طراحی بازارحراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:90
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی بازارحراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چكيده

مقدمه …….. 2

فصل اول : كليات
(1-1) هدف ……….. 3
(1-2) پيشينه تحقيق …………. 4
(1-2) روش كار و تحقيق …….. 5

فصل دوم
خدمات جانبي براي تجديد ساختار …………….. 6

فصل سوم
حراج پيشرو خدمات جانبي ، رويه ترتيبي …….. 11

برنامه ريزي خدمات جانبي ………. 14

طراحي بازار حراج خدمات جانبي …. 17

حراج با چهار پيشنهاد قيمت و بدون تراكم …….. 20

حراج با ده پيشنهاد قيمت و بهمراه تراكم …….. 29

فصل چهارم
حراج پيشرو خدمات جانبي – روش همزمان ………. 35

گزينه هاي طراحي براي حراج همزمان خدمات جانبي ……… 36
حراج خريدار معقول ………. 39

حراج قيمت گذاري نهايي ……………… 50

كنترل خودكار توليد AGC ….ا……….. 59

توليد AGC ……ا………. 59

پاسخ AGC ……….ا…………….. 61

قيمت گذاري AGC …..ا…………… 64

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري ……. 76

پيشنهادات …………….. 77

فهرست منابع غيرفارسي …………………. 78

چكيده انگليسي …………… 79

چكيده
بطور كلي خدمات جانبي خدماتي هستند كه علاوه بر انرژي براي بهره برداري مطمئن از شبكه برق لازم است بهره برداري مطمئن سيستم قدرت به در دسترس بودن ذخيره ها توسط واحدهاي توليد نيازمند است ، تا بئين وسيله پيشامدهاي توليد و انتقال پوشش داده شود . بطور كل ذخيره ها توسط واحدهاي توليد در بعضي از موارد تأمين مي شوند . هنگامي كه توسط واحدهاي توليدي مهيا مي شوند .
مقدار ذخيره اي كه استفاده مي شود به ميزان و همچنين به ظرفيت واحد و مقدار خروجي بستگي دارد .
خدمات جانبي و انرژي در بازار رقابتي مستقل هستند و مي توانند جداگانه توسط بازارهاي مختلف مهيا شوند . از آنجا كه منابع مشابه هم زمان به بازارهاي مختلفي پيشنهاد مي شوند بازارهاي مختلف ممكن است بر يكديگر اثر متقابل بگذارند . يك شبيه ساز بازار قدرت ابزار قابل امكان براي مطالعه عملكرد بازارهاي مختلف است كه اين امر با مطالعات بازارهاي مختلف است كه اين امر با مطالعات بازارهاي شبيه ساز انجام مي شود .

مقدمه
از آنجاييكه صنعت برق به سمت رقابتي شدن كامل حركت ميكند ، خدمات گوناگوني كـه قـبلاًتوسط شركتهاي برق ارائه مي شد ، اكنون به صورت مجزا ارائه مي شود . عمده توجه بـه پيشـرفتISO ،بر روي ساختار بازار به منظور انتقال برق و انرژي و همچنين بر بازار ارائه خـدمات جـانبي كـه بـه سـويبحراني تر شدن پيش مي رود ، معطوف شده است . خدمات جانبي به طور عمده به خدماتي گفته مي شـودكه علاوه بر انرژي براي بهره برداري مطمئن شبكه برق لازم است . بهره برداري مطمئن سيستم قدرت بـهدر دسترس بودن ذخيره هاي توليد نيازمند است تا بدين وسيله ، پيشامدهاي توليد و انتقال پوشـش دادهمي شود . يك موضوع اساسي سيستم قدرت تجديد ساختار شده ، تعيين هزينه تأمين خـدمات جـانبي وچگونگي تغيير اين هزينهها با توجه به تصميم گيريهاي بهره برداري است .

نتيجه گيري
„ طرح بازار حراج براي خدمات جانبي را بحث كرد . همچنين اين بـه ارائـه تعـاريف وملاحظات خدمات جانبي پرداخت . دو روش مختلف براي طرح حراج خدمات جانبي ، ترتيبي و همزمان ، ارائه شد . در روش ترتيبي ، گزينه جايگزيني با يك عامل وزني معرفي شد كه نسبت به گزينـه معمـول ،رجحان دارد . گزينه پيشنهادي ، بـه ترغيـبGENCO هـا بـه مشـاركت در بـازار خـدمات جـانبي بـاMCPهاي بزرگتر ، مي پردازد . همچنين ، با لحـاظ نمـودن هزينـه فرصـت از دسـت رفتـه در پرداخـتظرفيت و افزايش منابع ISO و DISCOها با كاهش كل پرداخت GENCO ، ISOهـا را بـه ارائـهپيشنهاد كم قيمت در بخش انرژي تشويق كرده و ISO و DISCOها را در قبـال پيشـنهادهاي قيمـتبسيار بالاي انرژي ، مصون مي دارد . روش همزمان به منظور فـائق آمـدن بـر مشـكلات روش ترتيبـي در خصوص بدون استفاده ماندن خدمات با كيفيت زياد و كم هزينه و نيز جلوگيري از واژگوني قيمت ، ارائـهشد . مشخصه شناخته شده روشهاي همزمان ، توانايي جايگزيني يك خدمت با كيفيـت بـا يـك خـدمتداراي كيفيت كم مي باشد . در بين همه روشهاي طراحي حراج هاي همزمان ، حراج خريدار معقـول قـادربه كاهش هزينه فراهم سازي است . اما نمي تواند از واژگـوني قيمـت جلـوگيري كنـد ، در حاليكـه حـراجقيمت گذاري نهايي قادر به جلوگيري از واژگوني قيمت است اما ممكن است هزينه فراهمسازي را افـزايشدهد . در بازار زمان – حقيقي ، AGC روشـي كارآمـد بـراي تنظـيم توليـد بـه منظـور حـداقل كـردنانحرافات فركانس و تنظيم توانهاي انتقالي خطوط ارتباطي مي باشد . اين نقش بنيادي در بازارهاي تجديد ساختار شده با برخي تغييرات براي احتساب مواردي چون قراردادهاي دوجانبه اي كـه در چنـدين ناحيـهكنترلي گسترده ميشوند ، نيز صادق است

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت