شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:181
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
-1-1هدف از تحقیق 4
-2-1پیشینۀ تحقیق 5
4-1مزایای فرآیند تقطیر واکنشی 6
5-1معیارهای استفاده از فرآیند تقطیر واکنشی در تولید مواد 10
6-1کاربردهای فرآیند تقطیر واکنشی 12
1-6-1تولید TAMEو اترها 13
2-6-1آبدهی به الفینها 13
3-6-1آبگیری از الکلها 13
4-6-1الکیلاسیون بنزن 13
5-6-1واکنشهای الکیلاسیون 13
6-6-1واکنش تراکمی آلدول 13
7-6-1استری شدن و هیدرولیز 13
8-6-1هیدرولیز اپوکسیدها 13
9-6-1الیگومریزاسیون الفینها 13
10-6-1هیدروژناسیون 13
11-6-1افزایش الکلها و آلدئیدها 13
12-6-1افزایش آمینها به کتونها 13
13-6-1تولید نایلون 6و14 67
14-6-1سایر واکنشها 14
7-1ملاحظات مکانیکی برجهای تقطیر واکنشی 15
8-1برجهای پرشده کاتالیستی تقطیر واکنشی 16
9-1پیچیدگیهای فرآیند تقطیر واکنشی 21
10-1طراحی مفهومی 23 RD
فصل دوم
1-2مدلسازی برجهای تقطیر 28
2-2مقایسه میان مدلهای تعادلی و غیرتعادلی 32
فصل سوم
1-3مدلسازی تعادلی مرحلهای پایا 37
2-3مدلسازی غیرتعادلی مرحلهای پایا 40
49 Design mode -1-2-3
1-1-2-3روش کسر طغیان 50
3-3نامگذاری 53
فصل چهارم
1-4استفاده از اترها 56
-2-4مطالعات تئوری و آزمایشگاهی صورت گرفته 58
-3-4شرح فرآیند 60
-4-4سینتیک و ترمودینامیک واکنش 60
5-4اصول طراحی مفهومی سیستم تولید TAMEاز طریق تقطیر واکنشی 63
64 pre-reactor استفاده از یک6-4
7-4فشار عملیاتی 65
8-4مکان منطقه واکنشی 678
9-4نسبت واکنشگرها و منطقه ورود خوراک 68
10-4میزان کاتالیست 69
11-4تعداد مراحل تئوری 71
12-4ارتفاع بخش واکنشی و قطر برج 73
13-4نسبت جریان برگشتی 74
14-4ارتفاع واقعی سینیها / پرکنها 75
15-4فرآیند تحت بررسی: تولید ترشیو آمیل متیل اتر 76
1-15-4واکنشهای اصلی و فرعی صورت گرفته در تولید 77 TAME
2-15-4تشریح سینتیک و ترمودینامیک واکنش های اصلی و جانبی 78
3-15-4اصول و فرضیات مسأله 85
4-15-4کاربرد اصولی طراحی ارائه شده 89
فصل پنجم
1-5مقدمه 94
2-5معادلات مدلسازی تعادلی ستون پرکن 94
3-5معادلات مدلسازی غیرتعادلی ستون پرکن 95
4-5فرضیات بکار رفته جهت شبیهسازی فرآیند 96
5-5مشخصات ستون پرکن 97
6-5شبیهسازی تعادلی 100 Rad frac
1-6-5شبیهسازی با نرمافزار – Aspen Plusحالت اول  100
2-6-5شبیهسازی با نرمافزار – Aspen Plusحالت دوم  114
3-6-5شبیهسازی با نرمافزار 116 Hysys
-7-5نامگذاری 122
فصل ششم9
1-6نتیجه گیری 125
2-6پیشنهادات 126
منابع و ماخذ
منابع 128

چکیده

امروزه فرآیند تقطیر واکنشی به علت مزایای غیر قابل انکار آن، بـسیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. تحقیقی که در پیش روی شماست مدلسازی و شـبیه سـازی فرآینـد تقطیـر واکنـشی را مـورد بررسـی قـرار می دهد. در این پروژه مدلسازی برجهای تقطیر از دو منظر مختلف و کاربردی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی دیدگاه مدل سازی تعادلی ستونهای تقطیر است که بر پایۀ وجود تعادل ترمودینامیکی در هر مرحله می باشد و دیگری دیدگاه غیر تعادلی است که از فرض تعادل مرحله ای استفاده نکرده و اثر انتقال جرم، انرژی و حرارت را پایه مدلسازی خود قرار می دهد.  در مرحله بعد اصول طراحی مفهومی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر به عنوان سیستم تحت یررسی استخراج شده و از اطلاعات بدست آمده از طراحی مفهومی جهت شبیه سازی تولید این ماده توسط دو نرم افزار کاربردی Aspen plus 11.1 و Hysys 3.0.1 استفاده شده که در نهایت نتایج بدست آمده از این شبیه سازی در فصل پنجم ارائه شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که نرم افزار Aspen جهت شبیه سازی فرآیندهای تقطیر چند جزئی از قابلیت های بالاتری برخوردار بوده و همگرایی اعداد با دقت بهتری صورت پذیرفته است.

مقدمه

موضوع پایان نامه حاضر، تحقیق در یکی از زمینه های ناشناخته فرایند تقطیر واکنشی است. این فرآیند همانطور که از نامش پیداست عبارتست از انجام همزمان دو فرآینـد واکـنش شـیمیایی و جداسـازی بکمـکتقطیر در یک ستون. روش تقطیر واکنشی مخصوصا” برای رده وسیعی از واکنش هـای گرمـازا در فـاز مـایع دارای مزایایی نظیر، محدود نبودن میزان تبدیل واکنش کنندگان به تعادل شیمیایی، کـاهش حجـم و تعـداد تجهیزات فرآیندی مورد نیاز، کاهش میزان مصرف انرژی بخاطر استفاده از گرمـای واکـنش در عمـل تقطیـر،افزایش گزینش گری فرآینـد بخـاطر خـروج مـداوم محـصول از محـیط واکـنش و سـهولت کنتـرل سیـستم می باشد. یکی از کاربردهای فرآیند تقطیر واکنشی تولید اترهایی نظیر ترشری آمیل متیل اتر می باشد. این ماده بعد از MTBE به دلیل خواص خوب خود به عنوان یکی از مهمترین افزودنی ها به بنزین موتور جهت خوش سوزی استفاده میشود. در سالهای اخیر بدلیل کمبود خوراک 4C جهت تولید MTBE توجه محققین به استفاده از برش 5C خروجی از واحدهای FCC مجتمع ها جهت تولید ترشری آمیل متیل اتر معطوف گردیده است. در این تحقیق شبیه سازی فرآیند تولید این ماده در برج تقطیر واکنشی بکمک نرم افزارهای اصلی مهندسی شیمی ارائه خواهد شد.

نتیجه گیری:
در این تحقیق فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر در ستون پرکن با در نظر گرفتن مدل تعادلی شبیه سازی شده است. همانطور که مشاهده شد در شبیهسازی این فرآیند واکنش برگشتپذیر تعریف شده و نتایج نسبتا” دقیقی بدست آمده است. این واکنش در فاز مایع انجام شده و از تأثیرات آن در فیلم انتقال مایع صرفنظر گردیده است. ارزیابی های بعمل آمده نشان می دهد که اگر اطلاعات سینتیکی واکنش قابلیت تعریف در پیش راکتور فرآیند (Plug) را پیدا کند در خروجی از برج تقطیر واکنشی به میزان محصول مطلوب یعنی kmol/hr 230 دست خواهیم یافت.
در ادامه لازم بذکر است نتایج بدست آمـده از پروفایلهـای دمـا، درصـد مـولی در فـاز مـایع و بخـار، فـاکتور جداسازی، فراریت نسبی مواد و هیدرولیک برج در فصل پنجم بصورت کاملی ارائه گردیده است. بـا توجـه بـهاینکه شبیه سازی در برج پرشده انجام می گیرد، نتایج مربوط به پرکنها قابل توجه است. همچنین بـدلیل بررسـی قابلیـت هـای نـرم افـزار هـایAspen وHysys ایـن فرآینـد در هـر دو نـرم افـزار شبیه سازی شده که نتایج بدست آمده از نرم افزارAspen از مقبولیت بیشتری برخـوردار بـوده و بـا واقعیـتسازگاری بیشتری دارد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چکيده

مقدمه ……… ٢

فصل اول: …………………. ٣

تعريف مسئله …. ٣

١- فصل اول تعريف مسئله ……….. ۴
1-1- ھدف …………. ۵
1-2- پيشينه اجمالی تحقيق ……….. ۶
1-3- روش کاروآرايش پايان نامه ……….. ٧

فصل دوم ……………….. ٨

مروری برمفاھيم وتاريخچه کنترل پيش بين، تطبيقی وچندمتغيره …………………. ٨

٢- مروری برمفاھيم وتاريخچه کنترل پيش بين، تطبيقی وچندمتغيره ……………… ٩
٢-١- کنترل پيش بين …………………….. ٩
2-1-1- تاريخچه …………………. ٩
2-1-2- معرفي كنترل پيش بين …………..١٠
٢-٢- کنترل تطبيقی ………………………..15
2-2-1- تاريخچه ……………………… 15
2-2-2- معرفی کنترل تطبيقی …………………………… 16
٢-٣- کنترل چندمتغيره ……………………………………. 16
٢-۴- خلاصه ………………………….. ١٨

فصل سوم: ……………. ١٩

روش شناسايی فازی سيستم ھای چندمتغيره ………………….. ٩١

بااستفاده ازالگوريتمeTS ………………….. ١٩

٣- روش شناسايی فازی سيستم ھای چندمتغيره با استفاده ازالگوريتم eTS ………… ٢٠
٣-١- مدلھای فازی مبتنی برقانون[١٣] ………….. ٢٠
٣-١-١- مدل فازی زبانی ………… ٢١
21 ………….. Takagi-sugenoمدل فازی -٢-١-٣
22 ……….MISO Takagi-Sugenoمدل فازی -٢-٣
24 ………….. MIMO Takagi-Sugenoمدل فازی -٣-٣
25 ٣-۴- شناسايی فازی بااستفاده ازخوشه بندی پتانسيلی
26 ٣-۴-١- الگوريتم خوشه بندی روی خط
29 ٣-۵- مدل اصلاح شده توليدقانون
30 ٣-۶- الگوريتم حداقل مربعات بازگشتی
٣-۶-١- گسترش الگوريتم حداقل مربعات بازگشتی برای سيستم ھای چندمتغيره …………… ٣٠
32 -٣-۶-٢- محاسبه بازگشتی روی خط پارامترھای تالی مدل eTS
33 ٣-۶-٣- روش بازگشتی برای آموزش روی خط مدل eTS
٣-٧- خلاصه …………………. ٣٥

فصل چھارم: ………………….. 35

آناليزتداخل سيستم ھای غيرخطی چندمتغيره بااستفاده ازروش شناسايی eTS …..ا……. 35

۴- آناليزتداخل سيستم ھای غيرخطی چندمتغيره بااستفاده ازروش شناسايی eTS ………. ٣٧
۴-١- مدلسازی سيستم غيرخطی چندورودی – چندخروجی بااستفاده ازeTS ……….ا……….. ٣٧
36 ۴-٢- معيارآرايه بھره نسبی
37 ۴-٣- معيارآرايه بھره نسبی برای مدل فازی چندمتغيره
۴-۴- آرايه بھره نرماليزه شده نسبی ………………….. 40
۴-۵- معيارآرايه بھره نرماليزه شده نسبی برای مدل فازی چندمتغيره ………… ٤٤
۴-۶- دکوپله سازی سيستم چندمتغيره …………………… ۴۵
۴-٧- روشھای طراحی دکوپله ساز ………………….47
۴٧ …………….. Wangروش -١-٧-۴
۴٩ ……………… Nardfeldt روش -٢-٧-۴
٥٣ ………………….. Tavakoli روش -٣-٧-۴
۴-٧-۴- روش دکوپله سازی معکوس …………….. ۵۴
۴-٨- خلاصه ………………. ۵۵
فصل پنجم : ……………….. ۵۶

کنترل پيش بين برج تقطيربااستفاده ازتکنيک شناسايی فازی …………… ۵۶

۵- کنترل پيش بين برج تقطيربااستفاده ازتکنيک شناسايی فازی …………. 57
۵-١- مروری برفرايندبرج تقطير …………… 57
5-2- اصول کارفرايندبرج تقطير ………………… 58
۵-٣- معادلات ديناميکی مدل ……………………….60
۶٢ ……………… Column A -١-٣-۵
۵-۴- آرايش ديناميکی LV ……ا………….62
۵-۴-١- ملاحظات کنترلی……………….. 63
۶۴ …………………. NARXمدل -۵-۵
۵-۶- نتايج حاصله ازکنترل پيش بين برج تقطيربااستفاده ازتکنيک شناسايی فازی ………… ۶۴
مرحله شناسايی روی خط پروسه …………… ۶۴ -١-۶-۵
نتايج شناسايی فازی eTS بدون حضورکنترل کننده …………… ۶۵ -٢-۶-۵
نتايج شناسايی فازی eTS درسيستم حلقه بسته ………. ٧۶ -٣-۶-۵
٧-۵ مرحله جفت گيری حلقه ھاواستخراج مقاديرآرايه بھره نسبی براساس شناسايی فازی برج تقطير ………… ٩۶
٨-۵ مرحله کنترل پيش بين تطبيقی برج تقطير ٧٠

فصل ششم …………. 74
نتيجه گيری وپيشنھادات ………….. ٧٧

۶- نتيجه گيری وپيشنھادات ……………. ۵٧
نتيجه گيری ………………. ۵٧ -١-۶
پيشنھادات ……………۶٧٧٩ -٢-۶

چكيده
دراين پايان نامه كنترل پيش بين تطبيقي سيستم هاي چندمتغيره به صورت روي خط بااستفاده ازتكنيك هاي شناسائي هوشمندتطبيقي بررسي خواهدشدونتايج حاصله برروي مدل عمومي يك برج تقطيردرآرايش ديناميكي L V موردپياده سازي واجراقرارخواهدگرفت.
براي دستيابي به كنترل مطلوب تطبيقي وبرخط سيستم هااستفاده ازروش شناسايي مناسب الزامي است.
عدم وجودمدل دقيق رياضي براي فرايندهاي صنعتي ووجودترم هاي غيرخطي دراكثرسيستم هاي فيزيكي، فازشناسائي رادرپروتكل هاي كنترلي حائزاهميت فراوان ساخته است. لذادراين پايان نامه شناسائي فازي سيستمهاي غيرخطي چندمتغيره براساس مدل فازي Takagi-sugeno درفازشناسائي سيستم بررسي شده وبه كارگرفته مي شود.دراين پايان نامه سيستم غيرخطي چندمتغيره ابتدابااستفاده ازالگوريتم eTS مدلسازي مي شودوسپس تداخل سيستم چندمتغيره حول يك نقطه كاري خاص، براساس روش آرايه بهره نسبي استخراج مي گردد. علاوه برروش آرايه بهره نسبي يك روش جديدآناليز تداخل باتوجه به داده هاي هردوحالت ماندگاروگذرامعرفي گشته وبراي سيستم هاي گسسته نيزگسترش داده شده است. دراين روش كه آرايه بهره نرماليزه شده نسبي نام دارد، ازانتگرال خطابه عنوان معياري كه ويژگي هاي ديناميكي تابع تبديل رادربرمي گيرد، استفاده مي كنيم. چراكه ممكن است ورودي پروسه، همه ي بازه هاي فركانسي رادربربگيرد. ازاين روارزيابي ازكل ديناميك سيستم نيازاست تابرخي فركانس هاي خاص. علاوه براين چون براي دستيابي به خطاي حالت ماندگارصفردرپروسه هاي كنترل بازگشتي يك ترم انتگرالي درتابع تبديل سيستم گنجانده مي شود. لذااين معياربه خوبي ديناميك خروجي سيستم راپوشش مي دهد.
درادامه چندين روش مختلف دكوپله سازي سيستم هاي چندمتغيره موردبررسي قرارگرفته است ويك روش دكوپله سازي مناسب وكاربردي درصنعت معرفي مي گردد. اين روندبراي كاهش تداخل حلقه هاوجفت گيري مناسب ورودي- خروجي براي اعمال فازكنترل استفاده مي گردد.
به دليل مزاياي زيادكنترل كننده پيش بين نسبت به سايرروش هاي كنترل كلاسيك وهمينطوربديع بودن اعمال اين كنترل كننده بصورت تطبيقي وبرخط به همراه اين روش شناسايي هوشمندغيرخطي، درصنعت ومخصوصابراي سيستم هاي چندمتغيره، كنترل پيش بين تطبيقي بصورت برخط درمرحله كنترل استفاده گرديده است.
نهايتاروش ارائه شده برروي مدل عمومي يك برج تقطيردرآرايش ديناميكي L V، به كارگرفته شده است.

مقدمه:
براي دستيابي به كنترل مطلوب تطبيقي وبرخط سيستم هااستفاده ازروش شناسايي مناسب الزامي است.
عدم وجودمدل دقيق رياضي براي فرايندهاي صنعتي ووجودترم هاي غيرخطي دراكثرسيستم هاي فيزيكي، فازشناسائي رادرپروتكل هاي كنترلي حائزاهميت فراوان ساخته است. لذادراين پايان نامه شناسائي فازي سيستمهاي غيرخطي چندمتغيره براساس مدل فازي Takagi-sugeno درفازشناسائي سيستم بررسي شده وبه كارگرفته مي شود.
درحالت برخط تمام داده هارادرابتداي پروسه آموزش دراختيارنداريم، بنابراين آموزش مدل فازي TS بايدبااولين نمونه داده شروع شود. دراين شرايط ساختارمدل درابتدادردست نيست وبه صورت تدريجي درخلال پروسه شناسايي تكامل مي يابد. آموزش پيوسته وبرخط مدل TS، برپايه روش دسته بندي بازگشتي غيرتكرارشونده بناشده است، كه قسمت مقدم راتخمين مي زندوالگوريتم حداقل مربعات بازگشتي پارامترهاي زيرمدل هاي خطي تالي رامحاسبه مي كند. دراين روش، ساختارمدل درابتداشناخته شده نيست ودرطي پروسه شناسايي تكامل مي يابد. (قابل ذكراست كه اين تكامل بسيارآهسته ترازتكامل پارامترهاي مدل صورت مي گيرد. درمدل eTS پتانسيل داده جديدبراي به هنگام كردن پايگاه قوانين، استفاده مي شود. دراين الگوريتم داده هاي پرت هيچگونه شانسي براي اينكه به عنوان مركزقانون انتخاب شوند، ندارند. دليل اين مسئله روش خاص تعريف مراكزقانون است. اين مسئله بسيارمهم است كه آموزش بدون هيچ گونه دانش اوليه ازسيستم وفقط بااستفاده ازاولين داده آغازمي شود. اين ويژگي جالب توجه كاربرداين شيوه رادربسياري ازسيستم هاي تطبيقي سودمندمي سازد.
به دليل مزاياي زيادكنترل كننده پيش بين نسبت به سايرروش هاي كنترل كلاسيك وهمينطوربديع بودن اعمال اين كنترل كننده بصورت تطبيقي وبرخط به همراه اين روش شناسايي هوشمندغيرخطي، درصنعت ومخصوصابراي سيستم هاي چندمتغيره، كنترل پيش بين تطبيقي بصورت برخط درمرحله كنترل استفاده گرديده است.

نتيجه گيري
دراين پايان نامه كنترل پيش بين تطبيقي سيستم هاي چندمتغيره به صورت روي خط ، بااستفاده ازتكنيك هاي شناسائي هوشمندتطبيقي موردبررسي قرارگرفت ونتايج حاصله برروي مدل عمومي برج تقطيردرآرايش ديناميكي L V پياده سازي واجراگشت.
باتوجه به اينكه اكثرپروسه هادرطبيعت داراي ساختارغيرخطي وهمينطورچندمتغيره هستندوهمچنين مدل دقيق رياضي دربيشترموارددردسترس نيست، كنترل چنين سيستم هايي به طوريكه مشخصات مطلوب حلقه بسته رابرآورده سازد، امري مشكل مي باشد. دربررسي هاي انجام گرفته مشخص شدكه طراحي براي اين فرايندنيزبه دليل طبيعت غيرخطي وچندمتغيره آن وتداخل بين حلقه هاامري ساده نمي باشد. براي اين منظوراستفاده ازروش شناسايي هوشمندتطبيقي وهمچنين روشهايي براي اندازه گيري تداخل حلقه هاوكاهش آن، براي كنترل چنين پروسه اي الزامي است.
لذاازروش شناسائي فازي eTS استفاده نموديم. آموزش روي خط بااولين داده شروع مي شود .دراين شرايط، ساختارمدل درابتداشناخته شده نيست ودرطول پروسه شناسايي به صورت تدريجي تكامل مي يابد. ساختارمدل توسط روش خوشه بندي پتانسيلي درطي پروسه آموزش تكامل مي يابدوپارامترهاي قسمت تالي توسط روش حداقل مربعات بازگشتي تخمين زده مي شود. اين مسئله كه آموزش بدون هيچ داده اوليه وتنهابااولين داده آغازمي شود، حائزاهميت است. اين ويژگي قابل توجه، كاربرداين شيوه رادربسياري ازسيستم هاي تطبيقي سودمندمي سازد. درادامه الگوريتم اصلي به گونه اي اصلاح شده است كه بتواندنرخ توليدقانون مخصوصادرآغازپروسه آموزش را، كنترل كندكه باعث كاهش تعدادقانون مي شود. اين اصلاح باعث مي شودكه الگوريتم درشرايط اوليه بااحتياط بيشتري قانون رااضافه كند.
سپس هنگاميكه اطلاعات بيشتري بدست آمدوپروسه شناسايي پيشرفت كرد، به حالت اوليه اش برمي گرددوهمانندالگوريتم اصلي عمل مي كند.
سپس براي اندازه گيري ميزان تداخل حلقه هابرمبناي معيارآرايه بهره نسبي ومعيارجديدآرايه بهره نرماليزه شده نسبي به استخراج اين مقاديرازروش شناسايي چندمتغيره فازي پرداختيم. روش جديد آرايه بهره نرماليزه شده نسبي به دليل اينكه هردوي اطلاعات حالت ماندگاروگذراي سيستم رابراي اندازه گيري ميزان تداخل درنظرمي گيرد، لذاازاين لحاظ بدليل اعمال كردن رفتارديناميكي سيستم درمحاسبات آن نسبت به روش آرايه بهره نسبي داراي مزيت است. اين روش علاوه براين داراي محاسبات كمتروساده تربوده، نيازبه استفاده ازهرگونه كنترل كننده درخلال اندازه گيري تداخل نداردوسادگي ساختاروسهولت فهم وكاربردآن براي مهندسين وكاركنان استفاده ازاين روش رابراي حوزه صنعت امكان پذيرساخته است. تنهامحدوديتي كه براي استفاده ازاين روش وجوددارد، اين است كه نيازبه مدل دقيقي ازسيستم مي باشدوبراي كاربرددرمواردي كه مدلي ازسيستم دردسترس نيست ونيازبه اعمال روش هاي شناسايي براي تخمين مدل سيستم مخصوصابه صورت برخط مي باشد، محاسبات زيادي دارد.
ازآنجائيكه تمامي مراحل به صورت برخط صورت گرفته ودانش اوليه اي ازسيستم دردسترس نمي باشد، پروسه آموزش، همگرائي پارامترهاودسترسي به كنترل مطلوب به صورت تدريجي صورت گرفته است.
لذادرزمانهاي اوليه ميزان خطابيشتربوده ولي اين ميزان به تدريج كاهش قابل ملاحظه اي دارد. به طوريكه نتايج همگرايي پارامترهاواعتبارسنجي مدل وهمچنين نتايج خوب بدست آمده درمرحله كنترل براي يك سيستم صنعتي دلالت برموفقيت روشهاي تلفيقي اعمال شده دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت