شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰با استفاده از پردازش تصاویر استر – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:101
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی محدوده درق سبزوار در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰با استفاده از پردازش تصاویر استر – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول : کلیات ۳
-۱-۱شناسایی مناطق امید بخش ۴
-۱-۱-۱کاربرد سنجش از دور در شناسایی مناطق امید بخش ۵
-۲-۱تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق ۶
-۳-۱سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۷
-۴-۱هدف از پروژه ۷
-۵-۱سازماندهی پایان نامه ۸
فصل دوم : اصول سنجش از دور و پردازش تصاویر ماهوارهای ۹
-۱-۲مقدمه ۱۰
-۲-۲تعریف سنجش از دور ۱۰
-۳-۲مهمترین قابلیتها و مزایای دادههای سنجش از دور ۱۰
-۴-۲کاربردهای مهم سنجش از دور ۱۱
-۵-۲انرژی الکترومغناطیس ۱۱
-۶-۲فعل و انفعال انرژی در اتمسفر ۱۲
-۱-۶-۲جذب اتمسفری ۱۲
-۲-۶-۲پراکنش )پخش( اتمسفری ۱۲ز
-۱-۲-۶-۲پراکنش انتخابی ۱۳
-۲-۲-۶-۲پراکنش غیرانتخابی ۱۴
-۷-۲فعل و انفعال انرژی در سطح زمین ۱۴
-۸-۲تفسیر رقومی اطلاعات ماهوارهای ۱۵
-۹-۲پیشپردازش ۱۶
-۱۰-۲بارزسازی تصویر ۱۶
-۱-۱۰-۲بسط تباین ۱۶
-۲-۱۰-۲تعدیل خطی هیستوگرام ۱۷
-۳-۱۰-۲فیلترگذاری ۱۸
-۴-۱۰-۲محاسبات تصویری ۲۰
-۱-۴-۱۰-۲تفریق تصاویر ۲۰
-۲-۴-۱۰-۲تقسیم تصاویر ۲۰
-۵-۱۰-۲تبدیل مؤلفههای اصلی ۲۱
-۱۱-۲طبقهبندی ۲۱
-۱۲-۲روشهای طبقهبندی نظارتنشده و نظارتشده ۲۲
-۱-۱۲-۲روش طبقهبندی نظارت نشده ۲۲
-۲-۱۲-۲روش طبقه بندی نظارت شده ۲۳
-۱ -۲-۱۲-۲عملیات میدانی و انتخاب مناطق آموزشی نمونه ۲۳
-۲ -۲-۱۲-۲مرحله تمرینی ۲۴
-۱۳-۲الگوریتمهای طبقهبندی ۲۵
-۱-۱۳-۲الگوریتمهای طبقهبندی نظارتشده ۲۵
-۱-۱-۱۳-۲طبقهبندی کوتاهترین فاصله ۲۵
-۲-۱-۱۳-۲طبقهبندی بیشترین شباهت )حداکثر احتمال( ۲۵ح
-۲-۱۳-۲الگوریتمهای طبقهبندی نظارتنشده ۲۷
۲۷ Iso Data Clustering – روش۱-۲-۱۳-۲
۲۸ K Means Clustering – روش۲-۲-۱۳-۲
-۱۴-۲پسپردازشهای طبقهبندی ۲۸
فصل سوم : منطقه مورد مطالعه ۲۹
-۱-۳موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ۳۰
-۱-۱-۳موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی منطقه مورد مطالعه ۳۰
-۲-۳زمینشناسی منطقه مورد مطالعه ۳۰
-۱-۲-۳پالئوزوئیک ۳۲
۳۲ Cam 1 -سازند لالون۱-۱-۲-۳
۳۲ Cam m -سازند میلا۲-۱-۲-۳
-۳-۱-۲-۳سازند پادها ۳۲
-۴-۱-۲-۳واحد سنگی هم ارز سازند خوش ییلاق ۳۳ Ds,shkh
-۵-۱-۲-۳سازند مبارک ۳۳
-۶-۱-۲-۳سازند دورود ۳۳ Psd
-۷-۱-۲-۳واحد سنگی هم ارز سازند روته ونسن ۳۴ PIr.n
-۲-۲-۲-۳سازند شمشک ۳۵
-۳-۲-۲-۳سازند دلیچای ۳۶ Jd
-۴-۲-۲-۳سازند لار ۳۶
-۳-۲-۳کواترنر ۳۷
۳۷ Pft – واحد۱-۳-۲-۳
-۳-۳گسل های منطقه مورد مطالعه ۳۸
فصل چهارم : بازدید، طراحی شبکه نمونه برداری و برداشت نمونه های رسوبات رودخانه ای۳۹
-۱-۴مقدمه۴۰
-۲-۴نمونه برداری رسوبات رودخانه ای ۴۰
-۳-۴بازدید، پیمایش های صحرایی و نمونه برداری ۴۱
-۱-۳-۴روش طراحی ۴۱
-۲-۳-۴تعداد نمونه ها ۴۲
-۳-۳-۴عملیات صحرایی نمونه برداری ۴۴
-۴-۴آماده سازی، ارسال نمونه ها به آزمایشگاه و نتایج آنالیز ۴۴
فصل پنجم : پردازش تصاویر Asterمنطقه و استخراج مناطق امیدبخش ۴۷
-۱-۵مقدمه۴۸
-۲-۵پرتوسنج حرارتی تابشی و بازتابشی فضابرد پیشرفته ۴۸ Aster
-۳-۵مختصری در مورد نرمافزار ۵۱ ENVI
-۴-۵موزائیک و آمادهسازی تصاویر ASTERمنطقه مورد مطالعه ۵۲
-۵-۵ایجاد زیرمجموعه مکانی منطقه مطالعاتی از کل دادههای ۵۳ ASTER
-۶-۵تشخیص واحدهای سنگی و لیتولوژیکی سنگ میزبان ۶۰
-۷-۵تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی ۶۱
-۹-۵طبقهبندی نظارتشده ۶۴
-۱-۹-۵طبقهبندی با استفاده از واحدهای بوکسیت کنترلشده در مرحله پیمایش صحرایی۶۴
فصل ششم : پردازش تصویر ماهوارهای منطقه بر اساس نتایج آنالیز نمونهها ۶۷ی
-۱-۶مقدمه۶۸
-۲-۶تشریح نمونه های حائز اهمیت با توجه به نتایج آنالیز ۶۸
-۱-۲-۶نمونه های دارای پتانسیل برداشت شده از آبراهههای منطقه ۶۸
-۱-۲-۲-۶مهمترین نمونههای برداشت شده با توجه به نتایج آنالیز ۶۹
-۳-۶پردازش تصاویر ماهواره ای باتوجه به نتایج آنالیز نمونه ها ۶۹
-۱-۳-۶طبقهبندی نظارتشده با استفاده از اندیس شناخته شده ۶۹
-۲-۳-۶اعمال فیلترینگ جهت شناسایی عوارض خطی ۷۰
-۳-۳-۶تجزیه و تحلیل روی خطواره های منطقه ۷۲
-۴-۳-۶ترکیب نقشهها و مدل پیشبینی مناطق امیدبخش ۷۴
فصل هفتم : تلفیق، نتیجهگیری و پیشنهادات ۷۶
-۱-۷مقدمه ۷۷
-۲-۷تلفیق نتایج و ارائه نقشه پیشبینی مناطق امیدبخش در اولویت ۷۷
-۳-۷نتیجهگیری ۷۸
-۴-۷پیشنهادات ۷۹
-۱-۴-۷مطالعات ژئوشیمیائی در سایر نقاط منطقه مورد مطالعه ۷۹
-۱-۱-۴-۷نمونه برداری ۷۹
-۲-۱-۴-۷تجزیه و تحلیل و پردازش نتایج حاصل از آنالیز و مطالعه نمونه ها ۸۰
-۳-۱-۴-۷کنترل آنومالی ها ۸۰
-۲-۴-۷اکتشاف مقدماتی در مناطق امیدبخش معرفی شده ۸۰
فهرست منابع فارسی ۸۲
فهرست منابع لاتین ۸۴
چکیده انگلیسی ۸۶

چکیده
تهیه نقشه پتانسیل کانی سازی فرآیندی است که در آن ابتدا بر اساس ویژگی های زمینشناسی و اطلاعات موجود، مناطق دارای پتانسیل برای وجود ذخایر معدنی تعیین می شوند. در مرحله بعد، قسمت هایی از مناطق مورد اکتشاف بر اساس شواهد حاصل از نقشههای زمین شناسی، برداشت های ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و نیز موقعیت اندیسهای شناخته شده معدنی، برای مراحل تفصیلیتر اکتشاف انتخاب شده و در نهایت نقشهای تهیه میشود که نشان دهنده مناطق دارای پتانسیل و در اولویت برای وجود ذخایر معدنی میباشد. از آنجایی که عملیات اکتشافی در شرایط ریسک پذیر و سرمایه بر انجام می شود، یکی از اهداف برنامه های اکتشافی، انتخاب بهینه مناطق امید بخش و کوچک نمودن محدوده مورد مطالعه به منظور پی جویی ماده مورد اکتشاف است. یکی از راههای دسترسی به هدف فوق، استفاده از بررسی های سنجش از دور و به طور خاص استفاده از روش های شناسایی الگو در این روش خاص است که به دلیل نیاز به دقت و صحت بالای نتایج حاصله، استفاده از الگوریتم های قدرتمند و با خطای کم، ضروری به نظر می رسد. هدف از مطالعه حاضر استفاده از معیارهای مختلف اکتشافی در شناسایی مناطق امید بخش اکتشافی درق سبزوار می باشد.
شناسایی الگو در اکتشاف کانسارها بر مدل سازی اندیس های شناخته شده از یک ماده معدنی استوار است و می تواند بر اساس ویژگی های استخراج شده از نمونه های آموزشی مناطق مشابهی را معرفی نماید. بنابراین در مطالعه حاضر پس از جمع آوری اطلاعات بررسیهای اولیه منطقه و استفاده از برداشت ژئوشیمیایی انجام شده در منطقه مورد مطالعه، با در نظر گرفتن نمونه های آنومال به عنوان نمونه های آموزشی، اجرای طبقه بندی نظارت شده و سایر پردازش لازم بر روی تصاویر ماهواره ای و در نهایت تلفیق نتایج حاصل از کلیه بررسی ها، ۲۰منطقه امید بخش به ترتیب الویت و به صورت یک نقشه معرفی شده است.

مقدمه
اکتشاف کانسارها، فرآیندی مرحله ای بوده که در مقیاس کوچک و در منطقه ای وسیع آغاز شده، سپس به مناطق کوچک تبدیل میشود و سرانجام پس از اجرای مطالعات تفضیلی اب انتخاب محل هـایی بـرای حفاری به منظور دست یافتن به ذخایر معدنی پنهان پایان میپذیرد. شناسایی مناطق امید بخش اولیـه، نخستین گام در اکتشافات مقدماتی است که در آن از روش های گوناگونی مانند روش هـای ژئـوفیزیکی )مغناطیس سنجی و (…، ژئوشیمیایی )نمونه بـرداری از رسـوبات رودخانـه ای و … (، سیـستم اطلاعـات جغرافیایی و … استفاده می شود. علم سنجش از دور یکی از روش های نوینی است که می تواند جــهت شناسایی مناطق امید بخش در مقیاس ناحیه ای در کنار لایه های اطلاعاتی دیگر به کارگرفته شود و بـا دقت و سرعت بالای خود، هزینه های مربوطه را تا حد امکان کاهش دهد.

نتیجه گیری
با بررسیهای انجام شده توسط روشهای مختلـف در فـصلهـای قبـل و همچنـین بـا توجـه بـه نقـشه امیدبخش شکل شماره ،۱-۷نتایج زیر قابل استنتاج است.
همانطور که در شکل ۱-۷مشخص است ۲۰منطقه امیدبخش معرفی شده است. این مناطق به ترتیـب اولویت در زیر آورده شده اند:
منطقه : ۱با توجه به اینکه در این منطقه بر اساس تحلیل های صورت گرفته، ۳معیار فاصله مناسـب از گسل) ۱۲۰تا ۱۶۰متر (، طبقه بندی نظارت شده و پردازش تصویر ) ASTERزونهای دارای بوکسیت( همدیگر را تأیید میکنند و دارای نقاط مشترک میباشند، در اولویت اول قرار میگیرد.
مناطق ۴ ،۳ ،۲و : ۵به دلیل وجود دارا بودن مناطق امید بخش کمتر در الویت دوم قرار گرفتند.
مناطق ۶ال :۲۰به دلیل معرفی تنها یک نقطه امید بخش در الویت سوم قرار گرفتند

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط