طراحی معدن سنگآهن زرند کرمان – معدن

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:147
قالب بندی:word ,pdf

نحوه خرید

طراحی معدن سنگآهن زرند کرمان – معدن

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فصل اول: كليات
-١كليات…………..١
-١-١اطلاعات عمومي………١
-١-١-١جغرافياي منطقه…….………..١
-٢-١-١تاريخچه فعاليتهاي معدني انجام گرفته در منطقه جلال آباد………٣
-٢-١زمينشناسي ناحيه……..٣
-١-٢-١چينهشناسي……..….٣
-٢-٢-١ژنز كانسار……..…..٥
-٣-٢-١زمينشناسي ساختماني ناحيه…………..٥
-٣-١زمينشناسي كانسار……………..٦
-١-٣-١روباره…………….. ٦
-٢-٣-١زمينشناسي ساختماني منطقه كانسار…..………٦
-٤-١زمينشناسي مهندسي منطقه……………..٧
فصل دوم: سنگآهن و مشخصات آن
-١-٢سنگآهن و مشخصات آن…………….١٠
-١-١-٢مقدمه……..……..١٠
-٢-٢سنگهاي معدني آهن در طبيعت……..١١
-١-٢-٢كانسارهاي رسوبي …….…١١
-٢-٢-٢كانسارهاي آتشفشاني و هيدروترمال…..…… ١١
-٣-٢-٢كانسارهاي پرعيارشده در اثر خروج ناخالصيها از سنگ………١٢
-٤-٢-٢كانسار با منشاء سولفور……………..١٢
-٣-٢كانيشناسي سنگهاي آهن…………..12
-١-٣-٢مگنتيت……….… ١٣
-٢-٣-٢هماتيت……….… ١٣
-٣-٣-٢ليمونيت……………١٤
-٤-٣-٢سيدريت……..……١٤
-٤-٢تركيب شيميايي كانيهاي آهندار ………١٦
-٥-٢بررسي تركيب شيميايي سنگآهن………….……١٦
-١-٥-٢عيار آهن……………..…….……….. ١٦
-٢-٥-٢سيليس و آهك……..………………..١٦
-٣-٥-٢آلومين و اكسيد منيزيم….……………١٦
-٦-٢خواص فيزيكي سنگآهن…..……….…١٧
-١-٦-٢سختي آهن……….……….. ١٧
-٢-٦-٢وزن مخصوص ظاهري…..………..…١٧
-٧-٢ناخالصهاي سنگآهن…..…….……… ١٨
الف( ناخالصيهاي مطلوب……………..………١٨
١٨…………..…- آهك١-٧-٢
-٢-٧-٢منگنز…..……………….…..١٨
-٣-٧-٢برخي عناصر فلزي………..……….…..………١٩
ب( ناخالصهاي نامطلوب……………..………٢٠
٢٠………….……- فسفر١-٧-٢
-٢-٧-٢گوگرد………………………٢٠
٢١………………- سرب٣-٧-٢
٢١………….……- روي٤-٧-٢
-٥-٧-٢اكسيدهاي قليايي ……………….…….٢٢
-٦-٧-٢آرسنيك…………. ٢٢
-٧-٧-٢كلروفلوئور ………..……….٢٢
-٨-٢ارزشيابي سنگآهن…….……..23
-١-٨-٢رطوبت و آبتبلور …….….٢٣
-٢-٨-٢عيار آهن ……..….٢٣
-٣-٨-٢انديس بازي ………..………٢٣
-٤-٨-٢ناخالصيها ………..………..٢٣
-٥-٨-٢ابعاد ………….……٢٣
-٦-٨-٢قابليت پرعيار شدن …….…..٢٤
-٧-٨-٢قابليت خردايش…….………٢٤
-٨-٨-٢عملياتهاي انجام شده براي آمادهسازي………٢٤
فصل سوم: طراحي محدوده معادن روباز
-١-٣طراحي محدوده معدن روباز در حالت كلي……………….٢٥
-٢-٣مدل قطعهاي براي طراحي كاواك ………………٢٥
-٣-٣ارزش اقتصادي يك قطعه…….………..٢٧
-٤-٣طراحي محدوده كاواك ..………………….……٢٨
-٥-٣روش دستي طراحي معادن روباز …………..……٢٩
-٦-٣نسبت باطلهبرداري ………… ..٣٠
-١-٦-٣نسبت باطلهبرداري كلي …….………٣٠
-٢-٦-٣نسبت باطلهبرداري گسترشي ….……٣١
-٣-٦-٣نسبت باطلهبرداري دورهاي ….………..……..٣١
-٧-٣نسبت باطلهبرداري سربهسري……….….٣٢
-٨-٣منحنيهاي باطلهبرداري براي طراحي دستي معادن روباز……….… ..٣٣
-٩-٣محدوده كاواك در مقاطع مختلف ……………..٣٤
-١٠-٣ويژگيهاي روش دستي ……………..……… ..٣٥
فصل چهارم: روشهاي كامپيوتري طراحي معادن
-١-٤استفاده از كامپيوتر در طراحي معادن ……………٣٧
-٢-٤كامپيوتري كردن تحليل ٣٧..…………..…… BESR
-٣-٤روش مخروط متحرك..………….………………٣٧
-٤-٤مباني روش مخروط متحرك ……..……..………38
-٥-٤روش مخروط متحرك مثبت……………………..٣٩
-٦-٤معايب استفاده از روش مخروط متحرك مثبت …..……….٤٢
-١-٦-٤ناتواني در طراحي كاواك بهينه واقعي….…….…….…. ٤٢
-٢-٦-٤ناتوني در تشخيص كاوك با ارزش واقعي اقتصادي مثبت ………٤٣
-٧-٤ويژگيهاي روش مخروط متحرك…….٤٤
-٨-٤برنامهريزي ديناميك در طراحي معادن روباز …………..….٤٥
-١-٨-٤فرمول طراحي معادن روباز بر اساس روش لرچ و گروسمان….….٤٥
-٩-٤يژگيهاي روش برنامهريزي ديناميك……….……٤٧
فصل پنجم: طراحي كاواك سهبعدي به روش مخروط متحرك
-١-٥طراحي كاواك سهبعدي به روش مخروط متحرك و روتين صافكردن………………٤٨
-٢-٥برنامه مخروط متحرك سهبعدي………..٤٨
-٣-٥تشريح مثال……..……٤٩
-٤-٥صافكردن طرحهاي مقاطع…….………٤٩
-١-٤-٥الگوريتم جانسن و شارپ…………….٥٢
-٢-٤-٥روش مسير ديناميك …….….٥٣
-٤-٥ويژگي روتينهاي صافكردن……………..……..٥٣
-٥-٥طراحي كاواك سهبعدي بهينه به روش برنامهريزي ديناميك.…………..……..٥٤
-٦-٥الگوريتم كونيگسبرگ براي طراحي كاواك…….…………٥٤
-٧-٥الگوريتم سهبعدي ويلكه و رايت……..…٥٦
-٨-٥فرمول بازگشتي براي طراحي سهبعدي كاواك……..………٥٦
-٩-٥تشريح اساسي……………………٥٧
-١٠-٥تشريح طراحي يك كاواك بهينه سهبعدي……………..…٥٨
-١١-٥ويژگيهاي طراحي سهبعدي كاواك با استفاده از برنامهريزي ديناميك..…..٥٨
-١٢-٥طراحي كاواك با روش مسير ديناميك در افقها..……….………..٥٩
-١٣-٥طراحي كاواك با روش مسير ديناميك در مقاطع….…….٥٩
-١٤-٥ويژگيهاي طراحي كاواك با روش مسير ديناميك در افقها……..٦٠
فصل ششم: مقدمه اي بر زمينآمار
-١-٦فراشمولي زمينآمار نسبت به آمار كلاسيك……. ٦١
-٢-٦واريوگرام…….……….……… ٦٢
-١-٢-٦اثر قطعهاي…………………..٦٣
-٢-٢-٦دامنهتاثير ………….٦٣
-٣-٢-٦سقف واريوگرام ……………٦٣
-٣-٦انواع مدلهاي سقفدار واريوگرام……..…….…..٦٤
-١-٣-٦مدلكروي…………٦٤
-٢-٣-٦مدل نمايي…….…………… ٦٤
-٣-٣-٦مدل گوسي……….……….……….…٦٥
-٤-٦كريجينگ………………..…… ٦٦
-٥-٦ويژگيهاي كريجينگ …..……………..٦٦
-٦-٦انواع كريجينگ بر اساس حجم پايه…………..…..٦٧
-١-٦-٦كريجينگ نقطهاي……….… ٦٧
-٢-٦-٦كريجينگ بلوكي………..…٦٧
-٣-٦-٦لاگ كريجينگ………..…..٦٧
-٧-٦واريانس تخمين…………..……٦٧
-٨-٦تاثير پارامترهاي ساختار فضايي بر واريانس تخمين……… ..٦٧
-١-٨-٦دامنه تاثير…….……٦٧
-٢-٨-٦حد آستانهاي……………..… ٦٨
-٣-٨-٦مدل واريوگرام…….….……٦٨
-٤-٨-٦اثر قطعهاي…………………..٦٨
-٥-٨-٦محاسبه واريانس تخمين…………….………… .68
فصل هفتم: بررسي اقتصادي و برآورد مالي معدن سنگآهن جلال آباد
-١-٧كليات……….……… .٦٩
-٢-٧برآورد قيمت فروش كنسانتره……………٦٩
-٣-٧برآورد هزينههاي بخش معدن………..… ٦٩
-١-٣-٧هزينههاي سرمايهگذاري مستقيم……..٧٠
-٢-٣-٧هزينههاي سرمايهاي غيرمستقيم…..…………….٧٠
-١-٢-٣-٧وسايل نقليه سبك و پشتيباني…….…..…… .٧٢
-٢-٢-٣-٧ماشينآلات جنبي………..……… ..٧٢
-٣-٢-٣-٧تجهيزات مربوط به تعميرگاه…..…..……….٧٣
-٤-٢-٣-٧برآورد مساحت ساختمانسازي مورد نياز معدن….….٧٣
-٥-٢-٣-٧ساختمانهاي پشتيباني……..….… …٧٣
-٦-٢-٣-٧ساختمانهاي اداري و خدماتي………..…… .٧٣
-٧-٢-٣-٧ساختمانهاي مسكوني…………… ..٧٣
-٨-٢-٣-٧راهسازي…………………٧٥
-٩-٢-٣-٧روبارهبرداري…….……………… ..٧٦
-١٠-٢-٣-٧محوطهسازي…….……………… .٧٦
-١١-٢-٣-٧آمادهسازي…….….……٧٦
-١٢-٢-٣-٧مخابرات…….…….……٧٦
-١٣-٢-٣-٧برقرساني……..……….٧٦
-١٤-٢-٣-٧تجهيزات آزمايشگاهي……….… ٧٧
-١٥-٢-٣-٧تجهيزات اداري ………………… ٧٧
-٤-٧هزينههاي جاري مستقيم……… ٧٧
-١-٤-٧لوازم مصرفي دستگاه حفاري……..….٧٨
-٢-٤-٧تجهيزات استخراجي………..………..٧٩
-١-٢-٤-٧هزينههاي قطعات يدكي………… ..٧٩
-٢-٢-٤-٧هزينهمصرف لاستيك…………… ..79
-٣-٢-٤-٧هزينه انرژي الكتريكي…..……….…….… ..٨٠
-٤-٢-٤-٧هزينه سوخت و روغنكاري…….. ..٨٠
-٥-٢-٤-٧هزينه پرسنلي……..…..… ٨٠
-٥-٧هزينههاي جاري غير مستقيم…..………..……….. ٨٣
-١-٥-٧هزينه نيروي انساني………….٨٣
-٢-٥-٧هزينه سوخت و روغنماشينآلات…….……….٨٤
-٣-٥-٧هزينه لاستيك……..……….٨٤
-٤-٥-٧هزينههاي قطعات يدكي و لوازم مصرفي………..………٨٤
-٥-٥-٧انرژي الكتريكي مصرفي……..………٨٤
-٦-٥-٧تعمير و نگهداري ساختمانها و تاسيسات………٨٤
-٧-٥-٧هزينههاي پيشبينينشده……………..……… ..٨٤
-٨-٥-٧حقوق دولتي……….……… ٨٤
-٦-٧هزينههاي سرمايهاي كارخانه فرآوري…….………٩٠
-٨-٧برآورد هزينههاي سرمايهاي مجموعه سنگشكني، فيلتراسيون، نوار نقاله.……….…….٩٠
-٩-٧برآورد هزينههاي مجموعه همگنسازي، آسياي خودشكن، آسياي گلولهاي، جداكننده مغناطيسي……….…٩١
-١٠-٧برآورد هزينههاي ساختمانسازي ماشينآلات دوران ساخت، مجموعه تيكنر و احداث سد باطله………………..٩١
-١١-٧هزينه شبكه برقرساني كارخانه……………….…٩٢
-١٢-٧هزينه شبكه تامين و انتقال آب…………٩٢
-١٣-٧هزينه بارگيري و حمل كنسانتره…….…٩٢
-١٤-٧هزينههاي جاري كارخانه فرآوري…….٩٢
-١٥-٧هزينههاي جاري بارگيري و حمل و نقل…..……٩٣
فصل هشتم: تحليل دادهها
-١-٨ورود دادهها به نرمافزار ١٠٠CSMine
-٢-٨ساختن فايل كمپوزيت….………….…..………..102
-٣-٨واريوگرافي دادهها…….………….…..…..…….١٠٤
-٤-٨نرمالسازي دادهها……….………..…… ١٠٤
-٦-٨رسم واريوگرام در امتدادهاي مختلف…….…….١٠٥
-٧-٨محاسبه كريجينگ…..…………..……………… .١١٢
-٨-٨ساختن مدل اقتصادي بلوكها..………………….١١٣
-٩-٨اعمال شيب پايدار جهت برداشت بلوكها………١١٤
-١٠-٨اعمال ساير محدوديتها…………………..…… ١١٤
-١١-٨ترسيم شكل سهبعدي كاواك……………….… .١١٥
-١٢-٨رسم مقاطع و پلان عياري از گمانه ها……..……………. .١١٨
نتيجهگيري و پيشنهادات …..………..……… …….…..١١٩
منابع و مآخذ……..120

چكيده
معدن سنگآهن جلالآبـاد زرنـد از زمـره يكـي از ذخـاير حـوزه آهـندار اسـتان كرمـان محسـوب ميشود. ذخيره اين معدن ٢٠٠ميليون تن با عيار متوسط ٤٥درصد برآورد شده است.اكتشافات مقدمـاتي، مطالعات ژئوتكنيكي و كانهآرايي مقدماتي اين منطقه در خلال سالهاي ١٣٤٤تا ١٣٥٤انجام شـده اسـت. اكتشافات تفصيلي اين ناحيه نيز از سال ١٣٧٩تا ١٣٨١توسط شركت ملي فـولاد ايـران صـورت پذيرفـت. تعداد گمانههاي حفر شده در اين منطقه ٨١گمانه با مــتراژ كلـي ٢٣٧٥٧/١مـتر و متوسـط عمـق ٣٠٠مـتر ميباشد.در اين پاياننامه محدوده نهايي پيت )كاواك ( معدن جلالآباد زرند با استفاده از نرمافزار CSMineتعييــن شده است اين نرمافزار محدوده نهايي كاواك را با روش بهينهسازي مخروط شناور تعيين مينمايد. بديــن منظور آناليز عياري مربوط به ٧١گمانه بعنوان دادههاي ورودي به نرمافزار CSMineداده شدند. براي تهيــه مدل بلوكي كانسار بايد عيار ميانگين هر يك از گمانهها مشــخص باشـد كـه در نرمافـزار CSMineعيـار متوسط بوسيله روش ميانگين وزني محاسبه ميشود. براي استفاده از ايــن عيارهـا و همچنيـن تعييـن مـيزان همسانگردي كانسار دادههاي حاصل از نرمافزار CSMineوارد نرمافزار VarioCميشوند. سپس بـا اسـتفاده از اطلاعات بدست آمده از نرمافــزار VarioCشـامل شـعاع تـاثير، اثرقطعـهاي و ناهمسـانگردي و همچنيـن دادههاي اقتصادي شامل هزينهها و درآمدها بـا اسـتفاده از نرمافـزار CSMineمـدل بلوكـي كانسـار سـاخته ميشود. محدوده نهايي كاواك با در دست داشتن مدل بلوكي و اعمال محدوديتهاي ديگر نظير زاويه شيب پايدار توسط اين نرمافزار تعيين ميگردد

كليات
اطلاعات عمومي
جغرافياي منطقه
كانسار سنگآهن جلاآباد در موقعيت جغرافيائي با طول ٥٦ ٢٥ ٠٠تا ٥٦ ٥٢ ٤٢و عرض ٣١ ٠٠ ١٢ تا ٣١ ٠١ ١٨قرار دارد. اين كانسار در ٣٨كيلومتري شمالشرق شهرستان زرند در استان كرمان واقع شده است و روستاهاي جلالآباد و نجفآباد و پابدانا و كوهبان در اطراف آن قرار دارد. يك جاده شوسه اين كانسار را به شهرستان زرند متصل مينمايد و راهآهن زرند- تهران تا ١٥كيلومتري آن كشيده شده است. شكل ١-١موقعيت كانسارهاي آهن بلوك مركزي ايران را نشان ميدهد. ميدان مغناطيسي در ميان يك رشتهكوه بهم پيوسته و متراكم قـرار دارد و حـد فـاصل درههـا و دشـتهاي وسيع ميان اين رشتهكوه كه امتداد شمالغربي دارد بوسيله نمك، رس و شن كه مخصوص مناطق كويرياست پوشيده شده است. از نظر ارتفاعي محدوده سطحي كانسار در ترازهاي ١٨٠٠تا ٢٣٠٠متر بالاتر از سطح دريــا قـرار دارد كـه اختلاف ارتفاع نسبي كوهها و نقاط پست از ١٥تا ٤٠٠متر متغير است. رودشور با جريانات فصلي به طول ١/٥كيلومتر از جنوب به جنوبغـرب امتـداد داشـته و تـا غـرب كانسـار ادامـه دارد. آب و هـواي ناحيـه، كويري است و اختلاف درجــه حـرارت در روز و شـب زيـاد اسـت. تغيـيرات سـاليانه درجـه حـرارت در شهرستان زرند +١٧/٤و در دهكده پابدانا +١١/٧درجه سانتيگراد ميباشد. رطوبت هوا در فصل تابستان ٣ تا ٥درصد و بارندگي ساليانه در زرند ١٦٤ميليمتر و در پابدانا ٣٦٢ميليمتر است. پوشش گيــاهي منطقـه ناچيز است و درختچههاي مخصوص مناطق بياباني رشد دارنــد. در حـال حـاضر اغلـب مـردم ايـن منطقـه معدنكاري را پيشه خود گرفتهاند

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت