شناسایی مشکلات بندر شهید رجایی در رویارویی با ترافیک روزافزون کانتینر و ارائه راهحل هایی برای بهبود آن – راه و ترابری

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی راه و ترابری
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:348
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

شناسایی مشکلات بندر شهید رجایی در رویارویی با ترافیک روزافزون کانتینر و ارائه راهحل هایی برای بهبود آن – راه و ترابری

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

چکیده…………………١٧

مقدمه……………١٨

تعریف مفاهیم…………..١٩

١- تعریف مسئله…………….٢٣
١-١- بیان مسئله مورد نظر تحقیق………..٢٣
١-٢- ضرورت انجام تحقیق…..٢۴
١-٣- مفروضات و اصول…………..٢۵
١-۴- خلاصه فصول تحقیق…………………٢٧
۲- مروری بر ادبیات تحقیق و کلیات……………٣١
۲-۱- مقدمه………..٣١
۲-۲- حمل و نقل ترکیبی و پایانههای کانتینری…………٣٢
۲-۳- طرحهای جامع پیشین بنادر بازرگانی کشور…………..٣٨
٢-۴-کلیات……………۴١
۲-۴-۱- بنادر بازرگانی ایران………..۴١
۲-۴-۲- ترافیک کلی بنادر کشور…………..۴٢
۲-۴-۳- عملکرد بنادر در ترافیک بینالمللی…….۴٣
۲-۴-۴- تقسیم ترافیک…………….۴۴
۲-۴-۵- سهم بنادر از این فعالیتها……………۴۵
۲-۴-۵-۱- بازرگانی بینالمللی (واردات- صادرات)…………..۴۵
۲-۴-۵-۲- ترانزیت کالا……………۴٨
۲-۴-۵-۳- فعالیت کابوتاژ…………….۴٩
٢-۴-۶- ترافیک کانتینری بنادر کشور از دیدگاه کلان……..۴٩
٢-۴-۶-١- رشد ترافیک کانتینری در بنادر ایران…………۵٠
٢-۴-۶-٢-کانتینرهای پر و خالی……………..۵١
۲-۴-۶-۳- تناژ کانتینرها………………۵٢
۲-۴-۶-۴- توزیع کانتینرهای ‘٢٠ و’۴٠………….۵٣
۲-۴-۷- زمان انتظار و زمان سرویس در بندر رجایی…………..۵۴
۲-۴-۸- دلایل توقف زیاد برخی از کشتیها در کنار اسکله………….۵۶

٢-۴-٨-١- عوامل بیرونی…………..۵۶
٢-۴-٨-٢- عوامل درونی……………۵٧
٢-۵- کانتینر در حمل و نقل ترکیبی و تجهیزات پایانههای کانتینری………۶٠
۲-۳-۱- کانتینر و انواع آن……….۶٠
۲-۳-۱-۱- جنس، اندازه و کاربرد کانتینر………………………۶٠
۲-۳-۱-۲- کانتینر مخصوص حمل کالای متفرقه……………..۶٢
۲-۳-۱-۳- کانتینر حرارتی………………۶٢
۲-۳-۱-۴- کانتینر مخصوص……………….۶٢
۲-۳-۲- مزایای استفاده از کانتینر……………….۶۴
۲-۳-۲-۱- کاهش زمان توقف کشتی برای تخلیه و بارگیری کالا……..۶۴
۲-۳-۲-۲- افزایش بازدهی ظرفیتی کشتی…………….۶۴
۲-۳-۲-۳- امکان بهره برداری بیشتر از امکانات بالقوه بنادر………………….۶۴
۲-۳-۲-۴- صرفه جویی در هزینه های بسته بندی کالا……………….۶۵
۲-۳-۲-۵- حفاظت از کالا…………………۶۵
۲-۳-۲-۶- افزایش ضریب ایمنی برای سالم رساندن کالا به مقصد………..۶۶
۲-۳-۲-۷- جلوگیری از سرقت های احتمالی در مسیر حمل و نقل……….۶۶
۲-۳-۲-۸- صرفه جویی در پرداخت هزینه بیمه حمل و نقل کالا……..۶٧
۲-۳-۳- اهم معایب حمل و نقل کانتینری……………..۶٨
۲-۳-۳-۱- نیاز به سرمایه گذاری سنگین…………۶٨
۲-۳-۳-۲- توازن بین واردات وصادرت……………۶٨
۲-۳-۳-۳- تناسب بین ابعاد کالا و کانتینر…………….۶٩
۲-۳-۳-۴- هزینه های جنبی………………..۶٩
۲-۳-۳-۵- وابستگی به قوانین بینالمللی…………..۶٩
۲-۳-۴- تاریخچه حمل و نقل ترکیبی…………..٧١
۲-۳-۴-۱- تعاریف………………٧۴
۱- حمل و نقل چندوجهی……………٧۴
۲- حمل و نقل بین وجهی………………٧۵
۳- حمل و نقل مرکب……………٧۵
۴- مفهوم بین وجهی بودن ………..٧۶
۵- فعالیت ترکیبی…………..٧۶
۲-۳-۴-۲- سیستم های حمل و نقل ترکیبی…………….٧٨
۱- کلیات………..٧٨
۲- جریان بار و تبادلات اطلاعات در سیستمهای حمل و نقل ترکیبی……….٨٢
۲-۳-۵- انواع پایانههای بار………٨۴

٢-۵-۶- پایانه های ترکیبی……………..٨۵
٢-۵-۶-١- پایانه ترکیبی دریایی…………٨۵
۱- بارگیری و تخلیه………٨۶
۲- انبار………….٨٩

تجهیزات انتقال کانتینر…………..٨٩
• سیستم های چند تریلری……………..٨٩
• واگن های هدایت اتوماتیک……٩٠
• شاتل های غیرموتوری دوسویه با کفی فعال…………..٩٢
• حملکننده گهوارهای…………..٩٣

تجهیزات موجود برای عملیات انبار کردن…………..٩۴

٣- عملیات ترکیبی……….٩٧

جاده………………….٩٨

ریل………………………..٩٩

۴- سیستم مدیریت اطلاعات………………………..٩٩

مدیریت پایانه های کانتینری (نرم افزار مدیریتی)…………٩٩

٣- بررسی وضع موجود بندر شهید رجایی و مقایسه تطبیقی آن با بنادر جبلعلی و سلاله……………١٠۴
٣-١- مقدمه……………١٠۴
۳-۱-۱- بنادر هاب…………..١٠۴
۳-۱-۲- مگاپورتها…………….١٠۵
۳-۱-۳- تعریف بندر اصلی……………١٠۵
۳-۱-۳-۱- فعالیتهای یک بندر اصلی………………..١٠۵
۳-۱-۳-۲- دسترسیهای بندر و امکان توسعه اقتصادی…………..١٠۶
۳-۱-۳-۳- شاخصهای رقابتی بنادر اصلی………………١٠٧
٣-٢- بندر شهید رجایی………..١٠٨
۳-۲-۱- مقدمه………………١٠٨
۳-۲-۲- نامهای قبلی بندر شهید رجایی………….١٠٨
۳-۲-۳- موقعیت جغرافیایی……….١٠٩
۳-۲-۴- جمعیت……….١٠٩
۳-۲-۵- آب و هوا……….١٠٩
۳-۲-۶- اطلاعات کلی……………….١٠٩
۳-۲-۷- پایانه کانتینر شماره ١ بندر……….١١٠
٣-٢-٧-١- تسهیلات موجود در پایانه……….١١١
۳-۲-۸- پایانه کانتینر شماره ٢ بندر………………١١٢
۳-۲-۹- پایانههای خصوصی………..١١٢

٣-٢-١٠- گردش کار پایانه کانتینر بندر شهید رجایی………١١٢
۳-۲-۱۰-۱- چگونگی انجام عملیات……………….١١٣
۳-۲-۱۰-۲- مراحل ورود کانتینر از مرز آبی و تحویل نهایی آن به صاحب کالا………….١١۴
۳-۲-۱۰-۳- درخواست پهلوگیری کشتی از طرف شرکت کشتیرانی و اقدام به پهلودهی کشتی………١١۵
۳-۲-۱۰-۴- اداره امور دریایی……….١١۵
۳-۲-۱۰-۵- اداره امور کانتینر……………١١۵
۳-۲-۱۰-۶- وظایف دفتر برنامه ریزی………١١۶
۳-۲-۱۰-۷- وظایف ممیزی پایانه کانتینر……………….١١٧
۳-۲-۱۰-۸- وظایف ممیزی کل……….١١٨
۳-۲-۱۰-۹- وظایف دفتر پایانه کانتینر………………..١١٨
۳-۲-۱۰-۱۰- مسئولیت قسمت دفتر کل انبارها……….١١٨
۳-۲-۱۰-۱۱- مسئولیت انبار CFS………………١١٩
۳-۲-۱۰-۱۲- دلیل اصلی ترافیک کار در انبار CFS……………١٢٠
٣-٣- بندر جبل علی……………١٢٢
۳-۳-۱- علت سرمایهگذاری بالا در این بندر…………….١٢٢
۳-۳-۲- امکانات بندر…………….١٢۴
۳-۳-۳- عملکرد بندر…………١٢۴
۳-۳-۴- تأسیسات و تجهیزات بندر……………..١٢۶
۳-۳-۵- خدمات بندری………….١٢٧
۳-۳-۶- خدمات رفاهی………..١٢٨
۳-۳-۷- خدمات دریایی…………١٢٨
۳-۳-۸- خدمات فنی و مهندسی…………………..١٢٨
۳-۳-۸-۱- برنامههای موجود تا سال ٢٠٢٠……………١٢٩
۳-۳-۸-۲- جمع بندی……………١٢٩
٣-٣-٩- ساعات کاری پایانه کانتینر……….١٢٩
٣-۴- بندر سلاله عمان………….١٣١
۳-۴-۱- کلیات……….١٣١
۳-۴-۲- حجم سرمایهگذاری………..١٣١
۳-۴-۳- عملیات بندر سلاله………١٣٢
۳-۴-۴- تأسیسات و تجهیزات بندر…………….١٣٢
۳-۴-۵- خدمات بندری……..١٣٣
۳-۵- ارزیابی تاثیر بندری مانند جبل علی بر بنادر جنوبی ایران……………١٣٣
۳-۶- ضعفهای بنادر ایران در مقایسه با هاب پورتهای منطقه………١٣۴
۴- متدولوژی تحقیق………………….١٣٧

۴-١- تئوری صف…………١۴٠
۴-١-١- مقدمه…………١۴٠
۴-١-٢- مفاهیم اساسی در نظریه صف……………..١۴١
۴-١-٢-١- مشتری………….١۴١
۴-١-٢-٢- سرویس دهنده……………١۴١
۴-١-٢-٣- نرخ ورود……………١۴٢
۴-١-٢-۴- نرخ ارائه سرویس……..١۴٢
۴-١-٣- فرضیات در تئوری صف………١۴٣
۴-١-۴- فاکتورهای آماری در نظریه صف…………….١۴۵
۴-١-۴-١- فاکتور یا ضریب استفاده از سیستم……..١۴۵
۴-١-۴-٢- زمان انتظار، زمان تلف شده در سیستم، متوسط طول صف، متوسط افراد درون سیستم….١۴۵
۴-١-۵- شبیه سازی سرویسدهی به کشتیهای کانتینری وارده به بندر با استفاده از نظریه صف………..١۴٨
۴-١-۵-١- مشتری و نرخ ورود آن…………١۴٨
۴-١-۵-٢- سرویسدهنده و نرخ ارائه سرویس………….١۴٨
۴-١-۶- تجزیه و تحلیل شبیهسازی……………….١۴٩
۴-٢- شبیهسازی مونت کارلو…………….١۵١
۴-٢-١- دلیل عدم استفاده از شبیهسازی مونت کارلو……………………١۵٧
۴-٣- خروجیهای مدل…………..١۵٧
۵- پردازش اطلاعات……………١۶٠
۵-١- مقدمه……………١۶٠
۵-٢-کنترل همخوانی توزیع دادهها با فرضیات تئوری صف……………..١۶١
۵-۲-۱- ١۶١……ا………………Chi-Square آزمون
۵-۲-۲- جدول مقایسهای آزمون کای برای نرخ ورود کشتیها به بندر………….١۶٢
۵-۲-۳- جدول مقایسهای آزمون کای برای نرخ ارائه سرویس به کشتیها……..١۶٢
۵-۳- رابطه میان نرخ ارائه سرویس و تعداد گنتری کرینها………….١۶٨
۵-۴- ایجاد مدل صف……………..١٧٠
۵-۵- سناریوهای مطلوب برای بهبود وضع فعلی و آتی……………..١٧١
۵-۶- ظرفیت بندر شهید رجایی…………١٧٣
۵-۶-۱- زمان سرویس و زمان انتظار……………١٧٣
۵-۶-۲- روش ارزیابی ظرفیت اسکلهها……..١٧۴
۵-۶-۳- تخمین ظرفیت موردنیاز جهت محوطه کانتینری در حال وآینده……………….١٧۶
۵-۷- نتایج مدل صف…………..١٧٩
۵-۷-۱- سناریوی١: بهبود وضع فعلی با افزودن یک اسکله…………….١٧٩
۵-۷-۲- سناریوی ٢: بهبود وضع موجود با افزایش نرخ ارائه سرویس……….١٨١

۵-٧-٣- سناریوی ٣: افزایش تعداد اسکلهها با ثابت ماندن نرخ ارائه سرویس…………………١٨۴
۵-۷-۴- سناریوی ۴: افزایش تعداد اسکلهها با ارتقاء نرخ ارائه سرویس به ٨,٠ (۵,٢ گنتری به ازای هر پست اسکله)……………١٨۶
۵-۷-۵- سناریوی ۵: افزایش تعداد اسکلهها با ارتقاء نرخ ارائه سرویس به ٩۶,٠ (٣ گنتری به ازای هر پست اسکله)……………..١٨٨

۶- نتایج و ارائه پیشنهادها……………١٩٣
۶-۱- نتایج کلی حاصل از تحقیق…………١٩٣
۶-۲- خلاصه نتایج مدل و محاسبه ظرفیت اسکلههای بندر و محوطه کانتینری………….١٩۴
۶-۲-۱- بهبود وضع موجود سرویسدهی به کشتیها………….١٩۴
۶-۲-۲- بهبود وضع آتی سرویسدهی به کشتیها…………….١٩۴
۶-۲-۳- خلاصه نتایج محاسبه ظرفیت اسکلههای بندر………..١٩۴
۶-۲-۴- خلاصه نتایج محاسبه محوطه کانتینری مورد نیاز بندر…………..١٩۵
۶-٣- ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود روند فعالیتهای ستادی و عملیاتی…………١٩۶
۶-۳-۱- خلاصه اشکالات موجود در سرویس دهی به کانتینر………..١٩۶
۶-۳-۲- ضعفهای بنادر ایران در مقایسه با هاب پورتهای منطقه…………..١٩٧
۶-۳-۳- پیشنهادهایی برای بهبود روال ستادی و اسنادی………….١٩٧
۶-۳-۳-۱- اقدامات درون سازمانی………..١٩٨
۶-۳-۳-۲- اقدامات برون سازمانی……….١٩٩
۱- وظایف گمرک…………١٩٩
۲- وظایف خطوط کشتیرانی داخلی……………………١٩٩
۳- حمل کنندگان جادهای…………..٢٠٠
۴- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران………٢٠٠
۵- بانکها……..٢٠١
۶-٣-٣-٣- فرصتها و راهحلهای پیشرو…………….٢٠١
۶-۴- پیشنهادهایی برای سایر محققین……………..٢٠٢
۶-۴-۱- نکات قابل توجه سایر محققان…………٢٠٢
۶-۴-۲- پیشنهادهایی به واحد آمار و اطلاع رسانی سازمان بنادر………..٢٠٣
فهرست منابع و مراجع…………..٢٠۵

فارسی…………………….٢٠۵

لاتین………………٢٠٧

وبسایتهای مورد استفاده………….٢٠٩

پیوستها………………..٢١٠

١- خلاصه طرح جامع بنادر بازرگانی کشور-١٣٨٣، طرح نو اندیشان – گروه مشاور بندر هامبورگ……………..٢١١
۲- آمار کشتیهای کانتینری وارده به بندر شهید رجایی در سال ١٣٨٣……….٢۴١
۳- آمار عملیات حمل و نقل کانتینری بندر شهید رجایی طی ۶ سال گذشته……………٢٧١
۴- آمار عملکرد کل بنادر بازرگانی کشور طی ۶ سال گذشته، کلیه شناورها………٢٧۴
٢٧٧………….ABSTRACT

چکیده
یکی از مسائل با اهمیتی که با توجه به رشد روزافزون ترافیک کانتینری در منطقه خاور میانه و ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، توجه به زیر ساختهای مورد نیاز پایانه کانتینر بندر شهید رجایی به منظـور  پهلودهی مناسب به کشتیهای کانتینری وارده به این پایانه در سال افق طرح (١٣٩۴) است. از ایـن رو بـا بررسی تئوری های مختلف سرانجام مدل صف بعنوان گزینه مطرح مورد توجه قرار گرفت. بـرای اسـتفاده از این تئوری میبایست آمار دقیق نرخ ورود کشتیها و نیز نرخ ارائه سرویس توسط سرورهای بندر (پستهای  کانتینری و گنتری کرینها) استخراج می شد. از این رو آمار سال ١٣٨٣ برای کلیـه کـشتیهـا استحـصال گردید. در گام دوم فرضیات تئوری صف در رابطه با توزیع آنها مورد توجه قرار گرفت و نتایج کاملا مناسبی حاصل شدند. پس از حصول اطمینان در خصوص مطلوبیت تئوری صف مدل وضع موجود ایجاد گردید کـه  نتایجی منطبق با واقعیت از آن دریافت شد. پس از آن با استفاده از نرخ ورود کشتیها که در طـرح جـامع بنادر بازرگانی کشور پیشبینی شده بود و نیز تعریف سناریوهای متعدد در رابطه با نرخ ارائه سـرویس، هـم پیشنهادهایی در خصوص اصلاح وضع موجود ارائه شدند و هم برای آینده تعداد اسکلهها و گنتریهای مورد  نیاز پیش بینی گردید . از سوی دیگر به علت اهمیت تخمینی درست از ظرفیت اسکلههـای کـانتینری بنـدر رجایی، با استفاده از نتایج حاصل عملکرد اسکلهها در وضع موجود و نیز بهرهگیری از مفـاهیم مـورد توجـه کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ، ظرفیت اسکلهها در دو حد اشغال زیاد و کم مورد محاسـبه قرار گرفتند . در همین راستا با بهرهگیری از فرمولهای مورد استفاده توسط موسسه همکار یهای مـشترک ژاپن٣ مساحت مورد نیاز برای پایانه کانتینر ی نیز در دو وضع موجود و آتی پیشبینی گردید . در نهایـت بـا انجام مطا لعه تطبیقی کاملی بین بندر رجایی ایران، جبلعلی امارات و سلاله عمان راهحلهـایی بـرای رفـع تنگناهای بندر رجایی در خصوص ترافیک کانتینر نیز ارائه شـدند کـه ایـن راهحـل هـا از دو دیـدگاه درونسازمانی و خارج سازمانی مطرح میباشند.

مقدمه
امروزه با رشد روزافزون صنعت حمل و نقل کانتینری در جهان و معرفی کشتیهای غول پیکر کانتینربر  در این عرصه و نیز واقع شدن کشور عزیزمان ایران در موقعیتی استراتژیک مـابین سـه قـاره آسـیا، اروپـا و آفریقا، تجهیز هر چه بهتر بنادر کشور برای بهرهگیری از این فرصت طلایی، ضـروری بـه نظـر مـیرسـد . از  سوی دیگر بایستی به این نکته ظریف نیز توجه کرد که، تنها دارا بـودن بنـادری مجهـز بـرای جـذب ایـن ترافیک کافی نخواهد بود بلکه این امر مهم شرط لازم بوده و توجه به مسائلی همچون پسکرانههای بنادر و نحوه ارتباط آنها با بنادر (خطوط ارتباطی )، نزدیکی به بازار مصرف یا تولید، رقابتی کردن فعالیتهای بندری و کاهش سطح تعرفهها، تسهیل روندهای گمرکی و حذف مقررات دست و پاگیر و بالاخره تلاش در جذب و  حفظ هر چه بهتر مشتریان و استفاده از تمامی فرصتهای موجود نیز از اهمیت زیادی برخوردار اسـت . لـذا در این مجموعه با توجه به گستردگی موضوع مورد تحقیق تلاش شده است تا علاوه بر اشاره بـه مـشکلات ملموس موجود در روندهای فعلی اداری و اسنادی و ارائه راهحلهـایی بـرای آنهـا بـا بهـرهگیـری از نظـرات خبرگان و نیز انجام مطالعه تطبیقی موردی، تمرکز بیشتر بر بعد فنی قضیه و علی الخصوص توانمندیهـا و کمبودهای بندر رجایی به عنوان مهمترین بندر کانتینری کشور در سرویسدهی به کشتیهـای کـانتینری بشود، چون که سرویسدهی مناسب به کشتیهای ورود ی و بدون اتلاف زمان میتوانـد تـا حـد ز یـادی در حفظ آنها برای سالها ی آت ی و همچنین جذب مشتریان د یگر م وثر باشد . از این رو با استخراج کلیه اطلاعات  مربوط به کشتیهای حامل کانتینر وارده به بندر طی سـال ۱۳۸۳، اعـم از تـاریخ و سـاعت ورود بـه بنـدر، پهلوگیری به اسکله، جدا شدن از اسکله و ترک بندر، پس از کنترل فرضیات تئوری صف و حصول اطمینان از قابل استفاده بودن این نظریه برای مدل کردن روند فعلی سرویسدهی به کـ شتیهـای وا رده (مـشتریان )  توسط اسکله ها (سرورها)، مدلی از نحوه سرویسدهی فعلی به کشتیهای وارده بـه بنـدر سـاخته شـد و در نهایت با اجرای مدل برای سال طرح (١٣٩۴) وضعیتهای مختلف و متفاوتی تعریف شدند و نتـایج جـالبینیز حاصل گردید.

نتایج و ارائه پیشنهادها
۶-١- نتایج کلی حاصل از تحقیق
پس از انجام کلیه تحق یقات و بررسیهای لازم در خصوص تعداد اسکلههای مورد نیاز بندر شهید رجایی  جهت ارائه سرویس مناسب به کشتیهای کانت ینری که در سالهای آتی وارده این بندر میشوند و نیز ا یجـاد مدلی منطبق بر شرایط واقعی بندر، نتایج بسیار جالبی حاصل شدند که اهم آنها به قرار زیرند:
۱- روند فعلی توسعه بندر شهید رجا یی، مبتن ی بر اصول فنی بهره برداری و عملیات بنـادر بـوده و سـیر  مناسبی را طی میکند و نتایج تحقیق حاضر نیز بخوبی نشاندهنده این امر میباشد.
۲- برا ی سالها ی آت ی با یستی به فکر افزایش طول پستهای اسکلههای بندر باشیم، زیرا با افزایش میزان  حضور ک شتیهای پاناماکس و پست پاناماکس در بندر، ن یاز به تخص یص طول بیـ شتر اسـکله وجـود خواهـدداشت.
۳- توجه به پیشنیازهای تغ ییر کاربر ی اسکله های غ یـ ر کـانتینری (١۴ تـا ١٨) بنـدر بـه اسـکله هـایی  کانتینری. با توجه به موقعیت مناسب این اسکلهها که در ورودی ترمینال کانتینر بندر واقع شدهاند، میتوان  به بهتر ین نحو ار آنها استفاده نمود، ل یکن ضرورت تجهیز ا ین اسکله ها به گنتریکرین بـر طبـق محاسـبات  بعمل آمده، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
۴- نیاز به لایروبی حوضچه شماره ١ در آینده نزد یک. چرا که بواسطه تغییر ترک یـ ب تراف یـ ک و بزرگتـر شدن ابعاد کشتیهای وارده به ترمینال، بهره مندی از عمق آبخور بیشتر در پای اسکله ها در جذب کـشتی- های خطی و بزرگ منطقه، از اهمیت خاصی برای ترمینال برخوردار خواهد بود.
۵- ارائه سرویس مناسب به کشتیهای پاناماکس و پست پاناماکس وارده به بندر و اولو یت دهـی بـالا بـهاین شناورها. البته لازم به ذکر است که موارد فوقالذکر حاصل از ایجاد مدل و مطالعات و بررسیهای انجام گرفته در این خصوص م یباشد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی بندر شهید رجایی با بنادر جبل علی امـارات و سـلالهعمان در ادامه در بخش ۶-٣ مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۶-٢- خلاصه نتایج مدل و محاسبه ظرفیت اسکلههای بندر و محوطه کانتینری  در نهایت به منظور بهبود وضع فعلی و آتی بندر ۶-٢-١- بهبود وضع موجود سرویسدهی به کشتیها  سناریوی ١: تجهیز اسکله پنجم به ٢ گنتری کرین (۵ اسکله ٢۵٠ متری هر یک دارای ٢ گنت) سناریوی ۲: تجهیز ۴ اسکله موجود به ۵,٢ گنتری کرین (۴ اسکله ٢۵٠ متری هر یک دارای ۵,٢ گنت)

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

آخرین مطالب

مطالب مرتبط