طراحی الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء متحرک – برق

مشخصات فایل

مقطع:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مهندسی برق
نوع ارائه:پایان نامه
تعداد صفحات:93
قالب بندی:word قابل ویرایش

نحوه خرید

طراحی الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء متحرک – برق

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

چکیده

فهرست مطالب
فهرست مطالب…………………………………………………..سه

چكيده………………………………….1
فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه………………………….2
2-1 تعريف رديابي اشياء متحرك………………………2
3-1 كاربرد ها……………………….2
4-1 اهداف پروژه……………………..3
5-1 ساختار پايان نامه………………………………4

فصل دوم ابيات موضوع
2-1 مقدمه…………………………………….4
2-2روش هاي تخمين حركت بر پايه مشخصه……………………4
3-2 رديابي مشخصه…………………..5
2- 4روشهاي مبتني برويژگيهاي كلي………………………………..7
5-2روشهاي مبتني برويژگيهاي جزئي…………………………9
6-2روشهاي مبتني بر ويژگي هاي جزئي- كلي………………………….14
7-2روشهاي مبتني بر هم بستگي ويژگيها………………..16
8-2 روشهاي مبتني بر يك الگوي خاص……………….16
9-2 جمع بندي……………………..17
فصل سوم روش پيشنهادي
3-1مقدمه……………..18
3-2تشخيص مناطق متحرك………………………………..20
1 -2-3روش تفاضل دو تصوير متوالي………………………….20
2 -2-3 روش حذف پس زمينه…………..20
1-2 -2-3 مدل مبانگين………………21
3-3 تخمين حركت به كمك جريان نوري………………………..21
4-3جريان نوري……………..22
1 -4-3حركت دوبعدي………………22
2 -4-3معادله جريان نوري………….23
5-3كليات تخمين حركت يك شئ………………………25
6-3نمايش حركت ………………………26
7-3 معيار تخمين حركت……………28
8-3 معيار شار. نوري……………………..29
30………………………Bayesian معيار 9-3
3-01 تخمين بر پايه پيكسل…………………….31
3-11 الگوريتم تطبيق بلوك………………….31
3-21 الگوريتم جستجوي سريع……………………..33
3-31 روش جستجوي 2-D-LOG…………ا……………….33
3-41 روش جستجوي سه گام……………………….34
3-51 مقايسه الگوريتمهاي جستجو……………………………….34
3-16 الگوريتم هاي تطبيق بلوك تغيير پذير……………………..35
3-17 مدل حركت نقطه اي……………………………….36
3-81 تخمين حركت با استفاده ازمدل نقطه اي…………………………….38
3-19 تخمين حركت بر پايه مش…………………………38
3-20 نمايش حركت با روش مش………………….39
3-21 تخمين حركت با استفاده از مدل مش…………………………….41
3-22 تخمين حركت بر پايه ناحيه ……………………………..42
3-23 جمع بندي…………………………………………..44
فصل چهارم: نتايج تجربي وشبيه سازي
1-4مقدمه …………………………………………45
2-4 پايگاه داده…………………………………………………46
3-4روش جريان نوري……………………………………………….47
50…………………………….Aperture. مسئله4-4
4-5روشهاي حل مسئله Aperture………ا…………………………..50
50……………………………..Horn schunckروش 6-4
52………………..Lucas & kanade روش7-4
54……………………..Least squaresروش حل8-4
9-4مقايسه روشهاي گفته شده……………………………………….56
4-10ابزار استفاده شده…………………….56
4-11 نتايج شبيه سازي………………………..56
4-12 فلوچارت برنامه……………………58
4-12جمع بندي ………………………….65
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1نتيجه گيري………………………66
2-5 پيشنهادات ………………………67
ضميمه1…………………………………68
ضميمه2……………………..85
مراجع………………………………..86

چكيده
يكي از مسائل مهم و درحال توسعه در پردازش تصوير و بينايي ماشين، مسألة رديابي اشياء است.
در واقع رديابي اشياء، نمايش تغييرات موقعيت يك شئ و دنبال كردن آن در يك دنبالة تصاويرويديويي، با يك هدف خاص م يباش د. اگر چه سابقة ايجاد پديدة رديابي اشياء به مسائل نظامي برميگردد ولي امروزه به دليل كاربردهاي بسيار گستردة رديابي اشياء در زمينه هاي مختلف اينمقوله و جوانب مختلف آن در سالهاي اخير (عمدتاً از 1980 به بعد ) مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است.در اين پروژه درباره نحوه تشخيص اشياء ،رديابي و روشهاي تخمين حركتي صحبت شده است.
در نهايت براي پياده سازي رديابي از الگوريتم جريان نوري استفاده شده است. در اين روش بااستفاده از اختصاص بردار حركت براي هر پيكسل شئ مورد نظر رديابي مي شود. درپياده سازي اينروش با مشكل پنجره مواجه مي شويم كه براي حل آن از روش Lucas kanadبهره گرفته شده و بر روي پايگاه داده تهي ه شد ه، درپياده سازي اين الگوريتم از ابزار بسيار قوي و كامل Open cv كهمحصول شركت اينتل و مخصوص پردازش تصوير مي باشد استفاده شده است.
كلمات كليدي:.رديابي شئ،تشخيص و جداسازي،جريان نوري،تخمين حركت.

مقدمه
يكي از مسائل مهم و درحال توسعه در پردازش تصوير و بينايي ماشين، مسألة رديـابي اشـياءاست. در واقع رديابي اشياء، نمايش تغييرات موقعيت يك شـئ و دنبـال كـردن آن در يـك دنبالـةتصاوير ويديويي، با يك هدف خاص مي باشد.

نتيجهگيري و پيشنهادات
در اين پايان نامه روشهاي مختلف تشخيص، رديابي بررسي شد و روشهاي رديابي را به 2روش مبتني بر ويژگي و روشنائي تقسيم شد وزير مجموعه هاي هر كدام توصيف شد ومعايب ومزاياي هر كدام گفته شد وبين آنها مقايسه به عمل آمد، از مبان روشهاي گفته شده در رديابي بر اساس ويژگي اكثر آنها مشكل هم پوشاني را دارا مي باشند. اما از ميان آنها رديابي بكمك ويژگي رنگ مي تواند بعنوان روشي كه مقاومت بيشتري در مقابلا هم پوشاني دارد پيشنهاد شود البته در روش رديابي بكمك رنگ نيز مشكلاتي از قبيل وجود چندين منبع نور رنگي و نيز بازتابش نور از اشيائي مانند شيشه و آينه وجود دارد كه آنهم با روشهاي رنگ وقفي قابل حل مي باشد در اين روش موقعيت شئ واندازه آن با مشخصات رنگي تر كيب مي شود. روش مرز فعال نيز روش مناسبتري نسبت به ديگر روشهاي گفته شده مي باشد زيرا اگر انرژي هاي خواسته شده را بطور صحيح بدست بياوريم ومحل مرز بدست آمده با درصد قابل قبولي نزديك لبه واقعي شي باشد مي توان با انجام همبستگي در فريم هاي متوالي بر هم پوشاني فائل آمد.
از ميان روشهاي گفته شده روش جريان نوري در كاربردهاي بي درنگ و مراقبتي بسيار مفيد مي باشد اين روش كه ميتواند با كمك مكملهاي خود (Lucas & Kanade- Horn Shunk) از روشهاي ديگر بهتر عمل كند،ونيز در حالتي كه دوربين متحرك است ويا پس زمينه متحرك بوده نتيجه بهتري داشته است تنها مشكل آن محاسبات زياد در پياده سازي ميباشد، اين روش هم براي اجسام صلب و هم براي اجسام غير صلب قابل ارائه ميباشد.ونيز پايداري مناسبي در برابر تغيير نور محيط دارد.
25- پيشنهادات
ايده استفاده از جريان نوري به ويژه در كاربردهاي دوربين متحرك ايده بسيار مناسب ميباشد.
امكان توسعه الگوريتم براي حالتهايي كه امكان انسداد چند شي وجود دارد با استفاده از روشهاي مانند لبه يابي هريس و نيز استفاده از تطبيق مرز در فريمهاي مختلف وجود دارد.
در الگوريتم گفته شده اگر روشهاي سيستماتيك انتخاب شئ و مكانيزم هائي مانند كليك كردن بر روي تصوير براي تعيين ناحيه شئ مورد نظر در فريم اول استفاده شود نتايج حاصله براي شرايطي كه روشنائي متغير ويا روشنائي قدرت كافي ندارد مي تواند موثر باشد.

براي حل مسئله انسداد مي توان از الگوريتمهاي مربوط به Data Association استفاده نمود.
در تصاويري كه چندين شئ وجود دارد اگر اشياء مورد نظر از لحاظ ساختاري (شكل-رنگ) نزديك به هم باشند الگوريتم هاي Data Association كارا مي باشند.
از مهمترين اين الگوريتم ها مي توان روش Jail را نام برد ،در اين روش قبل از انسداد ويژگيهاي مورد نظر اشياء استخراج مي شود وپس از انسداد بوسيله تطبيق اين ويژگي ها و انتخاب نزديكترين جواب مي توان شئ مورد نظر را از ميان xx اشياء ديگر شناسائي كرد.در صورتي كه دو شئ براي مدت طولاني با يكديگر هم پوشاني داشته باشند آن دو شئ تا مدت هم پوشاني بصورت يك شئ در نظر گرفته مي شوند.
از طرفي اگر بخواهيم رفع هم پوشاني دقيق تر انجام گيرد مي توان از الگوريتم هاي ديگر از جمله Fit Ellipse استفاده كرد در اين روش براي هر شئ مورد رديابي يك بيضي محاط مي شود وسپس با بدست آوردن نسبت هاي اقطار آن قبل از هم پوشاني و مقايسه آن نسبت با نسبت اقطار بيضي هاي محاط شده احتمالي از اشياء ديگر بعد از هم پوشاني مي توان شئ مورد نظررا رديابي كرد .
اين روش بيشتر براي اشياء غير صلب استفاده مي شود.براي اشياء صلب كه داراي شكل هندسي منظم تر و گوشه هاي قابل قبول تري هستند مي توان ازروش همبستگي گوشه ها استفاده كرد و اشياء قبل وبعد هم پوشاني را با يكديگر مقايسه كرد.در صورت وجود تشابه بين گوشه ها شئ مورد نظر رديابي شده است.
همچنين روشهاي ديگري از قبيل نشانه گذاري قسمت هاي مختلف اشياء براي جلوگيري از هم پوشاني وجود دارد كه قسمت هاي مختلف اشياء پس از نشانه گذاري در فريم هاي بعدي دنبال مي شوند.

نحوه خرید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

برای دسترسی به این فایل ابتدا باید اشتراک خریداری کنید. برای خرید اشتراک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ارتقاء عضویت

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد

راهنمای سایت

برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با عضویت در سایت ما میتوانید از تمام فایل های موجود استفاده کنید.

تمام مطالب سایت فقط برای اعضای سایت رایگان است.

نحوه عضویت در سایت