شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانــه هایMC-CDMAدر ارتباطات MIMO – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:215
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانــه هایMC-CDMAدر ارتباطات MIMO – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده.……………………………………………………………….……۱۶

مقدمه .………………………………………………………………….… ۱۷
۱.فصل اول
بررسی کلی سامانه های OFDM،CDMA وMIMO ..……………ا……..………۲۰
۱. ۱- کلیات OFDM …………………………ا………………..………۲۱
۱. ۲- کلیات CDMA …………………………ا……….…….…………۲۳
۲۵…….…………………………………ا………… MIMO کلیات-۳. ۱
۲. فصل دوم
بررسی ساختار وعملکرد سامانه های MC-CDMA …………………ا….………۲۸

۱ .۲ -OFDM درمقابل MC-CDMA ..…………………………ا…………۲۹
۲۹.…………………………………………… DS-CDMA جزء-۲ . ۱. ۱
۳۱….….……………………………………….. OFDM جزء-۲. ۱ .۲
۳. ۱ .۲-CDMA چند حاملی .…………………………………..….…۳۴
۳۵….……..……………………………… MC-CDMA -۲ .۱ .۳ .۱
۳۷…….……………………………….. MC-DS-CDMA -۲ .۱ .۳ .۲
۳۹….…….……………………………….. MT-CDMA -۲ .۱ .۳ .۳
۲. ۲- کدهای گسترده ساز پایه…………………………………………..… ۴۲
۱. ۲. ۲ – دنباله های PN ……………………………ا..………..…..…۴۲
۱. ۱. ۲. ۲- کدهای طول حداکثر.……………………………….……۴۲
۲. ۱. ۲. ۲-کدهای گلد..……………………………………………۴۴
۳. ۱. ۲. ۲ – کدهای کاسامی ……………………………………..…۴۵
۲. ۲. ۲- دنباله های متعامد ……………………………………………۴۶
۱. ۲. ۲. ۲- کدهای والش .………………………………..…..……۴۷
۲. ۲. ۲. ۲-کدهای گلد متعامد……………………………..…..……۴۷
۳. ۲. ۲. ۲- کدهای گلد متعامد چند نرخی……………………..…..… ۴۹
۳. ۲- عملکرد MC-CDMA در محیطهای همزمان…………………………..…۵۳
۱. ۳. ۲- مدل کانال فرکانس- گزینشی………………………..………… ۵۳
۲. ۳. ۲- مدل سامانه MC-CDMA همزمان .……………………..…….…۵۴
۳. ۳. ۲- آشکارسازی تک کاربره درMC-CDMA ………………..ا…………۵۶
۱. ۳. ۳. ۲- ترکیب بر مبنای نسبت حداکثر.………………..………….۵۷
۲. ۳. ۳. ۲- ترکیب بر مبنای بهره برابر ..……………………..………۶۰
۳. ۳. ۳. ۲-ترکیب بر مبنای ترمیم تعامد …………………..…………۶۱
۴. ۳. ۲- آشکارسازی چندکاربره در MC-CDMA.…………ا……..……………۶۳
۱. ۴. ۳. ۲- آشکارسازی احتمال حداکثر.……………………..….……۶۳
۴. ۲- نتیجه گیری .……………………………………………..………۶۵
۳. فصل سوم
ارزیابی عملکرد سامانه های MC-CDMA چند آنتنی.…………….…….………۶۶
۱. ۳- کدگذاری فضا- فرکانسی لایه دار وطراحی گیرنده در MIMO MC-CDMA  …..……………ا….. ۶۷
۱. ۱. ۳- مدل سامانه فضا- فرکانس لایه دار.……………….……..……….۶۷
۲. ۱. ۳- طراحی گیرنده LST MC-CDMA …………….…ا……..………۶۹
۱. ۲. ۱. ۳- آشکارساز MMSE توام فضا- فرکانسی سمبل- سطح.……..………………۶۹
۲. ۲. ۱. ۳- کدگشایی MAP وتقریب گوسی خروجی SF-MMSE…………ا………………. ۷۰
۳. ۲. ۱. ۳-PIC با آشکارسازی و کدگشایی تکراری..……………………۷۲
۳. ۱. ۳- تحلیل نتایج…………………………………………………۷۴
۲. ۳- اثرات عدم توازن پارامتری وPAPR در سامانه های MC-CDMA چند آنتنی .……………………….……۷۷
۱. ۲. ۳ – مدل کانال و فرستنده MC-CDMA ………ا……………………۷۸
۲. ۲. ۳- سیگنالهای MC-CDMA با PAPR پایین .…………….…………۷۹
۱. ۲. ۲. ۳- رویکردی ساده با استفاده از سیگنالهای
MC-CDMA تبدیل شده .…………………………۷۹
۲. ۲. ۲. ۳- رویکرد ترکیبی با نگاشت گزینشی ساده تر.…………………۸۰
۳. ۲. ۲. ۳- رویکرد ترکیبی با دنباله ارسال ساده شده جزیی.……….…………………………………۸۱
۳. ۲. ۳- سیگنالهای MC-CDMA با پارامترهای ناقص .……………………۸۳
۱. ۳. ۲. ۳- اثر تخمین منقضی شده کانال ..……………………………۸۶
۲. ۳. ۲. ۳- عملکرد BER با وجود پارامترهای ناقص..……………………۸۷
۳. ۳. ۲. ۳- عملکرد BER با وجود اطلاعات جانبی ناصحیح.…………………………۸۷
۴. ۲. ۳- تحلیل نتایج…………………………………………………۸۸
۱. ۴. ۲. ۳- عملکرد PAPR .…………ا…………….………………۸۸
۲. ۴. ۲. ۳- کاهش BER ناشی از نقص پارامتر ..………………..………۹۲
۳. ۳- در عملکرد وظرفیت سامانه STBC MC-CDMA با وجود انحراف فرکانس حامل ……………۹۴
۹۴………………………………. STBC MC-CDMA مدل سامانه-۳ .۳ .۱
۲. ۳. ۳- تحلیل تداخل .……………….………………………………۹۸
۱. ۲. ۳. ۳- خود- تداخلی ناشی از سایر زیر حاملها ..……………………۹۹
۲. ۲. ۳. ۳- تداخل چندکاربره در زیرحامل مشابه …………………….…۹۹
۳. ۲. ۳. ۳- تداخل چندکاربره در سایر زیرحاملها ………………………۱۰۰
۳. ۲. ۳ . ۳- نویز…………………………………………………۱۰۱
۳. ۳. ۳- عملکرد BER وتحلیل ظرفیت ………………………….………۱۰۱
۱۰۳…………..…………………………………… EGC -۳ . ۳ .۳ .۱
۱۰۷………..…………………………………….. MRC -۳ . ۳ .۳ .۲
۴. ۳. ۳- تحلیل نتایج .………………………………………………۱۱۱
۴. فصل چهارم
شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانه MIMO MC-CDMA چند نرخی با کد قالبی فضا-فرکانس………………………………… ۱۱۶
۱. ۴- مدل سامانه MIMO MC-CDMA چندنرخی ……………………………۱۱۷
۱۱۹……………………………… چندکدیMIMO MC-CDMA -۴ .۱ .۱
۱۲۱……………..………………….. MIMO VSF MC-CDMA -۴ .۱ .۲
۲. ۴- طراحی گیرنده MIMO MC-CDMA چندنرخی .………………………۱۲۳
۱. ۲. ۴- گیرنده بهینه بینا با مبنای SF-MMSE …………….ا……………۱۲۳
۲. ۲. ۴- گیرنده شبه کور فضا- فرکانس HIC با مبنای  (SF-sub HIC) زیر فضا …………ا…………………….. ۱۲۵
۳. ۲. ۴- تخمین شبه کور کانال درMIMO
۱۲۶…………………………….…چند نرخی MC-CDMA
۳. ۴- تحلیل عملکردسامانهMIMO MC-CDMA …….…ا………………..…۱۲۸
۱. ۳. ۴-تحلیل عملکرد گیرنده MIMO SF-MMSE..………ا…..…………۱۲۸
۲. ۳. ۴-MSE مربوط به تخمین شبه کور کانال..…………………………۱۳۰
۴. ۴-شبیه سازی و تحلیل نتایج……………………………………………۱۳۱
۵.فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات..…………………………………………………۱۴۰
۱- پیوست اول.………………………………………………..………۱۴۵
۲ – پیوست دوم.…………………………………………………….…۱۴۷
۳- پیوست سوم.…………………………………………………….…۱۵۱
*منابع و ماخذ……………………………………………………………………………….. ۱۵۳
فهرست منابع فارسی……………………………………………..……۱۵۴

فهرست منابع لاتین ………………………………….……….….……۱۵۵
*فهرست علائم اختصاری..……………………………………………..……۱۵۹
*واژه نامه.………………………………………………..………..………۱۶۲
*چکیده انگلیسی……………………………………………….…………۱۶۴

چکیده
تلفیق سامانه های چند ورودی – چند خروجی و دستیابی چند گانه با تقسیم کد چند حاملی تحت عنوان MIMO MC-CDMA گزینه ای جدی جهت بکارگیری در سامانه های مخابرات بی سیم نسل چهارم محسوب می شود. با توسعه مدل یکپارچه ای از سیگنـــــال که در ســـــامانه های MIMO MC-CDMAچند نرخی بکار میرود ، یک طرح آشکارسازی چندکاربره فضا- فرکانسی جدید در پیوند بالارو(فراسو) سامانه مذکور مطالعه می شود . بویژه گیرنده فضا- فرکانسی چند آنتنه ای که بر مبنای حداقل خطای میانگین مربع عمل کرده ودارای ابزار حذف دو رگه ( متوالی / موازی ) تداخل است (MIMO SF-MMSE/HIC) ساخته و پرداخته می شود که ترکیب کننده SF-MMSE را نیز به عنوان محصول جانبی به دست می دهد. پردازش سیگنال در این آشکار ساز جدید به طور توامان در دو حوزه فضا و فرکانس انجام می شود که حذف تداخل ناشی از کاربران همزمان را به دست می دهد. با استفاده از تخمین زیرفضا، پیاده سازی شبه کور کانالهایی که پژمردگی آهسته دارند معرفی می شود. همچنین اثر میانگذاری زیرحامـــــــــل در سامانـــــــــــــه MIMO VSF MC-CDMA مطالعه می گردد.بر اساس تابع مشخصه یک بردار تصادفی با متغیرهای گوسی مختلط، روشی جهت تحلیل عملکرد احتمال خطای بیت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که در سامانه ای با بار کامل کاربر، گیرنده MIMO SF-MMSE/HIC عملکردی مشابه حالت تک کاربره نشان داده و طرحهای MIMO MC-CDMA چند کدی وVSF به عملکرد شبیه هم می رسند. همچنین در نتیجه استفاده از چیدمان آنتنی ۲*۲ با کدگذاری الموتی، بهره عملکرد قابل توجهی نسبت به چیدمان ۲*۱بدست می آید.
واژه های کلیدی:چندتافتی با تقسیم فرکانسی متعامد(OFDM) ،دستیابی چندگانه با تقســـیم کد(CDMA)
،چند ورودی چند خروجی(MIMO) ،خطای میانگین مربع حداقل فضا-فرکانســـــــــــــــــــــــی با حذفتداخــــل دورگه(SF-MMSE/HIC)

مقدمه
دستیبابی چندگانه با تقسیم کد چند حاملی ( MC – CDMA) که ترکیبی کارآمد از چند تافتی با تقسیم فرکانس متعامد ( OFDM) و CDMA بوده و سمبل های داده را در حوزه فرکانس کسترده می سازد به نرخ بالای داده و قدرت پوشش بالا در مقابل خطا دست می یابد. این روش مزیتهای تحسین آمیز دیگری مانند استخراج چندگانگی شبه بهینه از چند مسیرگی، اجتناب از تداخل میان سمبلی ( ISI )١، بهره برداری کارا از پهنای باند و انعطاف در تولید نرخ داده های گوناگون نیز به همراه دارد. از طرف دیگر استفاده از تکنیک MIMO، امکان دستیابی به گذردهی بالا و پیاده سازی چند تافتی فضایی یا همان مقاوم سازی پیوند مخابراتی را با استفاده از کدگذارهای فضا – فرکانس، فضا – زمان یا فضا – زمان – فرکانس فراهم می سازد. بنابرایــــــن می توان پیش بینی کرد که ترکیب این دو تکنیک تحت قالب سامانه های MIMO MC – CDMA یکی از اصلی ترین گزینه های مورد نظر در مخابرات بی سیم باند گسترده نسل چهارم محسوب شود.
همان گونه که از سیمای چند وجهی سامانه MIMO MC – CDMA مشاهده می شود، قابلیتهای ذاتی آن پرشمار بوده و از نحوه کدگذاری در فضا، زمان و فرکانس تا تخصیص انواع کدهای گسترده ساز و تولید نرخ داده های متفاوت را در بر می گیرد. در عین حال به سبب تنوع پراکندگی داده ها در بستر سمبلهای زمانی متوالی ،فرکانس زیر حاملهای مجاور، آنتنهایی با همبستگی مکانی و زمانی، مسیرهای مختلف متغیر با زمان ناشی از کاربر سیار و کاربران متعدد یک سامانه مخابراتی، نقاط ضعف بالقوه ای نیز ازدل پیچیــــــــــــدگی های سامـــــانهMIMO MC – CDMA پدیدار می شود که شامل تداخل ناشی از سایر کاربران، سایر زیر حاملها و حتی سایر آنتها، انحراف فرکانس حامل ( CFO )٢ و نسبت بالای اوج به متوسط توان ( PAPR )٣ است. بنابراین صورت بندی اهم فرصتها و تهدیدهای پیش رو در این سامانه و تحلیل و ارزیابی آنها تحت شرایط و پارامترهای مختلف، مباحثی هستند که خط سیر این پایان نامه را تشکیل داده اند.
تاریخچه مختصری از سامانه OFDM به همراه معرفی نسبی مزایا و معایب آن، معرفی CDMA و مقایسه آن با سایر سامانه های دستیابی چند گانه و همچنین توضیحات مقدماتی در باب ظرفیت سامانه MIMO، یعنی هر سه مولفه سامانه اصلی در فصل اول تحت پوشش مناسب قرار گرفته است.
ساختار سامانه MC – CDMA در ابعاد گوناگون و عملکرد آن در شرایط مختلف موضوع فصل بعدی است. در بخش اول آن ، ساختمان فرستنده ها و گیرنده های MC – DS – CDMA ، MC – CDMA و MT – CDMAمورد بحث قرار می گیرد. سپس در بخش دوم کدهای گسرده ساز در دو قالب کدهای شبه نویز۴ و کدهای متعامد معرفی می شود و بخش سوم عملکرد سامانه های MC – CDMA را در محیطهای همزمان مورد بررسی قرار می دهد.
تحلیل جنبه های مختلف سامانه MIMO MC – CDMA در فصل سوم انجام می شود. نخســـــــت، کدگذاری
فضا – فرکانس لایه دار و طراحی گیرنده بر مبنای این کدگذاری انجام می شود. اثرات عدم توازن پارامترها و بویژه PAPR موضوع بخش دوم فصل سوم را به خود اختصاص می دهد و در انتها، عملکرد و ظرفیت سامانه STBC MC – CDMA غیر همزمان با وجود انحراف فرکانس حامل، پایان بخش این فصل می باشد.
فصل چهارم در بردارنده موضوع اصلی پایان نامه میباشد که شبیه سازی نیز بر مبنای آن انجام شده است. علاقه به خدمات بی سیم با نرخ داده بالا مانند داده، تصویر و ویدیو بدان معناست که سامانه های مخابراتی سیار نسل بعد بایستی به نحوی کارآمد از عهده ترافیکی نامتجانس برآیند. برای رسیدن به سامانه ای که خدمات انواع مختلف ترافیک را به صورتی کارا به انجام برساند توسعه سامانه ای که به صورتی یکنواخت و هموار با چندین نرخ داده کار می کند ضروری است. تاکنون طرحهای چند نرخه مختلفی مانند طرحهای جایگذاری شده طیفی و جایگذاری نشده طیفی در سامانه های MC – CDMA مورد کاوش قرار گرفته اند. همچنین طرحهای ML١و آشکارسازی خطی بکار برده شده اند اما چنانکه پیش از این دانسته می شد ،ML پیچیدگی محاسباتی قابل ملاحظه ای دارد که کاربردش را محدود می کند. گیرنده های خطی نیز جهت تضعیف و کاهش تداخل دستیابی چند گانه ( MAI )٢ در سامانه ای با بار زیاد کاربر چندان نیرومند نمی باشند. بنابراین تمرکز هدف در این پایان نامه به تحلیل گیرنده های کارا برای سامانه های MIMO MC – CDMA چند نرخی معطوف می باشد.
همانند سامانه های CDMA دنباله مستقیم، چندین راهبرد چند تافتی جهت طراحی یک سامانه چند حاملی چند کاربره چند نرخه وجود دارد. سر راست ترین راه، اختصاص چند کانال مخابراتی به صورت موازی به کاربرانی با نرخ بالاتر یا به بیان دیگر چند دنباله گسترده ساز به این کاربران می باشد ( MC – CDMA چند کدی).
گزینه دیگر استفاده از تکنیک ضریب گسترنده متغیر ( VSF )٣ میباشد که در آن به تمامی کاربران پهنای باند مشترک و تعداد زیر حامل مشابهی تخصیص یافته اما بهره پردازش کاربران نرخ بالا کوچکتر از کاربران نرخ پایین بوده و لذا نسبت به کاربران نرخ بالا توان ارسال سمبلهای کمتری را در یک سمبل OFDM دارند.
با توجه به محدودیت آشکار ساز ML، انواع مختلفی از آشکار سازهای خطی MMSE تحقیق شده اند. همچنین گیرنده های دارای حذف تداخل متوالی ( SIC )۴ یا موازی ( PIC )۵ نیز تاکنون مطالعه شده اند. علاوه بر ساختارهای مذکور، تکنیکهای آََشکارسازی غیر بهینه ولی دقیق دیگری نیز وجود دارد که پیچیده تر می باشند. مثلاﹰ الگوریتم فینک – پست۶( کد گشایی کروی ) برای کدهای مشبک٧ در کاناهای پژمردگی ریلی و گوسی توسعه داده شده است. با این حال ضعف اصلی کدگشایی کروی ناپایداری آن در اندازه لیست می باشد. همچنین کاربرد آشکارسازی کروی در منظومه ای با مدولاسیون غیر صحیح چندان سر راست نیست. نیز در این کدگشایی الگوریتم ساده ای برای تشخیص شعاع کره جستجو وجود ندارد چرا که تعداد کاربران فعال، سطح نویز و نقایصی چون خطای تخمین کانال در آن موثر است. بنابراین در فصل چهارم بیشترین سهم به توســــــعه یک گیرنده SF – MMSE / HIC در پیوند فراسو سامانه MIMO MC – CDMA چند نرخه داده شده است. سهم دیگر متعلق به تحققی جدید از گیرنده SF – MMSE / HIC وفقی شبیه بینا می باشد که دو موضوع کلیدی یعنیتخمین شبه کور کانال MIMO MC – CDMA چند نرخه و فرو نشانی تداخل به صورت وفقی کور را هدف گیری کرده است. چون رویکردهای کور نمی توانند بر ابهام ضریب مختلط کانال فائق آیند سمبلهای راهنما به کارگرفته می شود که این خود به روش شبه کور منجر می شود. برمبنای مدل یکپارچه سامانه که شامل هر دو طرح چند کدی و VSF می شود، تخمین کانال به انجام می رسد. بعلاوه جهت دستیابی به بهره چند گانگی بیشتر ،ایجاد مشخصات مختلف در زیر حاملهای متفاوت که حامل سمبل داده یکسانی هستند بوسیله میانگذاری زیر حامل به انجام می رسد.
نتیجه گیری نهایی و جمع بندی تحقیق حاضر به همراه پیشنهادات مرتبط با توسعه ایده ها در زمینه سامانه قدرتمند MIMO MC – CDMA نیز حسن ختام این پایان نامه است که در فصل پنجم تنظیم شده است.

نتیجه گیری
ارزیابی و تحلیل عملکرد سامانه MIMO MC-CDMAدر اشــــکال مختلف و از زوایایـــی متفـــــــــاوت همچون کدهای گسترده ساز محطیطهای همزمان ، مدولاسیـــــــــون وفقی ، کدگـــــــــــذاری های فضا –فرکانس یا فضا –زمان ، کاهــــــــــــش CFO,PAPR کنترل شده و بالاخره سامانـــــــــــه های چـــند آنتنی –چند حامـــلی- چند کاربره – چندنرخه درنگــــــارش این پایان نامــه مورد توجه قرار گرفـــته است.
در فصــــل دوم نشــــــــــان داده شــــد که MC-CDMAبرخــــلاف دو همتــــــــــــای خــــود ، MC-DS-CDMA و MT-CDMA، توانایــی بهره بــــــرداری از چندگانگی فرکانســـــــی را بـــــــهشیوه ای صریح و با سهولت داراست و همچنیــــن با بکارگیری تکنیک MMSEC، کمترین BER را بین سه طرح یاد شده در سناریو فروسو بروز می دهد .سپس ساختار کدهای گسترده ساز و ویژگیهای خود-همبســتگی و همبستگی متقابل دنباله های PN مانند m – دنباله ها ، گلد و کاسامی به همراه دنباله های متعامد مانند والش و گلد معرفی و آزموده شد .
پس از آن عملکرد BER در MC- CDMA همزمان با پیوند فروسو در آشکارســــــازهای تک کاربره MRC،EGC و ORCویک آشکارساز چندکاربره MLD که روی کانال W-ATM عمل می کنــــــد مطالعه شد . با مشاهدات بدســت آمده ، برخـــــلاف سناریو تـــــک کاربره، MRC در سناریو چندکاربــــــــــــره بدترین عملکرد را نشان می دهد . همچنین با توجه به عملکرد MLD در مقایـسه با OFDM می توان نتیجه گرفت که آشکارساز چندکاربره برای پشتیبانی موفق از تعدد کاربران همــــزمان MC-CDMA اساسی است . در انتهای فصل دوم نیز سامانه های MC-CDMA بر مبنای مدولاسیونهای وفقی مختلف در محیط پژمردگی سریع ریلی مدنظر قرار گرفت و نشان داده شد که سوئیچ شدن پویای چهارچوب مدولاســیون ظرفیت بر پهنای باند معین را بدون قربانی کردن عملکرد BER مورد انتظار افزایش می دهد .
توسعه گیرنده خطی با مبنای MMSE در سامانه MIMO MC-CDMA موضــوع آغازین فصل سوم بود که شامل عملیات حذف نرم CAI با استفاده از PIC نیز می باشد . تشریح شد که سامانه LST MC-CDMA با توپولوژی آنتنی ۴*۴ وگیرندهSF-MMSE قادر به عرضه قابلیت گذردهی چـــــهار برابر وبهبود عملکرد BERنسبت به SISO MC-CDMA با کد دورانی در حد چند dB می باشد .سپس عملکرد سامانه STBC MC-CDMA در آشکارسازیهای تک کاربره MMSE , ZF روی مدل کانال واقعی MIMD توصــیف شده و چنین بدست آمد که می توان بدون تحمل افت عملکرد ، با افزایش قابلیت انعطاف در نگاشت چیـــپ ، طرح کاراتری با ملاحظه نقص تخمین واقعی کانال انتخاب کرد . بخش سوم به بررسی تقابل کدهای قالبی فضا- فرکانـس و قالبی فضا – زمان اختصاص داده شـــــده و از دل آن یک نگاشت فضا – زمان – فرکانـــــــس پدید آمد که سادگی وسهولت طرحهای متعامد را در اختیار دارد .
در زیر فصل چهارم راهی سهل جهت سازماندهی سیگنالهای MC-CDMA چندآنتنی با PAPR پاییـن فراهم شد و با استفاده از تبدیل فاز سیگنالهای MC-CDMA، رویکردی ساده جهت کاهـش توان اوج بدون بار اضافی پیاده سازی و اتلاف نرخ داده ایجاد شد که عملکرد آشکارسازی را حفظ می نمود . در بخش پایانـی فصل سوم نیز عملکرد BER وظـــــرفیت سامانه STBC MC-CDMA غیر همزمان با وجود CFO تحلیل و بررسی شد . نتایج نشان داد که اگر CFO بهنجار شده در مقدار کمتر از ۱/۰ حفظ شود ، عمـــــــــــلکرد وظرفیت سامانه
STBC MC-CDMA از سامانه MC-CDMA بدون ST بهتر اســــت باید خاطر نشان کرد که مجاز بودن این مقدار CFO در طراحی فرستنده وگیرنده امری اساسی و کارگشا می باشد .
در فصل چهارم طرح یک ساختار گیرنده جدید از ساما نه های MIMO MC-CDMA چند نرخی با دوطرح چند نرخه VSF وچند کدی مورد بررسی وتحلیل وشبیه سازی قرار گرفت . بعلاوه یک پیـاده سازی شبه کور از SF-MMSE/HIC در سامانه هایی که کانال پژمردگی آهسته را تجربه می کنند معرفـی شد . همچنــــین اثر میانگــــــــــــــــذاری زیر حامل روی عملکردVSF MC-CDMA تحقیق شد . بر مبـــنای تابع مشخصه بردار تصادفی گوسی مختلط عملکرد BEP گیرنده SF-MMSE تحلیل شد . نتایج شــــــــــــبیه سازی و ارزیابی سامـــــانه MIMO MC-CDMA چند نرخی به شرح زیر فهرست می شود :
· اگر بهره میانگذاری به حساب آورده شود VSF MC-CDMA با پیچیدگی کمتر، عملکـرد مشابهی با MC-CDMA چند کدی ارائه میدهد .
· عملکرد کاربران مختلف با نرخ داده متفاوت درتمام گیرنده های مورد ملاحــظه با طرح چند کدی تقریبا مشابه است : چرا که هر یک از بیتها در جرﹺیان داده کاربر با نرخ Rg معادل نرخ داده کاربر نرخ پایه بوده و در کد گسترده ساز متفاوت ضرب میشود .
· مطابق انتظار در مقایسه با SF-MMSE بهینه ، عملکرد در حالت تخــــــمین شـبه کور کانال کاهش می یابد .
· با این حال در SNR که عملکرد سامانه ، بیشتر با MAI مـــــــــــــحدود می شود ، SF-MMSEزیر فضا با تخمین شبه کور از گیرنده MMSEC با اطلاعات کامل کانال عملکرد بهتری نشان می دهد .
· در سامانه VSF MC-CDMA و بدون میانگذاری ، عملکرد کاربران نرخ بالا به دلیل تحــمل تداخل بیشتر از سیگنالهای قویتر نرخ پاِِیین نسبت به کاربران نرخ پایین تنزل پیدا می کند .
· عملکرد نسبی بین گیرنده MMSEC و SF-MMSEزیـــــــــر فـــــــــــــضا در VSF MC-CDMA مشابهMC-CDMA چند کدی است .
· با مقایسه در دو حالت با میانگذاری و بدون آن مشاهده می شود که کاربران نرخ بالا به سبــــب افزایش چندگانگی فرکانسی از میانگذاری سود برده و به عملکرد کاربران نرخ پایین می رسند .
· مشاهده نزدیک عملکرد MC-CDMA چندکدی VSFبامیانگــــــذاری نشان می دهد که با داشتن اطلاعات کامل کانال ، گیرندهSF-MMSE در هر دو حالت یکسان عمل می کند .
˺˽˻
· اگر خطای تخمین کانال به حساب آید ، VSF MC-CDMA با میانـــــگذاری کمی بهتر از MC-CDMA چندکدی عمل می کند .
· در تمامی موارد عملکرد گیرنده SF-MMSE زیر فضا در ناحیه SNR پایــین از گیرنده MMSECبدتر است .
· مطابق انتظار ، دقت تخمین کانال با افزایش SNR بهبود می یابد .
· در مقایسه با پیچیدگی محاسباتی گیرنده MMSEC که با تابعی خطی برحسب ضریب گسترده سازی تغییر می کند ، افزایش پیچیدگی در گیرنده SF-MMSE با مکعب آن نسبت مستقـــــیم دارد اما از آنجایی که تمرکز بحث روی پیوند فراسو است ، پایگاه رادیویی قابلیت پشتیبـانی از گیرنده های پیچیده تر را داراست .
· عملکرد BER در سامانه MC-CDMA با دو آنتن فرستنده و دو آنتن گـیرنده بهبود قابل ملاحظه ای نسبت به چیدمان آنتنی۱*۲ و۱*۱ نشان می دهد .
· همچنین می توان پیش بینی نمود مادامیکه آنتنهای گیرنده همبستگی پایینی داشـــته باشند ، افزایش تعداد آنتنهای گیرنده به بهبود عملکرد کمک می کند .
· با در نظر گرفتن موجودیت اطلاعات کامل کانال ، عملکرد SF-MMSE/HIC به عملکــرد تک کاربره کاملا نزدیک شده ودر هر دو حالت VSF و چندکدی یکسان عمل می کند .
· مطابق انتــــــظار به دلــــــــیل خطای تخـــــمین کانال ، عمــــــــلکرد SF-MMSE/HIC از SF-sub/HIC کمی بیشتر است .
· با افزایش طول قاب ، M، به دلیل تخمین بهتر کانال عملکرد بهتری بدست می آیﹺــــد .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط