شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغنهای خودرو به روش استخراج با حلال پروپان – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:159
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی فرایند بازیابی ضایعات روغنهای خودرو به روش استخراج با حلال پروپان – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده ………………………………………………………۱
– مقدمه……………………………………………………۳
:iمقدمه ای برروانکاری وروانکارها…………………………….۳
:i-1روانکاری ………………………………۳
:i -2انواع روانکارها …………………………….۵
:i-3میزان مصرف روانکاردرجهان …………………………..۶
فصل اول :روغن های پایه
: ۱-۱روغن پایه …………………………………………..۸
: ۲-۱نفت خام واجزاء آن …………………………………۸
: ۱-۲-۱هیدروکربن ها ………………………………….۸
: ۲-۲-۱ترکیبات. غیرهیدورکربن …………………………….۹
:۳-۱انواع روغن های پایه معدنی …………………………….. ۱۰
:۱-۳-۱روغن های پارافینیک …………………… ۱۰
:۲-۳-۱روغن های نفتنیک ………………………… ۱۰
:۴-۱پالایش روغن ………………………. ۱۱
: ۱-۴-۱تقطیر ………………………………….. ۱۱
:۲-۴-۱آسفالت زدایی ………………………………… ۱۳
:۳-۴-۱استخراج توسط حلال …………………… ۱۴
: ۴-۴-۱واکس زدایی توسط حلال…………………….. ۱۶
:۵-۴-۱پرداخت ………………………………….. ۱۸
:۵-۱روغن پایه های طبیعی …………………………………………. ۲۰ز
فصل دوم : مواد افزودنی
: ۱-۲اهمیت افزودنی ها ………………………………………….. ۲۲
: ۲-۲مواد افزودنی روغن موتور………………………………. ۲۳
فصل سوم : روشها ی نوین تصفیه روغن های سوخته )کارکرده (
:۱-۳روغن کارکرده …………………………. ۳۲
:۱-۱-۳آلودگی روغن …………………………………………… ۳۴
:۲-۱-۳کاهش خواص افزودنیها ی شیمیایی ……………………….. ۳۵
: ۲-۳کیفیت روغن های کارکرده …………………………. ۳۵
: ۳-۳اثرات زیست محیطی روغن های کارکرده …………………… ۳۶
:۴-۳جمع آوری روغن های کارکرده ……………………………. ۳۷
: ۵-۳تصفیه ی مجدد وبازیابی روغن کارکرده ……………………….. ۳۹
:۱-۵-۳روش تصفیه با اسید سولفوریک .خاک رس ………………….. ۴۰
:۲-۵-۳فرایند استخراج با پروپان ص۴۳ ……………………………..(IFP)
:۳-۵-۳فرایند استخراج با پروپان (استامپروجتی) ………………… ۴۶
:۴-۵-۳فن اوری موهاوک ……………………………….. ۴۸
۵۰ …………….CEPTechology Applied to Ever green oil process :1-4-5-3
۵۳ …………………………………………Kti  فرایند۵-۵-۳
۵۶ ………………………… PROP :فرایند۶-۵-۳
:۷-۵-۳فرایند واکسون ………………. ۵۹
۶۱ ………………………………sotulub process:8-5-3
۶۳ …………………………….Recyclon –Degussa process:9-5-3ح
۶۵ ……………………………..solvent Extraction process NM2P :10-5-3
:۱۱-۵-۳جداول نتایج متمایز بدست آمده از خروجی فرایندها و مزایا و معایب آنها …… ۶۸
فصل چهارم : شرح فرآیند شبیه سازی شده تکنولوژی استخراج حلال برای تصفیه روغن کارکرده
:۱-۴پیش نظریه پروژه…………………………………………. ۷۵
:۱-۱-۴صنایع روغن کارکرده…………………………… ۷۵
:۲-۱-۴پیشنهادها و راهکارهای تصفیه روغن کارکرده…………………….. ۷۷
:۳-۱-۴تکنولوژی استخراج حلال……………………………………… ۷۸
:۴-۱-۴هدف های پروژه……………………………. ۸۱
:۵-۱-۴بیان جستجوی تحقیقات جدید………………………………… ۸۱
:۶-۱-۴طراحی آزمایشی واحد ………………………………. ۸۳
:۷-۱-۴توسعه بیشتر تکنولوژی )پیشرفت پروژه(……………………………… ۸۷
:۱-۷-۱-۴مقیاس آزمایشی ……………………………. ۸۷
:۲-۷-۱-۴مقیاس حداکثر…………………………… ۸۸
فصل پنجم : نحوه ی شبیه سازی
:۱-۵مقدمه ……………………………… ۹۰
:۲-۵تعریف مدل سازی وشبیه سازی فرآیند ………………………….. ۹۳
:۳-۵معرفی نرم افزار ۹۴ ………………………………ASPen
:۴-۵وارد نمودن اطلاعات مربوط به ۹۶ ………………………………………………setup
:۵-۵انتخاب ترکیبات ازبانک اطلاعاتی Aspenوتعریف ترکیبات جدید ………………………. ۹۸
:۶-۵انتخاب روش ترمودینامیکی مناسب وطریقه معرفی آن در۱۰۴……………………..Aspenط
:۷-۵واردنمودن BLOCKهای موردنیاز جهت شبیه سازی و واردنمودن
تمام ورودی هاو خروجی های مورد نیازBLOCKها…………………………….۱۰۷
:۸-۵اجرای برنامه شبیه سازی …………………………….۱۰۷
۱۰۷……Model Analysis Tools sensibility Analysis : آشنایی با ابزارهای۹-۵
فصل ششم : مفروضات شبیه سازی …………….۱۰۸
فصل هفتم : خروجیهای شبیه سازی
:۱-۷مشخصات فیزیکی جریانهای خروجی از روی ۱۱۴………………………………..Flowsheet
:۲-۷نمودارهای تحلیل حساسیت …………………………..۱۲۵
فصل هشتم : بحث ونتیجه گیری
۱۳۰………………………………………..: بحث۱-۸
:۲-۱-۸مقایسه نتایج با داده های تجربی……………………………………………..۱۳۱
:۲-۸نتایج………………………………………۱۳۲
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی ……………………………..۱۳۳
فهرست منابع لاتین ……………………….۱۳۴
چکیده انگلیسی …………………………۱۳

چکیده:  روغن ها ی روانکارکاربرد وسیعی برای کاهش اصطکاک وفرسایش بوسیله دخالت یـک فیلمـیازمواد بین سطح مالش دهنده روغن کاری رادارند . معمـولاً روغـن هـای روانکارشـامل دومـادههستند که هم روغن پایه وهم ماده افزودنی شیمیایی دارند . با افزودن مواد افزودنـی شـیمیاییخاص،خواص روغن روانکاربالا برده می شود وسرعت تغییرات نـامطلوب اتفـاق افتـاده درخـلالعملیات کاهش می یا بد . درنتیجه ،دفع نادرسـت روغـن کـارکرده مـی توانـد تهدیـدی بـرایسلامت انسان ها ومحیط باشد .  با این وجود روغن روانکارکارکرده تبخیرنمی شود وکمترازبین می روند . بنابراین نیاز اسـت کـهقبل از اینکه انها به محیط تخلیه شوند یک تصیفه مناسب انجام شود . اخیراً یک افزایش تمایل برای کاربرد فرآیند تصفیه مجدد روغن های روانکارکارکرده بعنوان پایه تصفیه مجدد درسراسـرجهان پیدا شده است .   فرایند تصفیه مجدد روغن هـای روانکارکـارکرده بوسـیله تمـاس روغـن کـارکرده دریـک بـرجاستخراج همراه یک هیدروکربن سبک بعنوان حلال برای مثـال پروپـان انجـام مـی گیـرد کـهحاصل ان یک ماد ه اکستراکت ورافینت می باشد . حلال ازاکستراکت ورافینت دفـع مـی شـودوبازیافت می گردد وهیدرو کربنهای نامطلوب ازروغن پایه جدا می شود .   موضوع عمده دراین مطالعه مدل و شبیه سازی یک روغـن کـارکرده درفرآینـد تصـفیه مجـددبوسیله قرارداد فرایند شبیه سازی می باشد . یک مدل فرآیند که با نتایج آزمایشـگاهی توسـعهمی یابد تطبیق داده می شود وبعداً یک مقیاس صنعتی ازمدل فرآیند تصفیه مجدد ساخته مـیشود .   این مدل شبیه سازباموفقیت هدف واقعی برای فرآیند تصفیه مجدد را ارائه می دهند ومی تواند بعنوان یک پایه مطالعاتی برای مقیاس صنعتی فرآیند تصفیه مجدد بکاربرده شود .  نهایتاً مرکز وتمرکز این مطالعه وموضوع روز میزان آنالیز حساسیت هست که برای بهینه شرایط عملیاتی برا ی سیستم تبخیرحلال درفرایند تصفیه مجدد روشن می سازد .

مقدمه:   مقدمه ای بر روانکاری و روانکارها  ۱-i: روانکاری  روانکاری علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر است. این علم به عنوان یکـی ازرشته های بسیار مهم در علم مهندسی شناخته مـی شـود، بـه طـوری کـه موفقیـت بسـیاری از طرح های صنعتی در گرو آگاهی از این دانش فنی خواهد بود. امروزه توسعه صنعت روانکار یـکبخش مهم از توسعه صنایع ماشینی و صنایع مربوط به آن شده است. علاوه بر ایـن، بـا مطـرحشدن بحث های جدیدی چون بهینه سازی مصرف و حفظ منابع تجدیدناپذیر و همچنین رعایـتالزامات زیست محیطی، مطالعه بـر روی روانکارهـا جایگـاه خاصـی را پیـدا کـرده اسـت. بـرایجلوگیری از فرسایش و از کارافتادگی زودرس ماشین آلات صـنعتی و همچنـین دسترسـی بـهبیشترین بازده مکانیکی در حداقل زمان برنامه روانکاری مناسب جـزء مهمتـرین شـرایط مـوردنیاز خواهد بود. در قرن حاضر برنامه روانکاری مناسب، یک برنامه روانکاری پایدار است که شاید با کمی تعاریف روانکاری قدیمی متفاوت باشد.  نوع روانکار، مقدار زمان و مکان مناسب، چهار عامل مهم در عمل روانکاری هسـتند کـه امـروزهبرای یک روانکاری موفق علاوه بر آن ها باید هزینه هـای نگهـداری، تعمیـرات، عملیـات (هزینـهسوخت، استهلاک، و رعایت قوانین و الزامات زیست محیطی را نیز در نظـر گرفـت. آمـار نشـانمی دهد تنها با یک افزایش ۱ یا ۲ درصدی در هزینه برای یک روانکاری بهتـر مـی تـوان حـدود۱۵% از هزینه های اضافی یک خودرو را کاهش داد. ضمن اینکه استفاده از یک روانکـار مناسـبفاصله زمانی تعویض روغن برای یک خودرو را زیاد می کند کـه ایـن مسـئله بـه حفـظ محـیطزیست و در نهایت حفظ منابع تجدید ناپذیر نیز کمک می کند و لـذا ایـن مسـئله خـود بیـانگراهمیت دانش فنی روانکارهاست.  به طور کلی به لایههای گاز، مایع و یا جامد که میان دو سطح قـرار مـیگیـرد و یـک نـواختیحرکات یک سـطح بـر روی دیگـری را بهبـود مـی بخشـند و از ایجـاد آسـیب بـر روی سـطوحجلوگیری می کنند، روانکار گویند.  روانکارها کاربردهای بسیار مهمی در موتورهای احتراق داخلی، وسـایل نقلیـه، چرخدنـده هـایصنعتی، کمیرسورها، توربین ها سیستم های هیدرولیک و… دارند. ۹۰% از روانکارهای مصـرفی راروغن های روانکار تشکیل می دهند که در بین آن ها روغن های خودرو بیشترین مصرف را دارند.  در حال حاضر بیش از ۱۷۰۰ تولید کننده روانکار در سراسر جهان وجود دارند که حـدود ۲۰۰ شرکت به صورت جانبی و در کنار تولیدات دیگر، تولید می کنند و حدود ۱۵۰۰ شرکت به طـوراختصاصی به تولید روانکار پرداخته اند. بیش از ۶۰% از روانکارهای مصرفی در سراسر دنیا توسط این شرکت تولید میشود.

نتیجه گیری:

۱- ساختاروترکیب روغن پایه که عنصراصـلی یـک روغـن روانکـارمی باشـد تغییرنیافتـه بـاقی  می ماند اگرچه آن مکرراً به کارگرفته شده است . این خاصیت نحصربه فرد روغن پایه محققین رابه طرف توسعه یک روش مناسب برای تصفیه مجددروغن کارکرده تشویق می کند .  ۱- ساختاروترکیب روغن پایه که عنصراصـلی یـک روغـن روانکـارمی باشـد تغییرنیافتـه بـاقی  می ماند اگرچه آن مکرراً به کارگرفته شده است . این خاصیت نحصربه فرد روغن پایه محققین رابه طرف توسعه یک روش مناسب برای تصفیه مجددروغن کارکرده تشویق می کند .  ۲- روشهای زیادی برای تصفیه مجدد روغن کارکرده وجود دارد که با نتایج بدست آمده از ایـنپروژه می توان یکی از مـوثرترین راه هـا را بـرای تصـفیه روغـن هـای روانکـار کـارکرده، روشاستخراج با حلال دانست. زیرا لجنی که در انتهای فرایند باقی می مانـد شـامل ناخالصـی هـا وکثیفی هایی می باشد که از سیستم دفع می شوند.  ۳- نتیجه گیری مهم دیگری که از شبیه سازی این فرایند می توان به دست آورد این است که شبیه سازی به وسیله فرایند شبیه ساز، زمـان، انـرژی، مصـرف مـواد را کـاهش مـی دهـد و ازساختن یک واحد نیمه صنعتی جلوگیری به عمل می آورد (همانند هزینه عملیـاتی در هنگـامبهینه سازی فرایند).  ۴- هرساله تقریباً ۵۰۰۰۰ تن روغـن کـارکرده احیـا مـی گـردد. اغلـب آن یابـه محـیط دفـع   می شوند یا نامناسب سوخته می شوند که هردواثرقابل توجه مضری برمحیط دارند .  مجموعه مناسب وتصفیه روغن کارکرده می تواند برای دولت ها بواسطه دلایل زیرمفید باشد :  A: کم کردن آلودگی محیط   B:حفظ ارزملی برای ورود روغن پایه تازه   C: حفاظت ازمنابع طبیعی   ۵- نتایج شکل گرفته این شبیه سازی می تواند به عنوان یک حالت پایه بـرای فرآینـد مقیـاسواقعی به کاربرده شود . نهایتاً میزان حساسیت تجزیه انجام شده میزان بهینه شـرایط عملیـاتیسیستم تبخیر درفرایند تصفیه مجدد را معلوم می کند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط