طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظهای در باند S و C – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:120
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظهای در باند S و C – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 2
فصل يكم: كليات
1- 1 طرح مسئله (بيان مسئله) 4
2- 1 اهميت و ضرورت انجام پروژه 5
3- 1 اهداف كلي و جزئي پروژه 6
فصل دوم: تئوري IFM
1- 2 شرح سيستم IFM 8
2- 2 بيان رياضي مسئله 10
فصل سوم: بخش RF
طراحي اجزاي بخش RF 12
1- 3 مقسم توان ويلكينسون 13
1- 1- 3 – پيادهسازي محاسبات در محيط نرمافزار Matlab 15
2- 1- 3 – شبيهسازي در محيط نرمافزار Microwave Office 16
3- 1- 3 – ساخت، تست و بررسي نتايج 18

2- 3 تزويج كننده خط انشعابي 20
1- 2- 3 – پيادهسازي محاسبات در محيط نرمافزار Matlab 26
2- 2- 3 – شبيهسازي در محيط نرمافزار Microwave Office 27
3- 2- 3 – مقايس ه نتايج تست و شبيهسازي 30
3- 3 كابلها وخطوط تاخير 32
1- 3- 3 – پيادهسازي محاسبات در محيط نرمافزار Matlab 33
2- 3- 3 – شبيهسازي در محيط نرمافزار Microwave Office 34
3- 3- 3 – بررسي نتايج تست و مقايسه خط تاخير مايكروايتريپ و كابلي 35
4- 3 ضرب كننده 37
38 3 -5 سيستم كامل بخش RF
فصل چهارم: بخش پردازش
سخت افزار پردازش 43
1- 4 تصحيح و تقويت سيگنال 44
2- 4 مبدل آنالوگ به ديجيتال 45
3- 4 حافظه جدول مرجع 46
4- 4 پردازشگر ديجيتال 47
5- 4 منبع تغذيه 48
6- 4 ديگر اجزا 49

نرمافزار پردازش 50
7- 4 بررسي برنامه مورد نياز 51
8- 4 سرعت برنامهها 53
9- 4 ارائه برنامه 55
فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات
1- 5 نتيجهگيري 57
1- 1- 5 – اندازهگيري و محاسبه خطا 58
2- 5 محدوديتها و پيشنهادات 60 پيوستها
1- * برنامهها و توابع نوشته شده 62
2- * شبيهسازيهاي انجام شده 81
3- * مشخصات المانها و قطعات 85
4- * تصاوير قطعات شاخته شده 99 منابع و ماخذ
1- * فهرست منابع فارسي 105
2- * فهرست منابع لاتين 106
3- * سايتهاي اطلاع رساني 106
4- * نرمافزارهاي كاربردي 107

چكيده:

پاياننامه حاضر تحت عنوان ”طراحي، شبيهسازي و ساخت دستگاه اندازهگيري فركانس لحظه- اي درباند S و “C بر اساس مقالات و مستندات متعدد؛ براي اندازهگيري فركانس لحظهاي يك سيگنال تك فركانس از اين نكته بهره برده است كه طيف حاصل ضرب يك سيگنال در تأخير يافتهي خودش شامل هارمونيكهايي در مبداء و در دو برابر فركانس سيگنال اصلي ميباشد. دامنهي اين هارمونيكها متناسب با دامنه سيگنال ورودي و ميزان تأخير ايجاد شده است. اين سيستم در محيط نرم افزار MATLAB پيادهسازي و اجزاي آن، در محيط نرمافزار Microwave Office شبيهسازي و بهينه گرديد. مقسم توان ويلكينسون و تزويج كنندهي خط- انشعابي، براي پهناي باند فركانسي 2 تا 6 گيگا هرتز توسعه داده شدند. در نهايت يك سيستم IFM ساخته شد و نتايج آن مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.

مقدمه:

در اين پروژه نحوهي عملكرد يك گيرندهي IFM مورد بررسي قرار گرفته است. سپس يك سيستم كامل IFM طراحي شده، ساخته شده و نتايج آن ارائه گرديده است. در فصل يكم كليات پروژه از جمله طرح مسئله، اهميت و ضرورت انجام آن و اهداف پروژه بيان شده است. در فصل دوم به شرح سيستم IFM و بيان رياضي مسئله پرداخته شده است. فصل سوم به طراحي، شبيهسازي و ساخت اجزاي بخش RF، يعني مقسمهاي توان، تزويج كنندههاي دورگه، خطوط تاخير و ميكسرها، و ارتباط بين آنها اختصاص دارد. فصل چهارم نيز به بررسي و ساخت سختافزار بخش پردازش و تحليل نرمافزار پردازشگر اختصاص دارد. در فصل پنجم مطالب جمعبندي شده است و در خاتمه برنامهها و توابع نوشته شده، شبيه سازيهاي انجام شده، مشخصات المانها و قطعات و تصاوير قطعات ساخته شده پيوست شدهاند.

نتيجه گيري

ساختار و نحوه ساخت يك سيستم IFM در فصول قبل به تفصيل بيان شده است. عملكرد سيستم به اختصار چنين است؛
يك سيگنال موج پيوسته يا پالسي با عرض پالس كافي و با توان +16dBm معادل 40mW در بازهي فركانسي 2800-5900 MHz به عنوان ورودي، وارد بخش RF سيستم مي شود و به دو گيرنده پايه كه به صورت موازي با يكديگر كار مي كنند، هدايت ميگردد تا همبستگي آن با تأخير يافتهاش استخراج شود.
خروجي هر گيرنده دو سيگنال متعامد است كه تناوب آنها بسته به ميزان تأخير بكار رفته تنها در حد چند هرتز مي باشد. اين سيگنال هاي ضعيف به همراه زمين سيستم RF ورودي هاي بخش پردازش را تشكيل مي دهند، اين سيگنالها پس از عبور از يك طبقه بافر، تقويت شده، آماده نمونهبرداري مي شوند.
وظيفه پردازشگر سيستم در گام نخست ذخيرهسازي مقادير سيگنالهاي نمونه برداري شده حاصل از سيگنال RF وارد شده به كل سيستم با فركانس معلوم در يك پايگاه داده به نام جدول مرجع است. تا پس از آن هر سيگنالي با فركانس مجهول به سيستم وارد شد، با مقايسه اثر آن بر روي مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال و مقادير جدول مرجع، فركانس حامل آن را با خطايي قابل قبول تشخيص داده، بر روي نمايشگر اعلام كند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت