شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغنهای خودرو به روش استخراج با حلال پروپان – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:159
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغنهای خودرو به روش استخراج با حلال پروپان – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چكيده ………………………………………………………1
– مقدمه……………………………………………………3
:iمقدمه اي برروانكاري وروانكارها…………………………….3
:i-1روانكاري ………………………………3
:i -2انواع روانكارها …………………………….5
:i-3ميزان مصرف روانكاردرجهان …………………………..6
فصل اول :روغن هاي پايه
: 1-1روغن پايه …………………………………………..8
: 2-1نفت خام واجزاء آن …………………………………8
: 1-2-1هيدروكربن ها ………………………………….8
: 2-2-1تركيبات. غيرهيدوركربن …………………………….9
:3-1انواع روغن هاي پايه معدني …………………………….. 10
:1-3-1روغن هاي پارافينيك …………………… 10
:2-3-1روغن هاي نفتنيك ………………………… 10
:4-1پالايش روغن ………………………. 11
: 1-4-1تقطير ………………………………….. 11
:2-4-1آسفالت زدايي ………………………………… 13
:3-4-1استخراج توسط حلال …………………… 14
: 4-4-1واكس زدايي توسط حلال…………………….. 16
:5-4-1پرداخت ………………………………….. 18
:5-1روغن پايه هاي طبيعي …………………………………………. 20ز
فصل دوم : مواد افزودني
: 1-2اهميت افزودني ها ………………………………………….. 22
: 2-2مواد افزودني روغن موتور………………………………. 23
فصل سوم : روشها ي نوين تصفيه روغن هاي سوخته )كاركرده (
:1-3روغن كاركرده …………………………. 32
:1-1-3آلودگي روغن …………………………………………… 34
:2-1-3كاهش خواص افزودنيها ي شيميايي ……………………….. 35
: 2-3كيفيت روغن هاي كاركرده …………………………. 35
: 3-3اثرات زيست محيطي روغن هاي كاركرده …………………… 36
:4-3جمع آوري روغن هاي كاركرده ……………………………. 37
: 5-3تصفيه ي مجدد وبازيابي روغن كاركرده ……………………….. 39
:1-5-3روش تصفيه با اسيد سولفوريك .خاك رس ………………….. 40
:2-5-3فرايند استخراج با پروپان ص43 ……………………………..(IFP)
:3-5-3فرايند استخراج با پروپان (استامپروجتي) ………………… 46
:4-5-3فن اوري موهاوك ……………………………….. 48
50 …………….CEPTechology Applied to Ever green oil process :1-4-5-3
53 …………………………………………Kti  فرايند5-5-3
56 ………………………… PROP :فرايند6-5-3
:7-5-3فرايند واكسون ………………. 59
61 ………………………………sotulub process:8-5-3
63 …………………………….Recyclon –Degussa process:9-5-3ح
65 ……………………………..solvent Extraction process NM2P :10-5-3
:11-5-3جداول نتايج متمايز بدست آمده از خروجي فرايندها و مزايا و معايب آنها …… 68
فصل چهارم : شرح فرآيند شبيه سازي شده تكنولوژي استخراج حلال براي تصفيه روغن كاركرده
:1-4پيش نظريه پروژه…………………………………………. 75
:1-1-4صنايع روغن كاركرده…………………………… 75
:2-1-4پيشنهادها و راهكارهاي تصفيه روغن كاركرده…………………….. 77
:3-1-4تكنولوژي استخراج حلال……………………………………… 78
:4-1-4هدف هاي پروژه……………………………. 81
:5-1-4بيان جستجوي تحقيقات جديد………………………………… 81
:6-1-4طراحي آزمايشي واحد ………………………………. 83
:7-1-4توسعه بيشتر تكنولوژي )پيشرفت پروژه(……………………………… 87
:1-7-1-4مقياس آزمايشي ……………………………. 87
:2-7-1-4مقياس حداكثر…………………………… 88
فصل پنجم : نحوه ي شبيه سازي
:1-5مقدمه ……………………………… 90
:2-5تعريف مدل سازي وشبيه سازي فرآيند ………………………….. 93
:3-5معرفي نرم افزار 94 ………………………………ASPen
:4-5وارد نمودن اطلاعات مربوط به 96 ………………………………………………setup
:5-5انتخاب تركيبات ازبانك اطلاعاتي Aspenوتعريف تركيبات جديد ………………………. 98
:6-5انتخاب روش ترموديناميكي مناسب وطريقه معرفي آن در104……………………..Aspenط
:7-5واردنمودن BLOCKهاي موردنياز جهت شبيه سازي و واردنمودن
