شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی عمران (برنامه ریزی حمل و نقل)
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:131
قالب بندی:pdf غیر قابل ویرایش

نحوه خرید

شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

چکیده:

جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع امـروزی بـر کسـی پوشیده نیست. حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب شده و در واقع شبکه های حمل و نقل با مولفه های مهمی همچون اقتصادامنیت وعدالت اجتمـاعی ارتباط تنگاتنگ دارنـد.درفرآینـد توسـعه اقتصـادی واجتمـاعی کشورهاهمبسـتگی مسـتقیم میـان گسترش حمل ونقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر وجود دارد. به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخـش حمـل و نقـل نیـز افزایش می یابد و به همین دلیل است که توسعه و رشد اقتصادی وابسـته بـه توسـعه بخـش حمـل ونقل است و فعالیتهای حمل و نقل از جمله فعالیتهای اساسی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصاد به حساب می آید. درطی سالهای اخیر رشد ارزش افزوده در بخش حمل ونقل تقریبا” دو برابر رشد متوسط سالیانه تولید ناخالص داخلی کشور طی سـالهای  ۱۳۶۹تـا ۱۳۷۹بـوده اسـت. سـهم ارزش افزوده حمل ونقل در تولید ناخالص داخلی کشور از  ۷/۴درصد در سال  ۶۹به  ۱۰/۴درصد در سال ۷۹رسیده است که بیانگر یک رشد ۴۰درصدی در این دوره می باشد.

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول : کلیات ۳

(۱-۱تعاریف ۴

(۲-۱انواع علایم از نظر نصب ۵

(۱-۲-۱علایم بالاسری ۵

(۲-۲-۱علایم کنسولی ۶

(۳-۱انواع پایه علایم از نظر جنس و شکل مقطع ۷

(۱-۳-۱مقاطع فولادی ۷

(۲-۳-۱مقاطع آلومینیومی ۹

(۳-۳-۱بتن پیش تنیده ۹

۴-۳-۱ ( چوب ۹

فصل دوم : نیروهای وارد به علایم ۱۱

(۱-۲تعاریف ۱۲

(۲-۲انواع بارهای وارد به علایم ۱۳

(۱-۲-۲بار مرده ۱۳

(۲-۲-۲بار زنده ۱۳

(۳-۲-۲بار یخ ۱۳

(۴-۲-۲بار باد ۱۴

(۳-۲ترکیب های بار ۲۳

(۴-۲بارهای طراحی باد روی سازه ۲۵

(۱-۴-۲اعمال نیروها ۲۵

(۲-۴-۲بارهای طراحی برای قسمت های افقی ۲۵

(۳-۴-۲بارهای طراحی برای پایه های عمودی ۲۵

(۴-۴-۲بار نامتقارن باد ۲۷

فصل سوم : کلیات تحلیل و طراحی ۲۸

(۱-۳تعاریف ۲۹

(۲-۳روش طراحی ۲۹

(۳-۳تحلیل سازه ای ۲۹

(۴-۳انواع تکیه گاه علایم از نظر طراحی ۳۰

(۱-۴-۳تکیه گاه کنسولی عمودی (پایه) ۳۰

(۲-۴-۳تکیه گاه افقی(عضو منفرد یا خرپا) ۳۰

(۵-۳اثرات ثانویه ۳۰

فصل چهارم : طراحی فولادی ۳۲

(۱-۴تعاریف ۳۳

(۲-۴مصالح فولادی ۳۳

(۳-۴کمانش موضعی ۳۳

(۱-۳-۴طبقه بندی مقاطع فولادی ۳۳

(۲-۳-۴نسبت عرض به ضخامت برای مقاطع لوله ای گرد و چند وجهی ۳۴

(۳-۳-۴نسبت عرض به ضخامت برای مقاطع غیر لوله ای فشاری ۳۴

(۴-۴تنش های خمشی مجاز برای پایه های لوله ای گرد و یا چند وجهی ۳۵

(۵-۴تنش های خمشی مجاز برای مقاطع  tشکل و ناودانی ۳۷

(۱-۵-۴خمش حول محور قوی ۳۸

(۲-۵-۴خمش حول محور ضعیف ۳۹

(۶-۴تنش مجاز خمشی برای میله های توپر با مقطع گرد و چهارگوش ۴۰

(۷-۴تنش مجاز کششی ۴۰

(۱-۷-۴تعیین سطح ۴۱ A

(۲-۷-۴حد لاغری ۴۲

(۸-۴تنش فشاری مجاز ۴۲

(۱-۸-۴اعضاء خرپا در حالت فشاری ۴۳

(۹-۴تنش برشی مجاز ۴۳

(۱-۹-۴پایه های لوله ای گرد ۴۳

(۲-۹-۴پایه های لوله ای چند وجهی ۴۳

(۳-۹-۴مقاطع دیگر ۴۴

(۱۰-۴تنش های ترکیبی ۴۴

(۱-۱۰-۴پایه های کنسولی عمودی ۴۴

(۲-۱۰-۴مقاطع دیگر ۴۵

(۱۱-۴جزییات طراحی ۴۵

(۱-۱۱-۴حداقل ضخامت ۴۶

(۲-۱۱-۴رواداری ابعاد ۴۶

(۳-۱۱-۴اتصال وصله ای لغزنده در محل ۴۹

(۱۲-۴اتصال های جوشی ۴۹

(۱-۱۲-۴وصله های جوشی پیرامونی ۴۹

(۲-۱۲-۴جوش های درزطولی ۴۹

(۳-۱۲-۴جوش اتصال پایه به صفحه زیر ستون ۵۰

(۱۳-۴میله های مهاری ۵۰

(۱-۱۳-۴انواع میله مهاری ۵۱

(۲-۱۳-۴مصالح میله مهاری ۵۱

(۳-۱۳-۴مبانی طراحی ۵۱

(۴-۱۳-۴تنش های مجاز میله های مهاری ۵۲

(۵-۱۳-۴ضوابط مهاری ۵۲

(۶-۱۳-۴سایر ملاحظات ۵۳

فصل پنجم : طراحی بتن پیش تنیده ۵۶

(۱-۵تعاریف ۵۷

(۲-۵مصالح ۵۸

(۳-۵طراحی ۵۸

(۱-۳-۵روش طراحی ۵۸

(۲-۳-۵مقاومت بتن ۵۸

(۴-۵تنش های مجاز ۵۸

(۱-۴-۵تنش های مجاز بتن ۵۸

۲-۴-۵ میله های کششی (تاندون ها) ۵۸

(۵-۵اتلاف پیش تنش ۵۹

(۶-۵مقاومت ها ۶۰

(۱-۶-۵مقاومت خمشی طراحی ۶۰

(۲-۶-۵مقاومت برشی طراحی ۶۰

(۳-۶-۵مقاومت پیچشی طراحی ۶۱

(۴-۶-۵ترکیب برش و پیچش ۶۲

(۷ -۵سیم بافته شده پیش تنیدگی ۶۲

(۱-۷ -۵طول مهاری ۶۳

(۲-۷ -۵طول انتقال ۶۳

(۸-۵دوام ۶۳

(۱-۸-۵پوشش بتن ۶۳

(۹-۵رواداری های تولید ۶۴

فصل ششم : شرایط بهره برداری ۶۵

(۱-۶تعاریف ۶۶

(۲-۶تغییر شکل ۶۶

(۱-۲-۶تکیه گاه و پایه های علایم بالاسری ۶۶

(۲-۲-۶تکیه گاه بالاسری کنسولی ۶۶

(۳-۲-۶ارتعاشات ۶۷

(۳-۶خیز منفی ۶۸

فصل هفتم : طراحی خستگی ۷۰

(۱-۷تعاریف ۷۱

(۲-۷انواع سازه ها ۷۱

(۳-۷ضوابط طراحی ۷۱

(۴-۷ضرایب اهمیت خستگی ۷۱

(۵-۷بارهای طراحی خستگی ۸۲

(۱-۵-۷تندباد شلاقی ۸۲

(۲-۵-۷تندباد طبیعی ۸۳

(۳-۵-۷تندباد ناشی از عبور کامیون ۸۳

فصل هشتم : پایه های شکست پذیر ۸۵

(۱-۸تعاریف ۸۶

(۲-۸طراحی پایه های شکست پذیر ۸۶

(۳-۸عملکرد سازه ای ۸۷

(۴-۸عملکرد دینامیکی ۸۷

(۱-۴-۸ضوابط ارزیابی آزمایش ضربه ۸۸

(۲-۴-۸ارزیابی تحلیلی آزمایش های ضربه ۸۸

(۳-۴-۸سایر شرایط ۸۹

(۵-۸شرایط دوام ۹۰

(۶-۸مکانیزم های شکست پذیری ۹۰

(۱-۶-۸شکست پذیری صفحه لغزنده ۹۱

پیوست : بررسی وضعیت موجود طراحی و اجرای پایه علائم در کشور ۱۰۰

منابع و ماخذ ۱۱۶

فهرست منابع فارسی ۱۱۶

فهرست منابع لاتین ۱۱۷

سایت های اطلاع رسانی ۱۱۷

چکیده انگلیسی ۱۱۸

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط