شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس 1:25000با استفاده از پردازش تصاویر استر – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:101
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس 1:25000با استفاده از پردازش تصاویر استر – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات 3
-1-1شناسایی مناطق امید بخش 4
-1-1-1کاربرد سنجش از دور در شناسایی مناطق امید بخش 5
-2-1تعریف مسئله و بیان سوال هاي اصلی تحقیق 6
-3-1سابقه و ضرورت انجام تحقیق 7
-4-1هدف از پروژه 7
-5-1سازماندهی پایان نامه 8
فصل دوم : اصول سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهوارهاي 9
-1-2مقدمه 10
-2-2تعریف سنجش از دور 10
-3-2مهمترین قابلیتها و مزایاي دادههاي سنجش از دور 10
-4-2کاربردهاي مهم سنجش از دور 11
-5-2انرژي الکترومغناطیس 11
-6-2فعل و انفعال انرژي در اتمسفر 12
-1-6-2جذب اتمسفري 12
-2-6-2پراکنش )پخش( اتمسفري 12ز
-1-2-6-2پراکنش انتخابی 13
-2-2-6-2پراکنش غیرانتخابی 14
-7-2فعل و انفعال انرژي در سطح زمین 14
-8-2تفسیر رقومی اطلاعات ماهوارهاي 15
-9-2پیشپردازش 16
-10-2بارزسازي تصویر 16
-1-10-2بسط تباین 16
-2-10-2تعدیل خطی هیستوگرام 17
-3-10-2فیلترگذاري 18
-4-10-2محاسبات تصویري 20
-1-4-10-2تفریق تصاویر 20
-2-4-10-2تقسیم تصاویر 20
-5-10-2تبدیل مؤلفههاي اصلی 21
-11-2طبقهبندي 21
-12-2روشهاي طبقهبندي نظارتنشده و نظارتشده 22
-1-12-2روش طبقهبندي نظارت نشده 22
-2-12-2روش طبقه بندي نظارت شده 23
-1 -2-12-2عملیات میدانی و انتخاب مناطق آموزشی نمونه 23
-2 -2-12-2مرحله تمرینی 24
-13-2الگوریتمهاي طبقهبندي 25
-1-13-2الگوریتمهاي طبقهبندي نظارتشده 25
-1-1-13-2طبقهبندي کوتاهترین فاصله 25
-2-1-13-2طبقهبندي بیشترین شباهت )حداکثر احتمال( 25ح
-2-13-2الگوریتمهاي طبقهبندي نظارتنشده 27
27 Iso Data Clustering – روش1-2-13-2
28 K Means Clustering – روش2-2-13-2
-14-2پسپردازشهاي طبقهبندي 28
فصل سوم : منطقه مورد مطالعه 29
-1-3موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 30
-1-1-3موقعیت جغرافیایی و راههاي دسترسی منطقه مورد مطالعه 30
-2-3زمینشناسی منطقه مورد مطالعه 30
-1-2-3پالئوزوئیک 32
32 Cam 1 -سازند لالون1-1-2-3
32 Cam m -سازند میلا2-1-2-3
-3-1-2-3سازند پادها 32
-4-1-2-3واحد سنگی هم ارز سازند خوش ییلاق 33 Ds,shkh
-5-1-2-3سازند مبارك 33
-6-1-2-3سازند دورود 33 Psd
-7-1-2-3واحد سنگی هم ارز سازند روته ونسن 34 PIr.n
-2-2-2-3سازند شمشک 35
-3-2-2-3سازند دلیچاي 36 Jd
-4-2-2-3سازند لار 36
-3-2-3کواترنر 37
37 Pft – واحد1-3-2-3
-3-3گسل هاي منطقه مورد مطالعه 38
فصل چهارم : بازدید، طراحی شبکه نمونه برداري و برداشت نمونه هاي رسوبات رودخانه اي39
-1-4مقدمه40
-2-4نمونه برداري رسوبات رودخانه اي 40
-3-4بازدید، پیمایش هاي صحرایی و نمونه برداري 41
-1-3-4روش طراحی 41
-2-3-4تعداد نمونه ها 42
-3-3-4عملیات صحرایی نمونه برداري 44
-4-4آماده سازي، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه و نتایج آنالیز 44
فصل پنجم : پردازش تصاویر Asterمنطقه و استخراج مناطق امیدبخش 47
-1-5مقدمه48
-2-5پرتوسنج حرارتی تابشی و بازتابشی فضابرد پیشرفته 48 Aster
-3-5مختصري در مورد نرمافزار 51 ENVI
-4-5موزائیک و آمادهسازي تصاویر ASTERمنطقه مورد مطالعه 52
-5-5ایجاد زیرمجموعه مکانی منطقه مطالعاتی از کل دادههاي 53 ASTER
-6-5تشخیص واحدهاي سنگی و لیتولوژیکی سنگ میزبان 60
-7-5تجزیه و تحلیل مؤلفههاي اصلی 61
-9-5طبقهبندي نظارتشده 64
-1-9-5طبقهبندي با استفاده از واحدهاي بوکسیت کنترلشده در مرحله پیمایش صحرایی64
فصل ششم : پردازش تصویر ماهوارهاي منطقه بر اساس نتایج آنالیز نمونهها 67ي
-1-6مقدمه68
-2-6تشریح نمونه هاي حائز اهمیت با توجه به نتایج آنالیز 68
-1-2-6نمونه هاي داراي پتانسیل برداشت شده از آبراهههاي منطقه 68
-1-2-2-6مهمترین نمونههاي برداشت شده با توجه به نتایج آنالیز 69
-3-6پردازش تصاویر ماهواره اي باتوجه به نتایج آنالیز نمونه ها 69
-1-3-6طبقهبندي نظارتشده با استفاده از اندیس شناخته شده 69
-2-3-6اعمال فیلترینگ جهت شناسایی عوارض خطی 70
-3-3-6تجزیه و تحلیل روي خطواره هاي منطقه 72
-4-3-6ترکیب نقشهها و مدل پیشبینی مناطق امیدبخش 74
فصل هفتم : تلفیق، نتیجهگیري و پیشنهادات 76
-1-7مقدمه 77
-2-7تلفیق نتایج و ارائه نقشه پیشبینی مناطق امیدبخش در اولویت 77
-3-7نتیجهگیري 78
-4-7پیشنهادات 79
-1-4-7مطالعات ژئوشیمیائی در سایر نقاط منطقه مورد مطالعه 79
-1-1-4-7نمونه برداري 79
-2-1-4-7تجزیه و تحلیل و پردازش نتایج حاصل از آنالیز و مطالعه نمونه ها 80
-3-1-4-7کنترل آنومالی ها 80
-2-4-7اکتشاف مقدماتی در مناطق امیدبخش معرفی شده 80
فهرست منابع فارسی 82
فهرست منابع لاتین 84
چکیده انگلیسی 86

چکیده
تهیه نقشه پتانسیل کانی سازي فرآیندي است که در آن ابتدا بر اساس ویژگی هاي زمینشناسی و اطلاعات موجود، مناطق داراي پتانسیل براي وجود ذخایر معدنی تعیین می شوند. در مرحله بعد، قسمت هایی از مناطق مورد اکتشاف بر اساس شواهد حاصل از نقشههاي زمین شناسی، برداشت هاي ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و نیز موقعیت اندیسهاي شناخته شده معدنی، براي مراحل تفصیلیتر اکتشاف انتخاب شده و در نهایت نقشهاي تهیه میشود که نشان دهنده مناطق داراي پتانسیل و در اولویت براي وجود ذخایر معدنی میباشد. از آنجایی که عملیات اکتشافی در شرایط ریسک پذیر و سرمایه بر انجام می شود، یکی از اهداف برنامه هاي اکتشافی، انتخاب بهینه مناطق امید بخش و کوچک نمودن محدوده مورد مطالعه به منظور پی جویی ماده مورد اکتشاف است. یکی از راههاي دسترسی به هدف فوق، استفاده از بررسی هاي سنجش از دور و به طور خاص استفاده از روش هاي شناسایی الگو در این روش خاص است که به دلیل نیاز به دقت و صحت بالاي نتایج حاصله، استفاده از الگوریتم هاي قدرتمند و با خطاي کم، ضروري به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر استفاده از معیارهاي مختلف اکتشافی در شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی درق سبزوار می باشد.
شناسایی الگو در اکتشاف کانسارها بر مدل سازي اندیس هاي شناخته شده از یک ماده معدنی استوار است و می تواند بر اساس ویژگی هاي استخراج شده از نمونه هاي آموزشی مناطق مشابهی را معرفی نماید. بنابراین در مطالعه حاضر پس از جمع آوري اطلاعات بررسیهاي اولیه منطقه و استفاده از برداشت ژئوشیمیایی انجام شده در منطقه مورد مطالعه، با در نظر گرفتن نمونه هاي آنومال به عنوان نمونه هاي آموزشی، اجراي طبقه بندي نظارت شده و سایر پردازش لازم بر روي تصاویر ماهواره اي و در نهایت تلفیق نتایج حاصل از کلیه بررسی ها، 20منطقه امید بخش به ترتیب الویت و به صورت یک نقشه معرفی شده است.

مقدمه
اکتشاف کانسارها، فرآیندي مرحله اي بوده که در مقیاس کوچک و در منطقه اي وسیع آغاز شده، سپس به مناطق کوچک تبدیل میشود و سرانجام پس از اجراي مطالعات تفضیلی اب انتخاب محل هـایی بـراي حفاري به منظور دست یافتن به ذخایر معدنی پنهان پایان میپذیرد. شناسایی مناطق امید بخش اولیـه، نخستین گام در اکتشافات مقدماتی است که در آن از روش هاي گوناگونی مانند روش هـاي ژئـوفیزیکی )مغناطیس سنجی و (…، ژئوشیمیایی )نمونه بـرداري از رسـوبات رودخانـه اي و … (، سیـستم اطلاعـات جغرافیایی و … استفاده می شود. علم سنجش از دور یکی از روش هاي نوینی است که می تواند جــهت شناسایی مناطق امید بخش در مقیاس ناحیه اي در کنار لایه هاي اطلاعاتی دیگر به کارگرفته شود و بـا دقت و سرعت بالاي خود، هزینه هاي مربوطه را تا حد امکان کاهش دهد.

نتیجه گیري
با بررسیهاي انجام شده توسط روشهاي مختلـف در فـصلهـاي قبـل و همچنـین بـا توجـه بـه نقـشه امیدبخش شکل شماره ،1-7نتایج زیر قابل استنتاج است.
همانطور که در شکل 1-7مشخص است 20منطقه امیدبخش معرفی شده است. این مناطق به ترتیـب اولویت در زیر آورده شده اند:
منطقه : 1با توجه به اینکه در این منطقه بر اساس تحلیل هاي صورت گرفته، 3معیار فاصله مناسـب از گسل) 120تا 160متر (، طبقه بندي نظارت شده و پردازش تصویر ) ASTERزونهاي داراي بوکسیت( همدیگر را تأیید میکنند و داراي نقاط مشترك میباشند، در اولویت اول قرار میگیرد.
مناطق 4 ،3 ،2و : 5به دلیل وجود دارا بودن مناطق امید بخش کمتر در الویت دوم قرار گرفتند.
مناطق 6ال :20به دلیل معرفی تنها یک نقطه امید بخش در الویت سوم قرار گرفتند

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت