به همراه چرخ بايستي تحمل نيروي
وزن خودرو و ديگر نيروها مانند نيروي ترمزي، نيروي گريز از مرکز و … را داشته باشد و در انتها فنريت و خاصيت
مستهلک سازي ارتعاشات آن به گونه اي باشد که پايداري خودرو را حفظ نموده و تا حد امکان آسايش سرنشين را
نيز تامين نمايد[۱،۲] .
همچنين مکانيزمي است که بطور فيزيکي بدنه خودرو را از چرخها جدا مي کند. سيستم تعليق براي جداسازي
سرنشينان از ناهمواري هاي سطوح جاده اي ضروري است. علاوه بر رانندگي راحت ، سيستم تعليق بر روي ويژگي
هاي کنترلي خودرو و رانندگي ايمن تاثير گذار است .در سيستم تعليق خودرو همانند سيستم هاي ديگر، هدف هاي
مختلف با هم در تقابلند. سيستم تعليق مي بايست طوري طراحي شود که بين هدف هاي سيستم هماهنگي برقرار
شود. براي انعطاف پذيري سيستم ميزان درجه اي که در آن استفاده مي شود مي بايست قابل تغيير باشد. بطور
مثال، سيستم تعليق خودروهاي اسپرت بايد بر بيشينه قابليت کنترل خودرو طراحي شوند و خودروهاي لوکس بر
جداسازي سرنشينان از جاده تاکيد دارد. بعلاوه مدل سيستم تعليق مي بايست طوري طراحي شود تا به پارامترهاي
مختلف اجازه دهد بر طبق شرايط رانندگي تغيير کنند.
هدف از اين تحقيقات، بهبود طراحي سيستم تعليق است که در تبادل بين رانندگي و جاده تاثير گذار است.که
اين امر مستلزم کنترل مستقيم بر نيروي يتعلق است تا بتوان آن را متناسب با رانندگي و شرايط جاده فراهم کرد.
هدف سيستم تعليق خودرو فراهم آوردن شرايط بهتر رانندگي، قابليت کنترل خودرو ١، دوران حول محور
عرضي٢، چرخش٣ و پيچيدن٤ است. ييجابجا خودرو بر اثر بلند شدن٥ و دوران حول محور عرضي و دور زدن در
مقاطع جاده باعث ايجاد يک حرکت انتقالي و يا دوراني مي شود بدون آنکه هيچ گونه انحرافي در سيستم تعليق و
تاير ها در هريک از گوشه هاي خودرو شود .
از طرف ديگر پيچيدن به عنوان تغيير شکل بدنه محسوب مي شود که در سيستم ديناميکي خودرو از راستاهاي
مختلف هر يک از گوشه هاي ماشين تاثير مي گيرد. تغيير مکان بر اثر پيچيدن در مقاطع جاده اي باعث انحراف در
فنر هاي يتعلق و لاستيک ها شده و برروي جرم و فنر بدنه خودرو٦ ايجاد گشتاور پيچشي مي کند. اين مشکل مورد
مطالعه چندين مهندس خودرو سازي قرار گرفته است تا بتوانند سيستم هاي يتعلق فعال را بهبود داده و توانايي
خودرو را در حرکت بر روي سطح ناصاف جاده با حفظ کيفيت بالاي رانندگي افزايش دهند[۱،۲]. تلاش براي بهبود
دادن اين سيستم ها منجر به سيستم هايي گران تر و پيچيده تر شده است.
در پي بهبود دادن و بهتر کردن عملکرد وسايل نقليه و خودرو در سال هاي اخير، ترکيب اجزا و سازه هاي فعال
سيستم تعليق بسيارگسترده شده اند و بسيار پيشرفت کرده اند .
مشکلات در رانندگي به دليلي ارتعاشات و لرزشهاي اتومبيل مي باشد که ممکن است بدلايلي از جمله گوناگوني
منبع هاي نييروها خارجي مانند ناهمواري و ناصافي مسير جاده و يا نيروهاي آيرودييکينام و يا گوناگوني منبع
هاي نيروهاي يداخل که ناشي از زيرسيستم هاي خود اتومبيل مانند موتور، قدرت اتومبيل و يا مکانيزم سيستم
تعليق مي باشد، صورت پذيرد.

در دهه هاي اخير علاقه شديدي در استفاده از روش هاي کنترلي پيشرفته اتوماتيک براي بهبود کارايي سيستم
تعليق خودرو به چشم مي خورد. بهبود کارايي سيستم هاي يتعلق پيشرفت چشمگيري بواسطه افزايش توانمنديهاي
صنعت خودروسازي داشته است. با توجه به آنکه تايرها و مواد مصرفي مورد استفاده در صنعت خودروسازي بهبود
يافته اند و قسمتي از نيازها را مرتفع ساخته اند ولي کماکان از خودروهاي امروزي انتظار رانندگي نرم تر و راحت تر
در سرعت هاي بالا و در شرايط مختلف جاده اي مي رود.
تا زماني که اجزاي سيستم غير فعال تنها انرژي را ذخيره يا انرژي را تلف کنند، عملکرد سيستم محدود مي
باشد. براي غلبه بر اين پارامتر ٧AS معرفي شد.
Yeh and Tsao ، سيستم تعليق فعال بر پايه مفهوم کنسل کردن نويز را توسعه دادند. در اين بررسي و تحقيق ،
ايزولاسيون بين بدنه خودرو و چرخها با لغوکردن نيروهاي فنر تعليق و دمپر بوسيله کنترل محرک هاي موازي با
فنر تعليق و دمپر انجام مي شود سيستم تعليق فعال سيستمي مي باشد که اجزاي فعال، مانند محرک هاي
هيدروليکي را مورد استفاده قرار مي گيرد تا انرژي را تامين کنند اما درطرفي ديگر، سيستم تعليق نيمه فعال مي
باشد که به فنرها و دمپرهاي قابل تنظيم مجهز شده است .
سيستم تعليق فعال از هر دو اجزاي فعال و غير فعال مانند فنرهاي تعليق و دمپرها استفاده مي کند . عامل فعال
معمولا شامل يک محرک است که توليد نيروي موازي مولد و فنرکه بين بدنه و تجهيزات چرخ قرار دارد. عملکرد اين
محرک مانند يک دمپر است و براي کنترل جابجايي هاي ماشين مورد استفاده قرار مي گيرد.

نتيجه گيري :
سيستم تعليق فعال بدليل مصالحه اي که بين رانندگي بهتر و قابليت کنترل بالا در مقايسه با سيستم تعليق
غيرفعال ايجاد مي کند ، سيستمي با درجه اطمينان بالا و انعطاف پذير در برابر تغييرات جاده اي محسوب مي
شود.
در سيستم تعليق فعال برخلاف مدل غيرفعال براحتي مي توان جابه جايي تعليق و شتاب بدنه و چرخ را
بوسيله محرکي که موازي با سيستم فنر ودمپر قرار مي گيرد را کنترل کرد. هرچه سطح سرعت نسبي و شتاب
بدنه خودرو بهنگام عبور از ناهمواري هاي جاده کمتر باشد ، رانندگي راحت تري را منجر مي شود .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت