شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندر عباس – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:109
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی واحد غلظت شکن و ارائه راهکار جهت افزایش بنزین پالایشگاه نفت بندر عباس – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چكيده
2 مقدمه
3 فصل اول : كليات
1- 1) هدف 4
1- 2) پيشينه تحقيق 5
1- 3)روش كار و تحقيق 5
1- 3- 1)تحقيق تئوريك و آزمايشگاهي 5
1- 3- 2)تحقيق و بررسي عملياتي 6
1- 3- 2-1)حالت نرمال 6
1- 3- 2-2)حالت آماده براي كك زدائي 7
فصل دوم: كراكينگ 8
2- 1) كراكينگ حرارتي 9
2- 1- 1)تاريخچه 9
2- 1- 2)كلياتي در مورد كراكينگ حرارتي 9
2- 1- 3) كراكينگ مخلوط هيدروكربن ها 10
2- 1- 4) مشخص كردن نوع خوراك 12
2- 1- 5) كاربرد صنعتي كراكينگ 12
2- 2) فرآيند كراكينگ حرارتي به منظور توليد بنزين 13
2- 2- 1) شرح عمليات 13
2- 2- 2) متغير هاي عملياتي و بازده 13
2- 2- 2-1) دما و زمان 14
2- 2-2- 2)تبديل در هر گذر و نسبت بازگردان 14
2- 2- 2-3) فشار 15
2- 2- 2-4) بازده ها 15
2- 3) رفرمينگ حرارتي 15
2- 4) كراكينگ با بخار 16
2- 4- 1) كليات 16
2- 4- 2) واحد صنعتي كراكينگ با بخار 17
2- 4- 2-1) بخش كراكينگ 17
2- 4- 2-1-1) كوره 17
2- 4- 2-1-2) سرد كردن فرآيندها 17
2- 4- 3) بخش تفكيك و عمليات مقدماتي 18
2- 4- 4) عمليات بر روي ساير فرآورده هاي كراكينگ با بخار 18
2- 4- 5)خوراك و بازده فرآورده ها 18
فصل سوم: فرآيند كاهش گرانروي 19
3- 1) فرآيند كاهش گرانروي 20
3- 1- 1) كليات 20
3- 1- 2) هدف عمليات 20
3- 1- 3) انواع عمليات كاهش گرانروي 21
3- 1- 3-1) روش كوره 22
° 3- 1- 1-2) روش سوكر 23
23 Coil Visbreaker در برابر Soaker Visbreaker ( 3-3 -1 -3
3- 1- 3-4 ) كك زدايي 26
3- 1- 3-5 ) بازده 27
27 ( Fuel oil stability ) تثبيت نفت كوره ( 6-3 -1 -3
3- 2 ) وضعيت واحدهاي غلظت شكن در پالايشگاه هاي ايران 28
3- 2- 1 ) پالايشگاه تهران 29
3- 2- 2 ) پالايشگاه اصفهان 29
3- 2- 3 ) پالايشگاه تبريز 29
3- 2- 4 ) پالايشگاه اراك 29
3- 2- 5 ) پالايشگاه شيراز 30
3- 2- 6 ) پالايشگاه كرما نشاه 30
3- 2- 7 ) پالايشگاه لاوان 30
3- 2- 8 ) پالايشگاه آ بادان 30
3- 2- 9 ) پالايشگاه بندر عباس 31
3- 3 ) دستگاه هاي واحد غلظت شكن پالايشگاه بندر عباس 31
3- 3- 1 ) سوكر 31
3- 3- 2 ) برج تفكيك 32
3- 3- 2-1 ) محصول بالاسري 32
3- 3- 2-2 ) محصول مياني 32
3- 3- 2-3 ) محصول پاييني 33
3- 3- 3 ) كوره 33
3- 3- 4 ) برج تثبيت كننده 34
3- 3- 5 ) كمپرسور 34
فصل چهارم: بررسي تاثيردما،فشارو ويسكوزيته برهيدروكربن هاي سنگين 36
4- 1) مقدمه: 37
4-2 ) آزمايش 42
4- 2 -1) مواد و تجهيزات 42
4- 2- 2 ) آزمايش ويسكوزيته 42
4- 2 -3) اندازه گيري PVTص 43
4- 3 ) نتايج و بحث 44
4- 3- 1 ) اندازه گيري ويسكوزيته 44
4- 3- 2 ) ارتباط فشار و ويسكوزيته 45
4- 3- 3 )ارتباط دما – فشار- ويسكوزيته 47
4- 4 )نتيجه گيري 55
فصل پنجم: شبيه سازي 57
فصل ششم:تاثير شرايط عملياتي بر فرآيند 68
6- 1 ) تاثير شرايط عملياتي بر فرآيند 69
6- 1-1 ) دماي خروجي كوره 69
6- 1-2 ) فشار ظرف سوكر 69
6- 1-3 ) ميزان تزريق آب به پاسهاي كوره 70
6- 1-4 ) كوئينچ هاي برج 70
6- 1-5 ) ميزان خوراك 71
6- 2 ) حالت اول 71
74 6- 3 ) حالت دوم
75 6- 4 ) حالت سوم
77 6- 5 ) حالت چهارم
78 6- 6 ) حالت پنجم 80
81 6- 7) حالت ششم
6- 8) حالت هفتم
83 فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات
85 7 -1) نتيجه گيري
7 -2) پيشنهادات
6- 2-1 ) افزايش دما از C°435 تا C°440 با حفظ شرايط حالت اول 73
85 7 -3) محاسبه ميزان سود آوري افزايش نفتاي سنگين
86 منابع و ماخذ
87 فهرست منابع فارسي

87 فهرست منابع لاتين

88 چكيده انگليسي

چكيده:
واحد غلظت شكن يكي از واحـد هـاي بـا ارزش پالايشـگاهي محسـوب مـي شـود زيـرا از خـوراك بي ارزش ( ته مانده برج خلاء ) محصولات با ارزشي چون گازوئيل، بنزين و گاز مايع بدست مي آيد و با توجه به موقعيت ممتاز پالايشگاه نفت بندر عبـاس از حيـث نـوع و تنـوع خـوراك و نيـز واحـد غلظت شكن آن در بين واحد هاي غلظت شكن ساير پالايشگاه ها، در اين تحقيق ابتدا ما واحد را بـااستفاده از نرم افزارPetro-Sim شبيه سازي كرديم و بعـد از كـاليبره كـردن بـا داده هـاي واقعـيواحد، خطا را به حداقل رسانديم و در مرحله بعد، نقاط تـاثير گـذار بـر فرآينـد را شناسـائي كـرديم و روي هر يك از آنها تغييرات لازم را اعمال نموديم و تاثير آنها را روي محصـولات، خصوصـا بنـزينثبت كرديم و دريافتيم كه تغييرات همزمان دماي خروجي كوره و فشار ظرف سوكر بيشترين بـازدهرا در افزايش بنزين دارد و نقاط حساس ديگر را اولويت بندي كرديم و در نهايت با تحليـل داده هـانتيجه گيري مطلوب را انجام داديم و در آخر با توجه به تنوع خوراك و در نتيجه ويسـكوزيته هـايمتفاوت شرايط عملياتي جديد را با در نظر گرفتن ويسكوزيته خوراك پيشنهاد كرديم كه مـي تـواناز آن براي ساير واحد هاي غلظت شكن كه از روش سوكر استفاده مي كنند بكار برد.
نگاه ما بيشتر تمركز روي بنزين توليدي واحد و ارائه راه كاري در جهت توليد بيشتر اين فرآورده بـاارزش است تا بتوانيم با توليد بيشتر ايـن محصـول گـامي هرچنـد كوچـك در راه خودكفـايي ايـنمحصول استراتژيك برداريم.

مقدمه :
پالايشگاه نفت بندر عباس بعلت تنوع در نوع خوراك يكي از پالايشگاه هاي منحصر به فرد در ايـرانمي باشد كه حتي موفق به تصفيه نفت خام فوق سنگين چاه هاي سروش و نوروز نيزشده است (كه كمتر پالايشگاهي قادر به تصفيه چنين نفت خامي مي باشد ). اين پالايشگاه درتير ماه سـال 1387 افزايش ظرفيتي 30000 بشكه اي را پشت سر گذاشته و در حال حاضر با دو واحد تقطيـر قـادر بـهتصفيه 320000 بشكه در روز ميباشد.
نفت خام بعد از طي مراحل پيش گرم و نمك زدايي وارد كوره و نهايتا برج اتمسـف ريك ميشـود كـهدر اين برج از آن محصولات بالادستي (گاز مايع، بنـزين، نفتـاي سـبك و نفتـاي سـنگين) و ميـانتقطير (نفت سفيد و گازوئيل) بدست آمده و ته مانده برج اتمسفريك بعد از عبـور از كـوره قسـمتخلاء وارد برج تقطير در خلاء مي شود و در نهايت ته مانده برج خلاء خـوراك واحـد غلظـت شـكن مي گردد. و ارزش واحد كاهش گرانروي بر مي گردد به توليد بنزين، گاز مايع و گازوئيل از خوراك نا مرغوب ته مانده برج خلاء (Vacuum Bottom ).
با توجه به افزايش ظرفيت واحد هاي تقطير و نهايتا افزايش ميزان محصول ته مانـده بـرج خـلاء بـر آن شديم تا ابتدا واحد غلظت شكن را با كمك نرم افـزار Petro-sim شـبيه سـازي و بـا تغييـر درمتغير هاي عملياتي و كار روي نقاط مهم، آنها را بهينه كنيم و بعد از آن با نگرش افزايش بنـزين راه حل هايي جهت دست يابي به اين مهم برداريم باشد تا قدمي هر چند كوچـك در راه خـود كفـايياين فرآورده برداشته باشيم.

نتيجه گيري
ما ابتدا نقاط حساس واحد را شناسايي كرديم و با اعمال تغييرات روي هر يك از آنها تـاثيرات آن رابر محصولات خصوصا بنزين و گاز مايع مورد بررسي قرار داديم از ايـن نقـاط دمـاي خروجـي كـوره و فشار ظرف سوكر بيشترين نقش را روي ميزان بنـزين داشـتند. ا لبتـه ميـزان خـوراك هـم تـاثيرمستقيم داشت ولي از منظر ميزان خوراك ثابت بعد از دما و فشار، ميـزان آب تزريقـي بـه پاسـها ازنقاط تاثير گذار بود. اما ميزان كوئينچ هاي تزريقـي بـه بـرج از اهميـت پـايين تـري برخـوردار بـود و تغييرات روي آن تاثير ناچيزي روي محصولات ايجاد نمود.
همانطور كه شاهد بوديم ما دماي كوره را تاC°445 افزايش داديم و مشـاهده كـرديم كـه از دمـايC°443 درجه به بالا ما در ديزل يك افزايش توليد را داشتيم و نمي توانيم بگوييم كه با بـالا بـردندماي كوره شاهد افزايش بنزين خواهيم بـود بلكـه ايـن افـزايش دمـا تـا حـدي قابـل قبـول اسـتT<443°C)) و اين مساله را در مورد فشار هم لمس كرديم و ديديم موقعي كـه فشـار ازbar 5/8 به بالا مي رود علاوه بر بالا رفتن فشار پاسهاي كوره (در صـورت رسـيدن فشـار پاسـهاي كـوره بـه
bar27- 26 واحد براي كك زدايي آماده مي شود) تاثير چنداني روي محصول نداشتيم لذا نتايج را به صورت زير طبقه بندي مي كنيم:
1- تغييرات و افزايش همزمان دماي خروجي كوره و فشار ظرف سوكر بهترين تـاثير را روي ميـزانبنزين توليدي دارد. مشاهده مي شود موقعي كه فشار را از bar5/7 به bar5/8 رسانده و دما را از C°435 به C°440 رسانديم حدود 3mhr 8/4 به بنزين اضافه شد.
2- افزايش دما بالاتر ازC°445 در خروجي كوره تاثير روي بنزين ندارد بلكه ميزان ديزل را افـزايش مي دهد لذا جهت افزايش بنزين در دماي فوق مـي بايسـت در بـرج تفكيـك تغييـرات لازم اعمـالگردد.
3- بالا بردن فشار ظرف سوكر بالاتر ازbar 9 نيز تاثير چنداني ندارد لذا بهتر است شرايط عمليـاتيزير bar9 بار تنظيم گردد.
4- بعد از تثبيت شرايط عملياتي واحد مثلا دماي C°440 و فشار bar5/8 ميزان آب تزريقـي بـههر يك از پاسها را حدود Lithr 30-20 افزايش داد. (بـا تغييـرات اعمـال شـده مـا حـدود 3mhr 5/0 بنزين را افزايش داديم) افزايش آب بايد بدقت انجام گيرد و مقدار باز بـودن شـير كنتـرل 121PV زير نظر باشد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت