طراحی لرزه نگاری سه بعدی در مناطق پیچیده زمین شناسی جنوب ایران – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:152
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

طراحی لرزه نگاری سه بعدی در مناطق پیچیده زمین شناسی جنوب ایران – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
مقدمه
فصل دوم : آرایه گیرنده
۱-۲هدف استفاده از آرایه گیرنده
۲-۲آرایه گیرنده
۳-۲پاسخ آرایه گیرنده
۴-۲حذف اثرات جانبی خط برداشت
۵-۲تاثیر طول در پاسخ آرایه گیرنده
۶-۲تاثیر شیب در پاسخ آرایه گیرنده
فصل سوم : آرایه چشمه
۱-۳اهداف استفاده از آرایه چشمه
۱-۱-۳تضعیف امواج سطحی تولید شده بوسیله چشمه
۲-۱-۳هدایت موج به سمت پایین
۳-۱-۳تولید جبهه موج تخت
فصل چهارم : آرایه برانبارش
۱-۴گسترش یک سو
۲-۴گسترش دوسو
فصل پنجم : همامیخت مکانی
۱-۵طراحی آرایه با استفاده از همامیخت مکانی
۲-۵بدست آوردن پاسخ خط گیرنده
فصل ششم : تاثیر دورافت بر پاسخ آرایه
۱-۶طراحی آرایه با توجه به دور افت
۲-۶بهینه سازی پاسخ آرایه با توجه به دورافت
فصل هفتم : تاثیر آزیموت بر پاسخ آرایه
۱-۷تاثیر آزیموت بر پاسخ آرایه۷
۲-۷بهینه سازی پاسخ آرایه با توجه به آزیموت
۳-۷پاسخ نهایی آرایه چشمه و گیرنده
۴-۷بهینه سازی پاسخ نهایی آرایه چشمه و گیرنده
فصل هشتم : الیاسینگ مکانی
۱-۸الیاسینگ
۲-۸بهینه سازی پاسخ نهایی آرایه چشمه و گیرنده
فصل نهم : بررسی آرایه های بکار رفته در عملیات دوبعدی میدان هویزه و سه بعدی منصوری
۱-۹بررسی آرایه چشمه و گیرنده بکاررفته در عملیات دو بعدی هویزه
۲-۹بررسی آرایه چشمه و گیرنده بکاررفته در عملیات سه بعدی منصوری
فصل دهم : نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجهگیری
پیشنهادات
پیوست ها
منابع فارسی
منابع لاتین
خلاصه انگلیسی

چکیده
آرایه چشمه و گیرنده در برداشت دانسته های لرزه ای برای تضعیف امواج سطحی ۱تولید شده بوسیله چشمه استفاده می شوند. از طرفی با توجه به فاصله نمونه برداری مکانی ،۲ثبت صحیح امواجی که طول موج کوتاهتری از دو برابر فاصله دو ایستگاه دارند مقدور نبوده و بنابراین با استفاده از آرایه های چشمه و گیرنده می توان این امواج را که مستعد الیاس ۳شدن هستند تضعیف کرد. بنابراین برای تضعیف بیشتر این پدیده ها )امواج سطحی و الیاسینگ مکانی(، نیاز به بهینه سازی آرایه ها داریم. یکی از روشهای بهینه سازی آرایه چشمه و گیرنده روش همامیخت مکانی ۴است. در این روش هر آرایه پیچیده ۵از چند آرایه ساده ۶تشکیل شده که با قرار گرفتن کنار هم یک آرایه بزرگ بوجود می آورند. با استفاده از آرایه های ساده ۲و ۳عضوی و قرار دادن نقاط فرورفته ۷این آرایه ها در پهنای کناری ۸پاسخ نهایی آرایه می توان این پهنا را تضعیف کرد. با توجه به اینکه هر دو آرایه چشمه و گیرنده روی دامنه امواج ایجاد شده تاثیر می گذارند و مقدار کل تاثیر آرایه چشمه و گیرنده برابر با مجموع این دو تاثیر بر حسب دسی بل است، می توان با استفاده از تاثیر آرایه چشمه بر پاسخ نهایی آرایه های چشمه و گیرنده نیز پاسخ نهایی را بهینه کرد. در عملیات دوبعدی چشمه و گیرنده در امتداد هم قرار دارند و آزیموت ۹بین امتداد آنها صفر است، ولی در عملیات سه بعدی این زاویه ثابت نبوده و متغیر است، بنابراین در بهینه سازی آرایه چشمه و گیرنده نیاز به بررسی پاسخ نهایی در تمامی آزیموتهای موجود بین امتداد چشمه و گیرنده می باشیم تا پاسخ نهایی در تمامی آزیموتها دارای پهنای اصلی ۱۰برابر و پهناهای فرعی تضعیف شده باشد. در این پایان نامه پس از بررسی آرایه های خطی و سطحی در آزیموتهای متفاوت به این نتیجه می رسیم که آرایه های سطحی در آزیموتهای مختلف پاسخ بهتری از آرایه های خطی ۱۱می دهند و به همین دلیل پیشنهاد شده است که در عملیات سه بعدی از آرایه های سطحی بجای آرایه های خطی استفاده شود.

مقدمه
با توجه به نیاز دنیا به سوختهای آلی و تامین انرژی مصرفی از این طریق ، استفاده از روشهای ژئوفیزیکی در سالهای اخیر بطور گسترده ای در اکتشاف و بهره برداری مخازن نفت و گاز اهمیت خودراآشکارساخته است. در میان تمامی روشهای ژئوفیزیکی ،روش لرزه نگاری در این سالها به یگانه روش سودمندبا ضریب اعتماد نسبتا خوبی در این زمینه تبدیل گردیده است. در عملیات لرزه ای مانند تمامی روشهای ژئوفیزیکی یک سری دانسته وارد شده و سپس عملیات پردازش و تفسیر بر روی آن صورت می گیردو بالطبع هر چه این دانسته ها دقیق ترو با کیفیت بیشتری باشد نتایج بهتری حاصل می گردد. یکی از مهمترین شاخصهای کیفیت یک عملیات لرزه ای، بالا بودن نسبت سیگنال به نویز یا کم بودن نویز های خطی )امواج سطحی(، نویزهای اتفاقی ثبت شده درهنگام دریافت امواج می باشد. روشهایی که در ابتدا تا سال ۱۹۹۰م بر اکتشافات لرزه ای حکمفرما بود بر مبنای آرایه ها با طول بلند جهت حذف طول موجهای امواج سطحی بودکه باعث از دست دادن اطلاعات در لایه های شیبداربود و بطور کلی مشکلات زیر را داشت
– مشکل الیاسینگ مکانی
– عدم پاسخ دهی درجهتهای مختلف درطراحیهای سه بعدی
– عدم پاسخ دهی درافستها و دورافتها
در این تحقیق با بررسی معایب و موانع موجود بر سر راه عملیات لرزه نگاری، راه حلهای مختلف در جهت حل مشکلات مختلف بررسی گردیده و درتعدادی از پروژه های در دست اقدام به مرحله عمل رسانده می شود. در لرزه نگاری اکتشافی، طراحی به یک مرحله پردازشی اتلاق می شود که سعی دارد رخدادهای لرزه ای را از لحاظ موقعیت و میزان تمرکز و وضوح بهبود بخشد. این عبارت اساساً هم معنی با تصویر سازی است. قبل از طراحی ، معمولاً دانسته های لرزه ای اولیه با فرضیات اولیه با تریسهای پلات شده در موقعیت سطحی گیرنده و محور عمودی زمان به نمایش در می آیند این بدین معناست که بازتاب های شیب دار در مختصات جانبی صحیح قرار نداشته و محور عمودی زمان نیازمند تبدیل به عمق می باشد. علاه بر متمرکز کردن و استقرار مکانی، الگوریتم های طراحی موجب تنظیم فاز دامنه دانسته های لرزه ای شده و اثرات گسترش هندسی را کاهش می دهند.۱۸ طراحی را می توان بعنوان یک راه حل تقریبی برای مسئله معکوس میدان موج الاستیکی معرفی کرد . برای تخمین پارامترهای الاستیکی زمین بایستی میدان موج الاستیکی معکوس بعنوان ورودی مورد استفاده قرار گیرد. عموماً یک مسئله ساده را می توان با یافتن راه حلی با استفاده از معادلات دیفرانسیلی کاهش دانسته شده و با مد نظر قرار دادن مشخصات ضرایب معادله بعنوان نقشهای مکانی و با توجه به شرایط مرزی مناسب حل کرد. اگر چه چنین پردازشی اغلب خیلی مشکل است ولی خیلی ساده تر از انجام مسئله معکوس است.معمولاً حل معادله معکوس به تخمین ضرائب معادله دیفرانسیل جزئی می انجامد این در حالی است که تعداد ورودیها برای تعیین کلیه خروجی های انتظار داشته کافی نیست. علاوه بر این، مسائل معکوس عموماً غیر خطی اند و راه کارهای عملی بطور معمول، تقریبهای خطی شده هستند یعنی اینکه به یک مدل اولیه فرض شده خیلی حساس می باشند. و این جای بسی بدشانسی است زیرا آگاهی و شناخت از زیر سطح خیلی محدود می باشد و ساختار مدلهای اولیه فوق العاده مشکل است.][۳ بنابراین به دلایل متعدد، طراحی مضاف بر اینکه یک راه حل تقریبی برای مسئله معکوس است، غیر خطی بودن نیز اضافه می گردد. لزوم یافتن راه حل های تقریبی به تعداد زیادی از الگوریتمهای متفاوت طراحی منتهی می شود. با راههای مختلف که وجوه مشابه زیادی نیز دارند می توان الگوریتمهای متفاوت طراحی را دسته بندی کرد. بعنوان مثال می توان چنین فرضیه ای را مطرح کرد که امواج در سطح رو به بالا سیر می کنند . اگر چه این مطلب از لحاظ فیزیکی غلط است ولی این اختیار را به ما می دهد که راه حل خود را برای حل مسئله معکوس ادامه دهیم. این روش بنام فرضیه موج یک طرفه ۱معروف است.][۳ با استناد به فرضیه موج یک طرفه الگوریتمهای مختلف تشریح می شود که مهمترین آنها عبارت است از: روش تفاضل متناهی ۲که انعطاف زیادی نسبت به تغییرات همه جانبه سرعت دارد ولی در دو مورد محدودیت زاویه ۳و پراکندگی شبکه ۴دچار ضعف می باشد. روش کیر شهف که براحتی قادر است تا تغییرات دلخواه را در هندسه ثبت دانسته های لرزه ای جا دانسته اما نیازمند رهگیری پرتو برای جهت دادن به آنها می باشد. تکنیکهای فوریه یا طیفی که دارای دقت بالا بوده ولی دارای مشکل مقابله با تغییرات سریع در هندسه ثبت دانسته ها و سرعت می باشند. برخی اوقات کلیه روشها تلاش می کنند فرایند دنباله فروسو ساخته شده در Z=0را در زیر سطح بکار ببرند و گاهی نیز با استفاده از روش مستقیم، ) R(x,y,zرا مستقیماً از Z=0بدست می آورند و یا با استفاده از روش بازگشتی) R(x,y,zرا بر اساس z − ∆zتخمین می زنند. در این پایان نامه سعی بر آن شده است که ابتدا در فصل اول کلیاتی از دانسته های لرزه ای و طراحی بیان شود در فصل دوم مفاهیم اصلی طراحی و اصول و مدل هایی که برای طراحی دانسته ها مورد استفاده قرار می گیرند. تشریح شود در فصل سوم سه روش فهم طراحی دانسته ها که عبارتند از: روش فوریه و روش کیر شهف و الگوریتم تفاضل متناهی به تفصیل بیان شده است در فصل چهارم مدلهای زمین شناسی و لرزه نگاشته های مصنوعی را ساخته و با استفاده برنامه هایی که با نرم افزار Matlab برای روشهای مختلف طراحی نوشته شده ابتدا دانسته های مصنوعی را طراحی دانسته و در آخر دانسته های واقعی را با استفاده از برنامه های تهیه طراحی می دهیم در فصل آخر کلیه روشهای مختلف طراحی را با هم مقایسه کرده و مزایا و محدودیتها و کاربردهای هر یک از روشها را بیان می کنیم. همواره یک مقطع لرزه ای اندازه گیری شده در یک سکانس آرمانی، که از لایه های مسطح و افقی با سرعت میان لایه ای ثابت تشکیل شده است نمایانگر ساختمان حقیقی و تحریف نشده منطقه است ولی متاسفانه هیدروکربنها در چنین سکانسهایی نمی توانند ذخیره شوند. در نتیجه کارهای لرزه ای در مناطقی انجام میشود که در آنها تغییرات ساختمانی و چینه ای قادر به ذخیره کردن نفت و یا گاز باشند . این گونه تغییرات ساختمانی سرچشمه ناهنجاریهای لرزه ای و همچنین کاهش دقت دراندازه گیری سرعت هستند.در نتیجه در این مناطق لرزه نگاری بازتابی، مقاطع لرزه ای زمانی تحریف شده را ایجاد می کند . کاملا روشن است که هر فرایند پردازش دانسته ها که این گونه تحریفها را در مقطع لرزه ای کاهش دهد بسیار موثر و مفید است. روشهای مختلفی برای بازگرداندن نقاط زیر سطحی از موقعیت ظاهری به محلهای واقعی وجود دارد که به این روشها طراحی دانسته های لرزه ای گویند. به دلایل متعدد که مهمترین آنها هزینه نسبتا بالای انجام کار است روشهای مختلف ومتعددی از طراحی دانسته های لرزه ای وجود دارد. بنابراین انتخاب یک روش طراحی خاص برای یک مساله با۲۰ توجه به میزان پیچیدگی دانسته ها و ساختار زمین شناسی و نیز محدودیتهای اقتصادی، زمانی و ابزاری صورت می پذیرد . لذا شناسایی قابلیتها ، کاربردها و مزایا و معایب ونیز محدودیتهای روشهای مختلف طراحی ضروری است و یکی از اهداف مهم پردازش و تفسیر دانسته های لرزه ای است.این مطالعه نیل به این هدف که همانا بررسی روشهای مختلف طراحی پس از برانبارش دو بعدی زمانی می باشد را محقق می سازد

نتیجه گیری
(۱آرایــه چشــمه و گیرنــده بــه چنــد منظــور اســتفاده مــی شــوند کــه عمــده تــرین آنهــا عبارتنــد از: الــف( تضــعیف نــویز هــای خطــی ماننــد امــواج ســطحی ب( تضــعیف نــویز هــای اتفــاقی ج( تضــعیف اثــرات جــانبی د( هــدایت مــوج بــه ســمت پــایین ه( تولید جبهه موج تخت.
(۲بــرای اســتفاده از آرایــه برانبــارش دو شــرط کلــی داریــم کــه عبارتنــد از : الــف( در حـــالتی کـــه گســـترش یـــک ســـو داشـــته باشـــیم فاصـــله چشـــمه هـــا بایـــد نصـــف فاصــله گیرنــده هــا باشــد و همچنــین طــول آرایــه هــر ایســتگاه نیــز برابــر بــا فاصــله بــین دو ایســتگاه باشــد. ب( بــرای حــالتی کــه گســترش دو ســو داشــته باشــیم فاصــله چشــمه هــا بایــد برابــر بــا فاصــله دو گــروه باشــد و طــول آرایــه مربــوط بــه هــر گروه نیز باید برابر با فاصله دو گروه باشد.
(۳همامیخـــت مکـــانی، شـــامل همامیخـــت دو آرایـــه مشـــابه یـــا غیـــر مشـــابه اســـت. در حیطــه فرکــانس آرایــه را بــه گونــه ای طراحــی مــی کنــیم کــه صــفر آن در پهناهــای فرعـــی پاســخ آرایــه دیگــر باشــد، دو پاســخ را درصــورتیکه بــر حســب دســی بــل باشــند بــا هــم جمــع و اگــر بــر حســب دســی بــل نباشــند در هــم ضــرب کنــیم. نتیجــه کــار پاســخ آرایــه ای اســت کــه اولــین پهنــای فرعــی آن کوچــک شــده اســت. جمــع کــردن دو پاســخ بــر حســب دســی بــل در حیطــه فوریــه، معــادل همامیخــت مکــانی دو آرایه در حیطه مکان است.
(۴بــرای بهینــه ســازی پاســخ آرایــه براســاس دورافــت بــا اســتفاده از روش همامیخــت مکــانی، ابتــدا پهنــای اصــلی پاســخ آرایــه را بدســت آورده و ســپس پهنــای فرعــی آرایـــه را کوچـــک مـــی کنـــیم. بـــرای اینکـــار بـــا اســـتفاده از آرایـــه هـــای دو و ســـه گیرنده ای می توان پهنای فرعی پاسخ آرایه را کوچک کرد.
(۵افــزایش زاویــه آزیمــوت باعــث کــم شــدن فواصــل بــین گیرنــده هــا در آرایــه مــی شــود و آرایــه هــای خطــی بــا افــزایش زاویــه آزیمــوت کوتــاه تــر شــده و پهنــای اصــلی ۱پاســخ آرایــه نیــز بزرگتــر مــی شــود. در حــالتی کــه زاویــه آزیمــوت ۹۰درجــه باشــد، پهنــای اصــلی آرایــه بــی نهایــت مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر، آرایــه خطــی بــه تمــامی فرکانســهای مکــانی پاســخ یکســانی مــی دهــد. بنــابراین یــک آرایــه خطــی آرایـــه مناســـبی بـــرای تمـــامی آزیموتهـــا نیســـت و در آزیموتهـــای زیـــاد پاســـخ مناســـبی نـــدارد. آرایـــه ســـطحی در آزیموتهـــای مختلـــف پاســـخ مناســـبی داشـــته و در آزیموتهای زیاد فاصله بین گیرنده های آن صفر نمی شود.
(۶در صــورت اســتفاده از آرایــه چشــمه دامنــه بعضــی از طــول موجهــای ایجــاد شــده تضــعیف و برخــی دیگــر تقویــت مــی شــود. بنــابراین پاســخ آرایــه چشــمه روی پاســخ نهـــایی آرایـــه چشـــمه و گیرنـــده تـــاثیر زیـــادی دارد. پاســـخ نهـــایی آرایـــه چشـــمه و گیرنـــده را مـــی تـــوان بـــا همامیخـــت مکـــانی دو آرایـــه چشـــمه و گیرنـــده بدســـت آورد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط