شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:181
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
-۱-۱هدف از تحقیق ۴
-۲-۱پیشینۀ تحقیق ۵
۴-۱مزایای فرآیند تقطیر واکنشی ۶
۵-۱معیارهای استفاده از فرآیند تقطیر واکنشی در تولید مواد ۱۰
۶-۱کاربردهای فرآیند تقطیر واکنشی ۱۲
۱-۶-۱تولید TAMEو اترها ۱۳
۲-۶-۱آبدهی به الفینها ۱۳
۳-۶-۱آبگیری از الکلها ۱۳
۴-۶-۱الکیلاسیون بنزن ۱۳
۵-۶-۱واکنشهای الکیلاسیون ۱۳
۶-۶-۱واکنش تراکمی آلدول ۱۳
۷-۶-۱استری شدن و هیدرولیز ۱۳
۸-۶-۱هیدرولیز اپوکسیدها ۱۳
۹-۶-۱الیگومریزاسیون الفینها ۱۳
۱۰-۶-۱هیدروژناسیون ۱۳
۱۱-۶-۱افزایش الکلها و آلدئیدها ۱۳
۱۲-۶-۱افزایش آمینها به کتونها ۱۳
۱۳-۶-۱تولید نایلون ۶و۱۴ ۶۷
۱۴-۶-۱سایر واکنشها ۱۴
۷-۱ملاحظات مکانیکی برجهای تقطیر واکنشی ۱۵
۸-۱برجهای پرشده کاتالیستی تقطیر واکنشی ۱۶
۹-۱پیچیدگیهای فرآیند تقطیر واکنشی ۲۱
۱۰-۱طراحی مفهومی ۲۳ RD
فصل دوم
۱-۲مدلسازی برجهای تقطیر ۲۸
۲-۲مقایسه میان مدلهای تعادلی و غیرتعادلی ۳۲
فصل سوم
۱-۳مدلسازی تعادلی مرحلهای پایا ۳۷
۲-۳مدلسازی غیرتعادلی مرحلهای پایا ۴۰
۴۹ Design mode -1-2-3
۱-۱-۲-۳روش کسر طغیان ۵۰
۳-۳نامگذاری ۵۳
فصل چهارم
۱-۴استفاده از اترها ۵۶
-۲-۴مطالعات تئوری و آزمایشگاهی صورت گرفته ۵۸
-۳-۴شرح فرآیند ۶۰
-۴-۴سینتیک و ترمودینامیک واکنش ۶۰
۵-۴اصول طراحی مفهومی سیستم تولید TAMEاز طریق تقطیر واکنشی ۶۳
۶۴ pre-reactor استفاده از یک۶-۴
۷-۴فشار عملیاتی ۶۵
۸-۴مکان منطقه واکنشی ۶۷۸
۹-۴نسبت واکنشگرها و منطقه ورود خوراک ۶۸
۱۰-۴میزان کاتالیست ۶۹
۱۱-۴تعداد مراحل تئوری ۷۱
۱۲-۴ارتفاع بخش واکنشی و قطر برج ۷۳
۱۳-۴نسبت جریان برگشتی ۷۴
۱۴-۴ارتفاع واقعی سینیها / پرکنها ۷۵
۱۵-۴فرآیند تحت بررسی: تولید ترشیو آمیل متیل اتر ۷۶
۱-۱۵-۴واکنشهای اصلی و فرعی صورت گرفته در تولید ۷۷ TAME
۲-۱۵-۴تشریح سینتیک و ترمودینامیک واکنش های اصلی و جانبی ۷۸
۳-۱۵-۴اصول و فرضیات مسأله ۸۵
۴-۱۵-۴کاربرد اصولی طراحی ارائه شده ۸۹
فصل پنجم
۱-۵مقدمه ۹۴
۲-۵معادلات مدلسازی تعادلی ستون پرکن ۹۴
۳-۵معادلات مدلسازی غیرتعادلی ستون پرکن ۹۵
۴-۵فرضیات بکار رفته جهت شبیهسازی فرآیند ۹۶
۵-۵مشخصات ستون پرکن ۹۷
۶-۵شبیهسازی تعادلی ۱۰۰ Rad frac
۱-۶-۵شبیهسازی با نرمافزار – Aspen Plusحالت اول  ۱۰۰
۲-۶-۵شبیهسازی با نرمافزار – Aspen Plusحالت دوم  ۱۱۴
۳-۶-۵شبیهسازی با نرمافزار ۱۱۶ Hysys
-۷-۵نامگذاری ۱۲۲
فصل ششم۹
۱-۶نتیجه گیری ۱۲۵
۲-۶پیشنهادات ۱۲۶
منابع و ماخذ
منابع ۱۲۸

چکیده

امروزه فرآیند تقطیر واکنشی به علت مزایای غیر قابل انکار آن، بـسیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. تحقیقی که در پیش روی شماست مدلسازی و شـبیه سـازی فرآینـد تقطیـر واکنـشی را مـورد بررسـی قـرار می دهد. در این پروژه مدلسازی برجهای تقطیر از دو منظر مختلف و کاربردی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی دیدگاه مدل سازی تعادلی ستونهای تقطیر است که بر پایۀ وجود تعادل ترمودینامیکی در هر مرحله می باشد و دیگری دیدگاه غیر تعادلی است که از فرض تعادل مرحله ای استفاده نکرده و اثر انتقال جرم، انرژی و حرارت را پایه مدلسازی خود قرار می دهد.  در مرحله بعد اصول طراحی مفهومی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر به عنوان سیستم تحت یررسی استخراج شده و از اطلاعات بدست آمده از طراحی مفهومی جهت شبیه سازی تولید این ماده توسط دو نرم افزار کاربردی Aspen plus 11.1 و Hysys 3.0.1 استفاده شده که در نهایت نتایج بدست آمده از این شبیه سازی در فصل پنجم ارائه شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که نرم افزار Aspen جهت شبیه سازی فرآیندهای تقطیر چند جزئی از قابلیت های بالاتری برخوردار بوده و همگرایی اعداد با دقت بهتری صورت پذیرفته است.

مقدمه

موضوع پایان نامه حاضر، تحقیق در یکی از زمینه های ناشناخته فرایند تقطیر واکنشی است. این فرآیند همانطور که از نامش پیداست عبارتست از انجام همزمان دو فرآینـد واکـنش شـیمیایی و جداسـازی بکمـکتقطیر در یک ستون. روش تقطیر واکنشی مخصوصا” برای رده وسیعی از واکنش هـای گرمـازا در فـاز مـایع دارای مزایایی نظیر، محدود نبودن میزان تبدیل واکنش کنندگان به تعادل شیمیایی، کـاهش حجـم و تعـداد تجهیزات فرآیندی مورد نیاز، کاهش میزان مصرف انرژی بخاطر استفاده از گرمـای واکـنش در عمـل تقطیـر،افزایش گزینش گری فرآینـد بخـاطر خـروج مـداوم محـصول از محـیط واکـنش و سـهولت کنتـرل سیـستم می باشد. یکی از کاربردهای فرآیند تقطیر واکنشی تولید اترهایی نظیر ترشری آمیل متیل اتر می باشد. این ماده بعد از MTBE به دلیل خواص خوب خود به عنوان یکی از مهمترین افزودنی ها به بنزین موتور جهت خوش سوزی استفاده میشود. در سالهای اخیر بدلیل کمبود خوراک ۴C جهت تولید MTBE توجه محققین به استفاده از برش ۵C خروجی از واحدهای FCC مجتمع ها جهت تولید ترشری آمیل متیل اتر معطوف گردیده است. در این تحقیق شبیه سازی فرآیند تولید این ماده در برج تقطیر واکنشی بکمک نرم افزارهای اصلی مهندسی شیمی ارائه خواهد شد.

نتیجه گیری:
در این تحقیق فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر در ستون پرکن با در نظر گرفتن مدل تعادلی شبیه سازی شده است. همانطور که مشاهده شد در شبیهسازی این فرآیند واکنش برگشتپذیر تعریف شده و نتایج نسبتا” دقیقی بدست آمده است. این واکنش در فاز مایع انجام شده و از تأثیرات آن در فیلم انتقال مایع صرفنظر گردیده است. ارزیابی های بعمل آمده نشان می دهد که اگر اطلاعات سینتیکی واکنش قابلیت تعریف در پیش راکتور فرآیند (Plug) را پیدا کند در خروجی از برج تقطیر واکنشی به میزان محصول مطلوب یعنی kmol/hr 230 دست خواهیم یافت.
در ادامه لازم بذکر است نتایج بدست آمـده از پروفایلهـای دمـا، درصـد مـولی در فـاز مـایع و بخـار، فـاکتور جداسازی، فراریت نسبی مواد و هیدرولیک برج در فصل پنجم بصورت کاملی ارائه گردیده است. بـا توجـه بـهاینکه شبیه سازی در برج پرشده انجام می گیرد، نتایج مربوط به پرکنها قابل توجه است. همچنین بـدلیل بررسـی قابلیـت هـای نـرم افـزار هـایAspen وHysys ایـن فرآینـد در هـر دو نـرم افـزار شبیه سازی شده که نتایج بدست آمده از نرم افزارAspen از مقبولیت بیشتری برخـوردار بـوده و بـا واقعیـتسازگاری بیشتری دارد.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط

شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی – شیمی

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شبیه سازی فرآیند تولید ترشری آمیل متیل اتر از طریق تقطیر واکنشی – شیمی

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده

مقدمه ……… ٢

فصل اول: …………………. ٣

تعریف مسئله …. ٣

١- فصل اول تعریف مسئله ……….. ۴
۱-۱- ھدف …………. ۵
۱-۲- پیشینه اجمالی تحقیق ……….. ۶
۱-۳- روش کاروآرایش پایان نامه ……….. ٧

فصل دوم ……………….. ٨

مروری برمفاھیم وتاریخچه کنترل پیش بین، تطبیقی وچندمتغیره …………………. ٨

٢- مروری برمفاھیم وتاریخچه کنترل پیش بین، تطبیقی وچندمتغیره ……………… ٩
٢-١- کنترل پیش بین …………………….. ٩
۲-۱-۱- تاریخچه …………………. ٩
۲-۱-۲- معرفی کنترل پیش بین …………..١٠
٢-٢- کنترل تطبیقی ………………………..۱۵
۲-۲-۱- تاریخچه ……………………… ۱۵
۲-۲-۲- معرفی کنترل تطبیقی …………………………… ۱۶
٢-٣- کنترل چندمتغیره ……………………………………. ۱۶
٢-۴- خلاصه ………………………….. ١٨

فصل سوم: ……………. ١٩

روش شناسایی فازی سیستم ھای چندمتغیره ………………….. ٩١

بااستفاده ازالگوریتمeTS ………………….. ١٩

٣- روش شناسایی فازی سیستم ھای چندمتغیره با استفاده ازالگوریتم eTS ………… ٢٠
٣-١- مدلھای فازی مبتنی برقانون[١٣] ………….. ٢٠
٣-١-١- مدل فازی زبانی ………… ٢١
۲۱ ………….. Takagi-sugenoمدل فازی -٢-١-٣
۲۲ ……….MISO Takagi-Sugenoمدل فازی -٢-٣
۲۴ ………….. MIMO Takagi-Sugenoمدل فازی -٣-٣
۲۵ ٣-۴- شناسایی فازی بااستفاده ازخوشه بندی پتانسیلی
۲۶ ٣-۴-١- الگوریتم خوشه بندی روی خط
۲۹ ٣-۵- مدل اصلاح شده تولیدقانون
۳۰ ٣-۶- الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی
٣-۶-١- گسترش الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی برای سیستم ھای چندمتغیره …………… ٣٠
۳۲ -٣-۶-٢- محاسبه بازگشتی روی خط پارامترھای تالی مدل eTS
۳۳ ٣-۶-٣- روش بازگشتی برای آموزش روی خط مدل eTS
٣-٧- خلاصه …………………. ٣۵

فصل چھارم: ………………….. ۳۵

آنالیزتداخل سیستم ھای غیرخطی چندمتغیره بااستفاده ازروش شناسایی eTS …..ا……. ۳۵

۴- آنالیزتداخل سیستم ھای غیرخطی چندمتغیره بااستفاده ازروش شناسایی eTS ………. ٣٧
۴-١- مدلسازی سیستم غیرخطی چندورودی – چندخروجی بااستفاده ازeTS ……….ا……….. ٣٧
۳۶ ۴-٢- معیارآرایه بھره نسبی
۳۷ ۴-٣- معیارآرایه بھره نسبی برای مدل فازی چندمتغیره
۴-۴- آرایه بھره نرمالیزه شده نسبی ………………….. ۴۰
۴-۵- معیارآرایه بھره نرمالیزه شده نسبی برای مدل فازی چندمتغیره ………… ۴۴
۴-۶- دکوپله سازی سیستم چندمتغیره …………………… ۴۵
۴-٧- روشھای طراحی دکوپله ساز ………………….۴۷
۴٧ …………….. Wangروش -١-٧-۴
۴٩ ……………… Nardfeldt روش -٢-٧-۴
۵٣ ………………….. Tavakoli روش -٣-٧-۴
۴-٧-۴- روش دکوپله سازی معکوس …………….. ۵۴
۴-٨- خلاصه ………………. ۵۵
فصل پنجم : ……………….. ۵۶

کنترل پیش بین برج تقطیربااستفاده ازتکنیک شناسایی فازی …………… ۵۶

۵- کنترل پیش بین برج تقطیربااستفاده ازتکنیک شناسایی فازی …………. ۵۷
۵-١- مروری برفرایندبرج تقطیر …………… ۵۷
۵-۲- اصول کارفرایندبرج تقطیر ………………… ۵۸
۵-٣- معادلات دینامیکی مدل ……………………….۶۰
۶٢ ……………… Column A -١-٣-۵
۵-۴- آرایش دینامیکی LV ……ا………….۶۲
۵-۴-١- ملاحظات کنترلی……………….. ۶۳
۶۴ …………………. NARXمدل -۵-۵
۵-۶- نتایج حاصله ازکنترل پیش بین برج تقطیربااستفاده ازتکنیک شناسایی فازی ………… ۶۴
مرحله شناسایی روی خط پروسه …………… ۶۴ -١-۶-۵
نتایج شناسایی فازی eTS بدون حضورکنترل کننده …………… ۶۵ -٢-۶-۵
نتایج شناسایی فازی eTS درسیستم حلقه بسته ………. ٧۶ -٣-۶-۵
٧-۵ مرحله جفت گیری حلقه ھاواستخراج مقادیرآرایه بھره نسبی براساس شناسایی فازی برج تقطیر ………… ٩۶
٨-۵ مرحله کنترل پیش بین تطبیقی برج تقطیر ٧٠

فصل ششم …………. ۷۴
نتیجه گیری وپیشنھادات ………….. ٧٧

۶- نتیجه گیری وپیشنھادات ……………. ۵٧
نتیجه گیری ………………. ۵٧ -١-۶
پیشنھادات ……………۶٧٧٩ -٢-۶

چکیده
دراین پایان نامه کنترل پیش بین تطبیقی سیستم های چندمتغیره به صورت روی خط بااستفاده ازتکنیک های شناسائی هوشمندتطبیقی بررسی خواهدشدونتایج حاصله برروی مدل عمومی یک برج تقطیردرآرایش دینامیکی L V موردپیاده سازی واجراقرارخواهدگرفت.
برای دستیابی به کنترل مطلوب تطبیقی وبرخط سیستم هااستفاده ازروش شناسایی مناسب الزامی است.
عدم وجودمدل دقیق ریاضی برای فرایندهای صنعتی ووجودترم های غیرخطی دراکثرسیستم های فیزیکی، فازشناسائی رادرپروتکل های کنترلی حائزاهمیت فراوان ساخته است. لذادراین پایان نامه شناسائی فازی سیستمهای غیرخطی چندمتغیره براساس مدل فازی Takagi-sugeno درفازشناسائی سیستم بررسی شده وبه کارگرفته می شود.دراین پایان نامه سیستم غیرخطی چندمتغیره ابتدابااستفاده ازالگوریتم eTS مدلسازی می شودوسپس تداخل سیستم چندمتغیره حول یک نقطه کاری خاص، براساس روش آرایه بهره نسبی استخراج می گردد. علاوه برروش آرایه بهره نسبی یک روش جدیدآنالیز تداخل باتوجه به داده های هردوحالت ماندگاروگذرامعرفی گشته وبرای سیستم های گسسته نیزگسترش داده شده است. دراین روش که آرایه بهره نرمالیزه شده نسبی نام دارد، ازانتگرال خطابه عنوان معیاری که ویژگی های دینامیکی تابع تبدیل رادربرمی گیرد، استفاده می کنیم. چراکه ممکن است ورودی پروسه، همه ی بازه های فرکانسی رادربربگیرد. ازاین روارزیابی ازکل دینامیک سیستم نیازاست تابرخی فرکانس های خاص. علاوه براین چون برای دستیابی به خطای حالت ماندگارصفردرپروسه های کنترل بازگشتی یک ترم انتگرالی درتابع تبدیل سیستم گنجانده می شود. لذااین معیاربه خوبی دینامیک خروجی سیستم راپوشش می دهد.
درادامه چندین روش مختلف دکوپله سازی سیستم های چندمتغیره موردبررسی قرارگرفته است ویک روش دکوپله سازی مناسب وکاربردی درصنعت معرفی می گردد. این روندبرای کاهش تداخل حلقه هاوجفت گیری مناسب ورودی- خروجی برای اعمال فازکنترل استفاده می گردد.
به دلیل مزایای زیادکنترل کننده پیش بین نسبت به سایرروش های کنترل کلاسیک وهمینطوربدیع بودن اعمال این کنترل کننده بصورت تطبیقی وبرخط به همراه این روش شناسایی هوشمندغیرخطی، درصنعت ومخصوصابرای سیستم های چندمتغیره، کنترل پیش بین تطبیقی بصورت برخط درمرحله کنترل استفاده گردیده است.
نهایتاروش ارائه شده برروی مدل عمومی یک برج تقطیردرآرایش دینامیکی L V، به کارگرفته شده است.

مقدمه:
برای دستیابی به کنترل مطلوب تطبیقی وبرخط سیستم هااستفاده ازروش شناسایی مناسب الزامی است.
عدم وجودمدل دقیق ریاضی برای فرایندهای صنعتی ووجودترم های غیرخطی دراکثرسیستم های فیزیکی، فازشناسائی رادرپروتکل های کنترلی حائزاهمیت فراوان ساخته است. لذادراین پایان نامه شناسائی فازی سیستمهای غیرخطی چندمتغیره براساس مدل فازی Takagi-sugeno درفازشناسائی سیستم بررسی شده وبه کارگرفته می شود.
درحالت برخط تمام داده هارادرابتدای پروسه آموزش دراختیارنداریم، بنابراین آموزش مدل فازی TS بایدبااولین نمونه داده شروع شود. دراین شرایط ساختارمدل درابتدادردست نیست وبه صورت تدریجی درخلال پروسه شناسایی تکامل می یابد. آموزش پیوسته وبرخط مدل TS، برپایه روش دسته بندی بازگشتی غیرتکرارشونده بناشده است، که قسمت مقدم راتخمین می زندوالگوریتم حداقل مربعات بازگشتی پارامترهای زیرمدل های خطی تالی رامحاسبه می کند. دراین روش، ساختارمدل درابتداشناخته شده نیست ودرطی پروسه شناسایی تکامل می یابد. (قابل ذکراست که این تکامل بسیارآهسته ترازتکامل پارامترهای مدل صورت می گیرد. درمدل eTS پتانسیل داده جدیدبرای به هنگام کردن پایگاه قوانین، استفاده می شود. دراین الگوریتم داده های پرت هیچگونه شانسی برای اینکه به عنوان مرکزقانون انتخاب شوند، ندارند. دلیل این مسئله روش خاص تعریف مراکزقانون است. این مسئله بسیارمهم است که آموزش بدون هیچ گونه دانش اولیه ازسیستم وفقط بااستفاده ازاولین داده آغازمی شود. این ویژگی جالب توجه کاربرداین شیوه رادربسیاری ازسیستم های تطبیقی سودمندمی سازد.
به دلیل مزایای زیادکنترل کننده پیش بین نسبت به سایرروش های کنترل کلاسیک وهمینطوربدیع بودن اعمال این کنترل کننده بصورت تطبیقی وبرخط به همراه این روش شناسایی هوشمندغیرخطی، درصنعت ومخصوصابرای سیستم های چندمتغیره، کنترل پیش بین تطبیقی بصورت برخط درمرحله کنترل استفاده گردیده است.

نتیجه گیری
دراین پایان نامه کنترل پیش بین تطبیقی سیستم های چندمتغیره به صورت روی خط ، بااستفاده ازتکنیک های شناسائی هوشمندتطبیقی موردبررسی قرارگرفت ونتایج حاصله برروی مدل عمومی برج تقطیردرآرایش دینامیکی L V پیاده سازی واجراگشت.
باتوجه به اینکه اکثرپروسه هادرطبیعت دارای ساختارغیرخطی وهمینطورچندمتغیره هستندوهمچنین مدل دقیق ریاضی دربیشترموارددردسترس نیست، کنترل چنین سیستم هایی به طوریکه مشخصات مطلوب حلقه بسته رابرآورده سازد، امری مشکل می باشد. دربررسی های انجام گرفته مشخص شدکه طراحی برای این فرایندنیزبه دلیل طبیعت غیرخطی وچندمتغیره آن وتداخل بین حلقه هاامری ساده نمی باشد. برای این منظوراستفاده ازروش شناسایی هوشمندتطبیقی وهمچنین روشهایی برای اندازه گیری تداخل حلقه هاوکاهش آن، برای کنترل چنین پروسه ای الزامی است.
لذاازروش شناسائی فازی eTS استفاده نمودیم. آموزش روی خط بااولین داده شروع می شود .دراین شرایط، ساختارمدل درابتداشناخته شده نیست ودرطول پروسه شناسایی به صورت تدریجی تکامل می یابد. ساختارمدل توسط روش خوشه بندی پتانسیلی درطی پروسه آموزش تکامل می یابدوپارامترهای قسمت تالی توسط روش حداقل مربعات بازگشتی تخمین زده می شود. این مسئله که آموزش بدون هیچ داده اولیه وتنهابااولین داده آغازمی شود، حائزاهمیت است. این ویژگی قابل توجه، کاربرداین شیوه رادربسیاری ازسیستم های تطبیقی سودمندمی سازد. درادامه الگوریتم اصلی به گونه ای اصلاح شده است که بتواندنرخ تولیدقانون مخصوصادرآغازپروسه آموزش را، کنترل کندکه باعث کاهش تعدادقانون می شود. این اصلاح باعث می شودکه الگوریتم درشرایط اولیه بااحتیاط بیشتری قانون رااضافه کند.
سپس هنگامیکه اطلاعات بیشتری بدست آمدوپروسه شناسایی پیشرفت کرد، به حالت اولیه اش برمی گرددوهمانندالگوریتم اصلی عمل می کند.
سپس برای اندازه گیری میزان تداخل حلقه هابرمبنای معیارآرایه بهره نسبی ومعیارجدیدآرایه بهره نرمالیزه شده نسبی به استخراج این مقادیرازروش شناسایی چندمتغیره فازی پرداختیم. روش جدید آرایه بهره نرمالیزه شده نسبی به دلیل اینکه هردوی اطلاعات حالت ماندگاروگذرای سیستم رابرای اندازه گیری میزان تداخل درنظرمی گیرد، لذاازاین لحاظ بدلیل اعمال کردن رفتاردینامیکی سیستم درمحاسبات آن نسبت به روش آرایه بهره نسبی دارای مزیت است. این روش علاوه براین دارای محاسبات کمتروساده تربوده، نیازبه استفاده ازهرگونه کنترل کننده درخلال اندازه گیری تداخل نداردوسادگی ساختاروسهولت فهم وکاربردآن برای مهندسین وکارکنان استفاده ازاین روش رابرای حوزه صنعت امکان پذیرساخته است. تنهامحدودیتی که برای استفاده ازاین روش وجوددارد، این است که نیازبه مدل دقیقی ازسیستم می باشدوبرای کاربرددرمواردی که مدلی ازسیستم دردسترس نیست ونیازبه اعمال روش های شناسایی برای تخمین مدل سیستم مخصوصابه صورت برخط می باشد، محاسبات زیادی دارد.
ازآنجائیکه تمامی مراحل به صورت برخط صورت گرفته ودانش اولیه ای ازسیستم دردسترس نمی باشد، پروسه آموزش، همگرائی پارامترهاودسترسی به کنترل مطلوب به صورت تدریجی صورت گرفته است.
لذادرزمانهای اولیه میزان خطابیشتربوده ولی این میزان به تدریج کاهش قابل ملاحظه ای دارد. به طوریکه نتایج همگرایی پارامترهاواعتبارسنجی مدل وهمچنین نتایج خوب بدست آمده درمرحله کنترل برای یک سیستم صنعتی دلالت برموفقیت روشهای تلفیقی اعمال شده دارد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط