طراحی الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء متحرک – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:93
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء متحرک – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فهرست مطالب…………………………………………………..سه

چکیده………………………………….۱
فصل اول: مقدمه
۱-۱ مقدمه………………………….۲
۲-۱ تعریف ردیابی اشیاء متحرک………………………۲
۳-۱ کاربرد ها……………………….۲
۴-۱ اهداف پروژه……………………..۳
۵-۱ ساختار پایان نامه………………………………۴

فصل دوم ابیات موضوع
۲-۱ مقدمه…………………………………….۴
۲-۲روش های تخمین حرکت بر پایه مشخصه……………………۴
۳-۲ ردیابی مشخصه…………………..۵
۲- ۴روشهای مبتنی برویژگیهای کلی………………………………..۷
۵-۲روشهای مبتنی برویژگیهای جزئی…………………………۹
۶-۲روشهای مبتنی بر ویژگی های جزئی- کلی………………………….۱۴
۷-۲روشهای مبتنی بر هم بستگی ویژگیها………………..۱۶
۸-۲ روشهای مبتنی بر یک الگوی خاص……………….۱۶
۹-۲ جمع بندی……………………..۱۷
فصل سوم روش پیشنهادی
۳-۱مقدمه……………..۱۸
۳-۲تشخیص مناطق متحرک………………………………..۲۰
۱ -۲-۳روش تفاضل دو تصویر متوالی………………………….۲۰
۲ -۲-۳ روش حذف پس زمینه…………..۲۰
۱-۲ -۲-۳ مدل مبانگین………………۲۱
۳-۳ تخمین حرکت به کمک جریان نوری………………………..۲۱
۴-۳جریان نوری……………..۲۲
۱ -۴-۳حرکت دوبعدی………………۲۲
۲ -۴-۳معادله جریان نوری………….۲۳
۵-۳کلیات تخمین حرکت یک شئ………………………۲۵
۶-۳نمایش حرکت ………………………۲۶
۷-۳ معیار تخمین حرکت……………۲۸
۸-۳ معیار شار. نوری……………………..۲۹
۳۰………………………Bayesian معیار ۹-۳
۳-۰۱ تخمین بر پایه پیکسل…………………….۳۱
۳-۱۱ الگوریتم تطبیق بلوک………………….۳۱
۳-۲۱ الگوریتم جستجوی سریع……………………..۳۳
۳-۳۱ روش جستجوی ۲-D-LOG…………ا……………….۳۳
۳-۴۱ روش جستجوی سه گام……………………….۳۴
۳-۵۱ مقایسه الگوریتمهای جستجو……………………………….۳۴
۳-۱۶ الگوریتم های تطبیق بلوک تغییر پذیر……………………..۳۵
۳-۱۷ مدل حرکت نقطه ای……………………………….۳۶
۳-۸۱ تخمین حرکت با استفاده ازمدل نقطه ای…………………………….۳۸
۳-۱۹ تخمین حرکت بر پایه مش…………………………۳۸
۳-۲۰ نمایش حرکت با روش مش………………….۳۹
۳-۲۱ تخمین حرکت با استفاده از مدل مش…………………………….۴۱
۳-۲۲ تخمین حرکت بر پایه ناحیه ……………………………..۴۲
۳-۲۳ جمع بندی…………………………………………..۴۴
فصل چهارم: نتایج تجربی وشبیه سازی
۱-۴مقدمه …………………………………………۴۵
۲-۴ پایگاه داده…………………………………………………۴۶
۳-۴روش جریان نوری……………………………………………….۴۷
۵۰…………………………….Aperture. مسئله۴-۴
۴-۵روشهای حل مسئله Aperture………ا…………………………..۵۰
۵۰……………………………..Horn schunckروش ۶-۴
۵۲………………..Lucas & kanade روش۷-۴
۵۴……………………..Least squaresروش حل۸-۴
۹-۴مقایسه روشهای گفته شده……………………………………….۵۶
۴-۱۰ابزار استفاده شده…………………….۵۶
۴-۱۱ نتایج شبیه سازی………………………..۵۶
۴-۱۲ فلوچارت برنامه……………………۵۸
۴-۱۲جمع بندی ………………………….۶۵
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱نتیجه گیری………………………۶۶
۲-۵ پیشنهادات ………………………۶۷
ضمیمه۱…………………………………۶۸
ضمیمه۲……………………..۸۵
مراجع………………………………..۸۶

چکیده
یکی از مسائل مهم و درحال توسعه در پردازش تصویر و بینایی ماشین، مسأله ردیابی اشیاء است.
در واقع ردیابی اشیاء، نمایش تغییرات موقعیت یک شئ و دنبال کردن آن در یک دنباله تصاویرویدیویی، با یک هدف خاص م یباش د. اگر چه سابقه ایجاد پدیده ردیابی اشیاء به مسائل نظامی برمیگردد ولی امروزه به دلیل کاربردهای بسیار گسترده ردیابی اشیاء در زمینه های مختلف اینمقوله و جوانب مختلف آن در سالهای اخیر (عمدتاً از ۱۹۸۰ به بعد ) مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.در این پروژه درباره نحوه تشخیص اشیاء ،ردیابی و روشهای تخمین حرکتی صحبت شده است.
در نهایت برای پیاده سازی ردیابی از الگوریتم جریان نوری استفاده شده است. در این روش بااستفاده از اختصاص بردار حرکت برای هر پیکسل شئ مورد نظر ردیابی می شود. درپیاده سازی اینروش با مشکل پنجره مواجه می شویم که برای حل آن از روش Lucas kanadبهره گرفته شده و بر روی پایگاه داده تهی ه شد ه، درپیاده سازی این الگوریتم از ابزار بسیار قوی و کامل Open cv کهمحصول شرکت اینتل و مخصوص پردازش تصویر می باشد استفاده شده است.
کلمات کلیدی:.ردیابی شئ،تشخیص و جداسازی،جریان نوری،تخمین حرکت.

مقدمه
یکی از مسائل مهم و درحال توسعه در پردازش تصویر و بینایی ماشین، مسأله ردیـابی اشـیاءاست. در واقع ردیابی اشیاء، نمایش تغییرات موقعیت یک شـئ و دنبـال کـردن آن در یـک دنبالـهتصاویر ویدیویی، با یک هدف خاص می باشد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
در این پایان نامه روشهای مختلف تشخیص، ردیابی بررسی شد و روشهای ردیابی را به ۲روش مبتنی بر ویژگی و روشنائی تقسیم شد وزیر مجموعه های هر کدام توصیف شد ومعایب ومزایای هر کدام گفته شد وبین آنها مقایسه به عمل آمد، از مبان روشهای گفته شده در ردیابی بر اساس ویژگی اکثر آنها مشکل هم پوشانی را دارا می باشند. اما از میان آنها ردیابی بکمک ویژگی رنگ می تواند بعنوان روشی که مقاومت بیشتری در مقابلا هم پوشانی دارد پیشنهاد شود البته در روش ردیابی بکمک رنگ نیز مشکلاتی از قبیل وجود چندین منبع نور رنگی و نیز بازتابش نور از اشیائی مانند شیشه و آینه وجود دارد که آنهم با روشهای رنگ وقفی قابل حل می باشد در این روش موقعیت شئ واندازه آن با مشخصات رنگی تر کیب می شود. روش مرز فعال نیز روش مناسبتری نسبت به دیگر روشهای گفته شده می باشد زیرا اگر انرژی های خواسته شده را بطور صحیح بدست بیاوریم ومحل مرز بدست آمده با درصد قابل قبولی نزدیک لبه واقعی شی باشد می توان با انجام همبستگی در فریم های متوالی بر هم پوشانی فائل آمد.
از میان روشهای گفته شده روش جریان نوری در کاربردهای بی درنگ و مراقبتی بسیار مفید می باشد این روش که میتواند با کمک مکملهای خود (Lucas & Kanade- Horn Shunk) از روشهای دیگر بهتر عمل کند،ونیز در حالتی که دوربین متحرک است ویا پس زمینه متحرک بوده نتیجه بهتری داشته است تنها مشکل آن محاسبات زیاد در پیاده سازی میباشد، این روش هم برای اجسام صلب و هم برای اجسام غیر صلب قابل ارائه میباشد.ونیز پایداری مناسبی در برابر تغییر نور محیط دارد.
۲۵- پیشنهادات
ایده استفاده از جریان نوری به ویژه در کاربردهای دوربین متحرک ایده بسیار مناسب میباشد.
امکان توسعه الگوریتم برای حالتهایی که امکان انسداد چند شی وجود دارد با استفاده از روشهای مانند لبه یابی هریس و نیز استفاده از تطبیق مرز در فریمهای مختلف وجود دارد.
در الگوریتم گفته شده اگر روشهای سیستماتیک انتخاب شئ و مکانیزم هائی مانند کلیک کردن بر روی تصویر برای تعیین ناحیه شئ مورد نظر در فریم اول استفاده شود نتایج حاصله برای شرایطی که روشنائی متغیر ویا روشنائی قدرت کافی ندارد می تواند موثر باشد.

برای حل مسئله انسداد می توان از الگوریتمهای مربوط به Data Association استفاده نمود.
در تصاویری که چندین شئ وجود دارد اگر اشیاء مورد نظر از لحاظ ساختاری (شکل-رنگ) نزدیک به هم باشند الگوریتم های Data Association کارا می باشند.
از مهمترین این الگوریتم ها می توان روش Jail را نام برد ،در این روش قبل از انسداد ویژگیهای مورد نظر اشیاء استخراج می شود وپس از انسداد بوسیله تطبیق این ویژگی ها و انتخاب نزدیکترین جواب می توان شئ مورد نظر را از میان xx اشیاء دیگر شناسائی کرد.در صورتی که دو شئ برای مدت طولانی با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند آن دو شئ تا مدت هم پوشانی بصورت یک شئ در نظر گرفته می شوند.
از طرفی اگر بخواهیم رفع هم پوشانی دقیق تر انجام گیرد می توان از الگوریتم های دیگر از جمله Fit Ellipse استفاده کرد در این روش برای هر شئ مورد ردیابی یک بیضی محاط می شود وسپس با بدست آوردن نسبت های اقطار آن قبل از هم پوشانی و مقایسه آن نسبت با نسبت اقطار بیضی های محاط شده احتمالی از اشیاء دیگر بعد از هم پوشانی می توان شئ مورد نظررا ردیابی کرد .
این روش بیشتر برای اشیاء غیر صلب استفاده می شود.برای اشیاء صلب که دارای شکل هندسی منظم تر و گوشه های قابل قبول تری هستند می توان ازروش همبستگی گوشه ها استفاده کرد و اشیاء قبل وبعد هم پوشانی را با یکدیگر مقایسه کرد.در صورت وجود تشابه بین گوشه ها شئ مورد نظر ردیابی شده است.
همچنین روشهای دیگری از قبیل نشانه گذاری قسمت های مختلف اشیاء برای جلوگیری از هم پوشانی وجود دارد که قسمت های مختلف اشیاء پس از نشانه گذاری در فریم های بعدی دنبال می شوند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت

مطالب مرتبط