تمام ورودي هاو خروجي هاي مورد نيازBLOCKها…………………………….107
:8-5اجراي برنامه شبيه سازي …………………………….107
107……Model Analysis Tools sensibility Analysis : آشنايي با ابزارهاي9-5
فصل ششم : مفروضات شبيه سازي …………….108
فصل هفتم : خروجيهاي شبيه سازي
:1-7مشخصات فيزيكي جريانهاي خروجي از روي 114………………………………..Flowsheet
:2-7نمودارهاي تحليل حساسيت …………………………..125
فصل هشتم : بحث ونتيجه گيري
130………………………………………..: بحث1-8
:2-1-8مقايسه نتايج با داده هاي تجربي……………………………………………..131
:2-8نتايج………………………………………132
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسي ……………………………..133
فهرست منابع لاتين ……………………….134
چكيده انگليسي …………………………13

چكيده:  روغن ها ي روانكاركاربرد وسيعي براي كاهش اصطكاك وفرسايش بوسيله دخالت يـك فيلمـيازمواد بين سطح مالش دهنده روغن كاري رادارند . معمـولاً روغـن هـاي روانكارشـامل دومـادههستند كه هم روغن پايه وهم ماده افزودني شيميايي دارند . با افزودن مواد افزودنـي شـيمياييخاص،خواص روغن روانكاربالا برده مي شود وسرعت تغييرات نـامطلوب اتفـاق افتـاده درخـلالعمليات كاهش مي يا بد . درنتيجه ،دفع نادرسـت روغـن كـاركرده مـي توانـد تهديـدي بـرايسلامت انسان ها ومحيط باشد .  با اين وجود روغن روانكاركاركرده تبخيرنمي شود وكمترازبين مي روند . بنابراين نياز اسـت كـهقبل از اينكه انها به محيط تخليه شوند يك تصيفه مناسب انجام شود . اخيراً يك افزايش تمايل براي كاربرد فرآيند تصفيه مجدد روغن هاي روانكاركاركرده بعنوان پايه تصفيه مجدد درسراسـرجهان پيدا شده است .   فرايند تصفيه مجدد روغن هـاي روانكاركـاركرده بوسـيله تمـاس روغـن كـاركرده دريـك بـرجاستخراج همراه يك هيدروكربن سبك بعنوان حلال براي مثـال پروپـان انجـام مـي گيـرد كـهحاصل ان يك ماد ه اكستراكت ورافينت مي باشد . حلال ازاكستراكت ورافينت دفـع مـي شـودوبازيافت مي گردد وهيدرو كربنهاي نامطلوب ازروغن پايه جدا مي شود .   موضوع عمده دراين مطالعه مدل و شبيه سازي يك روغـن كـاركرده درفرآينـد تصـفيه مجـددبوسيله قرارداد فرايند شبيه سازي مي باشد . يك مدل فرآيند كه با نتايج آزمايشـگاهي توسـعهمي يابد تطبيق داده مي شود وبعداً يك مقياس صنعتي ازمدل فرآيند تصفيه مجدد ساخته مـيشود .   اين مدل شبيه سازباموفقيت هدف واقعي براي فرآيند تصفيه مجدد را ارائه مي دهند ومي تواند بعنوان يك پايه مطالعاتي براي مقياس صنعتي فرآيند تصفيه مجدد بكاربرده شود .  نهايتاً مركز وتمركز اين مطالعه وموضوع روز ميزان آناليز حساسيت هست كه براي بهينه شرايط عملياتي برا ي سيستم تبخيرحلال درفرايند تصفيه مجدد روشن مي سازد .

مقدمه:   مقدمه اي بر روانكاري و روانكارها  1-i: روانكاري  روانكاري علم تسهيل حركت نسبي سطوح در تماس با يكديگر است. اين علم به عنوان يكـي ازرشته هاي بسيار مهم در علم مهندسي شناخته مـي شـود، بـه طـوري كـه موفقيـت بسـياري از طرح هاي صنعتي در گرو آگاهي از اين دانش فني خواهد بود. امروزه توسعه صنعت روانكار يـكبخش مهم از توسعه صنايع ماشيني و صنايع مربوط به آن شده است. علاوه بر ايـن، بـا مطـرحشدن بحث هاي جديدي چون بهينه سازي مصرف و حفظ منابع تجديدناپذير و همچنين رعايـتالزامات زيست محيطي، مطالعه بـر روي روانكارهـا جايگـاه خاصـي را پيـدا كـرده اسـت. بـرايجلوگيري از فرسايش و از كارافتادگي زودرس ماشين آلات صـنعتي و همچنـين دسترسـي بـهبيشترين بازده مكانيكي در حداقل زمان برنامه روانكاري مناسب جـزء مهمتـرين شـرايط مـوردنياز خواهد بود. در قرن حاضر برنامه روانكاري مناسب، يك برنامه روانكاري پايدار است كه شايد با كمي تعاريف روانكاري قديمي متفاوت باشد.  نوع روانكار، مقدار زمان و مكان مناسب، چهار عامل مهم در عمل روانكاري هسـتند كـه امـروزهبراي يك روانكاري موفق علاوه بر آن ها بايد هزينه هـاي نگهـداري، تعميـرات، عمليـات (هزينـهسوخت، استهلاك، و رعايت قوانين و الزامات زيست محيطي را نيز در نظـر گرفـت. آمـار نشـانمي دهد تنها با يك افزايش 1 يا 2 درصدي در هزينه براي يك روانكاري بهتـر مـي تـوان حـدود15% از هزينه هاي اضافي يك خودرو را كاهش داد. ضمن اينكه استفاده از يك روانكـار مناسـبفاصله زماني تعويض روغن براي يك خودرو را زياد مي كند كـه ايـن مسـئله بـه حفـظ محـيطزيست و در نهايت حفظ منابع تجديد ناپذير نيز كمك مي كند و لـذا ايـن مسـئله خـود بيـانگراهميت دانش فني روانكارهاست.  به طور كلي به لايههاي گاز، مايع و يا جامد كه ميان دو سطح قـرار مـيگيـرد و يـك نـواختيحركات يك سـطح بـر روي ديگـري را بهبـود مـي بخشـند و از ايجـاد آسـيب بـر روي سـطوحجلوگيري مي كنند، روانكار گويند.  روانكارها كاربردهاي بسيار مهمي در موتورهاي احتراق داخلي، وسـايل نقليـه، چرخدنـده هـايصنعتي، كميرسورها، توربين ها سيستم هاي هيدروليك و… دارند. 90% از روانكارهاي مصـرفي راروغن هاي روانكار تشكيل مي دهند كه در بين آن ها روغن هاي خودرو بيشترين مصرف را دارند.  در حال حاضر بيش از 1700 توليد كننده روانكار در سراسر جهان وجود دارند كه حـدود 200 شركت به صورت جانبي و در كنار توليدات ديگر، توليد مي كنند و حدود 1500 شركت به طـوراختصاصي به توليد روانكار پرداخته اند. بيش از 60% از روانكارهاي مصرفي در سراسر دنيا توسط اين شركت توليد ميشود.

نتیجه گیری:

1- ساختاروتركيب روغن پايه كه عنصراصـلي يـك روغـن روانكـارمي باشـد تغييرنيافتـه بـاقي  مي ماند اگرچه آن مكرراً به كارگرفته شده است . اين خاصيت نحصربه فرد روغن پايه محققين رابه طرف توسعه يك روش مناسب براي تصفيه مجددروغن كاركرده تشويق مي كند .  1- ساختاروتركيب روغن پايه كه عنصراصـلي يـك روغـن روانكـارمي باشـد تغييرنيافتـه بـاقي  مي ماند اگرچه آن مكرراً به كارگرفته شده است . اين خاصيت نحصربه فرد روغن پايه محققين رابه طرف توسعه يك روش مناسب براي تصفيه مجددروغن كاركرده تشويق مي كند .  2- روشهاي زيادي براي تصفيه مجدد روغن كاركرده وجود دارد كه با نتايج بدست آمده از ايـنپروژه مي توان يكي از مـوثرترين راه هـا را بـراي تصـفيه روغـن هـاي روانكـار كـاركرده، روشاستخراج با حلال دانست. زيرا لجني كه در انتهاي فرايند باقي مي مانـد شـامل ناخالصـي هـا وكثيفي هايي مي باشد كه از سيستم دفع مي شوند.  3- نتيجه گيري مهم ديگري كه از شبيه سازي اين فرايند مي توان به دست آورد اين است كه شبيه سازي به وسيله فرايند شبيه ساز، زمـان، انـرژي، مصـرف مـواد را كـاهش مـي دهـد و ازساختن يك واحد نيمه صنعتي جلوگيري به عمل مي آورد (همانند هزينه عمليـاتي در هنگـامبهينه سازي فرايند).  4- هرساله تقريباً 50000 تن روغـن كـاركرده احيـا مـي گـردد. اغلـب آن يابـه محـيط دفـع   مي شوند يا نامناسب سوخته مي شوند كه هردواثرقابل توجه مضري برمحيط دارند .  مجموعه مناسب وتصفيه روغن كاركرده مي تواند براي دولت ها بواسطه دلايل زيرمفيد باشد :  A: كم كردن آلودگي محيط   B:حفظ ارزملي براي ورود روغن پايه تازه   C: حفاظت ازمنابع طبيعي   5- نتايج شكل گرفته اين شبيه سازي مي تواند به عنوان يك حالت پايه بـراي فرآينـد مقيـاسواقعي به كاربرده شود . نهايتاً ميزان حساسيت تجزيه انجام شده ميزان بهينه شـرايط عمليـاتيسيستم تبخير درفرايند تصفيه مجدد را معلوم مي كند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت