طراحی خودکار مدارهای آنالوگ – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:110
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی خودکار مدارهای آنالوگ – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
فصل اول: ابزارهای طراحی خودکار آنالوگ
مقدمه ۷
۱ -۱) روند طراحی خودکار آنالوگ ۸
۱ -۲) بررسی ابزارهای موجود ۹
۱ -۲-۱) روش مبتنی بر دانش ۱۰
۱۰ IDAC (1-1-2- 1
۱۱ OASYS (2-1-2- 1
۱۲ BLADES (3-1-2- 1
۱۲ ISAID (4-1-2- 1
۱ -۲-۲) روشهای مبتنی بر بهینهسازی ۱۳
۱۴ OPASYN (1-2-2- 1
۱۴ AMGIE (2-2-2- 1
۱۵ GPCAD (3-2-2- 1
۱۵ ASTRX/OBLX (4-2-2- 1
۱ -۳) نتیجهگیری ۱۶
فصل دوم: انتخاب توپولوژی مدار مبتنی بر منطق فازی
مقدمه ۱۸
۲ -۱) ساختارهای مدارهای آنالوگ ۱۸
۲ -۲) مفهوم منطق فازی ۱۹
۲ -۲-۱) مجموعههای فازی ۱۹
۲ -۲-۲) تابع عضویت فازی ۲۰
۲ -۲-۲-۱) تعریف تابع عضویت ۲۰
۲ -۲-۲-۲) عملگرهای مجموعهای ۲۱
۲ -۲-۲-۳) متغیرهای زبانی ۲۱
۲ -۲-۳) فرآیند منطق فازی ۲۲
۲ -۲-۴) قواعد فازی ۲۳
۲ -۲-۵) خروجی در عملیات عکس فازی ۲۳
۲ -۲-۶) سیستمهای نروفازی ۲۳
۲ -۳) انتخاب توپولوژی مبتنی بر منطق فازی ۲۴
۲ -۳-۱) فازی کردن ۲۴
۲ -۳-۲) پایگاه داده و قواعد فازی ۲۷
۲ -۳-۲-۱) پایگاه داده ۲۷
۲ -۳-۲-۲) پایگاه قواعد فازی ۳۰
۲ -۳-۳) استنتاج فازی ۳۰
۲ -۳-۴) نافازی کردن ۳۲
۲ -۴) نتیجهگیری ۳۲
فصل سوم: روند طراحی مدارهای آنالوگ
مقدمه ۳۴
۳ -۱) تولید مدار ۳۴
۳ -۲) سلسله مراتب ۳۵
۳ -۳) ترکیب تقویت کننده عملیاتی ۳۹
۳ -۳-۱) روند طراحی تقویت کننده عملیاتی دو طبقه ۴۰
۳ -۴) شبیهسازی ۴۶
۳ -۵) نتیجهگیری ۴۶
فصل چهارم: تصحیح مدار مبتنی بر دیدگاه استدلال کیفی تعمیم یافته و منطق فازی
مقدمه ۴۸
۴ -۱) روند تصحیح مدارهای آنالوگ ۴۸
۴ -۲) تصحیح مدارهای آنالوگ مبتنی بر نگرش استدلال کیفی ۴۹
۴ -۳) تصحیح مبتنی بر دیدگاه استدلال کیفی تعمیم یافته و منطق فازی ۵۱
۴ -۴) مقایسه ۶۰
۴ -۵) نتیجه گیری ۶۱
فصل پنجم: مثال طراحی
مقدمه ۶۳
۵ -۱) تقویت کننده عملیاتی ۶۳
۵ -۲) انتخاب توپولوژی ۶۴
۵ -۳) نتایج مربوط به طراحی و شبیهسازی ۶۶
۵ -۴) تصحیح مدار ۶۹ فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات
۶ -۱) نتیجهگیری ۸۴
۶ -۲) پیشنهادات ۸۵ منابع و ماخذ
فهرست منابع لاتین ۸۶
چکیده انگلیسی ۹۰

چکیده
در این پایاننامه یک روش طراحی خودکار مدارهای آنالوگ ارائه گردیده است. این روش شامل انتخاب توپولوژی، طراحی، تولید مدار و تصحیح مدار میباشد. در مرحله انتخاب توپولوژی، از منطق فازی بعنوان یک دیدگاه مطرح در موضوعات مربوط به تصمیمگیری، کمک گرفته شده است. در فاز طراحی و تولید مدار، نگرش سلسله مراتبی جهت مدیریت موثر روند طراحی و اندازه مستدل کتابخانه بکار گرفته شده است. با یک سازمان سلسله مراتبی، امکان پوشانیدن محدوده وسیعی از مشخصههای طراحی، در تعداد کمتری از ساختارهای مدار میسر میشود، زیرا ممکن است یک زیرمدار در تعداد زیادی از سیستمهای متفاوت بکار رفته باشد. در بخش تصحیح مدار، روش تصحیح جدیدی مبتنی بر منطق فازی و نگرش استدلال کیفی تعمیم یافته پیشنهاد شده است. روش تصحیح جدید ارائه شده، مبتنی بر نوعی از استدلال بشری میباشد که منطق فازی نیز جهت بیان این نوع از استدلال بکار گرفته شده است. تاکید اصلی این روش بر میزان تغییرات میباشد. در روند تصحیح ارائه شده علاوه بر علامت تغییرات، میزان تغییرات نیز مد نظر میباشد که این روش، بهینه گشتن عمل تصحیح و کاهش قابل توجهی از هزینه محاسبات را در بر خواهد داشت.

مقدمه
خودکارسازی طراحی آنالوگ، یکی از مهمترین موضوعات در طی روند پیشرفت الکترونیک مدرن میباشد. در دهههای اخیر ،وقوع انقلاب دیجیتال منجر به جایگزین گشتن توابع آنالوگ با معادلهای دیجیتالی شده است. با این روند سریع به نظر میرسد همه چیز در دنیای کاملا˝ دیجیتالی، تسخیر میگردد. محدودیت اساسی در این مهاجرت از دنیای آنالوگ، طبیعت آنالوگ دنیای واقعی است. آنالوگ یک تکنولوژی لازم در فصل مشترک محیط خارجی با پردازش سیگنال دیجیتال است. بعلاوه مدارهای آنالوگ اخیرا˝ همانند مسیر اصلی از سیستمهای مداری، مورد توجه دوباره محققین گشتهاند. بعنوان مثال پردازشگرهای سیگنال آنالوگ، در کاربردهایی که مساحت، توان و عملکرد فرکانس بالا مورد نظر میباشد، عملکرد بهتری نسبت به همتاهای دیجیتالی خود دارند.
همزمان با پیشرفت حوزه دیجیتال، تلاشهای زیادی نیز در زمینه طراحی خودکارسازی آنالوگ صورت پذیرفته است ۱[ ۶-]. یکی از بحثهای اساسی در طراحی سیستمهای آنالوگ، کاهش زمان چرخه طراحی جهت افزایش بازدهی میباشد. در واقع به علت پیچیدگی ذاتی فرآیند طراحی آنالوگ، تبادل تحقیقات به صنعت نیز بعنوان یکی دیگر از مشکلات این حوزه مطرح است.
محققین روشهای خودکارسازی آنالوگ را به دو مقوله بسط دادهاند. مقوله اول، روشهای مبتنی بر بهینه -سازی میباشد [۶-۱۲]. این روشها، مجموعهای از محدودیتهای عملکرد را که به کمک مصالحههای پیچیده مشخص شدهاند، بهینه میکنند و شبیهساز مدار، در حلقه داخلی موتور بهینهسازی تعبیه شده است. این سازوکار برای اهداف تنظیم شونده در مدارها ،تقریبا˝ طراحی خوبی محسوب میشود. این تکنیکها نیازمند تکرارهای زیادی جهت تنظیم اندازه ترانزیستورها میباشند و موتور بهینه سازی باید عملکرد متناظر با هر تکرار را ارزیابی نماید. این روند بسیار زمانبر و دارای حجم محاسباتی بالا میباشد.
مقوله دوم، روشهای مبتنی بر معادلات هستند [۲-۵]، که بر فرآیند معکوس تکنیک تحلیل مدار مبتنی میباشند. از آنجائیکه اندازهگذاری مدار بصورت محاسبات ریاضی انجام میشود، فرآیند خودکارسازی بسیار سریعتر است درحالیکه دقت به علت تقریبها و معادلات ساده شده به خوبی مقوله اول نیست.
ابزار خودکار طراحی آنالوگ پیشنهاد شده در این پایاننامه مبتنی بر معادلات و دانش تجربی طراحی میباشد و از منطق فازی و استدلال کیفی جهت خودکار نمودن بخشهای مختلف روند طراحی کمک گرفته شده است. چهارچوب کلی ابزار طراحی در شکل زیر نشان داده شده است.

نتیجه گیری
در این پایاننامه، روش جدیدی برای طراحی خودکار مدارهای آنالوگ ارائه گردید. مراحل اصلی در طراحی خودکار مدارهای آنالوگ، انتخاب توپولوژی، طراحی مدار و تصحیح مدار میباشد. و هدف اصلی این تحقیق ارائه روشی سازمان یافته برای طراحی آنالوگ میباشد. در روش ارائه شده بر دانش تجربی تاکید شده است بطوریکه نتیجه این طراحی بعنوان یک تجربه به طراحیهای قبلی اضافه گردد و در طراحیهای بعدی بکار گرفته شود.
در اولین مرحله از روش طراحی خودکار ارائه شده، رفتار ساختارها مبتنی بر قواعد فازی مدلسازی میشود و به هر ساختار با استفاده از تجربیات طراحان خبره، ضرایب شایستگی تخصیص مییابد. در مرحله طراحی مدار، از نگرش سلسله مراتبی بعنوان روشی متداول در روند طراحی آنالوگ کمک گرفته میشود. بکارگیری این تئوری در طراحی مدار باعث میشود ساختار مدار به تعدادی بلوکهای کاری تقسیم گردد. با یک سازمان سلسله مراتبی، امکان پوشانیدن محدوده وسیعی از مشخصههای طراحی، در تعداد کمتری از ساختارهای مدار میسر میشود، زیرا ممکن است یک زیر مدار در تعداد زیادی از سیستمهای متفاوت بکار رفته باشد. در مرحله تصحیح مدار پس از شبیهسازی مدار، روش تصحیح جدیدی مبتنی بر استدلال کیفی تعمیم یافته و منطق فازی ارائه گردید. اساس روش تصحیح ارائه شده، بازنمائی مناسبی از رفتار مدار آنالوگ ،کاملا˝ مشابه با استدلالهایی که طراح خبره بکار میگیرد. در این روش، مسیر مختلف تصحیح تشکیل و مورد ارزیابی قرار میگیرند و مسیری که دارای شایستگی بیشتر و یا هزینه کمتری باشد، بعنوان مسیر تصحیح انتخاب میگردد. روند تصحیح در مدارهای آنالوگ دو بخش اصلی را شامل میگردد: تصحیح بر اساس تغییر پارامترهای طراحی و تصحیح مبتنی بر تغییرات ساختاری. در مواردی که تصحیح ساختاری مطرح است، میتوان از تغییر ساختاری زیر مدارها استفاده نمود که این نیز از دیگر مزایای بکارگیری نگرش سلسله مراتبی میباشد. تصحیح مبتنی بر تغییر ساختاری منجر به یک ساختار جدید میشود. این ساختار را میتوان درون کتابخانه قرار داد و رفتار مدار را مبتنی بر قواعد فازی مدلسازی کرد تا در موارد مشابه این ساختار بعنوان ساختار مناسب اولیه انتخاب گردد. با این عمل سیستم طراحی خودکار دارای یادگیری و خلاقیت میباشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط