طراحی لرزه نگاری سه بعدی در مناطق پیچیده زمین شناسی جنوب ایران – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:152
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

طراحی لرزه نگاری سه بعدی در مناطق پیچیده زمین شناسی جنوب ایران – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
فصل اول : كليات
مقدمه
فصل دوم : آرايه گيرنده
1-2هدف استفاده از آرايه گيرنده
2-2آرايه گيرنده
3-2پاسخ آرايه گيرنده
4-2حذف اثرات جانبي خط برداشت
5-2تاثير طول در پاسخ آرايه گيرنده
6-2تاثير شيب در پاسخ آرايه گيرنده
فصل سوم : آرايه چشمه
1-3اهداف استفاده از آرايه چشمه
1-1-3تضعيف امواج سطحي توليد شده بوسيله چشمه
2-1-3هدايت موج به سمت پايين
3-1-3توليد جبهه موج تخت
فصل چهارم : آرايه برانبارش
1-4گسترش يك سو
2-4گسترش دوسو
فصل پنجم : هماميخت مكاني
1-5طراحي آرايه با استفاده از هماميخت مكاني
2-5بدست آوردن پاسخ خط گيرنده
فصل ششم : تاثير دورافت بر پاسخ آرايه
1-6طراحي آرايه با توجه به دور افت
2-6بهينه سازي پاسخ آرايه با توجه به دورافت
فصل هفتم : تاثير آزيموت بر پاسخ آرايه
1-7تاثير آزيموت بر پاسخ آرايه7
2-7بهينه سازي پاسخ آرايه با توجه به آزيموت
3-7پاسخ نهايي آرايه چشمه و گيرنده
4-7بهينه سازي پاسخ نهايي آرايه چشمه و گيرنده
فصل هشتم : الياسينگ مكاني
1-8الياسينگ
2-8بهينه سازي پاسخ نهايي آرايه چشمه و گيرنده
فصل نهم : بررسي آرايه هاي بكار رفته در عمليات دوبعدي ميدان هويزه و سه بعدي منصوري
1-9بررسي آرايه چشمه و گيرنده بكاررفته در عمليات دو بعدي هويزه
2-9بررسي آرايه چشمه و گيرنده بكاررفته در عمليات سه بعدي منصوري
فصل دهم : نتيجهگيري و پيشنهادات
نتيجهگيري
پيشنهادات
پيوست ها
منابع فارسي
منابع لاتين
خلاصه انگليسي

چكيده
آرايه چشمه و گيرنده در برداشت دانسته هاي لرزه اي براي تضعيف امواج سطحي 1توليد شده بوسيله چشمه استفاده مي شوند. از طرفي با توجه به فاصله نمونه برداري مكاني ،2ثبت صحيح امواجي كه طول موج كوتاهتري از دو برابر فاصله دو ايستگاه دارند مقدور نبوده و بنابراين با استفاده از آرايه هاي چشمه و گيرنده مي توان اين امواج را كه مستعد الياس 3شدن هستند تضعيف كرد. بنابراين براي تضعيف بيشتر اين پديده ها )امواج سطحي و الياسينگ مكاني(، نياز به بهينه سازي آرايه ها داريم. يكي از روشهاي بهينه سازي آرايه چشمه و گيرنده روش هماميخت مكاني 4است. در اين روش هر آرايه پيچيده 5از چند آرايه ساده 6تشكيل شده كه با قرار گرفتن كنار هم يك آرايه بزرگ بوجود مي آورند. با استفاده از آرايه هاي ساده 2و 3عضوي و قرار دادن نقاط فرورفته 7اين آرايه ها در پهناي كناري 8پاسخ نهايي آرايه مي توان اين پهنا را تضعيف كرد. با توجه به اينكه هر دو آرايه چشمه و گيرنده روي دامنه امواج ايجاد شده تاثير مي گذارند و مقدار كل تاثير آرايه چشمه و گيرنده برابر با مجموع اين دو تاثير بر حسب دسي بل است، مي توان با استفاده از تاثير آرايه چشمه بر پاسخ نهايي آرايه هاي چشمه و گيرنده نيز پاسخ نهايي را بهينه كرد. در عمليات دوبعدي چشمه و گيرنده در امتداد هم قرار دارند و آزيموت 9بين امتداد آنها صفر است، ولي در عمليات سه بعدي اين زاويه ثابت نبوده و متغير است، بنابراين در بهينه سازي آرايه چشمه و گيرنده نياز به بررسي پاسخ نهايي در تمامي آزيموتهاي موجود بين امتداد چشمه و گيرنده مي باشيم تا پاسخ نهايي در تمامي آزيموتها داراي پهناي اصلي 10برابر و پهناهاي فرعي تضعيف شده باشد. در اين پايان نامه پس از بررسي آرايه هاي خطي و سطحي در آزيموتهاي متفاوت به اين نتيجه مي رسيم كه آرايه هاي سطحي در آزيموتهاي مختلف پاسخ بهتري از آرايه هاي خطي 11مي دهند و به همين دليل پيشنهاد شده است كه در عمليات سه بعدي از آرايه هاي سطحي بجاي آرايه هاي خطي استفاده شود.

مقدمه
با توجه به نياز دنيا به سوختهاي آلي و تامين انرژي مصرفي از اين طريق ، استفاده از روشهاي ژئوفيزيكي در سالهاي اخير بطور گسترده اي در اكتشاف و بهره برداري مخازن نفت و گاز اهميت خودراآشكارساخته است. در ميان تمامي روشهاي ژئوفيزيكي ،روش لرزه نگاري در اين سالها به يگانه روش سودمندبا ضريب اعتماد نسبتا خوبي در اين زمينه تبديل گرديده است. در عمليات لرزه اي مانند تمامي روشهاي ژئوفيزيكي يك سري دانسته وارد شده و سپس عمليات پردازش و تفسير بر روي آن صورت مي گيردو بالطبع هر چه اين دانسته ها دقيق ترو با كيفيت بيشتري باشد نتايج بهتري حاصل مي گردد. يكي از مهمترين شاخصهاي كيفيت يك عمليات لرزه اي، بالا بودن نسبت سيگنال به نويز يا كم بودن نويز هاي خطي )امواج سطحي(، نويزهاي اتفاقي ثبت شده درهنگام دريافت امواج مي باشد. روشهايي كه در ابتدا تا سال 1990م بر اكتشافات لرزه اي حكمفرما بود بر مبناي آرايه ها با طول بلند جهت حذف طول موجهاي امواج سطحي بودكه باعث از دست دادن اطلاعات در لايه هاي شيبداربود و بطور كلي مشكلات زير را داشت
– مشكل الياسينگ مكاني
– عدم پاسخ دهي درجهتهاي مختلف درطراحيهاي سه بعدي
– عدم پاسخ دهي درافستها و دورافتها
در اين تحقيق با بررسي معايب و موانع موجود بر سر راه عمليات لرزه نگاري، راه حلهاي مختلف در جهت حل مشكلات مختلف بررسي گرديده و درتعدادي از پروژه هاي در دست اقدام به مرحله عمل رسانده مي شود. در لرزه نگاري اكتشافي، طراحي به يك مرحله پردازشي اتلاق مي شود كه سعي دارد رخدادهاي لرزه اي را از لحاظ موقعيت و ميزان تمركز و وضوح بهبود بخشد. اين عبارت اساساً هم معني با تصوير سازي است. قبل از طراحي ، معمولاً دانسته هاي لرزه اي اوليه با فرضيات اوليه با تريسهاي پلات شده در موقعيت سطحي گيرنده و محور عمودي زمان به نمايش در مي آيند اين بدين معناست كه بازتاب هاي شيب دار در مختصات جانبي صحيح قرار نداشته و محور عمودي زمان نيازمند تبديل به عمق مي باشد. علاه بر متمركز كردن و استقرار مكاني، الگوريتم هاي طراحي موجب تنظيم فاز دامنه دانسته هاي لرزه اي شده و اثرات گسترش هندسي را كاهش مي دهند.18 طراحي را مي توان بعنوان يك راه حل تقريبي براي مسئله معكوس ميدان موج الاستيكي معرفي كرد . براي تخمين پارامترهاي الاستيكي زمين بايستي ميدان موج الاستيكي معكوس بعنوان ورودي مورد استفاده قرار گيرد. عموماً يك مسئله ساده را مي توان با يافتن راه حلي با استفاده از معادلات ديفرانسيلي كاهش دانسته شده و با مد نظر قرار دادن مشخصات ضرايب معادله بعنوان نقشهاي مكاني و با توجه به شرايط مرزي مناسب حل كرد. اگر چه چنين پردازشي اغلب خيلي مشكل است ولي خيلي ساده تر از انجام مسئله معكوس است.معمولاً حل معادله معكوس به تخمين ضرائب معادله ديفرانسيل جزئي مي انجامد اين در حالي است كه تعداد وروديها براي تعيين كليه خروجي هاي انتظار داشته كافي نيست. علاوه بر اين، مسائل معكوس عموماً غير خطي اند و راه كارهاي عملي بطور معمول، تقريبهاي خطي شده هستند يعني اينكه به يك مدل اوليه فرض شده خيلي حساس مي باشند. و اين جاي بسي بدشانسي است زيرا آگاهي و شناخت از زير سطح خيلي محدود مي باشد و ساختار مدلهاي اوليه فوق العاده مشكل است.][3 بنابراين به دلايل متعدد، طراحي مضاف بر اينكه يك راه حل تقريبي براي مسئله معكوس است، غير خطي بودن نيز اضافه مي گردد. لزوم يافتن راه حل هاي تقريبي به تعداد زيادي از الگوريتمهاي متفاوت طراحي منتهي مي شود. با راههاي مختلف كه وجوه مشابه زيادي نيز دارند مي توان الگوريتمهاي متفاوت طراحي را دسته بندي كرد. بعنوان مثال مي توان چنين فرضيه اي را مطرح كرد كه امواج در سطح رو به بالا سير مي كنند . اگر چه اين مطلب از لحاظ فيزيكي غلط است ولي اين اختيار را به ما مي دهد كه راه حل خود را براي حل مسئله معكوس ادامه دهيم. اين روش بنام فرضيه موج يك طرفه 1معروف است.][3 با استناد به فرضيه موج يك طرفه الگوريتمهاي مختلف تشريح مي شود كه مهمترين آنها عبارت است از: روش تفاضل متناهي 2كه انعطاف زيادي نسبت به تغييرات همه جانبه سرعت دارد ولي در دو مورد محدوديت زاويه 3و پراكندگي شبكه 4دچار ضعف مي باشد. روش كير شهف كه براحتي قادر است تا تغييرات دلخواه را در هندسه ثبت دانسته هاي لرزه اي جا دانسته اما نيازمند رهگيري پرتو براي جهت دادن به آنها مي باشد. تكنيكهاي فوريه يا طيفي كه داراي دقت بالا بوده ولي داراي مشكل مقابله با تغييرات سريع در هندسه ثبت دانسته ها و سرعت مي باشند. برخي اوقات كليه روشها تلاش مي كنند فرايند دنباله فروسو ساخته شده در Z=0را در زير سطح بكار ببرند و گاهي نيز با استفاده از روش مستقيم، ) R(x,y,zرا مستقيماً از Z=0بدست مي آورند و يا با استفاده از روش بازگشتي) R(x,y,zرا بر اساس z − ∆zتخمين مي زنند. در اين پايان نامه سعي بر آن شده است كه ابتدا در فصل اول كلياتي از دانسته هاي لرزه اي و طراحي بيان شود در فصل دوم مفاهيم اصلي طراحي و اصول و مدل هايي كه براي طراحي دانسته ها مورد استفاده قرار مي گيرند. تشريح شود در فصل سوم سه روش فهم طراحي دانسته ها كه عبارتند از: روش فوريه و روش كير شهف و الگوريتم تفاضل متناهي به تفصيل بيان شده است در فصل چهارم مدلهاي زمين شناسي و لرزه نگاشته هاي مصنوعي را ساخته و با استفاده برنامه هايي كه با نرم افزار Matlab براي روشهاي مختلف طراحي نوشته شده ابتدا دانسته هاي مصنوعي را طراحي دانسته و در آخر دانسته هاي واقعي را با استفاده از برنامه هاي تهيه طراحي مي دهيم در فصل آخر كليه روشهاي مختلف طراحي را با هم مقايسه كرده و مزايا و محدوديتها و كاربردهاي هر يك از روشها را بيان مي كنيم. همواره يك مقطع لرزه اي اندازه گيري شده در يك سكانس آرماني، كه از لايه هاي مسطح و افقي با سرعت ميان لايه اي ثابت تشكيل شده است نمايانگر ساختمان حقيقي و تحريف نشده منطقه است ولي متاسفانه هيدروكربنها در چنين سكانسهايي نمي توانند ذخيره شوند. در نتيجه كارهاي لرزه اي در مناطقي انجام ميشود كه در آنها تغييرات ساختماني و چينه اي قادر به ذخيره كردن نفت و يا گاز باشند . اين گونه تغييرات ساختماني سرچشمه ناهنجاريهاي لرزه اي و همچنين كاهش دقت دراندازه گيري سرعت هستند.در نتيجه در اين مناطق لرزه نگاري بازتابي، مقاطع لرزه اي زماني تحريف شده را ايجاد مي كند . كاملا روشن است كه هر فرايند پردازش دانسته ها كه اين گونه تحريفها را در مقطع لرزه اي كاهش دهد بسيار موثر و مفيد است. روشهاي مختلفي براي بازگرداندن نقاط زير سطحي از موقعيت ظاهري به محلهاي واقعي وجود دارد كه به اين روشها طراحي دانسته هاي لرزه اي گويند. به دلايل متعدد كه مهمترين آنها هزينه نسبتا بالاي انجام كار است روشهاي مختلف ومتعددي از طراحي دانسته هاي لرزه اي وجود دارد. بنابراين انتخاب يك روش طراحي خاص براي يك مساله با20 توجه به ميزان پيچيدگي دانسته ها و ساختار زمين شناسي و نيز محدوديتهاي اقتصادي، زماني و ابزاري صورت مي پذيرد . لذا شناسايي قابليتها ، كاربردها و مزايا و معايب ونيز محدوديتهاي روشهاي مختلف طراحي ضروري است و يكي از اهداف مهم پردازش و تفسير دانسته هاي لرزه اي است.اين مطالعه نيل به اين هدف كه همانا بررسي روشهاي مختلف طراحي پس از برانبارش دو بعدي زماني مي باشد را محقق مي سازد

نتيجه گيري
(1آرايــه چشــمه و گيرنــده بــه چنــد منظــور اســتفاده مــي شــوند كــه عمــده تــرين آنهــا عبارتنــد از: الــف( تضــعيف نــويز هــاي خطــي ماننــد امــواج ســطحي ب( تضــعيف نــويز هــاي اتفــاقي ج( تضــعيف اثــرات جــانبي د( هــدايت مــوج بــه ســمت پــايين ه( توليد جبهه موج تخت.
(2بــراي اســتفاده از آرايــه برانبــارش دو شــرط كلــي داريــم كــه عبارتنــد از : الــف( در حـــالتي كـــه گســـترش يـــك ســـو داشـــته باشـــيم فاصـــله چشـــمه هـــا بايـــد نصـــف فاصــله گيرنــده هــا باشــد و همچنــين طــول آرايــه هــر ايســتگاه نيــز برابــر بــا فاصــله بــين دو ايســتگاه باشــد. ب( بــراي حــالتي كــه گســترش دو ســو داشــته باشــيم فاصــله چشــمه هــا بايــد برابــر بــا فاصــله دو گــروه باشــد و طــول آرايــه مربــوط بــه هــر گروه نيز بايد برابر با فاصله دو گروه باشد.
(3هماميخـــت مكـــاني، شـــامل هماميخـــت دو آرايـــه مشـــابه يـــا غيـــر مشـــابه اســـت. در حيطــه فركــانس آرايــه را بــه گونــه اي طراحــي مــي كنــيم كــه صــفر آن در پهناهــاي فرعـــي پاســخ آرايــه ديگــر باشــد، دو پاســخ را درصــورتيكه بــر حســب دســي بــل باشــند بــا هــم جمــع و اگــر بــر حســب دســي بــل نباشــند در هــم ضــرب كنــيم. نتيجــه كــار پاســخ آرايــه اي اســت كــه اولــين پهنــاي فرعــي آن كوچــك شــده اســت. جمــع كــردن دو پاســخ بــر حســب دســي بــل در حيطــه فوريــه، معــادل هماميخــت مكــاني دو آرايه در حيطه مكان است.
(4بــراي بهينــه ســازي پاســخ آرايــه براســاس دورافــت بــا اســتفاده از روش هماميخــت مكــاني، ابتــدا پهنــاي اصــلي پاســخ آرايــه را بدســت آورده و ســپس پهنــاي فرعــي آرايـــه را كوچـــك مـــي كنـــيم. بـــراي اينكـــار بـــا اســـتفاده از آرايـــه هـــاي دو و ســـه گيرنده اي مي توان پهناي فرعي پاسخ آرايه را كوچك كرد.
(5افــزايش زاويــه آزيمــوت باعــث كــم شــدن فواصــل بــين گيرنــده هــا در آرايــه مــي شــود و آرايــه هــاي خطــي بــا افــزايش زاويــه آزيمــوت كوتــاه تــر شــده و پهنــاي اصــلي 1پاســخ آرايــه نيــز بزرگتــر مــي شــود. در حــالتي كــه زاويــه آزيمــوت 90درجــه باشــد، پهنــاي اصــلي آرايــه بــي نهايــت مــي شــود. بــه عبــارت ديگــر، آرايــه خطــي بــه تمــامي فركانســهاي مكــاني پاســخ يكســاني مــي دهــد. بنــابراين يــك آرايــه خطــي آرايـــه مناســـبي بـــراي تمـــامي آزيموتهـــا نيســـت و در آزيموتهـــاي زيـــاد پاســـخ مناســـبي نـــدارد. آرايـــه ســـطحي در آزيموتهـــاي مختلـــف پاســـخ مناســـبي داشـــته و در آزيموتهاي زياد فاصله بين گيرنده هاي آن صفر نمي شود.
(6در صــورت اســتفاده از آرايــه چشــمه دامنــه بعضــي از طــول موجهــاي ايجــاد شــده تضــعيف و برخــي ديگــر تقويــت مــي شــود. بنــابراين پاســخ آرايــه چشــمه روي پاســخ نهـــايي آرايـــه چشـــمه و گيرنـــده تـــاثير زيـــادي دارد. پاســـخ نهـــايي آرايـــه چشـــمه و گيرنـــده را مـــي تـــوان بـــا هماميخـــت مكـــاني دو آرايـــه چشـــمه و گيرنـــده بدســـت آورد

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت