طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………….16
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………17
فصل اول: كليات………………………………………………………………………………………………19
( هدف1-1 …………………………………………………………………………………………………………………20
(2-1پيشينة تحقيق ……………………………………………………………………………………………………..20
(3-1روش كارو تحقيق………………………………………………………………………………………………..22
( 1 – 3 – 1بررسي هايبريد خط شاخهاي فشردة باند پهن………………………………………………22
( 2 – 3 – 1بررسي كوپلر خط شاخهاي دو بانده)(900/2000Mhz…………………..ا………… 25
( 3 – 3 – 1شبيه سازي كوپلر دو باندة خط شاخهاي Tشكل…………………………………………26
فصل دوم: تقريبي براي طراحي و بكار بستن كوپلر خط شاخهاي
تك بانده و دو بانده πو Tشكل……………………………………………………………………….28
(1-2مدار خط شاخهاي اندازه فشرده Tشكل ………………………………………………………………..29
(2-2طراحي و بكار بستن مدار Tشكل و رسم منحني مشخصه آن ………………………………….33
(3-2كوپلر خط شاخهاي …………………………………………………………………………………………….36
(4-2فرموله كردن با استفاده از ماتريس خطوط انتقالv…………….ا………………………………………37
(5-2نتايج شبيهسازي مدار πشكل بدون استفاده از استاب……………………………………………41
(6-2تحقق جهت دو بانده كردن مدار……………………………………………………43
(1 -6-2استفاده از استاب مدار باز ) ربع طول موج(…………………………………..43
(2-6-2استفاده از مدار اتصال كوتاه ) طول λ 2 …………………………………………..ا………………..44
(7-2آناليز)تحليل( مدار πشكل خط شاخهاي دوبانده و مشاهده نتايج شبيهسازي …………..46
فصل سوم: طراحي مدار ميكرواستريپ فشرده Tشكل دوبانده با اندازه كاهش يافته……………………………………………50
(1-3دوبانده كردن مدار Tشكل خط شاخهاي كوچك شده با توجه به روند ارائه شده در
دو بانده كردن كوپلر πشكل ) 900MHzو (2400MHz……………………………….ل…………….51
(2-3استفاده از برنامة كامپيوتري ساده جهت بدست آوردن پارامترهاي مدار دو بانده……… 52
(3-3آناليز)تحليل( مدار Tشكل دو بانده در چند محيط ) نرم افزار( مختلف و مشاهده نتايج ………………………………………. 53
فصل چهارم: بررسي انواع مختلف DGSو اثرات آن بر روي
خطوط ميكرواستريپ……………………………………..59
چيستDGS (1-4…………………………………………………………..ا………………………………………. 60
( 2 – 4مشخصات كلي DGS………………………..ا…………………………………………………………..60
( 3 – 4كاربردهاي DGS٨ ………………………..ا……………………………………….. . ..61
( 4 – 4ويژگيهاي DGS……………………………ا….. .. … .. .. … .. … .. ….. .. .. … .. … . …61
( 5 – 4اثر DGSدمبلي شكل بر روي خطوط ميكرواستريپ…… … .. .. . … .. … .. .. ………………….61
( 1 – 5 – 4الگوي .DGSدمبلي شكل و ويژگي شكاف باند.. ….. .. .. . … .. …………………………..63
DGS ( 2 – 5 – 4دمبلي پريوديك قويتر.. .. … .. .. ….. .. . … .. … .. .. … …………………………………….64
( 3 – 5 – 4اندازهگيريهاي مربوط به DGSدمبلي شكل…. .. … .. .. . … .. … .. .. … .. ………………….66
( 6 – 4بررسي اثرات DGSهاي هلزوني در تقسيم كنندة توان بر روي هارمونيكها……………68
-7-4مدل مداري و هندسه DGSهلزوني غيرمتقارن. .. ….. … .. .. … .. .. .. .. … ……………………………70
( 8 – 4حذفهارمونيكهادر مدار مقسم توان.. .. .. … .. ………………………………………………………73
( 9 – 4مشاهده اثرات DGSبرروي كوپلر Tشكل در يك باندفركانسي. .. ………………………78
( 10 – 4مشاهده اثرات DGSبرروي مدار دو باندة طراحي شده.. … . … .. ………………………….80
فصل پنجم:چگونگي استفاده از كوپلر بدست آمده در طراحي
سيركولاتور……………………………………………………………………………………………………..82
(1-5طراحي سيركولاتور …………………………………………………………………………………..83
(2-5مدار معادل براي سيركولاتور با استفاده از يك ژيراتور و دو كوپلر…………………….83
فصل ششم:نتيجه گيري وپيشنهادات…………………………………………..86
(1-6نتيجه گيري…………………………………………………………………….87
(2-6پيشنهادات………………………………………………………….88
پيوست ها…………………………………………………………..89

چكيده:
در اين پروژه سيركولاتور دو بانده با ابعاد كوچك ارائه شـده اسـت. در طراحـي سـيركولاتور مـورد نظـر ازكوپلر شاخه اي 1(BLC) ميكرواستريپي دو بانده كوچك شده استفاده شده است. لذا در اين پـروژه بيـشتربر روي چگونگي كوچك سازي و دو بانده كردن كوپلر شاخه اي ميكرواستريپي با اسـتفاده از مـداراتT و همچنين 2DGS متمركز شده ايم. در كوپلر شاخه اي پيشنهادي از مداراتT در هر شاخه كه داراي طـولالكتريكي 90± درجه در دو بانده مي باشند ، استفاده شده است. از طرفي در صفحه زمـين در زيـر خطـوطاين كوپلرDGS هايي قرار دارند كه با استفاده از اينDGS ها ، طول الكتريكي خطوط كاهش يافته و ابعادكوچكتر مي گردند . كوپلر دو بانده كوچك شده توسط نرم افزارهايSerenadeو3ADSوAnsoft تحليـلشده و نتايج شبيه سازي در اين پروژه آورده شده اند. سپس با استفاده از كوپلرهاي دو بانده كوچك شـده ،سيركولاتور مورد نظر طراحي گرديده است.

مقدمه:
امروزه تقاضا براي استفاده از عناصر دو بانده در صنعت مخابرات رو به افزايش است. سيستمهاي مخابرا ت با آنتن هاي دو بانده كاربرد زيادي دارند. سيركولاتور يكي از عناصر اصلي در چنين سيستم هايي اسـت. بـااستفاده از سيركولاتور دو بانده مي توان از يك تغذيه بين آنتن و سيستم مخـابراتي اسـتفاده نمـود. يكـي ازاجزاي اصلي در ساخت سيركولاتورهاي چهار پورتي ، كوپلرهاي هايبريدي و كوپلرهاي شاخه اي (BLC) مي باشند.
(BLC) از چهار خط انتقال به طول ربع طول موج مؤثر در فركانس اصلي و هارمونيك هايي كار مي كنـ د.
.[1] ,[2]
معمولا اين كوپلرها بزرگ هستند و سطح و فضاي اشغال شده توسط آن ها زياد است. در اكثـر كاربردهـايامروز به خصوص در بردهاي صفحه اي و ميكرواستريپي ، اين عيب محسوب مي شود. لذا ، امـروزه روشهاي مختلفي براي كوچك سازي و افزايش پهناي باند[٣-7] اين كوپلرها ارائه شده است.
در مخابرات مدرن امروزي نياز به اجزاء دو بانده بالاخص كوپلرBLC دو بانده ، مي باشد تا مقدار عناصـرمورد استفاده ،كاهش يابد.
Hsiang [٨] از خطوط چپگرد براي دو بانده كردن كوپلر استفاده كرده است.BLC شامل خطـوط متـصلشده به يك جفت المان موازي[١١] گزارش شده است.
در اين پروژه با استفاده از روشـهاي كوچـك سـازيBLC و تركيـب آن هـا بـا روشـهاي دو بانـده سـازيابتداBLC با ابعاد كوچك در دو باندهMhz 900وMhz2400 طراحي شده است سپس براي كاهش بيـشترسطحBLCصفحه اي ازDGS ها استفاده شده است.
گزارش ارائه شده از نمونه طراحي سيركولاتور مورد نظر شامل قسمت هاي زير مي باشد:
در فصل اول كلياتي در مورد مراحل انجام پروژه ،هدف از انجام مراحل كار ، پيشينه تحقيقهاي انجـام شـدهدر مورد مدارمورد نظر و روش كمي كار مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل دوم ابتدا نحوه افزايش پهناي باند كوپلرها ، كوچك سازي با استفاده از مدارT و استفاده از مـدارπ بــراي دو بانــده كــردن كوپلربررســي شــده اســت. ســپس بــا اســتفاده از نــرم افزارهــاي تخصــصيمانندSerenadeوAnsoft مدارات ذكر شده تحليل گشته و نتايج شبيه سازي آورده شده اند.
در ادامه كوپلر كوچك شده با استفاده از مدارT ، با توجه به روند ارائـه شـده در دو بانـده كـردن كـوپلر بـامدارπ ، در فصل سوم دو بانده شده و روابط حاصل براي دو بانده كردن آن به دست آمده است.
كوپلر به دست آمده با استفاده از نـرم افـزارADS وSerenadeوAnsoft تحليـل و بهينـه گـشته اسـت ومنحني هاي مربوط به آن در اين فصل آورده شده اند.
در فصل چهارم DGS به عنوان ابزاري براي كوچك سازي مدارات صفحه اي شرح داده شده و از آن براي كوچكتر كردن ابعاد كوپلر دو بانده استفاده شده است. نتايج شبيه سـازي كـوپلر حاصـل ، نـشان داده شـدهاست. چگونگي استفاده از كوپلر به دست آمده در طراحي سيركولاتور در فصل پنجم شرح داده شده اسـت و در آخر در فصل ششم نتيجه گيري و پيشنهاداتي براي ادامه كار آورده شده است.

نتيجه گيري
در طراحي مدار جهت دو بانده كردن و كوچك سازي آن كه در اين پروژه بيشترين هدف ما را تـشكيل مـيدادند به نتايج قابل توجهي نيز دست يافتيم كه درزير به آن ها اشاره مي گردد.
1- ساختار مدارات هايبريدي با باند وسيع و يا كار در دو باند فركانسي مختلف نيز داراي پيچيدگي خـاصبوده كه از هزينه و حجم ساخت بالايي برخوردارند و اين مدارات را مي توان با به كار بردن استابهاي مـدارباز و مدار كوتاه و يا با آبشاري نمودن شاخه ها كوچك كرده و اين اتصالات نقش بسياري را در پهناي بانـدايفا مي كنند.
2- مدارهايي با ماتريسABCD تك تك المان ها و معادلات انتقال و داشتن مقادير حقيقي و موهوم ي كـهدر يك باند فركانسي مورد استفاده قرار مي گيرد را مي توان با اضـافه كـردن شـاخه هـاي اسـتاب و معـادلقراردادن اين خط با خطي با طول الكتريكي90± =θو امپدانس مشخصهZT± را به روابطي براي استفاده در دو باند فركانسي دلخواه تبديل كرد.
3- مدارT شكل شاخه اي نيز كه داراي دو خط ميكرواستريپ و شاخه استاب باز در وسـط ايـن دو شـاخهمي باشد را بايد در حالتي در نظر گرفت كه طول الكتريكي استاب باز ما بين مجموع طـول هـاي دوخـط ونصف مجموع آن ها يعني 2θ=θ1+θو2/θ نيز مي باشد. و همواره اين شاخه ها به انتهاي مدار كوتاه تـر نيـزمتصل مي باشد(جهت افزايش اندوكتانس مدار)
4- بعد از به كار بستنDGS تأثير كنده كاري روي صفحه زمين مي باشد مي توان با توجه به اين اثر باعـثافزايش مؤثر اندوكتانس مدار شده و اين خود باعث پايين آمدن فركانش قطع مدار مي گردد. از نتـايج قابـلملاحظه به كار بستن DGSدمبلي شكل بر روي مدار و خطوط ميكرواستريپ Slow wave كردن پاسـخمدار به علت پايين آوردن فركانس قطع مي باشد. همواره در DGS هاي پريوديك كه طول زمين كاسته شدهكم مي گردد اندوكتانس مؤثر مدار كاهش يافته و عكس قـضيه بـالا اتفـاق مـي افتـد. درDGS هـاي نـوعهلزوني با به كار بردن اينDGS ه ا بر ري مدار طراحي شده شاخه ايT شكل شاهد كاسته شدن فركانسقطع و پايين آمدن باند فركانسي و افزايش پهماي مؤثر آن بوديم.
5- استفاده از DGS نوعH نيز باعث كاهش فركانس قطع مدار شده و مشاهده مـي گـردد بهتـرين حالـتبراي پاسخ شبيه سازي شده مدار در حالتي اتفاق مي افتد كهDGS ها زيـر شـاخه هـاي اسـتاب مـدار بـازباشند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت