طراحی بازارحراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته قدرت – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:100
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی بازارحراج خدمات جانبی در سیستم های تجدید ساختار یافته قدرت – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده

مقدمه ……………….. ۲

فصل اول : کلیات
(۱-۱) هدف ………………….. ۳
(۱-۲) پیشینه تحقیق ……………. ۴
(۱-۲) روش کار و تحقیق ……. ۵

فصل دوم
خدمات جانبی برای تجدید ساختار ………….. ۶

فصل سوم
حراج پیشرو خدمات جانبی ، رویه ترتیبی ………………. ۱۱

برنامه ریزی خدمات جانبی …………………. ۱۴

طراحی بازار حراج خدمات جانبی …………………. ۱۷

حراج با چهار پیشنهاد قیمت و بدون تراکم ………………….. ۲۰

حراج با ده پیشنهاد قیمت و بهمراه تراکم …………………. ۲۹

فصل چهارم
حراج پیشرو خدمات جانبی – روش همزمان ………………….. ۳۵

گزینه های طراحی برای حراج همزمان خدمات جانبی ……………… ۳۶
حراج خریدار معقول ……………………………………… ۳۹

حراج قیمت گذاری نهایی …………………………… ۵۰

کنترل خودکار تولید AGC …………….ا… ۵۹

تولید AGC ……………ا…………………….. ۵۹

پاسخ AGC …………………ا……………….. ۶۱

قیمت گذاری AGC …………………ا.. ۶۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ……………………………………….. ۷۶

پیشنهادات ……………………………………. ۷۷

فهرست منابع غیرفارسی ………………………………….. ۷۸

چکیده انگلیسی ………………….. ۷۹

چکیده
بطور کلی خدمات جانبی خدماتی هستند که علاوه بر انرژی برای بهره برداری مطمئن از شبکه برق لازم است بهره برداری مطمئن سیستم قدرت به در دسترس بودن ذخیره ها توسط واحدهای تولید نیازمند است ، تا بئین وسیله پیشامدهای تولید و انتقال پوشش داده شود . بطور کل ذخیره ها توسط واحدهای تولید در بعضی از موارد تأمین می شوند . هنگامی که توسط واحدهای تولیدی مهیا می شوند .
مقدار ذخیره ای که استفاده می شود به میزان و همچنین به ظرفیت واحد و مقدار خروجی بستگی دارد .
خدمات جانبی و انرژی در بازار رقابتی مستقل هستند و می توانند جداگانه توسط بازارهای مختلف مهیا شوند . از آنجا که منابع مشابه هم زمان به بازارهای مختلفی پیشنهاد می شوند بازارهای مختلف ممکن است بر یکدیگر اثر متقابل بگذارند . یک شبیه ساز بازار قدرت ابزار قابل امکان برای مطالعه عملکرد بازارهای مختلف است که این امر با مطالعات بازارهای مختلف است که این امر با مطالعات بازارهای شبیه ساز انجام می شود .

مقدمه
از آنجاییکه صنعت برق به سمت رقابتی شدن کامل حرکت میکند ، خدمات گوناگونی کـه قـبلاًتوسط شرکتهای برق ارائه می شد ، اکنون به صورت مجزا ارائه می شود . عمده توجه بـه پیشـرفتISO ،بر روی ساختار بازار به منظور انتقال برق و انرژی و همچنین بر بازار ارائه خـدمات جـانبی کـه بـه سـویبحرانی تر شدن پیش می رود ، معطوف شده است . خدمات جانبی به طور عمده به خدماتی گفته می شـودکه علاوه بر انرژی برای بهره برداری مطمئن شبکه برق لازم است . بهره برداری مطمئن سیستم قدرت بـهدر دسترس بودن ذخیره های تولید نیازمند است تا بدین وسیله ، پیشامدهای تولید و انتقال پوشـش دادهمی شود . یک موضوع اساسی سیستم قدرت تجدید ساختار شده ، تعیین هزینه تأمین خـدمات جـانبی وچگونگی تغییر این هزینهها با توجه به تصمیم گیریهای بهره برداری است .

نتیجه گیری
طرح بازار حراج برای خدمات جانبی را بحث کرد . همچنین این بـه ارائـه تعـاریف وملاحظات خدمات جانبی پرداخت . دو روش مختلف برای طرح حراج خدمات جانبی ، ترتیبی و همزمان ، ارائه شد . در روش ترتیبی ، گزینه جایگزینی با یک عامل وزنی معرفی شد که نسبت به گزینـه معمـول ،رجحان دارد . گزینه پیشنهادی ، بـه ترغیـبGENCO هـا بـه مشـارکت در بـازار خـدمات جـانبی بـاMCPهای بزرگتر ، می پردازد . همچنین ، با لحـاظ نمـودن هزینـه فرصـت از دسـت رفتـه در پرداخـتظرفیت و افزایش منابع ISO و DISCOها با کاهش کل پرداخت GENCO ، ISOهـا را بـه ارائـهپیشنهاد کم قیمت در بخش انرژی تشویق کرده و ISO و DISCOها را در قبـال پیشـنهادهای قیمـتبسیار بالای انرژی ، مصون می دارد . روش همزمان به منظور فـائق آمـدن بـر مشـکلات روش ترتیبـی در خصوص بدون استفاده ماندن خدمات با کیفیت زیاد و کم هزینه و نیز جلوگیری از واژگونی قیمت ، ارائـهشد . مشخصه شناخته شده روشهای همزمان ، توانایی جایگزینی یک خدمت با کیفیـت بـا یـک خـدمتدارای کیفیت کم می باشد . در بین همه روشهای طراحی حراج های همزمان ، حراج خریدار معقـول قـادربه کاهش هزینه فراهم سازی است . اما نمی تواند از واژگـونی قیمـت جلـوگیری کنـد ، در حالیکـه حـراجقیمت گذاری نهایی قادر به جلوگیری از واژگونی قیمت است اما ممکن است هزینه فراهمسازی را افـزایشدهد . در بازار زمان – حقیقی ، AGC روشـی کارآمـد بـرای تنظـیم تولیـد بـه منظـور حـداقل کـردنانحرافات فرکانس و تنظیم توانهای انتقالی خطوط ارتباطی می باشد . این نقش بنیادی در بازارهای تجدید ساختار شده با برخی تغییرات برای احتساب مواردی چون قراردادهای دوجانبه ای کـه در چنـدین ناحیـهکنترلی گسترده میشوند ، نیز صادق است

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط