طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:114
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………۱۹
( هدف۱-۱ …………………………………………………………………………………………………………………۲۰
(۲-۱پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۲۰
(۳-۱روش کارو تحقیق………………………………………………………………………………………………..۲۲
( ۱ – ۳ – ۱بررسی هایبرید خط شاخهای فشرده باند پهن………………………………………………۲۲
( ۲ – ۳ – ۱بررسی کوپلر خط شاخهای دو بانده)(۹۰۰/۲۰۰۰Mhz…………………..ا………… ۲۵
( ۳ – ۳ – ۱شبیه سازی کوپلر دو بانده خط شاخهای Tشکل…………………………………………۲۶
فصل دوم: تقریبی برای طراحی و بکار بستن کوپلر خط شاخهای
تک بانده و دو بانده πو Tشکل……………………………………………………………………….۲۸
(۱-۲مدار خط شاخهای اندازه فشرده Tشکل ………………………………………………………………..۲۹
(۲-۲طراحی و بکار بستن مدار Tشکل و رسم منحنی مشخصه آن ………………………………….۳۳
(۳-۲کوپلر خط شاخهای …………………………………………………………………………………………….۳۶
(۴-۲فرموله کردن با استفاده از ماتریس خطوط انتقالv…………….ا………………………………………۳۷
(۵-۲نتایج شبیهسازی مدار πشکل بدون استفاده از استاب……………………………………………۴۱
(۶-۲تحقق جهت دو بانده کردن مدار……………………………………………………۴۳
(۱ -۶-۲استفاده از استاب مدار باز ) ربع طول موج(…………………………………..۴۳
(۲-۶-۲استفاده از مدار اتصال کوتاه ) طول λ ۲ …………………………………………..ا………………..۴۴
(۷-۲آنالیز)تحلیل( مدار πشکل خط شاخهای دوبانده و مشاهده نتایج شبیهسازی …………..۴۶
فصل سوم: طراحی مدار میکرواستریپ فشرده Tشکل دوبانده با اندازه کاهش یافته……………………………………………۵۰
(۱-۳دوبانده کردن مدار Tشکل خط شاخهای کوچک شده با توجه به روند ارائه شده در
دو بانده کردن کوپلر πشکل ) ۹۰۰MHzو (۲۴۰۰MHz……………………………….ل…………….۵۱
(۲-۳استفاده از برنامه کامپیوتری ساده جهت بدست آوردن پارامترهای مدار دو بانده……… ۵۲
(۳-۳آنالیز)تحلیل( مدار Tشکل دو بانده در چند محیط ) نرم افزار( مختلف و مشاهده نتایج ………………………………………. ۵۳
فصل چهارم: بررسی انواع مختلف DGSو اثرات آن بر روی
خطوط میکرواستریپ……………………………………..۵۹
چیستDGS (1-4…………………………………………………………..ا………………………………………. ۶۰
( ۲ – ۴مشخصات کلی DGS………………………..ا…………………………………………………………..۶۰
( ۳ – ۴کاربردهای DGS٨ ………………………..ا……………………………………….. . ..۶۱
( ۴ – ۴ویژگیهای DGS……………………………ا….. .. … .. .. … .. … .. ….. .. .. … .. … . …۶۱
( ۵ – ۴اثر DGSدمبلی شکل بر روی خطوط میکرواستریپ…… … .. .. . … .. … .. .. ………………….۶۱
( ۱ – ۵ – ۴الگوی .DGSدمبلی شکل و ویژگی شکاف باند.. ….. .. .. . … .. …………………………..۶۳
DGS ( 2 – ۵ – ۴دمبلی پریودیک قویتر.. .. … .. .. ….. .. . … .. … .. .. … …………………………………….۶۴
( ۳ – ۵ – ۴اندازهگیریهای مربوط به DGSدمبلی شکل…. .. … .. .. . … .. … .. .. … .. ………………….۶۶
( ۶ – ۴بررسی اثرات DGSهای هلزونی در تقسیم کننده توان بر روی هارمونیکها……………۶۸
-۷-۴مدل مداری و هندسه DGSهلزونی غیرمتقارن. .. ….. … .. .. … .. .. .. .. … ……………………………۷۰
( ۸ – ۴حذفهارمونیکهادر مدار مقسم توان.. .. .. … .. ………………………………………………………۷۳
( ۹ – ۴مشاهده اثرات DGSبرروی کوپلر Tشکل در یک باندفرکانسی. .. ………………………۷۸
( ۱۰ – ۴مشاهده اثرات DGSبرروی مدار دو بانده طراحی شده.. … . … .. ………………………….۸۰
فصل پنجم:چگونگی استفاده از کوپلر بدست آمده در طراحی
سیرکولاتور……………………………………………………………………………………………………..۸۲
(۱-۵طراحی سیرکولاتور …………………………………………………………………………………..۸۳
(۲-۵مدار معادل برای سیرکولاتور با استفاده از یک ژیراتور و دو کوپلر…………………….۸۳
فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………..۸۶
(۱-۶نتیجه گیری…………………………………………………………………….۸۷
(۲-۶پیشنهادات………………………………………………………….۸۸
پیوست ها…………………………………………………………..۸۹

چکیده:
در این پروژه سیرکولاتور دو بانده با ابعاد کوچک ارائه شـده اسـت. در طراحـی سـیرکولاتور مـورد نظـر ازکوپلر شاخه ای ۱(BLC) میکرواستریپی دو بانده کوچک شده استفاده شده است. لذا در این پـروژه بیـشتربر روی چگونگی کوچک سازی و دو بانده کردن کوپلر شاخه ای میکرواستریپی با اسـتفاده از مـداراتT و همچنین ۲DGS متمرکز شده ایم. در کوپلر شاخه ای پیشنهادی از مداراتT در هر شاخه که دارای طـولالکتریکی ۹۰± درجه در دو بانده می باشند ، استفاده شده است. از طرفی در صفحه زمـین در زیـر خطـوطاین کوپلرDGS هایی قرار دارند که با استفاده از اینDGS ها ، طول الکتریکی خطوط کاهش یافته و ابعادکوچکتر می گردند . کوپلر دو بانده کوچک شده توسط نرم افزارهایSerenadeو۳ADSوAnsoft تحلیـلشده و نتایج شبیه سازی در این پروژه آورده شده اند. سپس با استفاده از کوپلرهای دو بانده کوچک شـده ،سیرکولاتور مورد نظر طراحی گردیده است.

مقدمه:
امروزه تقاضا برای استفاده از عناصر دو بانده در صنعت مخابرات رو به افزایش است. سیستمهای مخابرا ت با آنتن های دو بانده کاربرد زیادی دارند. سیرکولاتور یکی از عناصر اصلی در چنین سیستم هایی اسـت. بـااستفاده از سیرکولاتور دو بانده می توان از یک تغذیه بین آنتن و سیستم مخـابراتی اسـتفاده نمـود. یکـی ازاجزای اصلی در ساخت سیرکولاتورهای چهار پورتی ، کوپلرهای هایبریدی و کوپلرهای شاخه ای (BLC) می باشند.
(BLC) از چهار خط انتقال به طول ربع طول موج مؤثر در فرکانس اصلی و هارمونیک هایی کار می کنـ د.
.[۱] ,[۲]
معمولا این کوپلرها بزرگ هستند و سطح و فضای اشغال شده توسط آن ها زیاد است. در اکثـر کاربردهـایامروز به خصوص در بردهای صفحه ای و میکرواستریپی ، این عیب محسوب می شود. لذا ، امـروزه روشهای مختلفی برای کوچک سازی و افزایش پهنای باند[٣-۷] این کوپلرها ارائه شده است.
در مخابرات مدرن امروزی نیاز به اجزاء دو بانده بالاخص کوپلرBLC دو بانده ، می باشد تا مقدار عناصـرمورد استفاده ،کاهش یابد.
Hsiang [٨] از خطوط چپگرد برای دو بانده کردن کوپلر استفاده کرده است.BLC شامل خطـوط متـصلشده به یک جفت المان موازی[١١] گزارش شده است.
در این پروژه با استفاده از روشـهای کوچـک سـازیBLC و ترکیـب آن هـا بـا روشـهای دو بانـده سـازیابتداBLC با ابعاد کوچک در دو باندهMhz 900وMhz2400 طراحی شده است سپس برای کاهش بیـشترسطحBLCصفحه ای ازDGS ها استفاده شده است.
گزارش ارائه شده از نمونه طراحی سیرکولاتور مورد نظر شامل قسمت های زیر می باشد:
در فصل اول کلیاتی در مورد مراحل انجام پروژه ،هدف از انجام مراحل کار ، پیشینه تحقیقهای انجـام شـدهدر مورد مدارمورد نظر و روش کمی کار مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم ابتدا نحوه افزایش پهنای باند کوپلرها ، کوچک سازی با استفاده از مدارT و استفاده از مـدارπ بــرای دو بانــده کــردن کوپلربررســی شــده اســت. ســپس بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای تخصــصیمانندSerenadeوAnsoft مدارات ذکر شده تحلیل گشته و نتایج شبیه سازی آورده شده اند.
در ادامه کوپلر کوچک شده با استفاده از مدارT ، با توجه به روند ارائـه شـده در دو بانـده کـردن کـوپلر بـامدارπ ، در فصل سوم دو بانده شده و روابط حاصل برای دو بانده کردن آن به دست آمده است.
کوپلر به دست آمده با استفاده از نـرم افـزارADS وSerenadeوAnsoft تحلیـل و بهینـه گـشته اسـت ومنحنی های مربوط به آن در این فصل آورده شده اند.
در فصل چهارم DGS به عنوان ابزاری برای کوچک سازی مدارات صفحه ای شرح داده شده و از آن برای کوچکتر کردن ابعاد کوپلر دو بانده استفاده شده است. نتایج شبیه سـازی کـوپلر حاصـل ، نـشان داده شـدهاست. چگونگی استفاده از کوپلر به دست آمده در طراحی سیرکولاتور در فصل پنجم شرح داده شده اسـت و در آخر در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای ادامه کار آورده شده است.

نتیجه گیری
در طراحی مدار جهت دو بانده کردن و کوچک سازی آن که در این پروژه بیشترین هدف ما را تـشکیل مـیدادند به نتایج قابل توجهی نیز دست یافتیم که درزیر به آن ها اشاره می گردد.
۱- ساختار مدارات هایبریدی با باند وسیع و یا کار در دو باند فرکانسی مختلف نیز دارای پیچیدگی خـاصبوده که از هزینه و حجم ساخت بالایی برخوردارند و این مدارات را می توان با به کار بردن استابهای مـدارباز و مدار کوتاه و یا با آبشاری نمودن شاخه ها کوچک کرده و این اتصالات نقش بسیاری را در پهنای بانـدایفا می کنند.
۲- مدارهایی با ماتریسABCD تک تک المان ها و معادلات انتقال و داشتن مقادیر حقیقی و موهوم ی کـهدر یک باند فرکانسی مورد استفاده قرار می گیرد را می توان با اضـافه کـردن شـاخه هـای اسـتاب و معـادلقراردادن این خط با خطی با طول الکتریکی۹۰± =θو امپدانس مشخصهZT± را به روابطی برای استفاده در دو باند فرکانسی دلخواه تبدیل کرد.
۳- مدارT شکل شاخه ای نیز که دارای دو خط میکرواستریپ و شاخه استاب باز در وسـط ایـن دو شـاخهمی باشد را باید در حالتی در نظر گرفت که طول الکتریکی استاب باز ما بین مجموع طـول هـای دوخـط ونصف مجموع آن ها یعنی ۲θ=θ۱+θو۲/θ نیز می باشد. و همواره این شاخه ها به انتهای مدار کوتاه تـر نیـزمتصل می باشد(جهت افزایش اندوکتانس مدار)
۴- بعد از به کار بستنDGS تأثیر کنده کاری روی صفحه زمین می باشد می توان با توجه به این اثر باعـثافزایش مؤثر اندوکتانس مدار شده و این خود باعث پایین آمدن فرکانش قطع مدار می گردد. از نتـایج قابـلملاحظه به کار بستن DGSدمبلی شکل بر روی مدار و خطوط میکرواستریپ Slow wave کردن پاسـخمدار به علت پایین آوردن فرکانس قطع می باشد. همواره در DGS های پریودیک که طول زمین کاسته شدهکم می گردد اندوکتانس مؤثر مدار کاهش یافته و عکس قـضیه بـالا اتفـاق مـی افتـد. درDGS هـای نـوعهلزونی با به کار بردن اینDGS ه ا بر ری مدار طراحی شده شاخه ایT شکل شاهد کاسته شدن فرکانسقطع و پایین آمدن باند فرکانسی و افزایش پهمای مؤثر آن بودیم.
۵- استفاده از DGS نوعH نیز باعث کاهش فرکانس قطع مدار شده و مشاهده مـی گـردد بهتـرین حالـتبرای پاسخ شبیه سازی شده مدار در حالتی اتفاق می افتد کهDGS ها زیـر شـاخه هـای اسـتاب مـدار بـازباشند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت