شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:124
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی شبکه ای به منظور تعیین مقدار نفت باقیمانده در مقیاس خلل و فرج سنگ مخزن نفتی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

فهرست اشکال…………………۹

فهرست جداول………………۱۱

مقدمه:…………………۱۳

فصل اول: کلیـات ……………….۱۴

۱- ۲) مکانیسم های بازیافت اولیه……………۱۵
۱- ۳) مکانیسم ریزش ثقلی…………۱۶
۱- ۴) اهداف پایا ننامه……………….۱۶
۱- ۵) ساختار پایا ننامه……………….۱۷
فصل دوم: مکانیس مهای جابجایی دوفازی و سه فازی در مقیاس حفره …۱۸
۲- ۱) مکانیسم های جابجایی در مقیاس حفره…….۱۹
۲- ۱-۱) مکانیسم های دوفازی: ………….۱۹
۲- ۱-۲) مکانیسم های جابجایی سه فازی در مقیاس حفره……۲۱
۲- ۲) آرایش های سیال و جریان فیلم……..۲۳
۲- ۲-۱) ضریب پخش…………..۲۳
۲- ۲-۲) فیلم های پخش و تر شونده…………….۲۴
۲- ۲-۳) آرایش سیالات درون حفره به صورت دو فازی و سه فازی………..۲۵
فصل سوم: توزیع اندازه حفره و دهانه ………۲۹ ۳- ۱) ویژگی های محیط متخلخل واقعی…………..۳۰
۳- ۲) روش های آزمایشگاهی (ساخت میکرو مدل شیش های)…..۳۱
۳- ۳) روش های عددی:……………..۳۱
۳- ۴) تعیین توزیع اندازه حفر هها و دهان هها ……….۳۴
۳۴………….Weibull مدل (۱-۴ -۳
۳- ۴-۲) استفاده از یک مورد الگوی رایج برای توصیف محیط متخلخل….۳۵
۳۵…….(Cumulative (Pore+throat) size distribution) تعیین توزیع اندازه انباشتی (۱ -۲-۴ -۳
۳- ۴-۲- ۲) تعیین عدد هماهنگی (Z)…….ا…….۳۹

۳- ۴-۲- ۳) استخراج اندازه حفره و دهانه از اندازه انباشتی (حفره + دهانه )………….۳۹
فصل چهارم: طراحی مدل شبک های ………….۴۳

۴- ۱) مدل شبکه ای …………۴۴
۴- ۲) مروری بر مدل سازی شبک های ……..۴۴
۴- ۳) مدل سازی شبک های ………….۴۷
۴- ۳-۱) چگونه مدل شبکه ای، تهاجم سیال را شبیهسازی میکند؟…………..۴۷
۴- ۳-۱- ۱) فرض های مدل : ……………..۴۷
۴- ۳-۲) مشخصات مدل شبکه ای ………۴۸
۴- ۳-۳) حل جریان سیال در شبکه ……………..۴۹
۴- ۳-۴) چگونه معادله پیوستگی را میتوان برای فازهای مختلف در وضعیت توزیع تعمیم داد؟…۵۱
۴- ۳-۴- ۱) هدایت های محلی فاز………۵۱
۴- ۳-۴- ۲) فشار موئینگی ………۵۴
۴- ۳-۴- ۳) نفوذ پذیری مطلق و نسبی …………..۵۵
۴- ۳-۴- ۴) محاسبات اشباع: …………….۵۶
۴- ۳-۵) روندنمای برنامهنویسی مدل شبک های: ………..۵۷
۴- ۳-۵- ۱) گام اول ـ ایجاد شبک های از حفره ها و دهانهها …..۵۷
۴- ۳-۵- ۲) گام دوم ـ تولید و از نو شروع کردن یک گروه از معادلات خطی……..۵۸
۴-۳-۵-۳) گام سوم : حل کردن یک سری از معادلات خطی برای بدست آوردن فـشارهای نفـت در گره های مختلف: ………..۶۱

۴- ۳-۵- ۴) گام چهارم: جریان یافتن حفره و دهانههای به دام نیفتاده: ……….۶۲
۴- ۳-۵- ۵) گام ۵ام: پایان برنامه………..۶۳
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل نتایج…………….۶۴ ۵- ۱) نتایج شبیه ساز…………۶۵
۵- ۲) نمودارهای فشار موئینگی و نفوذپذیری نسبی:…….۶۷
۵- ۳)تحلیل حساسیت شبی هسازی…………..۶۸
۵- ۳-۱) تاثیرتغییرتوزیع انداز ههای حفره و دهانه( PSD وThSD ) بر روی نتایج مدل شبک های ……۶۹

۵- ۳-۲) تاثیر تغییرات دانسیته و گرانروی نفت برروی نتایج مدل شبک های …۷۱
۵- ۳-۳) تاثیر کشش بین سطحی گازـ نفت( s go ) بر روی نتایج شبیه ساز: ……….۷۴
۵- ۳-۴) تاثیر تغییر عدد هماهنگی بر روی نتایج شبی هساز: ……۷۷
فصل ششم: نتیجه و پیشنهادات ………………۸۱

۶- ۱) بحث و نتیجه گیری کلی………………۸۲
۶- ۲) ارایه پیشنهاد برای ادامه کار در آینده ………۸۳

پیوست ها………………..۸۴

منابع و ماخذ ……………۹۸

فهرست منابع لاتین………….۹۸

چکیده:
مکانیسم ریزش ثقلی به عنوان یکی از مکانیس مهای مهم بازیافـت نفـت بوسـیله مـد لسـازی شـبکه ای کـهشامل شبکهای از حفرهها و دهانه های متصل به هم میباشد، .مورد بررسی قرار گرفـت . چـ ون انجـام مطالعـاتلازم و کافی برای الگوهای مختلف محی طهای مختلف به منظور تعیین خـواص ماکروسـکوپیک امکـان پـذیرنمیباشد، پس نیاز به مطالعه و طراحی یک پیشگوی قوی امری بدیهی است. مدل سازی شبکه ای یک ابـزاریقدرتمند برای تخمین و پی شبینی خواص میانگین جریان چند فازی مثل نفـوذ پـذیری نـسبی، فـشار مـوئینگی ومقدار بازیافت نفت است و فضای محیط متخلخل بوسیله یک شبکه معادل از حفر ههـا و دهانـه هـای متـصل بـههم نمایش داده میشود.
در تحقیق حاضر انواع جابجاییهای مختلف در مقیاس حفـره (تخلیـه، آشـام و جریـان در لایـۀ فـیلم) در یک مکانیسم ریزش ثقلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها ارایه شده است. بـه منظـور تولیـد توابـع توزیـعاندازه حفرهها و دهانهها از روش تحلیل تصویر برای یک الگوی رایج محـیط متخلخـل اسـتفاده شـد و سـپسیک مدل شبیهساز شبکهای طراحی شده و برای بررسی مکانیسم ریزش ثقلـی بـه کـار بـرده شـد. بـرای اثبـاتصحت عملکرد شبیه ساز مدل شبکهای از روش تحلیـل حـساسیت اسـتفاده شـد. بـه همـین منظـور تـاثیر تغییـرپارامترهای مختلف (اندازه حفره و دهانه، دانسیته نفت، گرانروی نفت، کشش بین سطحی نفـت ـ گـاز و عـددهماهنگی) بر روی نتایج مکانیسم ریزش ثقلی بررسی و نمودارهای نفوذپذیری نسبی و فـشار مـوئینگی توسـطشبیه ساز مدل شبک های بدست آمده و تشریح شدند.

مقدمه:
اکثر مخازن نفت دنیا در حال حاضر نیمه دوم عمر خود را سپری میکنند و نیاز به بررسـی دقیـق و علمـیروشهای بازیافت نفت در کشورهای نفت خیز دنیا بیش از بیش احساس میشود. در این بین علم شبیه سـازیمخازن با تکیه بر علوم مهندسی مخازن از اهمیت خاصی برخوردار است به طوریکه سالانه تعداد قابل تـوجهیسمینار علمی برای یافتههای دانشمندان در خصوص شبیه سازی مخزن برگـزار مـ یشـود . تـا کنـون روش هـایزیادی برای شبیه سازی مخازن نفتی پیشنهاد و ارایه شده است اما در سا لهـای اخیـر روش شـبیه سـازی شـبکهای در مقیاس حفره سنگ مخزن نفتی ازا همیت خاصی برخوردار شـده اسـت. شـبیه سـازی شـبکه ای ابـزاریقوی برای پیش بینی خواص ماکروسکوپیک مانند نفوذپذیری نسبی، مقـدار نفـت باقیمانـده و فـشار مـوئینگیاست. فصل اول این تحقیق، شامل مکانیسم ریزش ثقلی به عنوان یکی از مهمترین مکانیس مهای بازیافـت نفـتاز مخازن نفتی میباشد. فصل دوم به بررسی انواع جابجایی در مقیاس حفره و نیز مطالعه آرای شهـای مختلـفسیال به صورت دو فازی و سه فازی در یک سطح معین و مطالعات کتابخانـ های در ایـن زمینـه شـده اسـت. در فصل سوم به نحوه تولید توابع توزیع اندازه حفرهها و دهانههـا بـر اسـاس یـک الگـوی محـیط متخلخـل رایـجاختصاص یافته است. فصل چهارم به طراحی مدل شـبک های و محاسـبات مربـوط بـه نفوذپـذیر یهـای مطلـق ونسبی، فشار موئینگی و اشباع پرداخته شده و روندنمای برنامهنویسی ارائه شد ه است. در فصل پـنجم بـه تجزیـهو تحلیل نتایج حاصل از شبیهساز شبک های ارائـه شـده اسـت. سـرانجام فـصل شـشم بـه بحـث و نتیجـ هگیـری وپیشنهاد برای ادامه کار در آینده در این زمینه اختصاص یافته است.

۶ -۱) بحث و نتیجه گیری کلی
۶ -۱ -۱ – یک مدل عددی شـبیه سـاز شـبکهای بـرای تخمـین خـواص مکانیـسم ریـزش ثقلـی طراحـی،برنامه نویسی و اجرا شد.
شبیهساز حالتMixed-Wet را برای توزیعهـای مختلـف انـدازه حفـره و دهانـه هـا، دانـسیته و گرانـرویمختلف نفت، کش شهای مختلف سطحی بین گاز ـ نفت و اعداد متفاوت هماهنگی بررسـی کـرده و نتـایج آنارایه شد.
۶ -۱ -۲ – انواع مکانیسمهای جابجایی در مقیاس حفره بـه صـورت مکانیـس مهـای دو فـازی و سـه فـازیبررسی و تشریح شد.
۶-۱-۳- آرایشهای مختلف سیال به صورت دو فازی و سه فازی و جریان فـیلم بـرای دهانـ ههـای مثلثـیشکل مطالعه شده و نتایج آن مورد استفاده قرار گرفت.
۶ -۱ -۴ – توابع توزیع اندازه حفرهها و دهانهها با استفاده از یـک الگـوی رایـج محـیط متخلخـل بدسـتآمده و با توجه به آن مدل دو بعدی شبی هساز شبک های طراحی و اجرا شد.
۶ -۱ -۵ – اساس مدلسازی شبکهای با توجه به مشخصات و فرضهای این تحقیق بررسی شـد و بـا توجـهبه آنها جریان سیال در مدل شبکهای حل شد بر اساس معادله پیوستگی که از این طریق برای فازهـای مختلـفبدست آمد روندنمای برنام هنویسی مدل شبک های به صورت گام به گام تشریح و ارایه شد.
۶ -۱ -۶ – مقادیر نفت اولیه درجا، میزان بازیافت نفـت، نمودارهـای نفوذپـذیری نـسبی و فـشار مـوئینگیبرای مکانیسم ریزش ثقلی توسط شبیه ساز بدست آمـده و بـرای بررسـی صـحت عملکـرد شـبیه سـاز از روشتحلیل حساسیت استفاده شد.
۶ -۱ -۷ – نمودار نفوذپذیری نسبی بدست آمـده از شـبیه سـاز دارای شـکل و تقعـر مناسـب (تقعـر رو بـهپایین) بوده و از این حیث در مقایسه با نمودارهـای نفوذپـذیری نـسبی در محـی طهـای متخلخـل واقعـی (بـرایمکانیسم های جابجایی نفت ـ گاز) دارای توافق خوبی است.
۶ -۱ -۸ – نمودار فشار موئینگی برای مکانیسم ریزش ثقلی توسط شبیه ساز ارایـه و تـشریح شـد کـه ایـننمودار هم در مقایسه با نمودارهای حاصل از محی طهای متخلخل واقعی در توافق خوبی است.
۶ -۱ -۹ – نتایج تحلیل حساسیت مشخص کرد که کاهش اندازه حفره و دهان ههـا، کـاهش دانـسیته نفـت،کاهش عدد هماهنگی و نیز افزایش کشش بین سطحی گاز ـ نفت منجر به کاهش مقـدار بازیافـت نفـت (RF) در مکانیسم ریزش ثقلی میشود.
۶ -۱ -۱۰ – نتایج حاصل از شبی هساز نشان میدهد که کاهش مقدار نفت به دلیـل ایـن کـه نیروهـای وزنتضعیف شده و کاهش مییابند، موجب افزایش مقدار بازیافت نفت (کاهش نفت باقیمانده) می شود.
۶ -۱ -۱۱ – نتایج حاصل از شبیه ساز نشان میدهد که افزایش گرانروی نفت تـاثیر قابـل تـوجهی بـر رویضریب بازیافت مکانیسم ریزش ثقلی ندارد.
۶ -۱ -۱۲ – همچنین تغییر همزمان دانسیته و گرانروی نفت باعث میشود مقدار بازیافـت نفـت بـه مقـداراندکی افزایش یابد.
۶ -۱ -۱۳ – نتایج شبیه ساز نشان میدهد که کـاهش در مقـدار عـدد همـاهنگی منجـر بـه کـاهش مقـداربازیافت نفت میشود (مقدار نفت باقیمانده با کاهش عدد هماهنگی افزایش مییابد).
۶ -۱ -۱۴ – نتایج شبی هساز نشان میدهد که افزایش در مقدار کشش سـطحی نفـت ـ گـاز باعـث کـاهشمقدار بازیافت نفت در مکانیسم ریزش ثقلی میشود.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط