طراحی کنترلرها در ساختمان های هوشمند جهت مدیریت مصرف – مکانیک

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی مکانیک
نوع ارائه:سمینار
تعداد صفحات:107
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی کنترلرها در ساختمان های هوشمند جهت مدیریت مصرف – مکانیک

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب

۱ چکیده
۲ مقدمه
فصل اول : هوشمند سازی و ساختمان هوشمند ۴
۱- ۱) ماشین های هوشمند ۵
۱- ۱- ۱) کاربردهای هوش مصنوعی ۶
۱- ۱- ۲) عامل های هوشمند ۶
۱- ۱- ۳) ماشین های هوشمند ۸
۱- ۲) ساختمان هوشمند ۸
۱- ۲- ۱) طراحی یک ساختمان هوشمند ۹
۱- ۲- ۲) تاریخچه ساختمان هوشمند ۱۰
۱- ۲- ۳) زمینه ها و نیازهای ساختمان هوشمند ۱۱
۱- ۲- ۴) شیوه های مدیریتی در ساختمان هوشمند ۱۲
۱- ۲- ۵) مزایایی ساختمان هوشمند ۱۲
۱- ۳) معماری هوشمند ۱۴
۱- ۳- ۱) معماری هوشمند و به کارگیری عناصر طبیعت ۱۵
۱- ۳- ۲) ضرورت های معماری هوشمند ۱۶
۱- ۴ ) سازه هوشمند ۱۷
۱- ۴- ۱ ) اهداف و ویژگی های سازه های هوشمند ۲۰
۱- ۴- ۲ ) اجزاء سازنده ساختارهای هوشمند ۲۱
۱- ۴- ۳ ) سیستم کنترل فعال ارتعاشات ۲۱
۵) مصالح هوشمند ۲۲
۱- ۶) تاسیسات هوشمند ۲۵
فصل دوم : هوشمندسازی ساختمان ۲۶
۲- ۱) هوشمندسازی ساختمان ۲۷
۲- ۱- ۱) سطح میدان، وظایف و توپولوژی ۲۸
۲- ۱- ۲) استاندارد سازی ۲۹
۲- ۱- ۳) ارتباطات در سطح میدان ۳۰
۲- ۱- ۴) سطح کنترل و اتوماسیون وظایف و توپولوژی ۳۰
۲- ۱- ۵) مدیریت انرژی ۳۱
۲- ۱- ۶) سطح مدیریت، وظایف توپولوژی ۳۲
۲- ۱- ۷) ارتباطات در سطح مدیریت ۳۳
۲- ۲) استاندارد های ارتباطی: ارتباط باز یا با روش تولید کننده ۳۴
۳۶ EIB (3 -2
۳۷ KNX اساس EIB (1 -3 -2
۲- ۳- ۲) مزایای استاندارد KNXص ۳۸
۲- ۳- ۳ ) امکانات KNXص ۳۹
۲- ۴) سیستم KNXص ۴۴
۲- ۵- ۱) کابل گذرگاه به عنوان رسانه انتقال ۴۴
۲- ۵- ۲) فن آوری انتقال ۴۶
۲- ۵- ۳) دستیابی گذرگاه ۴۷
۲- ۵- ۴) ساختار تلگرام و آدرس دهی ۴۷
۲- ۵- ۵ ) ساختار وسایل گذرگاه ۴۸
۵- ۶) منبع تغذیه ۴۹
۲- ۶-۱) سیستم برق به عنوان رسانه انتقال ۴۹
۲- ۶-۲ ) فن آوری انتقال ۵۰
۲- ۶-۳) دستیابی گذرگاه ۵۱
۲- ۶-۴) ساختار تلگرام و آدرس دهی ۵۲
۲- ۶-۵ ) ID سیستم (شناساگر سیستم) ۵۲
۲- ۷- ۱) رادیو به عنوان رسانه انتقال ۵۲
۲- ۷- ۲) فن آوری انتقال ۵۳
۲- ۷- ۳) دستیابی گذرگاه ۵۳
۲- ۷- ۴) ساختار تلگرام و آدرس دهی ۵۴
۲- ۷- ۵) ساختار وسایل گذرگاه ۵۴
فصل سوم : تاسیسات هوشمند ۵۷
۳- ۱) تهویه مطبوع ۵۷
۳- ۱- ۱) مشخصات هوا ۵۸
۳- ۱- ۲) مصرف انرژی ۵۹
۳- ۱- ۳) سیستم های گرمایشی ۵۹
۳- ۱- ۴) سیستم های سرمایشی ۶۳
۳- ۲- ۱) مفاهیم اولیه کنترل کننده ها ۶۷
۳- ۲- ۲) سنسورها و عملگرها بر روی تجهیزات تهویه مطبوع ۶۹
۳- ۳- ۱) سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه ۷۱
۳- ۳- ۲) ویژگی های استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه ۷۳
۳- ۳- ۳) نتایج ممیزی انرژی و میزان صرفه جویی در مصرف سوخت ساختمان های محل نصب سیستم کنترل هوشمند موتورخانه ۷۷
۳- ۴) پیشنهادات ۸۲

چکیده:
پیشرفت علوم کامپیوتر و الکترونیک در دهه های اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم ایجاد ساختمان های با امکاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره به منظور رفع نیازهای جدید تکنولوژیهای مناسب نیز به سرعت پا بهعرصه نهاده است از این جمله می توان به تکنولوژی ساختمانهوشمند اشاره نمود. بنابراین ابتدا در زمینه هوشمند سازی و ساختمانهوشمند بحث میشود. ساختمانهوشمند یکی از مباحث روز و جدید جوامع بشری می باشد که دو هدف اساسی را تعقیب می نماید. ۱-افزایش آسایش و آرامش ۲ -کاهش مصرف انرژی
ذهنیت و تصوری که در میان اکثریت سازنندگان و استفاده کنندگان این گونه بناها مرسوم است، قرار گرفتن مجموعهای از سنسورها و عملگرها و کنترلر ها می باشد، که هدف آن حذف کارکردها سنتی و غیرمکانیزه می باشد. در این خصوص چندین پروتکل معروف معرفی و بر روی پروتکل EIB بحث می شود.
از مهم ترین قسمتهای یک ساختمان که اهمیت هوشمند سازی در آن نمایان است تاسیسات و موتورخانه می باشد. در این رابطه نحوه هوشمندسازی و نتایج آن در تاسیسات و موتورخانه ارئه می شود.
با توجه به رشد سریع جمعیت، و به همراه آن رشد صعودی مصرف انرژی، و باتوجه به محدودبودن منابع انرژی، همچنین افزایش تولید گازهای گلخانه ای و پیامدهای آن بر محیط زیست، لزوم بهینه سازی مصرف انرژی را بر همگان آشکار میسازد. بنابراین با توجه به مصرف قابلتوجه انرژی در ساختمان، ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش نمایان است. همانگونه که بیان گردید. ساختمان هوشمند، ضمن آنکه در مصرف انرژی صرفهجویی می نماید.

مقدمه:
پیشرفت علوم کامپیوتر و الکترونیک در دهههای اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم ایجاد ساختمان های با امکاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره به منظور رفع نیازهای جدید تکنولوژیهای مناسب نیز به سرعت پا به عرصه نهاده است از این جمله می توان به تکنولوژی ساختمان هوشمند اشاره نمود.
ساختمان هوشمند یکی از مباحث روز و جدید جوامع بشری میباشد که دو هدف اساسی را تعقیب می نماید.
۱- افزایش آسایش و آرامش ۲-کاهش مصرف انرژی
با توجه به رشد سریع جمعیت، و به همراه آن رشد صعودی مصرف انرژی، و باتوجه به محدودبودن منابع انرژی، هم چنین افزایش تولید گازهای گلخانه ای و پیامدهای آن بر محیط زیست، لزوم بهینه سازی مصرف انرژی را بر همگان آشکار می سازد. براساس گزارشات مختلف حدود ۴۰% از انرژی کل کشور در بخش ساختمان به مصرف می رسد که در مقایسه با سایر کشورها حدود ۳برابر می باشد. بنابراین با توجه به مصرف قابل توجه انرژی در ساختمان، ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش نمایان است. که همانگونه که بیان گردید.
ساختمانهوشمند ، ضمن آنکه در مصرف انرژی صرفه جوئی می نماید صرفه اقتصادی رانیز برای ساکنین آن یا فراهم می نماید.
ذهنیت و تصوری که در میان اکثریت سازنندگان و استفاده کنندگان این گونه بناها مرسوم است، قرار گرفتن مجموعه ای از سنسورها و عملگرها و کنترلر ها میباشد، که هدف آن حذف کارکردها سنتی و غیر مکانیزه می باشد. در این پایان نامه من سعی بر آن دارم که ضمن تایید این نگرش، از چندمنظر دیگر نیز به ساختمان هوشمند نظر افکنده شود. لذا قصد آن را دارم که در حد بضاعت اندک خود طرح موضوعی نمایم، باشد که مثمر قرار گیرد. به این منظوردر فصول مختلف این مجمل به بررسی مطالب زیر خواهم پرداخت.
در فصل اول به بررسی پیرامون ماشینهای هوشمند و هوش مصنوعی می پردازم و سپس ساختمانهوشمند و اهداف ساختمان هوشمند تعریف میگردد. معماری هوشمند، سازه هوشمند، تاسیسات هوشمند و مصالحهوشمند مورد بررسی قرار می گیرد. راه حل های پیشنهادی که در زمینه ساختمان هوشمند ارائه می شود. مفاهیم معماری هوشمند بسیار نزدیک به مفاهیم معماری پایدار و معماری سبز داراست. اما باتوجه به رشته تحصیلی اینجانب در ادامه بیشتر بر روی مباحث تاسیسات هوشمند متمرکز می گردم.
برای هوشمندسازی ساختمان پروتکل های مختلفی تعریف می شود. در این زمینه در فصل دوم سطوح مختلف در هوشمندسازی ساختمان تعریف و سپس چند پروتکل معرفی می گردد. در ادامه پروتکل EIB و روش هوشمندسازی ساختمان با آن شرح داده می گردد.
در فصل سوم سیستم های مختلف تاسیسات ساختمان معرفی می گردد. در این ارتباط با بسیاری از کارشناسان و سازنندگان سیستم های مختلف تاسیساتی گفتگو شد که با استفاده از تجارب ارزنده ایشان و منابع مختلف گزارشی در خصوص اصول کارکرد، کنترل و اتوماسیون سیستم های تاسیساتی تهیه شده است که ارائه می گردد. در ادامه در خصوص موتورخانه هوشمند و نتایج حاصل از صرفه جویی انرژی بحث می شود و در خصوص بهبود کارکرد آن پیشنهاداتی ارائه می گردد.
در پایان از زحمات جناب آقای دکتر موسویان و جناب آقای دکتر جوادی مدیر گروه مکاترونیک دانشگاه که در انجام این پروژه مرا یاری نمودند صمیمانه سپاسگزارم.

 

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط