شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندر عباس – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:109
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندر عباس – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
۳ فصل اول : کلیات
۱- ۱) هدف ۴
۱- ۲) پیشینه تحقیق ۵
۱- ۳)روش کار و تحقیق ۵
۱- ۳- ۱)تحقیق تئوریک و آزمایشگاهی ۵
۱- ۳- ۲)تحقیق و بررسی عملیاتی ۶
۱- ۳- ۲-۱)حالت نرمال ۶
۱- ۳- ۲-۲)حالت آماده برای کک زدائی ۷
فصل دوم: کراکینگ ۸
۲- ۱) کراکینگ حرارتی ۹
۲- ۱- ۱)تاریخچه ۹
۲- ۱- ۲)کلیاتی در مورد کراکینگ حرارتی ۹
۲- ۱- ۳) کراکینگ مخلوط هیدروکربن ها ۱۰
۲- ۱- ۴) مشخص کردن نوع خوراک ۱۲
۲- ۱- ۵) کاربرد صنعتی کراکینگ ۱۲
۲- ۲) فرآیند کراکینگ حرارتی به منظور تولید بنزین ۱۳
۲- ۲- ۱) شرح عملیات ۱۳
۲- ۲- ۲) متغیر های عملیاتی و بازده ۱۳
۲- ۲- ۲-۱) دما و زمان ۱۴
۲- ۲-۲- ۲)تبدیل در هر گذر و نسبت بازگردان ۱۴
۲- ۲- ۲-۳) فشار ۱۵
۲- ۲- ۲-۴) بازده ها ۱۵
۲- ۳) رفرمینگ حرارتی ۱۵
۲- ۴) کراکینگ با بخار ۱۶
۲- ۴- ۱) کلیات ۱۶
۲- ۴- ۲) واحد صنعتی کراکینگ با بخار ۱۷
۲- ۴- ۲-۱) بخش کراکینگ ۱۷
۲- ۴- ۲-۱-۱) کوره ۱۷
۲- ۴- ۲-۱-۲) سرد کردن فرآیندها ۱۷
۲- ۴- ۳) بخش تفکیک و عملیات مقدماتی ۱۸
۲- ۴- ۴) عملیات بر روی سایر فرآورده های کراکینگ با بخار ۱۸
۲- ۴- ۵)خوراک و بازده فرآورده ها ۱۸
فصل سوم: فرآیند کاهش گرانروی ۱۹
۳- ۱) فرآیند کاهش گرانروی ۲۰
۳- ۱- ۱) کلیات ۲۰
۳- ۱- ۲) هدف عملیات ۲۰
۳- ۱- ۳) انواع عملیات کاهش گرانروی ۲۱
۳- ۱- ۳-۱) روش کوره ۲۲
° ۳- ۱- ۱-۲) روش سوکر ۲۳
۲۳ Coil Visbreaker در برابر Soaker Visbreaker ( 3-3 -1 -3
۳- ۱- ۳-۴ ) کک زدایی ۲۶
۳- ۱- ۳-۵ ) بازده ۲۷
۲۷ ( Fuel oil stability ) تثبیت نفت کوره ( ۶-۳ -۱ -۳
۳- ۲ ) وضعیت واحدهای غلظت شکن در پالایشگاه های ایران ۲۸
۳- ۲- ۱ ) پالایشگاه تهران ۲۹
۳- ۲- ۲ ) پالایشگاه اصفهان ۲۹
۳- ۲- ۳ ) پالایشگاه تبریز ۲۹
۳- ۲- ۴ ) پالایشگاه اراک ۲۹
۳- ۲- ۵ ) پالایشگاه شیراز ۳۰
۳- ۲- ۶ ) پالایشگاه کرما نشاه ۳۰
۳- ۲- ۷ ) پالایشگاه لاوان ۳۰
۳- ۲- ۸ ) پالایشگاه آ بادان ۳۰
۳- ۲- ۹ ) پالایشگاه بندر عباس ۳۱
۳- ۳ ) دستگاه های واحد غلظت شکن پالایشگاه بندر عباس ۳۱
۳- ۳- ۱ ) سوکر ۳۱
۳- ۳- ۲ ) برج تفکیک ۳۲
۳- ۳- ۲-۱ ) محصول بالاسری ۳۲
۳- ۳- ۲-۲ ) محصول میانی ۳۲
۳- ۳- ۲-۳ ) محصول پایینی ۳۳
۳- ۳- ۳ ) کوره ۳۳
۳- ۳- ۴ ) برج تثبیت کننده ۳۴
۳- ۳- ۵ ) کمپرسور ۳۴
فصل چهارم: بررسی تاثیردما،فشارو ویسکوزیته برهیدروکربن های سنگین ۳۶
۴- ۱) مقدمه: ۳۷
۴-۲ ) آزمایش ۴۲
۴- ۲ -۱) مواد و تجهیزات ۴۲
۴- ۲- ۲ ) آزمایش ویسکوزیته ۴۲
۴- ۲ -۳) اندازه گیری PVTص ۴۳
۴- ۳ ) نتایج و بحث ۴۴
۴- ۳- ۱ ) اندازه گیری ویسکوزیته ۴۴
۴- ۳- ۲ ) ارتباط فشار و ویسکوزیته ۴۵
۴- ۳- ۳ )ارتباط دما – فشار- ویسکوزیته ۴۷
۴- ۴ )نتیجه گیری ۵۵
فصل پنجم: شبیه سازی ۵۷
فصل ششم:تاثیر شرایط عملیاتی بر فرآیند ۶۸
۶- ۱ ) تاثیر شرایط عملیاتی بر فرآیند ۶۹
۶- ۱-۱ ) دمای خروجی کوره ۶۹
۶- ۱-۲ ) فشار ظرف سوکر ۶۹
۶- ۱-۳ ) میزان تزریق آب به پاسهای کوره ۷۰
۶- ۱-۴ ) کوئینچ های برج ۷۰
۶- ۱-۵ ) میزان خوراک ۷۱
۶- ۲ ) حالت اول ۷۱
۷۴ ۶- ۳ ) حالت دوم
۷۵ ۶- ۴ ) حالت سوم
۷۷ ۶- ۵ ) حالت چهارم
۷۸ ۶- ۶ ) حالت پنجم ۸۰
۸۱ ۶- ۷) حالت ششم
۶- ۸) حالت هفتم
۸۳ فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۸۵ ۷ -۱) نتیجه گیری
۷ -۲) پیشنهادات
۶- ۲-۱ ) افزایش دما از C°۴۳۵ تا C°۴۴۰ با حفظ شرایط حالت اول ۷۳
۸۵ ۷ -۳) محاسبه میزان سود آوری افزایش نفتای سنگین
۸۶ منابع و ماخذ
۸۷ فهرست منابع فارسی

۸۷ فهرست منابع لاتین

۸۸ چکیده انگلیسی

چکیده:
واحد غلظت شکن یکی از واحـد هـای بـا ارزش پالایشـگاهی محسـوب مـی شـود زیـرا از خـوراک بی ارزش ( ته مانده برج خلاء ) محصولات با ارزشی چون گازوئیل، بنزین و گاز مایع بدست می آید و با توجه به موقعیت ممتاز پالایشگاه نفت بندر عبـاس از حیـث نـوع و تنـوع خـوراک و نیـز واحـد غلظت شکن آن در بین واحد های غلظت شکن سایر پالایشگاه ها، در این تحقیق ابتدا ما واحد را بـااستفاده از نرم افزارPetro-Sim شبیه سازی کردیم و بعـد از کـالیبره کـردن بـا داده هـای واقعـیواحد، خطا را به حداقل رساندیم و در مرحله بعد، نقاط تـاثیر گـذار بـر فرآینـد را شناسـائی کـردیم و روی هر یک از آنها تغییرات لازم را اعمال نمودیم و تاثیر آنها را روی محصـولات، خصوصـا بنـزینثبت کردیم و دریافتیم که تغییرات همزمان دمای خروجی کوره و فشار ظرف سوکر بیشترین بـازدهرا در افزایش بنزین دارد و نقاط حساس دیگر را اولویت بندی کردیم و در نهایت با تحلیـل داده هـانتیجه گیری مطلوب را انجام دادیم و در آخر با توجه به تنوع خوراک و در نتیجه ویسـکوزیته هـایمتفاوت شرایط عملیاتی جدید را با در نظر گرفتن ویسکوزیته خوراک پیشنهاد کردیم که مـی تـواناز آن برای سایر واحد های غلظت شکن که از روش سوکر استفاده می کنند بکار برد.
نگاه ما بیشتر تمرکز روی بنزین تولیدی واحد و ارائه راه کاری در جهت تولید بیشتر این فرآورده بـاارزش است تا بتوانیم با تولید بیشتر ایـن محصـول گـامی هرچنـد کوچـک در راه خودکفـایی ایـنمحصول استراتژیک برداریم.

مقدمه :
پالایشگاه نفت بندر عباس بعلت تنوع در نوع خوراک یکی از پالایشگاه های منحصر به فرد در ایـرانمی باشد که حتی موفق به تصفیه نفت خام فوق سنگین چاه های سروش و نوروز نیزشده است (که کمتر پالایشگاهی قادر به تصفیه چنین نفت خامی می باشد ). این پالایشگاه درتیر ماه سـال ۱۳۸۷ افزایش ظرفیتی ۳۰۰۰۰ بشکه ای را پشت سر گذاشته و در حال حاضر با دو واحد تقطیـر قـادر بـهتصفیه ۳۲۰۰۰۰ بشکه در روز میباشد.
نفت خام بعد از طی مراحل پیش گرم و نمک زدایی وارد کوره و نهایتا برج اتمسـف ریک میشـود کـهدر این برج از آن محصولات بالادستی (گاز مایع، بنـزین، نفتـای سـبک و نفتـای سـنگین) و میـانتقطیر (نفت سفید و گازوئیل) بدست آمده و ته مانده برج اتمسفریک بعد از عبـور از کـوره قسـمتخلاء وارد برج تقطیر در خلاء می شود و در نهایت ته مانده برج خلاء خـوراک واحـد غلظـت شـکن می گردد. و ارزش واحد کاهش گرانروی بر می گردد به تولید بنزین، گاز مایع و گازوئیل از خوراک نا مرغوب ته مانده برج خلاء (Vacuum Bottom ).
با توجه به افزایش ظرفیت واحد های تقطیر و نهایتا افزایش میزان محصول ته مانـده بـرج خـلاء بـر آن شدیم تا ابتدا واحد غلظت شکن را با کمک نرم افـزار Petro-sim شـبیه سـازی و بـا تغییـر درمتغیر های عملیاتی و کار روی نقاط مهم، آنها را بهینه کنیم و بعد از آن با نگرش افزایش بنـزین راه حل هایی جهت دست یابی به این مهم برداریم باشد تا قدمی هر چند کوچـک در راه خـود کفـاییاین فرآورده برداشته باشیم.

نتیجه گیری
ما ابتدا نقاط حساس واحد را شناسایی کردیم و با اعمال تغییرات روی هر یک از آنها تـاثیرات آن رابر محصولات خصوصا بنزین و گاز مایع مورد بررسی قرار دادیم از ایـن نقـاط دمـای خروجـی کـوره و فشار ظرف سوکر بیشترین نقش را روی میزان بنـزین داشـتند. ا لبتـه میـزان خـوراک هـم تـاثیرمستقیم داشت ولی از منظر میزان خوراک ثابت بعد از دما و فشار، میـزان آب تزریقـی بـه پاسـها ازنقاط تاثیر گذار بود. اما میزان کوئینچ های تزریقـی بـه بـرج از اهمیـت پـایین تـری برخـوردار بـود و تغییرات روی آن تاثیر ناچیزی روی محصولات ایجاد نمود.
همانطور که شاهد بودیم ما دمای کوره را تاC°۴۴۵ افزایش دادیم و مشـاهده کـردیم کـه از دمـایC°۴۴۳ درجه به بالا ما در دیزل یک افزایش تولید را داشتیم و نمی توانیم بگوییم که با بـالا بـردندمای کوره شاهد افزایش بنزین خواهیم بـود بلکـه ایـن افـزایش دمـا تـا حـدی قابـل قبـول اسـتT<443°C)) و این مساله را در مورد فشار هم لمس کردیم و دیدیم موقعی کـه فشـار ازbar 5/8 به بالا می رود علاوه بر بالا رفتن فشار پاسهای کوره (در صـورت رسـیدن فشـار پاسـهای کـوره بـه
bar27- 26 واحد برای کک زدایی آماده می شود) تاثیر چندانی روی محصول نداشتیم لذا نتایج را به صورت زیر طبقه بندی می کنیم:
۱- تغییرات و افزایش همزمان دمای خروجی کوره و فشار ظرف سوکر بهترین تـاثیر را روی میـزانبنزین تولیدی دارد. مشاهده می شود موقعی که فشار را از bar5/7 به bar5/8 رسانده و دما را از C°۴۳۵ به C°۴۴۰ رساندیم حدود ۳mhr 8/4 به بنزین اضافه شد.
۲- افزایش دما بالاتر ازC°۴۴۵ در خروجی کوره تاثیر روی بنزین ندارد بلکه میزان دیزل را افـزایش می دهد لذا جهت افزایش بنزین در دمای فوق مـی بایسـت در بـرج تفکیـک تغییـرات لازم اعمـالگردد.
۳- بالا بردن فشار ظرف سوکر بالاتر ازbar 9 نیز تاثیر چندانی ندارد لذا بهتر است شرایط عملیـاتیزیر bar9 بار تنظیم گردد.
۴- بعد از تثبیت شرایط عملیاتی واحد مثلا دمای C°۴۴۰ و فشار bar5/8 میزان آب تزریقـی بـههر یک از پاسها را حدود Lithr 30-20 افزایش داد. (بـا تغییـرات اعمـال شـده مـا حـدود ۳mhr 5/0 بنزین را افزایش دادیم) افزایش آب باید بدقت انجام گیرد و مقدار باز بـودن شـیر کنتـرل ۱۲۱PV زیر نظر باشد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت