شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانــه هایMC-CDMAدر ارتباطات MIMO – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:215
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی و ارزیابی عملکرد سامانــه هایMC-CDMAدر ارتباطات MIMO – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکيده.……………………………………………………………….……۱۶

مقدمه .………………………………………………………………….… ۱۷
۱.فصل اول
بررسي کلي سامانه هاي OFDM،CDMA وMIMO ..……………ا……..………۲۰
۱. ۱- کليات OFDM …………………………ا………………..………۲۱
۱. ۲- کليات CDMA …………………………ا……….…….…………۲۳
۲۵…….…………………………………ا………… MIMO کليات-۳. ۱
۲. فصل دوم
بررسي ساختار وعملکرد سامانه هاي MC-CDMA …………………ا….………۲۸

۱ .۲ -OFDM درمقابل MC-CDMA ..…………………………ا…………۲۹
۲۹.…………………………………………… DS-CDMA جزء-۲ . ۱. ۱
۳۱….….……………………………………….. OFDM جزء-۲. ۱ .۲
۳. ۱ .۲-CDMA چند حاملي .…………………………………..….…۳۴
۳۵….……..……………………………… MC-CDMA -۲ .۱ .۳ .۱
۳۷…….……………………………….. MC-DS-CDMA -۲ .۱ .۳ .۲
۳۹….…….……………………………….. MT-CDMA -۲ .۱ .۳ .۳
۲. ۲- کدهاي گسترده ساز پايه…………………………………………..… ۴۲
۱. ۲. ۲ – دنباله هاي PN ……………………………ا..………..…..…۴۲
۱. ۱. ۲. ۲- کدهاي طول حداکثر.……………………………….……۴۲
۲. ۱. ۲. ۲-کدهاي گلد..……………………………………………۴۴
۳. ۱. ۲. ۲ – کدهاي کاسامي ……………………………………..…۴۵
۲. ۲. ۲- دنباله هاي متعامد ……………………………………………۴۶
۱. ۲. ۲. ۲- کدهاي والش .………………………………..…..……۴۷
۲. ۲. ۲. ۲-کدهاي گلد متعامد……………………………..…..……۴۷
۳. ۲. ۲. ۲- کدهاي گلد متعامد چند نرخي……………………..…..… ۴۹
۳. ۲- عملکرد MC-CDMA در محيطهاي همزمان…………………………..…۵۳
۱. ۳. ۲- مدل کانال فرکانس- گزينشی………………………..………… ۵۳
۲. ۳. ۲- مدل سامانه MC-CDMA همزمان .……………………..…….…۵۴
۳. ۳. ۲- آشکارسازي تک کاربره درMC-CDMA ………………..ا…………۵۶
۱. ۳. ۳. ۲- ترکيب بر مبناي نسبت حداکثر.………………..………….۵۷
۲. ۳. ۳. ۲- ترکيب بر مبناي بهره برابر ..……………………..………۶۰
۳. ۳. ۳. ۲-ترکيب بر مبناي ترميم تعامد …………………..…………۶۱
۴. ۳. ۲- آشکارسازي چندکاربره در MC-CDMA.…………ا……..……………۶۳
۱. ۴. ۳. ۲- آشکارسازي احتمال حداکثر.……………………..….……۶۳
۴. ۲- نتيجه گيري .……………………………………………..………۶۵
۳. فصل سوم
ارزيابي عملکرد سامانه هاي MC-CDMA چند آنتني.…………….…….………۶۶
۱. ۳- کدگذاري فضا- فرکانسي لايه دار وطراحي گيرنده در MIMO MC-CDMA  …..……………ا….. 67
۱. ۱. ۳- مدل سامانه فضا- فرکانس لايه دار.……………….……..……….۶۷
۲. ۱. ۳- طراحي گيرنده LST MC-CDMA …………….…ا……..………۶۹
۱. ۲. ۱. ۳- آشکارساز MMSE توام فضا- فرکانسي سمبل- سطح.……..………………۶۹
۲. ۲. ۱. ۳- کدگشايي MAP وتقريب گوسي خروجي SF-MMSE…………ا………………. 70
۳. ۲. ۱. ۳-PIC با آشکارسازي و کدگشايي تکراري..……………………۷۲
۳. ۱. ۳- تحليل نتايج…………………………………………………۷۴
۲. ۳- اثرات عدم توازن پارامتري وPAPR در سامانه هاي MC-CDMA چند آنتني .……………………….……۷۷
۱. ۲. ۳ – مدل کانال و فرستنده MC-CDMA ………ا……………………۷۸
۲. ۲. ۳- سيگنالهاي MC-CDMA با PAPR پايين .…………….…………۷۹
۱. ۲. ۲. ۳- رويکردي ساده با استفاده از سيگنالهاي
MC-CDMA تبديل شده .…………………………۷۹
۲. ۲. ۲. ۳- رويکرد ترکيبي با نگاشت گزينشي ساده تر.…………………۸۰
۳. ۲. ۲. ۳- رويکرد ترکيبي با دنباله ارسال ساده شده جزيي.……….…………………………………۸۱
۳. ۲. ۳- سيگنالهاي MC-CDMA با پارامترهاي ناقص .……………………۸۳
۱. ۳. ۲. ۳- اثر تخمين منقضي شده کانال ..……………………………۸۶
۲. ۳. ۲. ۳- عملکرد BER با وجود پارامترهاي ناقص..……………………۸۷
۳. ۳. ۲. ۳- عملکرد BER با وجود اطلاعات جانبي ناصحيح.…………………………۸۷
۴. ۲. ۳- تحليل نتايج…………………………………………………۸۸
۱. ۴. ۲. ۳- عملکرد PAPR .…………ا…………….………………۸۸
۲. ۴. ۲. ۳- کاهش BER ناشي از نقص پارامتر ..………………..………۹۲
۳. ۳- در عملکرد وظرفيت سامانه STBC MC-CDMA با وجود انحراف فرکانس حامل ……………۹۴
۹۴………………………………. STBC MC-CDMA مدل سامانه-۳ .۳ .۱
۲. ۳. ۳- تحليل تداخل .……………….………………………………۹۸
۱. ۲. ۳. ۳- خود- تداخلي ناشي از ساير زير حاملها ..……………………۹۹
۲. ۲. ۳. ۳- تداخل چندکاربره در زيرحامل مشابه …………………….…۹۹
۳. ۲. ۳. ۳- تداخل چندکاربره در ساير زيرحاملها ………………………۱۰۰
۳. ۲. ۳ . ۳- نويز…………………………………………………۱۰۱
۳. ۳. ۳- عملکرد BER وتحليل ظرفيت ………………………….………۱۰۱
۱۰۳…………..…………………………………… EGC -۳ . ۳ .۳ .۱
۱۰۷………..…………………………………….. MRC -۳ . ۳ .۳ .۲
۴. ۳. ۳- تحليل نتايج .………………………………………………۱۱۱
۴. فصل چهارم
شبيه سازي و ارزيابي عملکرد سامانه MIMO MC-CDMA چند نرخي با کد قالبی فضا-فرکانس………………………………… ۱۱۶
۱. ۴- مدل سامانه MIMO MC-CDMA چندنرخي ……………………………۱۱۷
۱۱۹……………………………… چندکديMIMO MC-CDMA -۴ .۱ .۱
۱۲۱……………..………………….. MIMO VSF MC-CDMA -۴ .۱ .۲
۲. ۴- طراحي گيرنده MIMO MC-CDMA چندنرخي .………………………۱۲۳
۱. ۲. ۴- گيرنده بهينه بينا با مبناي SF-MMSE …………….ا……………۱۲۳
۲. ۲. ۴- گيرنده شبه کور فضا- فرکانس HIC با مبناي  (SF-sub HIC) زير فضا …………ا…………………….. 125
۳. ۲. ۴- تخمين شبه کور کانال درMIMO
۱۲۶…………………………….…چند نرخي MC-CDMA
۳. ۴- تحليل عملکردسامانهMIMO MC-CDMA …….…ا………………..…۱۲۸
۱. ۳. ۴-تحليل عملکرد گيرنده MIMO SF-MMSE..………ا…..…………۱۲۸
۲. ۳. ۴-MSE مربوط به تخمين شبه کور کانال..…………………………۱۳۰
۴. ۴-شبيه سازي و تحليل نتايج……………………………………………۱۳۱
۵.فصل پنجم
نتيجه گيري و پيشنهادات..…………………………………………………۱۴۰
۱- پيوست اول.………………………………………………..………۱۴۵
۲ – پيوست دوم.…………………………………………………….…۱۴۷
۳- پيوست سوم.…………………………………………………….…۱۵۱
*منابع و ماخذ……………………………………………………………………………….. ۱۵۳
فهرست منابع فارسی……………………………………………..……۱۵۴

فهرست منابع لاتين ………………………………….……….….……۱۵۵
*فهرست علائم اختصاری..……………………………………………..……۱۵۹
*واژه نامه.………………………………………………..………..………۱۶۲
*چکيده انگليسی……………………………………………….…………۱۶۴

چکيده
تلفيق سامانه های چند ورودی – چند خروجی و دستيابی چند گانه با تقسيم کد چند حاملی تحت عنوان MIMO MC-CDMA گزينه ای جدی جهت بکارگيری در سامانه های مخابرات بی سيم نسل چهارم محسوب می شود. با توسعه مدل يکپارچه ای از سيگنـــــال که در ســـــامانه های MIMO MC-CDMAچند نرخی بکار ميرود ، يک طرح آشکارسازی چندکاربره فضا- فرکانسی جديد در پيوند بالارو(فراسو) سامانه مذکور مطالعه می شود . بويژه گيرنده فضا- فرکانسی چند آنتنه ای که بر مبنای حداقل خطای ميانگين مربع عمل کرده ودارای ابزار حذف دو رگه ( متوالی / موازی ) تداخل است (MIMO SF-MMSE/HIC) ساخته و پرداخته می شود که ترکيب کننده SF-MMSE را نيز به عنوان محصول جانبی به دست می دهد. پردازش سيگنال در اين آشکار ساز جديد به طور توامان در دو حوزه فضا و فرکانس انجام می شود که حذف تداخل ناشی از کاربران همزمان را به دست می دهد. با استفاده از تخمين زيرفضا، پياده سازی شبه کور کانالهايی که پژمردگی آهسته دارند معرفی می شود. همچنين اثر ميانگذاری زيرحامـــــــــل در سامانـــــــــــــه MIMO VSF MC-CDMA مطالعه می گردد.بر اساس تابع مشخصه يک بردار تصادفی با متغيرهای گوسی مختلط، روشی جهت تحليل عملکرد احتمال خطای بيت ارائه می شود. نتايج نشان می دهد که در سامانه ای با بار کامل کاربر، گيرنده MIMO SF-MMSE/HIC عملکردی مشابه حالت تک کاربره نشان داده و طرحهای MIMO MC-CDMA چند کدی وVSF به عملکرد شبيه هم می رسند. همچنين در نتيجه استفاده از چيدمان آنتنی ۲*۲ با کدگذاری الموتی، بهره عملکرد قابل توجهی نسبت به چيدمان ۲*۱بدست می آيد.
واژه هاي کليدي:چندتافتي با تقسيم فرکانسي متعامد(OFDM) ،دستيابي چندگانه با تقســـيم کد(CDMA)
،چند ورودي چند خروجي(MIMO) ،خطاي ميانگين مربع حداقل فضا-فرکانســـــــــــــــــــــــي با حذفتداخــــل دورگه(SF-MMSE/HIC)

مقدمه
دستيبابي چندگانه با تقسيم كد چند حاملي ( MC – CDMA) كه تركيبي كارآمد از چند تافتي با تقسيم فركانس متعامد ( OFDM) و CDMA بوده و سمبل هاي داده را در حوزه فركانس كسترده مي سازد به نرخ بالاي داده و قدرت پوشش بالا در مقابل خطا دست مي يابد. اين روش مزيتهاي تحسين آميز ديگري مانند استخراج چندگانگي شبه بهينه از چند مسيرگي، اجتناب از تداخل ميان سمبلي ( ISI )١، بهره برداري كارا از پهناي باند و انعطاف در توليد نرخ داده هاي گوناگون نيز به همراه دارد. از طرف ديگر استفاده از تكنيك MIMO، امكان دستيابي به گذردهي بالا و پياده سازي چند تافتي فضايي يا همان مقاوم سازي پيوند مخابراتي را با استفاده از كدگذارهاي فضا – فركانس، فضا – زمان يا فضا – زمان – فركانس فراهم مي سازد. بنابرايــــــن مي توان پيش بيني كرد كه تركيب اين دو تكنيك تحت قالب سامانه هاي MIMO MC – CDMA يكي از اصلي ترين گزينه هاي مورد نظر در مخابرات بي سيم باند گسترده نسل چهارم محسوب شود.
همان گونه كه از سيماي چند وجهي سامانه MIMO MC – CDMA مشاهده مي شود، قابليتهاي ذاتي آن پرشمار بوده و از نحوه كدگذاري در فضا، زمان و فركانس تا تخصيص انواع كدهاي گسترده ساز و توليد نرخ داده هاي متفاوت را در بر مي گيرد. در عين حال به سبب تنوع پراكندگي داده ها در بستر سمبلهاي زماني متوالي ،فركانس زير حاملهاي مجاور، آنتنهايي با همبستگي مكاني و زماني، مسيرهاي مختلف متغير با زمان ناشي از كاربر سيار و كاربران متعدد يك سامانه مخابراتي، نقاط ضعف بالقوه اي نيز ازدل پيچيــــــــــــدگي هاي سامـــــانهMIMO MC – CDMA پديدار مي شود كه شامل تداخل ناشي از ساير كاربران، ساير زير حاملها و حتي ساير آنتها، انحراف فركانس حامل ( CFO )٢ و نسبت بالاي اوج به متوسط توان ( PAPR )٣ است. بنابراين صورت بندي اهم فرصتها و تهديدهاي پيش رو در اين سامانه و تحليل و ارزيابي آنها تحت شرايط و پارامترهاي مختلف، مباحثی هستند كه خط سير اين پايان نامه را تشكيل داده اند.
تاريخچه مختصري از سامانه OFDM به همراه معرفي نسبي مزايا و معايب آن، معرفي CDMA و مقايسه آن با ساير سامانه هاي دستيابي چند گانه و همچنين توضيحات مقدماتي در باب ظرفيت سامانه MIMO، يعني هر سه مولفه سامانه اصلي در فصل اول تحت پوشش مناسب قرار گرفته است.
ساختار سامانه MC – CDMA در ابعاد گوناگون و عملكرد آن در شرايط مختلف موضوع فصل بعدي است. در بخش اول آن ، ساختمان فرستنده ها و گيرنده هاي MC – DS – CDMA ، MC – CDMA و MT – CDMAمورد بحث قرار مي گيرد. سپس در بخش دوم كدهاي گسرده ساز در دو قالب كدهاي شبه نويز٤ و كدهاي متعامد معرفي مي شود و بخش سوم عملكرد سامانه هاي MC – CDMA را در محيطهاي همزمان مورد بررسي قرار مي دهد.
تحليل جنبه هاي مختلف سامانه MIMO MC – CDMA در فصل سوم انجام مي شود. نخســـــــت، كدگذاري
فضا – فركانس لايه دار و طراحي گيرنده بر مبناي اين كدگذاري انجام مي شود. اثرات عدم توازن پارامترها و بويژه PAPR موضوع بخش دوم فصل سوم را به خود اختصاص مي دهد و در انتها، عملكرد و ظرفيت سامانه STBC MC – CDMA غير همزمان با وجود انحراف فركانس حامل، پايان بخش اين فصل مي باشد.
فصل چهارم در بردارنده موضوع اصلي پايان نامه ميباشد كه شبيه سازي نيز بر مبناي آن انجام شده است. علاقه به خدمات بي سيم با نرخ داده بالا مانند داده، تصوير و ويديو بدان معناست كه سامانه هاي مخابراتي سيار نسل بعد بايستي به نحوي كارآمد از عهده ترافيكي نامتجانس برآيند. براي رسيدن به سامانه اي كه خدمات انواع مختلف ترافيك را به صورتي كارا به انجام برساند توسعه سامانه اي كه به صورتي يكنواخت و هموار با چندين نرخ داده كار مي كند ضروري است. تاكنون طرحهاي چند نرخه مختلفي مانند طرحهاي جايگذاري شده طيفي و جايگذاري نشده طيفي در سامانه هاي MC – CDMA مورد كاوش قرار گرفته اند. همچنين طرحهاي ML١و آشكارسازي خطي بكار برده شده اند اما چنانكه پيش از اين دانسته مي شد ،ML پيچيدگي محاسباتي قابل ملاحظه اي دارد كه كاربردش را محدود مي كند. گيرنده هاي خطي نيز جهت تضعيف و كاهش تداخل دستيابي چند گانه ( MAI )٢ در سامانه اي با بار زياد كاربر چندان نيرومند نمي باشند. بنابراين تمركز هدف در اين پايان نامه به تحليل گيرنده هاي كارا براي سامانه هاي MIMO MC – CDMA چند نرخي معطوف مي باشد.
همانند سامانه هاي CDMA دنباله مستقيم، چندين راهبرد چند تافتي جهت طراحي يك سامانه چند حاملي چند كاربره چند نرخه وجود دارد. سر راست ترين راه، اختصاص چند كانال مخابراتي به صورت موازي به كاربراني با نرخ بالاتر يا به بيان ديگر چند دنباله گسترده ساز به اين كاربران مي باشد ( MC – CDMA چند کدي).
گزينه ديگر استفاده از تكنيك ضريب گسترنده متغير ( VSF )٣ ميباشد که در آن به تمامي كاربران پهناي باند مشترك و تعداد زير حامل مشابهي تخصيص يافته اما بهره پردازش كاربران نرخ بالا كوچكتر از كاربران نرخ پايين بوده و لذا نسبت به كاربران نرخ بالا توان ارسال سمبلهاي كمتري را در يك سمبل OFDM دارند.
با توجه به محدوديت آشكار ساز ML، انواع مختلفي از آشکار سازهاي خطي MMSE تحقيق شده اند. همچنين گيرنده هاي داراي حذف تداخل متوالي ( SIC )٤ يا موازي ( PIC )٥ نيز تاکنون مطالعه شده اند. علاوه بر ساختارهاي مذكور، تكنيكهاي آََشكارسازي غير بهينه ولي دقيق ديگري نيز وجود دارد كه پيچيده تر مي باشند. مثلاﹰ الگوريتم فينك – پست٦( كد گشايي كروي ) براي كدهاي مشبك٧ در كاناهاي پژمردگي ريلي و گوسي توسعه داده شده است. با اين حال ضعف اصلي كدگشايي كروي ناپايداري آن در اندازه ليست مي باشد. همچنين كاربرد آشكارسازي كروي در منظومه اي با مدولاسيون غير صحيح چندان سر راست نيست. نيز در اين كدگشايي الگوريتم ساده اي براي تشخيص شعاع كره جستجو وجود ندارد چرا كه تعداد كاربران فعال، سطح نويز و نقايصي چون خطاي تخمين كانال در آن موثر است. بنابراين در فصل چهارم بيشترين سهم به توســــــعه يك گيرنده SF – MMSE / HIC در پيوند فراسو سامانه MIMO MC – CDMA چند نرخه داده شده است. سهم ديگر متعلق به تحققي جديد از گيرنده SF – MMSE / HIC وفقي شبيه بينا مي باشد كه دو موضوع كليدي يعنیتخمين شبه كور كانال MIMO MC – CDMA چند نرخه و فرو نشاني تداخل به صورت وفقي كور را هدف گيري كرده است. چون رويكردهاي كور نمي توانند بر ابهام ضريب مختلط كانال فائق آيند سمبلهاي راهنما به كارگرفته مي شود كه اين خود به روش شبه كور منجر مي شود. برمبناي مدل يكپارچه سامانه كه شامل هر دو طرح چند كدي و VSF مي شود، تخمين كانال به انجام مي رسد. بعلاوه جهت دستيابي به بهره چند گانگي بيشتر ،ايجاد مشخصات مختلف در زير حاملهاي متفاوت كه حامل سمبل داده يكساني هستند بوسيله ميانگذاري زير حامل به انجام مي رسد.
نتيجه گيري نهايي و جمع بندي تحقيق حاضر به همراه پيشنهادات مرتبط با توسعه ايده ها در زمينه سامانه قدرتمند MIMO MC – CDMA نيز حسن ختام اين پايان نامه است كه در فصل پنجم تنظيم شده است.

نتيجه گيری
ارزيابی و تحليل عملکرد سامانه MIMO MC-CDMAدر اشــــکال مختلف و از زوايايـــی متفـــــــــاوت همچون کدهای گسترده ساز محطيطهای همزمان ، مدولاسيـــــــــون وفقی ، کدگـــــــــــذاری های فضا –فرکانس يا فضا –زمان ، کاهــــــــــــش CFO,PAPR کنترل شده و بالاخره سامانـــــــــــه های چـــند آنتنی –چند حامـــلی- چند کاربره – چندنرخه درنگــــــارش اين پايان نامــه مورد توجه قرار گرفـــته است.
در فصــــل دوم نشــــــــــان داده شــــد که MC-CDMAبرخــــلاف دو همتــــــــــــای خــــود ، MC-DS-CDMA و MT-CDMA، توانايــی بهره بــــــرداری از چندگانگی فرکانســـــــی را بـــــــهشيوه ای صريح و با سهولت داراست و همچنيــــن با بکارگيری تکنيک MMSEC، کمترين BER را بين سه طرح ياد شده در سناريو فروسو بروز می دهد .سپس ساختار کدهای گسترده ساز و ويژگيهای خود-همبســتگی و همبستگی متقابل دنباله های PN مانند m – دنباله ها ، گلد و کاسامی به همراه دنباله های متعامد مانند والش و گلد معرفی و آزموده شد .
پس از آن عملکرد BER در MC- CDMA همزمان با پيوند فروسو در آشکارســــــازهای تک کاربره MRC،EGC و ORCويک آشکارساز چندکاربره MLD که روی کانال W-ATM عمل می کنــــــد مطالعه شد . با مشاهدات بدســت آمده ، برخـــــلاف سناريو تـــــک کاربره، MRC در سناريو چندکاربــــــــــــره بدترين عملکرد را نشان می دهد . همچنين با توجه به عملکرد MLD در مقايـسه با OFDM می توان نتيجه گرفت که آشکارساز چندکاربره برای پشتيبانی موفق از تعدد کاربران همــــزمان MC-CDMA اساسی است . در انتهای فصل دوم نيز سامانه های MC-CDMA بر مبنای مدولاسيونهای وفقی مختلف در محيط پژمردگی سريع ريلی مدنظر قرار گرفت و نشان داده شد که سوئيچ شدن پويای چهارچوب مدولاســيون ظرفيت بر پهنای باند معين را بدون قربانی کردن عملکرد BER مورد انتظار افزايش می دهد .
توسعه گيرنده خطی با مبنای MMSE در سامانه MIMO MC-CDMA موضــوع آغازين فصل سوم بود که شامل عمليات حذف نرم CAI با استفاده از PIC نيز می باشد . تشريح شد که سامانه LST MC-CDMA با توپولوژی آنتنی ۴*۴ وگيرندهSF-MMSE قادر به عرضه قابليت گذردهی چـــــهار برابر وبهبود عملکرد BERنسبت به SISO MC-CDMA با کد دورانی در حد چند dB می باشد .سپس عملکرد سامانه STBC MC-CDMA در آشکارسازيهای تک کاربره MMSE , ZF روی مدل کانال واقعی MIMD توصــيف شده و چنين بدست آمد که می توان بدون تحمل افت عملکرد ، با افزايش قابليت انعطاف در نگاشت چيـــپ ، طرح کاراتری با ملاحظه نقص تخمين واقعی کانال انتخاب کرد . بخش سوم به بررسی تقابل کدهای قالبی فضا- فرکانـس و قالبی فضا – زمان اختصاص داده شـــــده و از دل آن يک نگاشت فضا – زمان – فرکانـــــــس پديد آمد که سادگی وسهولت طرحهای متعامد را در اختيار دارد .
در زير فصل چهارم راهی سهل جهت سازماندهی سيگنالهای MC-CDMA چندآنتنی با PAPR پاييـن فراهم شد و با استفاده از تبديل فاز سيگنالهای MC-CDMA، رويکردی ساده جهت کاهـش توان اوج بدون بار اضافی پياده سازی و اتلاف نرخ داده ايجاد شد که عملکرد آشکارسازی را حفظ می نمود . در بخش پايانـی فصل سوم نيز عملکرد BER وظـــــرفيت سامانه STBC MC-CDMA غير همزمان با وجود CFO تحليل و بررسی شد . نتايج نشان داد که اگر CFO بهنجار شده در مقدار کمتر از ۱/۰ حفظ شود ، عمـــــــــــلکرد وظرفيت سامانه
STBC MC-CDMA از سامانه MC-CDMA بدون ST بهتر اســــت بايد خاطر نشان کرد که مجاز بودن اين مقدار CFO در طراحی فرستنده وگيرنده امری اساسی و کارگشا می باشد .
در فصل چهارم طرح يک ساختار گيرنده جديد از ساما نه های MIMO MC-CDMA چند نرخی با دوطرح چند نرخه VSF وچند کدی مورد بررسی وتحليل وشبيه سازی قرار گرفت . بعلاوه يک پيـاده سازی شبه کور از SF-MMSE/HIC در سامانه هايی که کانال پژمردگی آهسته را تجربه می کنند معرفـی شد . همچنــــين اثر ميانگــــــــــــــــذاری زير حامل روی عملکردVSF MC-CDMA تحقيق شد . بر مبـــنای تابع مشخصه بردار تصادفی گوسی مختلط عملکرد BEP گيرنده SF-MMSE تحليل شد . نتايج شــــــــــــبيه سازی و ارزيابی سامـــــانه MIMO MC-CDMA چند نرخی به شرح زير فهرست می شود :
· اگر بهره ميانگذاری به حساب آورده شود VSF MC-CDMA با پيچيدگي کمتر، عملكـرد مشابهي با MC-CDMA چند كدي ارائه ميدهد .
· عملکرد کاربران مختلف با نرخ داده متفاوت درتمام گيرنده های مورد ملاحــظه با طرح چند کدی تقريبا مشابه است : چرا که هر يک از بيتها در جرﹺيان داده کاربر با نرخ Rg معادل نرخ داده کاربر نرخ پايه بوده و در کد گسترده ساز متفاوت ضرب میشود .
· مطابق انتظار در مقايسه با SF-MMSE بهينه ، عملکرد در حالت تخــــــمين شـبه کور کانال کاهش می يابد .
· با اين حال در SNR که عملکرد سامانه ، بيشتر با MAI مـــــــــــــحدود می شود ، SF-MMSEزير فضا با تخمين شبه کور از گيرنده MMSEC با اطلاعات کامل کانال عملکرد بهتری نشان می دهد .
· در سامانه VSF MC-CDMA و بدون ميانگذاری ، عملکرد کاربران نرخ بالا به دليل تحــمل تداخل بيشتر از سيگنالهای قويتر نرخ پاِِيين نسبت به کاربران نرخ پايين تنزل پيدا می کند .
· عملکرد نسبی بين گيرنده MMSEC و SF-MMSEزيـــــــــر فـــــــــــــضا در VSF MC-CDMA مشابهMC-CDMA چند کدی است .
· با مقايسه در دو حالت با ميانگذاری و بدون آن مشاهده می شود که کاربران نرخ بالا به سبــــب افزايش چندگانگی فرکانسی از ميانگذاری سود برده و به عملکرد کاربران نرخ پايين می رسند .
· مشاهده نزديک عملکرد MC-CDMA چندکدی VSFباميانگــــــذاری نشان می دهد که با داشتن اطلاعات کامل کانال ، گيرندهSF-MMSE در هر دو حالت يکسان عمل می کند .
˺˽˻
· اگر خطای تخمين کانال به حساب آيد ، VSF MC-CDMA با ميانـــــگذاری کمی بهتر از MC-CDMA چندکدی عمل می کند .
· در تمامی موارد عملکرد گيرنده SF-MMSE زير فضا در ناحيه SNR پايــين از گيرنده MMSECبدتر است .
· مطابق انتظار ، دقت تخمين کانال با افزايش SNR بهبود می يابد .
· در مقايسه با پيچيدگی محاسباتی گيرنده MMSEC که با تابعی خطی برحسب ضريب گسترده سازی تغيير می کند ، افزايش پيچيدگی در گيرنده SF-MMSE با مکعب آن نسبت مستقـــــيم دارد اما از آنجايی که تمرکز بحث روی پيوند فراسو است ، پايگاه راديويی قابليت پشتيبـانی از گيرنده های پيچيده تر را داراست .
· عملکرد BER در سامانه MC-CDMA با دو آنتن فرستنده و دو آنتن گـيرنده بهبود قابل ملاحظه ای نسبت به چيدمان آنتنی۱*۲ و۱*۱ نشان می دهد .
· همچنين می توان پيش بينی نمود ماداميکه آنتنهای گيرنده همبستگی پايينی داشـــته باشند ، افزايش تعداد آنتنهای گيرنده به بهبود عملکرد کمک می کند .
· با در نظر گرفتن موجوديت اطلاعات کامل کانال ، عملکرد SF-MMSE/HIC به عملکــرد تک کاربره کاملا نزديک شده ودر هر دو حالت VSF و چندکدی يکسان عمل می کند .
· مطابق انتــــــظار به دلــــــــيل خطای تخـــــمين کانال ، عمــــــــلکرد SF-MMSE/HIC از SF-sub/HIC کمی بيشتر است .
· با افزايش طول قاب ، M، به دليل تخمين بهتر کانال عملکرد بهتری بدست می آيﹺــــد .

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت