طراحی خودکار مدارهای آنالوگ – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:110
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی خودکار مدارهای آنالوگ – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

1 چكيده
2 مقدمه
فصل اول: ابزارهاي طراحي خودكار آنالوگ
مقدمه 7
1 -1) روند طراحي خودكار آنالوگ 8
1 -2) بررسي ابزارهاي موجود 9
1 -2-1) روش مبتني بر دانش 10
10 IDAC (1-1-2- 1
11 OASYS (2-1-2- 1
12 BLADES (3-1-2- 1
12 ISAID (4-1-2- 1
1 -2-2) روشهاي مبتني بر بهينهسازي 13
14 OPASYN (1-2-2- 1
14 AMGIE (2-2-2- 1
15 GPCAD (3-2-2- 1
15 ASTRX/OBLX (4-2-2- 1
1 -3) نتيجهگيري 16
فصل دوم: انتخاب توپولوژي مدار مبتني بر منطق فازي
مقدمه 18
2 -1) ساختارهاي مدارهاي آنالوگ 18
2 -2) مفهوم منطق فازي 19
2 -2-1) مجموعههاي فازي 19
2 -2-2) تابع عضويت فازي 20
2 -2-2-1) تعريف تابع عضويت 20
2 -2-2-2) عملگرهاي مجموعهاي 21
2 -2-2-3) متغيرهاي زباني 21
2 -2-3) فرآيند منطق فازي 22
2 -2-4) قواعد فازي 23
2 -2-5) خروجي در عمليات عكس فازي 23
2 -2-6) سيستمهاي نروفازي 23
2 -3) انتخاب توپولوژي مبتني بر منطق فازي 24
2 -3-1) فازي كردن 24
2 -3-2) پايگاه داده و قواعد فازي 27
2 -3-2-1) پايگاه داده 27
2 -3-2-2) پايگاه قواعد فازي 30
2 -3-3) استنتاج فازي 30
2 -3-4) نافازي كردن 32
2 -4) نتيجهگيري 32
فصل سوم: روند طراحي مدارهاي آنالوگ
مقدمه 34
3 -1) توليد مدار 34
3 -2) سلسله مراتب 35
3 -3) تركيب تقويت كننده عملياتي 39
3 -3-1) روند طراحي تقويت كننده عملياتي دو طبقه 40
3 -4) شبيهسازي 46
3 -5) نتيجهگيري 46
فصل چهارم: تصحيح مدار مبتني بر ديدگاه استدلال كيفي تعميم يافته و منطق فازي
مقدمه 48
4 -1) روند تصحيح مدارهاي آنالوگ 48
4 -2) تصحيح مدارهاي آنالوگ مبتني بر نگرش استدلال كيفي 49
4 -3) تصحيح مبتني بر ديدگاه استدلال كيفي تعميم يافته و منطق فازي 51
4 -4) مقايسه 60
4 -5) نتيجه گيري 61
فصل پنجم: مثال طراحي
مقدمه 63
5 -1) تقويت كننده عملياتي 63
5 -2) انتخاب توپولوژي 64
5 -3) نتايج مربوط به طراحي و شبيهسازي 66
5 -4) تصحيح مدار 69 فصل ششم: نتيجهگيري و پيشنهادات
6 -1) نتيجهگيري 84
6 -2) پيشنهادات 85 منابع و ماخذ
فهرست منابع لاتين 86
چكيده انگليسي 90

چكيده
در اين پاياننامه يك روش طراحي خودكار مدارهاي آنالوگ ارائه گرديده است. اين روش شامل انتخاب توپولوژي، طراحي، توليد مدار و تصحيح مدار ميباشد. در مرحله انتخاب توپولوژي، از منطق فازي بعنوان يك ديدگاه مطرح در موضوعات مربوط به تصميمگيري، كمك گرفته شده است. در فاز طراحي و توليد مدار، نگرش سلسله مراتبي جهت مديريت موثر روند طراحي و اندازه مستدل كتابخانه بكار گرفته شده است. با يك سازمان سلسله مراتبي، امكان پوشانيدن محدوده وسيعي از مشخصههاي طراحي، در تعداد كمتري از ساختارهاي مدار ميسر ميشود، زيرا ممكن است يك زيرمدار در تعداد زيادي از سيستمهاي متفاوت بكار رفته باشد. در بخش تصحيح مدار، روش تصحيح جديدي مبتني بر منطق فازي و نگرش استدلال كيفي تعميم يافته پيشنهاد شده است. روش تصحيح جديد ارائه شده، مبتني بر نوعي از استدلال بشري ميباشد كه منطق فازي نيز جهت بيان اين نوع از استدلال بكار گرفته شده است. تاكيد اصلي اين روش بر ميزان تغييرات ميباشد. در روند تصحيح ارائه شده علاوه بر علامت تغييرات، ميزان تغييرات نيز مد نظر ميباشد كه اين روش، بهينه گشتن عمل تصحيح و كاهش قابل توجهي از هزينه محاسبات را در بر خواهد داشت.

مقدمه
خودكارسازي طراحي آنالوگ، يكي از مهمترين موضوعات در طي روند پيشرفت الكترونيك مدرن ميباشد. در دهههاي اخير ،وقوع انقلاب ديجيتال منجر به جايگزين گشتن توابع آنالوگ با معادلهاي ديجيتالي شده است. با اين روند سريع به نظر ميرسد همه چيز در دنياي كاملا˝ ديجيتالي، تسخير ميگردد. محدوديت اساسي در اين مهاجرت از دنياي آنالوگ، طبيعت آنالوگ دنياي واقعي است. آنالوگ يك تكنولوژي لازم در فصل مشترك محيط خارجي با پردازش سيگنال ديجيتال است. بعلاوه مدارهاي آنالوگ اخيرا˝ همانند مسير اصلي از سيستمهاي مداري، مورد توجه دوباره محققين گشتهاند. بعنوان مثال پردازشگرهاي سيگنال آنالوگ، در كاربردهايي كه مساحت، توان و عملكرد فركانس بالا مورد نظر ميباشد، عملكرد بهتري نسبت به همتاهاي ديجيتالي خود دارند.
همزمان با پيشرفت حوزه ديجيتال، تلاشهاي زيادي نيز در زمينه طراحي خودكارسازي آنالوگ صورت پذيرفته است 1[ 6-]. يكي از بحثهاي اساسي در طراحي سيستمهاي آنالوگ، كاهش زمان چرخه طراحي جهت افزايش بازدهي ميباشد. در واقع به علت پيچيدگي ذاتي فرآيند طراحي آنالوگ، تبادل تحقيقات به صنعت نيز بعنوان يكي ديگر از مشكلات اين حوزه مطرح است.
محققين روشهاي خودكارسازي آنالوگ را به دو مقوله بسط دادهاند. مقوله اول، روشهاي مبتني بر بهينه -سازي ميباشد [6-12]. اين روشها، مجموعهاي از محدوديتهاي عملكرد را كه به كمك مصالحههاي پيچيده مشخص شدهاند، بهينه ميكنند و شبيهساز مدار، در حلقه داخلي موتور بهينهسازي تعبيه شده است. اين سازوكار براي اهداف تنظيم شونده در مدارها ،تقريبا˝ طراحي خوبي محسوب ميشود. اين تكنيكها نيازمند تكرارهاي زيادي جهت تنظيم اندازه ترانزيستورها ميباشند و موتور بهينه سازي بايد عملكرد متناظر با هر تكرار را ارزيابي نمايد. اين روند بسيار زمانبر و داراي حجم محاسباتي بالا ميباشد.
مقوله دوم، روشهاي مبتني بر معادلات هستند [2-5]، كه بر فرآيند معكوس تكنيك تحليل مدار مبتني ميباشند. از آنجائيكه اندازهگذاري مدار بصورت محاسبات رياضي انجام ميشود، فرآيند خودكارسازي بسيار سريعتر است درحاليكه دقت به علت تقريبها و معادلات ساده شده به خوبي مقوله اول نيست.
ابزار خودكار طراحي آنالوگ پيشنهاد شده در اين پاياننامه مبتني بر معادلات و دانش تجربي طراحي ميباشد و از منطق فازي و استدلال كيفي جهت خودكار نمودن بخشهاي مختلف روند طراحي كمك گرفته شده است. چهارچوب كلي ابزار طراحي در شكل زير نشان داده شده است.

نتيجه گيري
در اين پاياننامه، روش جديدي براي طراحي خودكار مدارهاي آنالوگ ارائه گرديد. مراحل اصلي در طراحي خودكار مدارهاي آنالوگ، انتخاب توپولوژي، طراحي مدار و تصحيح مدار ميباشد. و هدف اصلي اين تحقيق ارائه روشي سازمان يافته براي طراحي آنالوگ ميباشد. در روش ارائه شده بر دانش تجربي تاكيد شده است بطوريكه نتيجه اين طراحي بعنوان يك تجربه به طراحيهاي قبلي اضافه گردد و در طراحيهاي بعدي بكار گرفته شود.
در اولين مرحله از روش طراحي خودكار ارائه شده، رفتار ساختارها مبتني بر قواعد فازي مدلسازي ميشود و به هر ساختار با استفاده از تجربيات طراحان خبره، ضرايب شايستگي تخصيص مييابد. در مرحله طراحي مدار، از نگرش سلسله مراتبي بعنوان روشي متداول در روند طراحي آنالوگ كمك گرفته ميشود. بكارگيري اين تئوري در طراحي مدار باعث ميشود ساختار مدار به تعدادي بلوكهاي كاري تقسيم گردد. با يك سازمان سلسله مراتبي، امكان پوشانيدن محدوده وسيعي از مشخصههاي طراحي، در تعداد كمتري از ساختارهاي مدار ميسر ميشود، زيرا ممكن است يك زير مدار در تعداد زيادي از سيستمهاي متفاوت بكار رفته باشد. در مرحله تصحيح مدار پس از شبيهسازي مدار، روش تصحيح جديدي مبتني بر استدلال كيفي تعميم يافته و منطق فازي ارائه گرديد. اساس روش تصحيح ارائه شده، بازنمائي مناسبي از رفتار مدار آنالوگ ،كاملا˝ مشابه با استدلالهايي كه طراح خبره بكار ميگيرد. در اين روش، مسير مختلف تصحيح تشكيل و مورد ارزيابي قرار ميگيرند و مسيري كه داراي شايستگي بيشتر و يا هزينه كمتري باشد، بعنوان مسير تصحيح انتخاب ميگردد. روند تصحيح در مدارهاي آنالوگ دو بخش اصلي را شامل ميگردد: تصحيح بر اساس تغيير پارامترهاي طراحي و تصحيح مبتني بر تغييرات ساختاري. در مواردي كه تصحيح ساختاري مطرح است، ميتوان از تغيير ساختاري زير مدارها استفاده نمود كه اين نيز از ديگر مزاياي بكارگيري نگرش سلسله مراتبي ميباشد. تصحيح مبتني بر تغيير ساختاري منجر به يك ساختار جديد ميشود. اين ساختار را ميتوان درون كتابخانه قرار داد و رفتار مدار را مبتني بر قواعد فازي مدلسازي كرد تا در موارد مشابه اين ساختار بعنوان ساختار مناسب اوليه انتخاب گردد. با اين عمل سيستم طراحي خودكار داراي يادگيري و خلاقيت ميباشد.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت