طراحی معدن سنگآهن زرند کرمان – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:147
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

طراحی معدن سنگآهن زرند کرمان – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
-١کلیات…………..١
-١-١اطلاعات عمومی………١
-١-١-١جغرافیای منطقه…….………..١
-٢-١-١تاریخچه فعالیتهای معدنی انجام گرفته در منطقه جلال آباد………٣
-٢-١زمینشناسی ناحیه……..٣
-١-٢-١چینهشناسی……..….٣
-٢-٢-١ژنز کانسار……..…..۵
-٣-٢-١زمینشناسی ساختمانی ناحیه…………..۵
-٣-١زمینشناسی کانسار……………..۶
-١-٣-١روباره…………….. ۶
-٢-٣-١زمینشناسی ساختمانی منطقه کانسار…..………۶
-۴-١زمینشناسی مهندسی منطقه……………..٧
فصل دوم: سنگآهن و مشخصات آن
-١-٢سنگآهن و مشخصات آن…………….١٠
-١-١-٢مقدمه……..……..١٠
-٢-٢سنگهای معدنی آهن در طبیعت……..١١
-١-٢-٢کانسارهای رسوبی …….…١١
-٢-٢-٢کانسارهای آتشفشانی و هیدروترمال…..…… ١١
-٣-٢-٢کانسارهای پرعیارشده در اثر خروج ناخالصیها از سنگ………١٢
-۴-٢-٢کانسار با منشاء سولفور……………..١٢
-٣-٢کانیشناسی سنگهای آهن…………..۱۲
-١-٣-٢مگنتیت……….… ١٣
-٢-٣-٢هماتیت……….… ١٣
-٣-٣-٢لیمونیت……………١۴
-۴-٣-٢سیدریت……..……١۴
-۴-٢ترکیب شیمیایی کانیهای آهندار ………١۶
-۵-٢بررسی ترکیب شیمیایی سنگآهن………….……١۶
-١-۵-٢عیار آهن……………..…….……….. ١۶
-٢-۵-٢سیلیس و آهک……..………………..١۶
-٣-۵-٢آلومین و اکسید منیزیم….……………١۶
-۶-٢خواص فیزیکی سنگآهن…..……….…١٧
-١-۶-٢سختی آهن……….……….. ١٧
-٢-۶-٢وزن مخصوص ظاهری…..………..…١٧
-٧-٢ناخالصهای سنگآهن…..…….……… ١٨
الف( ناخالصیهای مطلوب……………..………١٨
١٨…………..…- آهک١-٧-٢
-٢-٧-٢منگنز…..……………….…..١٨
-٣-٧-٢برخی عناصر فلزی………..……….…..………١٩
ب( ناخالصهای نامطلوب……………..………٢٠
٢٠………….……- فسفر١-٧-٢
-٢-٧-٢گوگرد………………………٢٠
٢١………………- سرب٣-٧-٢
٢١………….……- روی۴-٧-٢
-۵-٧-٢اکسیدهای قلیایی ……………….…….٢٢
-۶-٧-٢آرسنیک…………. ٢٢
-٧-٧-٢کلروفلوئور ………..……….٢٢
-٨-٢ارزشیابی سنگآهن…….……..۲۳
-١-٨-٢رطوبت و آبتبلور …….….٢٣
-٢-٨-٢عیار آهن ……..….٢٣
-٣-٨-٢اندیس بازی ………..………٢٣
-۴-٨-٢ناخالصیها ………..………..٢٣
-۵-٨-٢ابعاد ………….……٢٣
-۶-٨-٢قابلیت پرعیار شدن …….…..٢۴
-٧-٨-٢قابلیت خردایش…….………٢۴
-٨-٨-٢عملیاتهای انجام شده برای آمادهسازی………٢۴
فصل سوم: طراحی محدوده معادن روباز
-١-٣طراحی محدوده معدن روباز در حالت کلی……………….٢۵
-٢-٣مدل قطعهای برای طراحی کاواک ………………٢۵
-٣-٣ارزش اقتصادی یک قطعه…….………..٢٧
-۴-٣طراحی محدوده کاواک ..………………….……٢٨
-۵-٣روش دستی طراحی معادن روباز …………..……٢٩
-۶-٣نسبت باطلهبرداری ………… ..٣٠
-١-۶-٣نسبت باطلهبرداری کلی …….………٣٠
-٢-۶-٣نسبت باطلهبرداری گسترشی ….……٣١
-٣-۶-٣نسبت باطلهبرداری دورهای ….………..……..٣١
-٧-٣نسبت باطلهبرداری سربهسری……….….٣٢
-٨-٣منحنیهای باطلهبرداری برای طراحی دستی معادن روباز……….… ..٣٣
-٩-٣محدوده کاواک در مقاطع مختلف ……………..٣۴
-١٠-٣ویژگیهای روش دستی ……………..……… ..٣۵
فصل چهارم: روشهای کامپیوتری طراحی معادن
-١-۴استفاده از کامپیوتر در طراحی معادن ……………٣٧
-٢-۴کامپیوتری کردن تحلیل ٣٧..…………..…… BESR
-٣-۴روش مخروط متحرک..………….………………٣٧
-۴-۴مبانی روش مخروط متحرک ……..……..………۳۸
-۵-۴روش مخروط متحرک مثبت……………………..٣٩
-۶-۴معایب استفاده از روش مخروط متحرک مثبت …..……….۴٢
-١-۶-۴ناتوانی در طراحی کاواک بهینه واقعی….…….…….…. ۴٢
-٢-۶-۴ناتونی در تشخیص کاوک با ارزش واقعی اقتصادی مثبت ………۴٣
-٧-۴ویژگیهای روش مخروط متحرک…….۴۴
-٨-۴برنامهریزی دینامیک در طراحی معادن روباز …………..….۴۵
-١-٨-۴فرمول طراحی معادن روباز بر اساس روش لرچ و گروسمان….….۴۵
-٩-۴یژگیهای روش برنامهریزی دینامیک……….……۴٧
فصل پنجم: طراحی کاواک سهبعدی به روش مخروط متحرک
-١-۵طراحی کاواک سهبعدی به روش مخروط متحرک و روتین صافکردن………………۴٨
-٢-۵برنامه مخروط متحرک سهبعدی………..۴٨
-٣-۵تشریح مثال……..……۴٩
-۴-۵صافکردن طرحهای مقاطع…….………۴٩
-١-۴-۵الگوریتم جانسن و شارپ…………….۵٢
-٢-۴-۵روش مسیر دینامیک …….….۵٣
-۴-۵ویژگی روتینهای صافکردن……………..……..۵٣
-۵-۵طراحی کاواک سهبعدی بهینه به روش برنامهریزی دینامیک.…………..……..۵۴
-۶-۵الگوریتم کونیگسبرگ برای طراحی کاواک…….…………۵۴
-٧-۵الگوریتم سهبعدی ویلکه و رایت……..…۵۶
-٨-۵فرمول بازگشتی برای طراحی سهبعدی کاواک……..………۵۶
-٩-۵تشریح اساسی……………………۵٧
-١٠-۵تشریح طراحی یک کاواک بهینه سهبعدی……………..…۵٨
-١١-۵ویژگیهای طراحی سهبعدی کاواک با استفاده از برنامهریزی دینامیک..…..۵٨
-١٢-۵طراحی کاواک با روش مسیر دینامیک در افقها..……….………..۵٩
-١٣-۵طراحی کاواک با روش مسیر دینامیک در مقاطع….…….۵٩
-١۴-۵ویژگیهای طراحی کاواک با روش مسیر دینامیک در افقها……..۶٠
فصل ششم: مقدمه ای بر زمینآمار
-١-۶فراشمولی زمینآمار نسبت به آمار کلاسیک……. ۶١
-٢-۶واریوگرام…….……….……… ۶٢
-١-٢-۶اثر قطعهای…………………..۶٣
-٢-٢-۶دامنهتاثیر ………….۶٣
-٣-٢-۶سقف واریوگرام ……………۶٣
-٣-۶انواع مدلهای سقفدار واریوگرام……..…….…..۶۴
-١-٣-۶مدلکروی…………۶۴
-٢-٣-۶مدل نمایی…….…………… ۶۴
-٣-٣-۶مدل گوسی……….……….……….…۶۵
-۴-۶کریجینگ………………..…… ۶۶
-۵-۶ویژگیهای کریجینگ …..……………..۶۶
-۶-۶انواع کریجینگ بر اساس حجم پایه…………..…..۶٧
-١-۶-۶کریجینگ نقطهای……….… ۶٧
-٢-۶-۶کریجینگ بلوکی………..…۶٧
-٣-۶-۶لاگ کریجینگ………..…..۶٧
-٧-۶واریانس تخمین…………..……۶٧
-٨-۶تاثیر پارامترهای ساختار فضایی بر واریانس تخمین……… ..۶٧
-١-٨-۶دامنه تاثیر…….……۶٧
-٢-٨-۶حد آستانهای……………..… ۶٨
-٣-٨-۶مدل واریوگرام…….….……۶٨
-۴-٨-۶اثر قطعهای…………………..۶٨
-۵-٨-۶محاسبه واریانس تخمین…………….………… .۶۸
فصل هفتم: بررسی اقتصادی و برآورد مالی معدن سنگآهن جلال آباد
-١-٧کلیات……….……… .۶٩
-٢-٧برآورد قیمت فروش کنسانتره……………۶٩
-٣-٧برآورد هزینههای بخش معدن………..… ۶٩
-١-٣-٧هزینههای سرمایهگذاری مستقیم……..٧٠
-٢-٣-٧هزینههای سرمایهای غیرمستقیم…..…………….٧٠
-١-٢-٣-٧وسایل نقلیه سبک و پشتیبانی…….…..…… .٧٢
-٢-٢-٣-٧ماشینآلات جنبی………..……… ..٧٢
-٣-٢-٣-٧تجهیزات مربوط به تعمیرگاه…..…..……….٧٣
-۴-٢-٣-٧برآورد مساحت ساختمانسازی مورد نیاز معدن….….٧٣
-۵-٢-٣-٧ساختمانهای پشتیبانی……..….… …٧٣
-۶-٢-٣-٧ساختمانهای اداری و خدماتی………..…… .٧٣
-٧-٢-٣-٧ساختمانهای مسکونی…………… ..٧٣
-٨-٢-٣-٧راهسازی…………………٧۵
-٩-٢-٣-٧روبارهبرداری…….……………… ..٧۶
-١٠-٢-٣-٧محوطهسازی…….……………… .٧۶
-١١-٢-٣-٧آمادهسازی…….….……٧۶
-١٢-٢-٣-٧مخابرات…….…….……٧۶
-١٣-٢-٣-٧برقرسانی……..……….٧۶
-١۴-٢-٣-٧تجهیزات آزمایشگاهی……….… ٧٧
-١۵-٢-٣-٧تجهیزات اداری ………………… ٧٧
-۴-٧هزینههای جاری مستقیم……… ٧٧
-١-۴-٧لوازم مصرفی دستگاه حفاری……..….٧٨
-٢-۴-٧تجهیزات استخراجی………..………..٧٩
-١-٢-۴-٧هزینههای قطعات یدکی………… ..٧٩
-٢-٢-۴-٧هزینهمصرف لاستیک…………… ..۷۹
-٣-٢-۴-٧هزینه انرژی الکتریکی…..……….…….… ..٨٠
-۴-٢-۴-٧هزینه سوخت و روغنکاری…….. ..٨٠
-۵-٢-۴-٧هزینه پرسنلی……..…..… ٨٠
-۵-٧هزینههای جاری غیر مستقیم…..………..……….. ٨٣
-١-۵-٧هزینه نیروی انسانی………….٨٣
-٢-۵-٧هزینه سوخت و روغنماشینآلات…….……….٨۴
-٣-۵-٧هزینه لاستیک……..……….٨۴
-۴-۵-٧هزینههای قطعات یدکی و لوازم مصرفی………..………٨۴
-۵-۵-٧انرژی الکتریکی مصرفی……..………٨۴
-۶-۵-٧تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات………٨۴
-٧-۵-٧هزینههای پیشبینینشده……………..……… ..٨۴
-٨-۵-٧حقوق دولتی……….……… ٨۴
-۶-٧هزینههای سرمایهای کارخانه فرآوری…….………٩٠
-٨-٧برآورد هزینههای سرمایهای مجموعه سنگشکنی، فیلتراسیون، نوار نقاله.……….…….٩٠
-٩-٧برآورد هزینههای مجموعه همگنسازی، آسیای خودشکن، آسیای گلولهای، جداکننده مغناطیسی……….…٩١
-١٠-٧برآورد هزینههای ساختمانسازی ماشینآلات دوران ساخت، مجموعه تیکنر و احداث سد باطله………………..٩١
-١١-٧هزینه شبکه برقرسانی کارخانه……………….…٩٢
-١٢-٧هزینه شبکه تامین و انتقال آب…………٩٢
-١٣-٧هزینه بارگیری و حمل کنسانتره…….…٩٢
-١۴-٧هزینههای جاری کارخانه فرآوری…….٩٢
-١۵-٧هزینههای جاری بارگیری و حمل و نقل…..……٩٣
فصل هشتم: تحلیل دادهها
-١-٨ورود دادهها به نرمافزار ١٠٠CSMine
-٢-٨ساختن فایل کمپوزیت….………….…..………..۱۰۲
-٣-٨واریوگرافی دادهها…….………….…..…..…….١٠۴
-۴-٨نرمالسازی دادهها……….………..…… ١٠۴
-۶-٨رسم واریوگرام در امتدادهای مختلف…….…….١٠۵
-٧-٨محاسبه کریجینگ…..…………..……………… .١١٢
-٨-٨ساختن مدل اقتصادی بلوکها..………………….١١٣
-٩-٨اعمال شیب پایدار جهت برداشت بلوکها………١١۴
-١٠-٨اعمال سایر محدودیتها…………………..…… ١١۴
-١١-٨ترسیم شکل سهبعدی کاواک……………….… .١١۵
-١٢-٨رسم مقاطع و پلان عیاری از گمانه ها……..……………. .١١٨
نتیجهگیری و پیشنهادات …..………..……… …….…..١١٩
منابع و مآخذ……..۱۲۰

چکیده
معدن سنگآهن جلالآبـاد زرنـد از زمـره یکـی از ذخـایر حـوزه آهـندار اسـتان کرمـان محسـوب میشود. ذخیره این معدن ٢٠٠میلیون تن با عیار متوسط ۴۵درصد برآورد شده است.اکتشافات مقدمـاتی، مطالعات ژئوتکنیکی و کانهآرایی مقدماتی این منطقه در خلال سالهای ١٣۴۴تا ١٣۵۴انجام شـده اسـت. اکتشافات تفصیلی این ناحیه نیز از سال ١٣٧٩تا ١٣٨١توسط شرکت ملی فـولاد ایـران صـورت پذیرفـت. تعداد گمانههای حفر شده در این منطقه ٨١گمانه با مــتراژ کلـی ٢٣٧۵٧/١مـتر و متوسـط عمـق ٣٠٠مـتر میباشد.در این پایاننامه محدوده نهایی پیت )کاواک ( معدن جلالآباد زرند با استفاده از نرمافزار CSMineتعییــن شده است این نرمافزار محدوده نهایی کاواک را با روش بهینهسازی مخروط شناور تعیین مینماید. بدیــن منظور آنالیز عیاری مربوط به ٧١گمانه بعنوان دادههای ورودی به نرمافزار CSMineداده شدند. برای تهیــه مدل بلوکی کانسار باید عیار میانگین هر یک از گمانهها مشــخص باشـد کـه در نرمافـزار CSMineعیـار متوسط بوسیله روش میانگین وزنی محاسبه میشود. برای استفاده از ایــن عیارهـا و همچنیـن تعییـن مـیزان همسانگردی کانسار دادههای حاصل از نرمافزار CSMineوارد نرمافزار VarioCمیشوند. سپس بـا اسـتفاده از اطلاعات بدست آمده از نرمافــزار VarioCشـامل شـعاع تـاثیر، اثرقطعـهای و ناهمسـانگردی و همچنیـن دادههای اقتصادی شامل هزینهها و درآمدها بـا اسـتفاده از نرمافـزار CSMineمـدل بلوکـی کانسـار سـاخته میشود. محدوده نهایی کاواک با در دست داشتن مدل بلوکی و اعمال محدودیتهای دیگر نظیر زاویه شیب پایدار توسط این نرمافزار تعیین میگردد

کلیات
اطلاعات عمومی
جغرافیای منطقه
کانسار سنگآهن جلاآباد در موقعیت جغرافیائی با طول ۵۶ ٢۵ ٠٠تا ۵۶ ۵٢ ۴٢و عرض ٣١ ٠٠ ١٢ تا ٣١ ٠١ ١٨قرار دارد. این کانسار در ٣٨کیلومتری شمالشرق شهرستان زرند در استان کرمان واقع شده است و روستاهای جلالآباد و نجفآباد و پابدانا و کوهبان در اطراف آن قرار دارد. یک جاده شوسه این کانسار را به شهرستان زرند متصل مینماید و راهآهن زرند- تهران تا ١۵کیلومتری آن کشیده شده است. شکل ١-١موقعیت کانسارهای آهن بلوک مرکزی ایران را نشان میدهد. میدان مغناطیسی در میان یک رشتهکوه بهم پیوسته و متراکم قـرار دارد و حـد فـاصل درههـا و دشـتهای وسیع میان این رشتهکوه که امتداد شمالغربی دارد بوسیله نمک، رس و شن که مخصوص مناطق کویریاست پوشیده شده است. از نظر ارتفاعی محدوده سطحی کانسار در ترازهای ١٨٠٠تا ٢٣٠٠متر بالاتر از سطح دریــا قـرار دارد کـه اختلاف ارتفاع نسبی کوهها و نقاط پست از ١۵تا ۴٠٠متر متغیر است. رودشور با جریانات فصلی به طول ١/۵کیلومتر از جنوب به جنوبغـرب امتـداد داشـته و تـا غـرب کانسـار ادامـه دارد. آب و هـوای ناحیـه، کویری است و اختلاف درجــه حـرارت در روز و شـب زیـاد اسـت. تغیـیرات سـالیانه درجـه حـرارت در شهرستان زرند +١٧/۴و در دهکده پابدانا +١١/٧درجه سانتیگراد میباشد. رطوبت هوا در فصل تابستان ٣ تا ۵درصد و بارندگی سالیانه در زرند ١۶۴میلیمتر و در پابدانا ٣۶٢میلیمتر است. پوشش گیــاهی منطقـه ناچیز است و درختچههای مخصوص مناطق بیابانی رشد دارنــد. در حـال حـاضر اغلـب مـردم ایـن منطقـه معدنکاری را پیشه خود گرفتهاند

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت